Historický ústav SAV
 
Štefan Szalma, PhD. Slovenska verzia

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20
E-mail: stefan.szalma@savba.sk
WWW:

Position:
internal doctoral student

Fields of scholarly interest:

17th century, Ottoman-Hungarian captive trade, Hungarian-Ottoman borderlands

Education:

Mgr., 2017, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Scholarships and Fellowships:

Národný štipendijný program, ELTE, Budapešť, 2019, 2 mesiace

Národný štipendijný program, ELTE, Budapešť, 2021, mesiac

Publishing activity

Years 2016 - 2021

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

SZALMA, Štefan. A Koháry I. Istvánnak címzett oszmán rabkereskedelemmel kapcsolatos iratok [Ottoman letters about captives addressed to István (Stephanus) I. Koháry]. In Keletkutatás : A Kőrösi Csoma Társaság folyóirata, 2021, no. 2, 57-73 pp. ISSN 0133-4778. Dostupné na: https://doi.org/10.24391/KELETKUT.2021.2.57 (APP0091 : Kondominiálne konflikty v prvej polovici 17. storočia na príklade Fiľakova a Sečian)

ADNB Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

SZALMA, Štefan. The Capture and Trade of Captives by Hungarian Soldiers during István Koháry’s General-Captaincy in Szécsény and Fiľakovo. In Forum Historiae : časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2022, roč. 16, č. 2, s. 58-73. (2021: 0.113 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1337-6861. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/forhist.2022.16.2.5 (APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. VEGA 2/0028/19 : Teoretické a metodologické otázky skúmania dejín kriminality Slovenska)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

SZALMA, Štefan. Vybrané historické piesne Sebastiána Tinódyho ako historický prameň [Some Historical Songs of Sebastian Tinódy as Historical Source]. In Vox discipuli historiae VI. : zborník prác študentov Katedry histórie FF UKF v Nitre. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018, s. 99-143. ISBN 978-80-558-1284-7.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

SZALMA, Štefan. Uhorské a osmanské výpravy vedené za účelom získania zajatcov. In Zborník zo stretnutia priateľov regionálnej histórie. ročník VII. Zostavil Mišo Šesták. - Hradište : Občianske združenie Priatelia histórie Novohradu, 2021, s. 37-44. ISBN 978-80-973704-6-6. (VEGA 2/0028/19 : Teoretické a metodologické otázky skúmania dejín kriminality Slovenska. APP0091 : Kondominiálne konflikty v prvej polovici 17. storočia na príklade Fiľakova a Sečian)

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=11456&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia