Historický ústav SAV
 
PhDr. Tünde Lengyelová, CSc. Slovenská verzia
PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20
E-mail: tunde.lengyelova@savba.sk

WWW:

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

Early Modern Age, social history, gender history, history of everydayness, problems of landowners and aristocratic courts

Education:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor archívnictvo 1985
PhDr. – Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor archívnictvo 1989
CSc. – Historický ústav SAV 1997

Scholarships and fellowships:

Andrew Mellon fellowship –2004, Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel
Študijné pobyty v Budapešti, Viedni, Wolfenbütteli

Acknowledgements:

- prémia Slovenského literárneho fondu v kategórii slovníková literatúra za publikáciu Historický kalendár – Slovensko (s I. Mrvom)
- členka Vedecko-technického tímu roka 2009 : Centrum excelentnosti Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy SAV (Ústav etnológie SAV – Historický ústav SAV), oceneného ministrom školstva
- cena SAV za monografiu „Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku“ – spoločne s Dianou Duchoňovou (2017)

Member of editorial boards:

Historický časopis - Bratislava
Ročenka URBS – Budapešť
The Hungarian Historical Review - Budapešť
Kor/ridor Bratislava – Budapešť
Slovenská archivistika - Bratislava

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Od 2002 – do 2022 členka Vedeckej rady HÚ SAV
Predsedníčka Slovensko - maďarskej komisie historikov
Predsedníčka Sekcie pre rodové štúdie Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV

Publishing activity

Years 2016 - 2021

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

DUCHOŇOVÁ, Diana - LENGYELOVÁ, Tünde. Die Frühneuzeitliche Adelsküche im Königreich Ungarn : Küchenorganisation, Speisen und Getränke [Castle Kitchens and the Eating Habits of Aristocrats in early modern Times. The Joy of Festivals, The Sorrows of Everyday Life]. Recenzenti: Peter Kónya, Viliam Čičaj. Stuttgart : ibidem Verlag, 2019. 343 s. ISBN 978-3-8382-1250-0 (Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

DUCHOŇOVÁ, Diana - LENGYELOVÁ, Tünde. Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku : radosti slávností, strasti každodennosti [Castle Kitchens and the Eating Habits of Aristocrats in early modern Times. The Joy of Festivals, The Sorrows of Everyday Life]. Recenzenti: Peter Kónya, Viliam Čičaj. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2016. 320 s. ISBN 978-80-224-1538-5 (Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV)

LENGYELOVÁ, Tünde. Život na šľachtickom dvore : odev, strava, domácnosť, hygiena, voľný čas [Life at the Aristocratic Court : Dress, Food, Household, Hygiene and Free Time]. Recenzenti: Peter Kónya, Diana Duchoňová. Bratislava : SLOVART, 2016. 247 s. ISBN 978-80-556-1287-4 (Vega 2/0063/12 : Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku. Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať)

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

LENGYELOVÁ, Tünde. Panónske Slnko, druhý Achilles, bojový voz Izraela - thurzovské pohreby v prvej tretine 17. storočia [[Pannonian Sun, the second Achilles, the War Wagon of Israel – The Thurzo Family Funerals in the first Third of the 17th Century]. In Korunovácie a pohreby : mocenské rituály a ceremónie v ranom novoveku. - Budapest ; Békéscsaba : Historický ústav Filozofického centra Maďarskej akadémie vied : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2016, s. 103-130. ISBN 978-615-5615-35-1. (Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV)

LENGYELOVÁ, Tünde. "Už ani jedlo našich otcov nechceme jesť ..." [Even the Food of our Fathers we don’t want to Eat Anymore]. In Krajiny prostřených i prázdných stolů I. : evropská gastronomie v proměnách staletí. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2016, s. 31-46. ISBN 978-80-7560-026-4. (Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV. Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

LENGYELOVÁ, Tünde. Thurzovci a reformácia [Thurzo Family and Reformation]. In Reformácia a jej dôsledky na Slovensku. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave : Historický ústav SAV v Bratislave : Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Sekcia pre cirkevné dejiny, Sekcia pre dejiny knižnej kultúry, 2018, s. 165-180. ISBN 978-83-8111-083-9. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

LENGYELOVÁ, Tünde. Historik a médiá v dobe povrchnosti [The historian and the media in an age of superficiality]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 4, s. 611-617. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

LENGYELOVÁ, Tünde. Esettanulmány a kora újkori női mőveltség kérdéséhez [A Case Study of female literacy in the early modern era]. In Századok : a magyar történelmi társulat folyóirata, 2019, roč. 153, č. 2, s. 235-250. ISSN 0039-8098. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

LENGYELOVÁ, Tünde. "Ešte to som chcel napísať..." Menej známa stránka snemu v Banskej Bystrici roku 1620 ["Another Thing I Wanted to Write..." Lesser-Known Aspects of the Banská bystrica Assembly in 1620]. In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 113-122. ISBN 978-80-224-1708-2. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

LENGYELOVÁ, Tünde. Postavenie žien v ranonovovekej spoločnosti [The Legal Status of Women in the Early Modern Period]. In DUCHOŇOVÁ, Diana et al. Človek raného novoveku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 342-371. ISBN 978-80-224-1887-4.

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

DUCHOŇOVÁ, Diana - LENGYELOVÁ, Tünde. Versorgung und Wirtschaftshintergrund der Burgen in Ungarn im 16. - 17. Jahrhundert. In Castrum Bene 16 : Castle and Economy. Proceedings of The 16th International Castellological Conference. Editor: Silvija Pisk ; rewiewers: Krešimir Filipec, Hrvoje Gračanin. - Popovača : Moslavina Museum Kutina, Historical Association Moslavina, 2021, s. 28-43. ISBN 978-953-57553-4-0. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

LENGYELOVÁ, Tünde. "Ja potrebujem peniaze viac, ako tvoja milosť". Korešpondencia Judity Balassovej so synom Štefanom II. Kohárym = "Nagyob szükségem vagyon hogysem mint Nagyságodnak az penzre". Balassa Judit és fia Koháry István levelezése [I need the Money more than Your Grace. The Correspondence of Judit Balassa with her Son István II. Koháry]. In "Za Boha, kráľa a vlasť!" Koháriovci v uhorských dejinách : zborník príspevkov z odborného seminára, ktorý sa konal 23.-24. septembra 2015 v Múzeu vo Svätom Antone. Zostavila Mária Ďurianová ; recenzenti: Patrik Kunec, Diana Duchoňová. - Národné lesnícke centrum vo Zvolene pre Múzeum vo Svätom Antone, 2016, s. 9-19. ISBN 978-80-8093-221-3. (Vega 2/0134/16 : Politické skupiny ako determinanti stavovskej politiky v Uhorskom kráľovstve v období raného novoveku. Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV)

LENGYELOVÁ, Tünde. Panstvo v rukách ženy : (na príklade dvoch šľachtičien zo 17. storočia) [County in the women´s hands (on the exemple of two noblewomen from the 17th century)]. In Otázky zemepánskeho hospodárenia a správy v novoveku. Editorka: Zuzana Lopatková ; recenzenti: Jozef Baďurík, Michal Bada. - Trnava : Katedra histórie Filozofická fakulta Trnavská univerzita, 2019, s. 87-103. ISBN 978-83-8111-158-4. (Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku)

LENGYELOVÁ, Tünde. Rodinný život Márie Terézie [Die Familie von Maria Theresia. Family Life of Maria Theresa]. In Varia Theresiana : zborník príspevkov z rovnomenného sympózia 29. september 2015, Komárno. Zostavil Lukáš Paluga ; recenzenti: Viliam Čičaj, Igor Graus, Ivan Mrva. - Bratislava ; Komárno : Ministerstvo vnútra SR Štátny archív v Nitre, pracovisko archív Komárno, 2016, s. 6-18. ISBN 978-80-971528-3-3. (Vega 2/20062/15 : Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie)

AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií

LENGYELOVÁ, Tünde. Panstvo v rukách ženy (Príklad Alžbety Czoborovej a thurzovských panstiev na začiatku 17. storočia) [County in the women's hands (the exemple of Elizabeth Czobor and Thurzo counties at the beginning of the 17th century)]. In Panstvo ako podnik zemepanského hospodárenia : zborník abstraktov pozvaných prednášok z vedeckej konferencie. Zostavovateľ Zuzana Lopatková. - Trnava : Trnavská univerzita, Filozofická fakulta katedra histórie, 2018, s. 21. ISBN 978-80-568-0185-7.

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

JESENSKÝ, Miloš - LACIKA, Ján - LENGYELOVÁ, Tünde - MACHAJ, Ľuboš. Najväčšie záhady a mystériá Slovenska : tajomné nálezy a svedectvá o nevysvetliteľných javoch, záhadných zjaveniach, legendárnych a tajuplných postavách našej histórie. Zostavila a redigovala Zora Špačková. Bratislava : vydalo vydavateľstvo IKAR - Príroda, 2017. 287 s. ISBN 978-80-551-5608-8

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

LENGYELOVÁ, Tünde. A kora újkora női műveltség problémái-elvárások, határok és lehetőségek. In A női kommunikáció kultúrtörténete : tanulmányok. - Budapest : Napvilág kiadó, 2019, s. 21-33. ISBN 978-963-338-216-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

LENGYELOVÁ, Tünde. "Dann der Gott es mit Frieden gegeben hat, das Kind ist Gut und Gross" Die lange Kinderlosigkeit des Ehepaares Kanizsai-Nádasdy. In Die Kanizsai und Ihre Zeit : Tagungband der 389. Schlaininger Gespräche 17. bis 20. September 2018. - Eisenstadt : Landesmuseum Burgenland, 2019, s. 191-202. ISBN 978-3-85405-235-7. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

LENGYELOVÁ, Tünde. Die Familie Thurzó und die Reformation. In Ecclesia semper reformanda. Die Protestantische Kirche im Pannonischen Raum seit der Reformation : Tagungsband der 36. Schlaininger Gespräche 19. bis 23. September 2016. Teil 1. - Eisenstadt : Landesmuseum Burgenland, 2017, s. 123-135. ISBN 978-3-854058-221-0. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

LENGYELOVÁ, Tünde. Elisabeth Czobor: ihre Erwartungen, Möglichkeiten und Grenzen : Eine Fallstudie über den Bildungsstand frühneuzeitlicher Frauen. In Medien, Orte, Rituale : Zur Kulturgeschichte weiblicher Kommunikation im Königreich Ungarn. - Presens Verlag, 2020, s. 283-302. ISBN 978-3-7069-1092-7. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

LENGYELOVÁ, Tünde. Főúri temetések és reprezentáció a kora újkori Magyarországon. In Nemesi és polgári szerepek reprezentáció és interpretáció. - Eger : Líceum Kiadó, 2016, 83-97. ISBN 978-615-5621-33-8. (Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV. Vega 2/0134/16 : Politické skupiny ako determinanti stavovskej politiky v Uhorskom kráľovstve v období raného novoveku)

LENGYELOVÁ, Tünde. Mágovia, žreci, vyvolení či šarlatáni ? In KANG, Lydia M.D. - PEDERSEN, Nate. Šarlatáni : stručné dejiny najžalostnejších liečiteľských praktík. 1. vydanie. - Vydavateľstvo RAK, 2020, s. 362-379. ISBN 978-80-85501-77-3.

LENGYELOVÁ, Tünde. Úspešné vyliečenie neplodnosti v 16. storočí [Effective infertility treatment in the 16th century]. In Medicina antiqua, mediaevalis et moderna : historia - filozofia - religia. - Kielce : Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2019, s. 247-262. ISBN 978-83-7133-752--9. (Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

STEINHÜBEL, Ján. Keletről nyugatra és nyugatról keletre, szárazon és vízen: zsidó kereskedők útjai. Ján Steinhübel. Preklad [Fordította]: Lengyel Tünde. In Hadi és más nevezetes történetek : Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére. - [Budapest] : HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2018, s. 483-493. ISBN 978-963-7097-87-4.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

LENGYELOVÁ, Tünde. Ach, tá láska nebeská... Ach, tie dôsledky... In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 174-184. ISBN 978-80-8159-892-0.

LENGYELOVÁ, Tünde. Každodenný život na dvore Imricha Thökölyho. In Rod Thököly : zborník z medzinárodnej odbornej konferencie konanej pri príležitosti 360. výročia narodenia Imricha Thökölyho 25.-26. septembra 2017. Zostavovatelia Erika Cintulová, Marta Kučerová. - Kežmarok : Múzeum v Kežmarku, 2018, s. 333-351, 353-375. ISBN 978-80-972647-2-7. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

LENGYELOVÁ, Tünde. Kulinárne umenie a (ne)kultúra stolovania v stredovekom a ranonovovekom Uhorsku. In HENISCHOVÁ, Bridget Ann. Kuchár v stredoveku. 1. vydanie. - Vydavateľstvo RAK, 2021, s. 239-259, 298-299. ISBN 978-80-85501-82-7.

LENGYELOVÁ, Tünde. Levočský majster kat. In Historia mea vita : zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zostavovateľ: Imrich Purdek. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 225-231. ISBN 978-80-89523-63-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. VEGA 2/0028/19 : Teoretické a metodologické otázky skúmania dejín kriminality Slovenska)

LENGYELOVÁ, Tünde. "Pán Boh stvoril vodu nielen na pranie, ale aj na pitie." : podgurážení veľmoži a ich alkoholové excesy. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 133-140. ISBN 978-80-8159-680-3.

LENGYELOVÁ, Tünde. Stravovanie šľachty v období raného novoveku na príklade rodu Pálfiovcov. In Malacky a okolie : história. 10. Zostavil Pavol Vrablec. - Malacky : Mestské centrum kultúry : Múzeum Michala Tillnera, 2017, s. 9-23. ISBN 9789-80-89835-02-7. (Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV. Vega 2/0134/16 : Politické skupiny ako determinanti stavovskej politiky v Uhorskom kráľovstve v období raného novoveku)

LENGYELOVÁ, Tünde. „Všetkých nás čaká, nikoho neminie...“ : pohreby uhorskej šľachty a peripetie okolo nich v 16. a 17. storočí. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 132-141. ISBN 978-80-8159-999-6.

VALENT, Jaroslav - LENGYELOVÁ, Tünde. Epidémia ako Boží hnev : ako sa v minulosti bojovalo s morom či cholerou? In VALENT, Jaroslav. Fenomény dejín. - Bratislava : Petit Press, a. s., 2021, s. 139-149. ISBN 978-80-559-0714-7.

EAJ Odborné preklady publikácií

CSUKOVITS, Enikő - LENGYELOVÁ, Tünde (prekl.). Karol I. a obdobie jeho vlády : (1301-1342). Bratislava : Historický ústav Filozofického výskumného centra Maďarskej akadémie vied v Budapešti : Spoločnosť PRO HISTORIA, 2017. 153 s. ISBN 978-80-89910-00-7

WENZEL, Gusztáv - LENGYELOVÁ, Tünde (prekl.) - JANURA, Tomáš (prekl.). Boje dolnouhorských banských miest s Dóczyovcami z Veľkej Lúče 1494-1548. Združenie na záchranu hradu Revište, 2017. 103 s. ISBN 978-80-972521-3-7

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

LENGYELOVÁ, Tünde. Diana Duchoňová. Palatín Mikuláš Esterházy. Dvorská spoločnosť a aristokratická každodennosť ( Esterházy Miklós nádor. Udvari tarsadalom és az arisztokrata mindennapok) Bratislava: HÚ SAV - Veda 2017, 560 oldál. In Soproni Szemle, 2018, évf. 72, sz. 1, s. 108-109. ISSN 0133-0748. Recenzia na: Palatín Mikuláš Eszaterházy / Diana Duchoňová. - Bratislava : HÚ SAV, 2017.

LENGYELOVÁ, Tünde. Fundárková, Anna. Barokový aristokrat (A Baroque Aristocrat). Bratislava: Veda, Vydavateľstvo Slovenskej kadémie vied 2018, 236 pages ISBN 9788022416948. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 5, s. 905-908. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Barokový aristokrat / Anna Fundárková. - Bratislava : Veda, 2018. - ISBN 9788022416948.

LENGYELOVÁ, Tünde. GESCHWANDTNER, Branislav – GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana (zost.).„KRÁĽOVSTVO JEDNÉHO JAZYKA A MRAVU JE BIEDNE A SLABÉ.“ PRÍNOS PRÍSLUŠNÍKOV NESLOVENSKÝCH ETNÍK A NÁRODNOSTÍ PRE ROZVOJ SLOVENSKA. ZBORNÍK Z MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE. BRATISLAVA 14. – 15. NOVEMBER 2018. Bratislava : Archív Slovenskej akadémie vied a Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020, 272 s. ISBN 978‐80‐224‐1804‐1. In Slovenská archivistika, 2021, roč. 51, č.1, s. 108-110. ISSN 0231-6722. Recenzia na: „KRÁĽOVSTVO JEDNÉHO JAZYKA A MRAVU JE BIEDNE A SLABÉ.“ PRÍNOS PRÍSLUŠNÍKOV NESLOVENSKÝCH ETNÍK A NÁRODNOSTÍ PRE ROZVOJ SLOVENSKA / Branislav Geschwandtner, Jana Gubášová Baherníková. - Bratislava : Archív Slovenskej akadémie vied : Veda, vydavateľstvo SAV, 2020. - ISBN 978‐80‐224‐1804‐1.

LENGYELOVÁ, Tünde. Krischer Markus . Der Mann aus Babadag. Wie ein türkischer Janitschar 1683 nach München verschleppt und dort fürstlicher Sänftenträger wurde. Darmstadt: Theiss, 2014. Pp. 214, maps, illus. In Austrian History Yearbook, April 2017, vol. 48, pp. 295-296. (2016: 0.120 - IF, Q4 - JCR, 0.123 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents). ISSN 0067-2378. Recenzia na: Der Mann aus Babadag / Markus Krischer. - Darmstadt : Theis, 2014. Dostupné na internete: <https://www.cambridge.org/core/journals/austrian-history-yearbook/article/krischer-markus-der-mann-aus-babadag-wie-ein-turkischer-janitschar-1683-nach-munchen-verschleppt-und-dort-furstlicher-sanftentrager-wurde-darmstadt-theiss-2014-pp-214-maps-illus/B13DC8D1222B8FD0B669C76558AD13FD>

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch a zborníkoch

SOPKO, Július (prekl.) - LENGYELOVÁ, Tünde (prekl.). Viedenská maľovaná kronika. Chronica Picta. Marek z Káltu : 1358-1370. Bratislava : Vydal Perfekt, 2016. 287 s. ISBN 978-808046-770-8

SEGEŠ, Vladimír - LENGYELOVÁ, Tünde (prekl.). Husziták és bratrikok a középkori Magyarországon. Vladimír Segeš. Preklad [Fordította]: Lengyel Tünde. In Hadi és más nevezetes történetek : Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére. - [Budapest] : HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2018, s. 458-469. ISBN 978-963-7097-87-4.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja [A Historian on the Road. The Jubilee of Viliam Čičaj]. Zostavili: Diana Duchoňová, Tünde Lengyelová ; recenzenti: Jozef Baďurík, Peter Kónya. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018. 320 s. ISBN 978-80-224-1708-2 (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

Korunovácie a pohreby : mocenské rituály a ceremónie v ranom novoveku [Coronations and Funerals. Power Rituals and Ceremonies in the Early Modern Period]. Tünde Lengyelová, Géza Pálffy (eds.) ; recenzenti: Anna Fundárková, Lájos Gecsényi. Budapest ; Békéscsaba : Historický ústav Filozofického centra Maďarskej akadémie vied : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2016. 228 s. ISBN 978-615-5615-35-1

GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup

LENGYELOVÁ, Tünde. Mali ženy dejiny? In Aktuality.sk, 2021, 08. 08., nestr. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.aktuality.sk/clanok/3hzy22x/mali-zeny-dejiny/>

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

DUCHOŇOVÁ, Diana - LENGYELOVÁ, Tünde. Na úvod ... In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 15-16. ISBN 978-80-224-1708-2.

LENGYELOVÁ, Tünde - PÁLFFY, Géza. Na úvod. In Korunovácie a pohreby : mocenské rituály a ceremónie v ranom novoveku. - Budapest ; Békéscsaba : Historický ústav Filozofického centra Maďarskej akadémie vied : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2016, s. 7-8. ISBN 978-615-5615-35-1.

SCHRŐDER, Karol. Obrazy troch hradov Šášov, Revište, Blatnica. Z maď. orig.: Karol Schrőder. Három várom felvétele. Budapešť 1888, preložila Tünde Lengyelová. [b.m.] : Vyd. Združenie na záchranu hradu Šášov, 2016. 39 s.

Years 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. [Die Thurzo und ihre historische Bedeutung]. - 1. vyd. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - 260 s. - Vega 2/0133/10 Šľachtický dvor - mocensko-politická, správna a kultúrna entita v ranom novoveku riešený v HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-19-1

Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód : chronológia, etnografické aspekty, pramene / Anna Falisová, Peter Takáč, Tünde Lengyelová [Research and development of new bio therapeutic methods: chronology, ethnographic aspects source]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2013. - 130 s. - Publikácia k projektu OPVV 26240220030 Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód a ich využitie pri liečbe niektorých závažných ochorení. - ISBN 978-80-971483-2-4

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Hospodárske pomery na thurzovských panstvách na prelome 16. a 17. storočia / Tünde Lengyelová [Economic Conditions at the Thurzo Estates at the Turn of the 17th Century].
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 119-134. Orava a Oravský hrad v 17. a v prvej polovici 18. storočia / Tünde Lengyelová [Orava and Orava Castle in the 17th and the First Half of the 18th Century]. - Vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy.
In Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu / Michal Bada, Alena Bartlová a kol. ; recenzenti Miloš Marek, Jozef Žatkuliak. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2015. - ISBN 9788022414500. - S. 29-44.

Stanislav Thurzo, palatín Uhorského kráľovstva (1622-1625) / Tünde Lengyelová [Stanislaus Thurzo, Palatin des Ungarischen Königreichs (1622-1625)].
In Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej / Diana Duchoňová, Vladimír Rábik a kol. ; recenzenti: Ján Lukačka, Ivan Mrva. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015. - S. 191-204.

Vzdelanie ako nástroj disciplinizácie: Výchova dievčat v ranonovovekom Uhorsku / Tünde Lengyelová [Education as a disciplination Tool : Girl´s Education in early modern Hungary].
In Sociálna disciplinizácia a zrod modernej spoločnosti : "...z prjsnostu a wssu ostrostu zakazzugeme" / Viliam Čičaj a kolektív. - Bratislava : Historický ústav SAV : Vydavateľ Igor Iliť-Rádio Print, 2013. - ISBN 978-80-970648-4-6. - S. 135-148.

"...úlohou žien je sedieť doma, rozprávať sa s Bohom a priasť" / Tünde Lengyelová ["Die Weiber sollen zu Hause sitzen, mit Gott reden und das Spinnrad drehen." Das Alltagsleben der Frauen in der Frühen Neuzeit].
In Magnátske rody v našich dejinách 1526-1948 / Frederik Federmayer a kol. Preklad do nemčiny Anna Fundárková. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2012. - ISBN 978-80-970196-6-2. - S.159-168.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Ideál uherského muže v době osmanské nadvlády / Tünde Lengyelová [To the Ideal of a Hungarian Man during the Period of the Osman Supremacy].
In Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perpektivy / Radmila Švaříčková Slabáková, Jitka Kohoutová, Radmila Pavlíčková, Jiří Hutečka a kol. - Praha : Nakladatelství Lidové Noviny, 2012. - ISBN 978-80-7422-218-4. - S. 61-73, 421-424.

Keresd a nőt ! A nők mint bűnbakok a középkorban és a kora újkorban / Lengyel Tünde [Look for the Woman! The Women as Scapegoats during the Medieval and Early Modern Times].
In Bűnbak minden időben : bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben / Szerkesztette: Gyarmati György - Lengvári István - Pók Attila - Vonyó József. - Pécs ; Budapest : Magyar Történelmi Társulat : Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 2013. - ISBN 978-6155-339455. - S. 135-148.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

Thurzó Szaniszló, a Magyar Királyság nádora (1622-1625) = Szaniszló Thurzó, Palatin des Königreichs Ungarn (1622-1625) [Thurzó Szaniszló, the Palatine of the Hungarian Kingdom (1622-1625)].
In Egy új együttműködés kezdete. - Sopron ; Budapest : MNL Győr-Sopron Megye Soproni Levéltára, 2014. - ISBN 978-963-8327-38-3. - S. 79-93.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Eszménykép, elvárás és gyakorlat. A kora újkori főúri asszonyok mindennapi élete / Tünde Lengyelová [The Ideal, Expectations and the Practice. Everyday Life of Aristocratic Women in the Early Modern Period]. - Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Nőképek kisebbségben : Tanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről. - Bratislava : Szlovákiai Magyarok Kerekasztala : Genderkutató Kozpont, UK Bratislava : Phoenix Polgári Társulás, 2014. - ISBN 978-802-971527-1-0. - S. 75-82.

Mikuláš Kubínyi, autor životopisu Imricha Thurzu / Tünde Lengyelová [Mikuláš Kubínyi – the Author of Imrich Thurzo Biography]. - Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku.
In Imrich Thurzo / Mikuláš Kubínyi. Preklad, dodatok k prekladu Tünde Lengyelová. - Lietava : Združenie na záchranu Lietavského hradu, 2013. - ISBN 978-80-971564-9-7. - S. 147-165.

Niekoľko poznámok k postaveniu Židov v stredovekom Uhorsku / Tünde Lengyelová [Several Remarks on the Status of Jews in Medieval Hungary].
In Judaica et Holocaustica. 3 zv. / Zostavil Vincent Múcska. - Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského Katedra všeobecných dejín, 2012. - ISBN 978-80-8127-050-5. - S. 44-53.

Premeny právneho postavenia žien v období stredoveku a ranného novoveku / Tünde Lengyelová [The Changes into the Legal Status of Women during the Middle Ages and the Early Modern Times].
In Muž a žena - vzťahové súvislosti v kontexte múzejných zbierok : zborník príspevkov z odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou / Katarína Nádaská (ed.). - Bratislava : Zväz múzeí na Slovensku : Múzeum mesta Bratislavy, 2013. - ISBN 978-80-971506-7-9. - S. 20-29.

Zemepanské mestá Thurzovcov v 16. a 17. storočí / Tünde Lengyelová [Towns Owned by the Thurzo Family in the 16th and 17th Century].
In Zemepanské mestá a mestečká v Uhorsku v ranom novoveku = Mezovárosok a koraújkori Magyarországon / Zostavil Peter Kónya. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013. - ISBN 978-80-555-0987-7. - S. 43-65.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Grausamer Mörder oder lieber Schwager ? : Das Bild der Osmanen in der ungarischen Literatur und Korrespondez im 16. und 17. Jahrhundert / Tünde Lengyelová. - Vega 2/0133/10 Šľachtický dvor - mocensko-politická, správna a kultúrna entita v ranom novoveku.
In Geschichtspolitik und "Turkenbelagerung" : Kritische Studien zur "Turkenbelagerung". Band 1 / Herausgegeben von Johannes Feitinger und Johann Heiss. - Wien, 2013. - ISBN 978-3-85476-613-1. - S. 300-317.

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Lásky a škandály v našich panovníckych rodoch. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2014. - 415 s.

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Bosorky strigy čarodejnice / Tünde Lengyelová. - Bratislava : TRIO Publishing, 2013. - 159 s. - ISBN 978-80-89552-93-1

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

Bosoráctvo je ženské remeslo / Tünde Lengyelová.
In Grand Magazine [seriál] : dvojmesačník o luxusnom životnom štýle. - ISSN 1337-0758. - Roč.12 , (november 2015), s. 82-85.

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

"V tento deň som videl v Benátkach predávať slnko za peniaze". Obchodné a kultúrne kontakty stredovekého a ranonovovekého Uhorska s Itáliou / Tünde Lengyelová.
In Talianska maľba / Kurátorka výstavy a koncepcia katalógu Zuzana Ludíková. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2013. - ISBN 978-80-8059-174-8. - s.10-17.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

Die Frau mit dem schlechtesten Ruf in der ungarischen Geschichte : Das Leben und die Legende von Elisabeth Báthory / Tünde Lengyelová. - Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu.
In Die Familie Nádasdy : vom 16. bis ins 20. Jahrhundert : Tagungsband der 29. und 30. Schlaininger Gespräche / Rudolf Kropf (Hg.). - Eisenstadt : Landesmuseum Burgenland, 2015. - ISBN 9783854052081. - S. 159-173.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

Dejiny Oravského Podzámku do roku 1918 / Tünde Lengyelová. - Vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy.
In Oravský Podzámok : obec a jej obyvatelia / Zostavil Michal Čajka. - Oravský Podzámok : Vydal Obecný úrad v Oravskom Podzámku, 2015. - ISBN 9788097177355. - S. 133-2016.

Vranovské veselie : svadba Alžbety Bátoriovej a Františka Nádašdyho vo Vranove roku 1575 / Tünde Lengyelová.
In Historické príbehy od schengenskej hranice II : príbehy zo Zemplína / Zostavovateľ Martin Molnár. - Eva Bučková, 2012. - S. 37-44.

EAJ Odborné preklady publikácií

Imrich Thurzo / Mikuláš Kubínyi. Preklad, dodatok k prekladu Tünde Lengyelová. - Lietava : Združenie na záchranu Lietavského hradu, 2013. - 166 s. : il. - ISBN 978-80-971564-9-7

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Tóth Gergely (ed.) Bel, Matthias: Notitia Hungariae novae historico geographica, Budapest, 2011, 2012.
In KOR/RIDOR [seriál] : slovensko-maďarský historický časopis. - ISSN 2064-6410. - Roč. I., č. 2 (2014), s. 53-56.
Recenzia na: Notitia Hungariae novae historico geographica / Matthias Bel. - Budapest, 2011,2012

Tóth Gergely (ed.): Bel, Matthias: Notitia Hungariae novae historico geographica, Budapest 2011, 2012.
In KOR/RIDOR [seriál] : szlovák-magyar történeti folyóirat : slovensko-maďarský historický časopis. - ISSN 2064-6410. - Roč. I., č.1 (2014), s. 61-65.
Recenzia na: Bel Matthias / Gergely Tóth (ed.). - Budapest, 2011, 2012

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch a zborníkoch

Jedálny lístok Stanislava Thurzu z roku 1603 / Borbála Benda.
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 157-162.

Kontakty palatína Juraja Thurzu so stolicami Šopron a Vaš / Péter Dominkovits, preklad: Tünde Lengyelová.
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 135-143.

Levočská základina Thurzovcov / Tünde Katona, preklad: Tünde Lengyelová.
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 109-115.

O výsadnej listine Stoličného Belehradu z Arpádovského obdobia / Attila Zsoldos, z maďarského originálu preložilaTünde Lengyelová.
In Slovenská archivistika. - ISSN 0231-6722. - Roč.47 , č.2 (2012), s.116-126.

Rod Thurzovcov a jeho miesto v aristokracii Uhorského kráľovstva / Géza Pálffy, preklad: Tünde Lengyelová.
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 9-25.

Rodinné pomery v Uhorsku na konci stredoveku [elektronický zdroj] / Enikő Csukovits, preklad z maďarčiny Tünde Lengyelová.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy: premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska. - ISSN 1337-6861. - Roč. 6 , č. 1 (2012), s. 21-34.

"Som len človek, kráľ môj, nie kameň" : Alexej Thurzo v službách Habsburgovcov / Gabriella Erdélyi, preklad: Tünde Lengyelová.
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 39-54.

Systém príbuzenských vzťahov latinských kupcov Ostrihome a Stoličnom Belehrade 13. - 14. storočí [elektronický zdroj] / Atilla Zsoldos, preklad z maďarčiny Tünde Lengyelová.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy: premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska. - ISSN 1337-6861. - Roč.6, č. 1 (2012), s. 14-20.

Tajomný Thurzo : František Thurzo, predseda Uhorskej a Dvorskej komory (1549-1563) / Lajos Gecsényi, preklad: Zuzana Ludiková, Tünde Lengyelová.
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 55-73.

Theatrum Nobilitatis Hungaricae Genealogické výskumy Mateja Bela, so zvláštnym zreteľom / Gergely Tóth, preklad: Tünde Lengyelová.
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 203-215.

Thurzovci a počiatky reformácie / Zoltán Csepregi, preklad: Tünde Lengyelová.
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 77-90.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Na úvod / Tünde Lengyelová, Géza Pálffy.
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S.5-6.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=2313&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia