Historický ústav SAV
 
PhDr. Viliam Čičaj, CSc. Slovenská verzia
PhDr. Viliam Čičaj, CSc. Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20
E-mail: viliam.cicaj@savba.sk

WWW:

Position:
leading senior researcher

Fields of scholarly interest:

History of Slovakia during the Early Modern Period, cultural history

Education:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 1972
PhD., CSc. - Historický ústav SAV 1980
PhDr. 1975

Scholarships and fellowships:

Herzog Augustbibliothek Wolfenbüttel, Nemecko, 3 mesiace
Deutsche Akademische Austauschdienst, Mníchov, Nemecko, mesiac
Medziakademická výmena Budapešť, mesiac
Medziakademická výmena Berlín, Drážďany, Lipsko, mesiac

Member of editorial boards:

Magyar Könyvszemle - člen medzinárodnej redakčnej rady
Historický časopis - člen redakčnej rady
Vojenská história - člen redakčnej rady
Revue História - člen redakčnej rady
Historické štúdie - člen redakčnej rady
Edícia Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov - člen vedeckej rady

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Vedecká rada Historického ústavu SAV - člen
Archívna vedecká rada Ministerstva vnútra SR - člen
Vedecká rada Vojenského historického ústavu Ministerstva obrany SR - člen
Vedecká rada Slovenskej národnej knižnice - člen
Komisia VEGA MŠ a SAV pre vedy historické - člen a podpredseda v rokoch 2001-2005
Komisia VEGA MŠ a SAV č. 10 pre historické vedy a vedy o spoločnosti (filozofia, sociológia, politológia, teológia) - podpredseda a predseda od 2008
Spoločná oborová komisia pre slovenské dejiny - člen
Komisie pre doktorandské štúdium Filozofická fakulta UKF Nitra - člen
Slovenská historická spoločnosť pri SAV - predseda 1997-2011
Snem vedcov SAV - člen v rokoch 2001-2005
Vedecké kolégium SAV - člen 1998-2002
Rada vedeckých spoločností pri SAV - člen revíznej komisie
Člen výboru Rady vedeckých spoločností SAV
Člen komisie SAV pre spoluprácu s vedeckými spoločnosťami
Predseda a podpredseda slovenskej komisie CIHEC (Commission Intenationale d´Histoire Ecclésiastique Compareé)
Česko-slovenská komisia historikov - člen
Komisia Národnej banky pre návrhy pamätných mincí - odborný poradca

Publishing activity

Years 2016 - 2021

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ČIČAJ, Viliam. Kulinárske umenie a prax. Kuchárska kniha v meštianskej domácnosti. In Krajiny postřených i prázdnych stolů II. : evropská gastronomie v interdisciplinárním přístupu. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2017, s. 84-103. ISBN 978-80-7560-087-5.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ČIČAJ, Viliam. Novoveký hrad a jeho dobová charakteristika. In Hrady a hradné panstvá na Slovensku : dejiny, majitelia, prostredie. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2016, s. 111-124. ISBN 978-80-224-1539-2.

ČIČAJ, Viliam. Klíma ako faktor kvality života v novovekých mestách. In Kvalita života v minulosti našich miest. - Bratislava : Igor Iliť - Rádio Print, 2016, s. 117-131. ISBN 978-80-89867-01-1.

ČIČAJ, Viliam. Prvý viedenský kongres v novovekom politickom diskurze [Der erste Wiener Kongress im frühneuzeitlichen politischen Diskurs]. In Prelomové obdobie dejín : (politika, spoločnosť, kultúra v roku 1515). - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Igor Iliť - RádioPrint, 2017, s. 17-24. ISBN 978-80-89867-02-8.

ČIČAJ, Viliam. Náboženské spravodajstvo v dobovej publicistike na prelome 16. a 17. storočia [Religious Reporting in Contemporary Journalism at the End of the 16th and Beginning of the 17th Century]. In Reformácia a jej dôsledky na Slovensku. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave : Historický ústav SAV v Bratislave : Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Sekcia pre cirkevné dejiny, Sekcia pre dejiny knižnej kultúry, 2018, s. 281-300. ISBN 978-83-8111-083-9.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch –neimpaktovaných

ČIČAJ, Viliam. Meštiansky historik a jeho zázemie v období novoveku [The Burger Historian and his Background in the Early Modern Period]. In Documenta Pragensia, 2019, xXXVII, s. 291-302. ISSN 0231-7443.

ČIČAJ, Viliam. Poľnohospodárska osveta v predosvietenskom období [Agricultural Education and Public Instruction in Pre-enlightenment Era]. In Prameny a studie : agrární osvěta a vzdělávaní v českých zemích a na Slovensku, 2019, č. 65, s. 35-50. ISSN 0862-8483.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch – neimpaktovaných

ČIČAJ, Viliam. Vojenská literatúra v meštianskom prostredí v období novoveku [Militery Literature in the Middle Class Environment in the Modern Times]. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2018, roč. 22, č. 1, s. 82-96. ISSN 1335-3314.

ČIČAJ, Viliam. Stravovanie hospitalizovaných príslušníkov armády vo vojenských zdravotníckych zariadeniach v 18. a na začiatku 19. storočia [Catering of the Hospitalised Army Members in the Military Medical Facilities in the 18th and Early 19th Century]. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2018, roč. 22, č. 3, s. 81-94. ISSN 1335-3314.

ČIČAJ, Viliam. Apodemický svet novoveku [Die apodemische Welt der Neuzeit]. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2018, roč. 52, s. 7-20. ISSN 0440-9515.

AECA Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch a kratšie kapitoly v zahraničných monografiách

ČIČAJ, Viliam. Sloboda alebo tolerancia : konfesionálne spolužitie v uhorských slobodných kráľovských mestách. In Město v převratech konfesionalizace v 15. až 18. století : stati a rozšířené příspěvky z 31. vědecké konference Archívu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, v.v.i. a Institutem mezinárodních studii Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 9. a10. října 20102 v Clam-Gallasově paláci v Praze. - Praha : Archiv hlavního města Prahy, 2014, s. 425-433. ISBN 978-80-88013-24-2. ISSN 0213-7443.

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch, kratšie kapitoly v domácich vedeckých monografiách

ČIČAJ, Viliam. Reflexia uhorských cirkevných pomerov v dobovej politickej spisbe v období novoveku. In Studia historica Tyrnaviensia. XVIII.Cirkevné dejiny - súčasť národných dejín. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2016, s. 88-100. ISBN 978-83-7490-877-1.

ČIČAJ, Viliam. Reformácia a jej mediálne dôsledky [Reformation and its media Environment]. In Monumentorum tutela : ochrana pamiatok. 28. - Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2018, s. 17-22. ISBN 978-80-89175-84-0.

ČIČAJ, Viliam. Zemetrasenie v novovekej publicistike [Earthquakes In the Journalism Of Modern Times]. In Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest. - Bratislava : Vydavateľstvo Igor-Iliť - RádioPrint, 2019, s. 399-416. ISBN 978-80-89867-05-9.

ČIČAJ, Viliam. Učebnicová literatúra na strednom Slovensku v polovici 17. storočia. In Imrich Kotvan (1910-1984) : rodák z Trnovca pri Holíči. - Bratislava ; Trnovec : Historický ústav SAV : Obecný úrad Trnovec pri Holíči, 2021, s. 75-86. ISBN 978-80-89867-06-6.

ČIČAJ, Viliam. Zlodeji a zlodejíčkovia [Thieves and Pickpockets]. In DUCHOŇOVÁ, Diana et al. Človek raného novoveku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 312-326. ISBN 978-80-224-1887-4.

ČIČAJ, Viliam. Meštiansky historik [Bourgeois Historian]. In DUCHOŇOVÁ, Diana et al. Človek raného novoveku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 255-265. ISBN 978-80-224-1887-4.

ČIČAJ, Viliam. Šľachtický čitateľ [A Noble Reader]. In DUCHOŇOVÁ, Diana et al. Človek raného novoveku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 244-254. ISBN 978-80-224-1887-4.

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

ČIČAJ, Viliam. Die Bewertung des ungarischen Exercitium religionis in der frühneuzeitlichen europäischen Öffentlichkeit. Übersetzung Anna Fundárková. In Ecclesia semper reformanda. Die Protestantische Kirche im Pannonischen Raum seit Správa o činnosti organizácie SAV 29 der Reformation : Tagungsband der 36. Schlaininger Gespräche 19. bis 23. September 2016. Teil 1. Gert Polster (Hg.). - Eisenstadt : Landesmuseum Burgenland, 2017, s. 89-98. ISBN 978-3-854058-221-0.

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

ČIČAJ, Viliam. Povodne v novovekej publicistike [Floods in the Modern Period publicistics]. In Voda v dejinných súvislostiach. Zodp. red. Lukáš Paluga, Katarína Répášová. - Bratislava, 2019, s. 9-18. ISBN 978-80-973527-0-7.

ČIČAJ, Viliam. Vzdelanostná komunikácia a tlač na začiatku 17. storočia. In Vedecká komunikácia 1500 - 1800 II. : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Editori: Eva Augustínova, Veronika Murgašová, Recenzenti: Klára Komorová, Boris Brendza. - Žilina : Žilinská univerzita, 2019, s. 7-17. ISBN 978-80-89832-17-0.

ČIČAJ, Viliam. Formy vzdelaneckej komunikácie v novoveku. In Vedecká komunikácia 1500 – 1800 III. : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Zostavovatelia: Eva Augustínová, Veronika Murgašová ; recenzenti: Marcela Domenová, Mária Bôbová. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, 2020, s. 9-17. ISBN 978-80-89832-22-4.

BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich

ČIČAJ, Viliam. Historiografia v preprojektivizovanom svete. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 4, s. 713-718. ISSN 0018-2575.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, recenzovaných a nerecenzovaných)

ČIČAJ, Viliam. Matthias Belius über den Wein in Sankt Georgen. In Wein und Weinbau : Tagungsband der 18. und 19. Schlaininger Gespräche 1998 und 1999. - Eisenstadt : Landesmuseum Burgenland, 2016, s. 177-186. ISBN 978-3-85405-187-9.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, recenzovaných a nerecenzovaných)

ČIČAJ, Viliam. Uhorskí Rómeo a Júlia : Lovestory 17. storočia sa odohrala na Muráni. In História zadnými dverami : menej známe príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 141-148. ISBN 978-80-8159-680-3.

ČIČAJ, Viliam. Vojak a knižnica [The Soldier and the Library]. In Historia mea vita : zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zostavovateľ: Imrich Purdek. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 138- 142. ISBN 978-80-89523-63-4.

ČIČAJ, Viliam. Vetroplach a dobrodruh z Komárna. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 142-154. ISBN 978-80-8159-999-6.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

ČIČAJ, Viliam. Sláva šľachetným IV. Osudy kapitánov slovenských dobrovoľníkov 1848/49 a vojenských duchovných. Liptovský Mikuláš: Spolok Martina Rázusa, 2016, 257 s. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2017, roč. 21, č. 4, s. 178-180. ISSN 1335-3314.

ČIČAJ, Viliam. DUCHOŇOVÁ, Diana. PALATÍN MIKULÁŠ ESTERHÁZY. Dvorská spoločnosť a aristokratická každodennosť. (THE PALATINE NICHOLAS ESTERHÁZY. The Court Community and Aristocratic Everyday Life). Bratislava: Veda Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017, 558 pages. ISBN 9788022416061. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, 42 roč. 66, č. 5, s. 937-939. ISBN 978-80-224-1606-1.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru

Kvalita života v minulosti našich miest. Viliam Čičaj, Michal Bada (Eds.); recenzenti: Diana Duchoňová, Miroslav Kamenický. Bratislava : Igor Iliť - Rádio Print, 2016. 255 s. ISBN 978-80-89867-01-1.

GII Rôzne publikácie a dokumenty

ČIČAJ, Viliam. Úvod. In Kvalita života v minulosti našich miest. - Bratislava : Igor Iliť - Rádio Print, 2016, s. 9-13. ISBN 978-80-89867-01-1.

ČIČAJ, Viliam. Nekrológ za PhDr. Valeriánom Bystrickým, DrSc. (1936-2017). In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2017, roč. 21, č. 2, s. 195-196. ISSN 1335-3314.

Years 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Chronológia dejín Slovenska a Slovákov : od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách. I. / Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kolektív [Present Times. History in Dates, Dates in History]. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. - 547 s. - (Svet vedy ; Zv. 33). - ISBN 978-80-224-1370-1.

Sociálna disciplinizácia a zrod modernej spoločnosti : "...z prjsnostu a wssu ostrostu zakazzugeme" / Vedúci autorského kolektívu Viliam Čičaj. Členovia autorského kolektívu : Michal Bada,Kamila Bubelová, Diana Duchoňová, Eva Frimmová, Tomáš Janura, Miroslav Kamenický, Mária Kohútová, Eva Kowalská, Ingrid Kušniráková, Tünde Lengyelová [Social Disciplination and the Birth of Modern Society : "…with all Severity and Strictness we Forbid"]. - Bratislava : Historický ústav SAV : Vydavateľ Igor Iliť-Rádio Print, 2013. - 166 s. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-970648-4-6.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Čitateľské zázemie ženského časopisu v Uhorsku koncom 18. storočia / Viliam Čičaj [The readers' background of women's journal in Hungary in the late 18th century]. - APVV- 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej / Diana Duchoňová, Vladimír Rábik a kol. ; recenzenti: Ján Lukačka, Ivan Mrva. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015. - S. 340-351.

Disciplinizácia ako historický fenomén / Viliam Čičaj [Disciplination as a historical Phenomenon].
In Sociálna disciplinizácia a zrod modernej spoločnosti : "...z prjsnostu a wssu ostrostu zakazzugeme" / Viliam Čičaj a kolektív. - Bratislava : Historický ústav SAV : Vydavateľ Igor Iliť-RádioPrint, 2013. - ISBN 978-80-970648-4-6. - S. 9-24.

Hieronymus Hegiserus a jeho kronika. Príspevok k cyrilo-metodskej tradícií v 16. a v prvej polovici 17. storočia / Viliam Čičaj [Hieronymus Megiser and his Chronicle Contribution to the Cyrillo-Methodian Tradition in the Sixteenth and the First Half of the Seventeenth Century].
In Ideové prvky národného príbehu v dlhom 19. storočí / Mária Kohútová, Eva Frimmová a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2014. - ISBN 978-80-89396-29-0. - S. 43-49.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

Aspekte der Buchdistribution im königlichen Ungarn im 17. und am Beginn des 18. Jahrhunderts / Viliam Čičaj.
In Kultur und Literatur der Frühen Neuzeit im Donau-Karpatenraum : Transregionale Bedeutung und eigene Identität / Herausgegeben von Tünde Katona und Detlef Haberland. - Szeged : Grimm Verlag, 2014. - ISBN 97896339954816. - S. 331-343.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

Časové dimenzie knižného transferu v novoveku / Viliam Čičaj [Die Zeitdimensionen des Buchtransfers in der Neuzeit]. - Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Opera Romanica 13 : európske cesty románskych kníh v 16. -18. storočí / Editorka Klára Komorová. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2012. - ISBN 978-80-81490-01-9. - S. 9-16.

Formálna a obsahová premena komunikačnej praxe v novoveku : (úvod) / Viliam Čičaj [The Formal and Contextual Changes of Communication Practice in the Modern Ages]. - Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 49 (2015 ), s. 9-18.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

Kniha v premenách novovekej komunikácie / Viliam Čičaj [Book in the Changing Patterns of the Modern Age Communication]. - Vega 2/099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Knihy v proměnách času : k výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven / Editorka: Jitka Radimská ; recenzentky: Marta Vaculínová, Lenka Veselá. - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Ústav romanistiky, 2015. - ISBN 9788073945428. - S. 116-127.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Kowalská, Eva. Na ďalekých cestách, v cudzích krajinách. Sociálny, kultúrny a politický rozmer konfesionálneho exilu v Uhorsku v 17. storočí (On Distant Roads, in Foreign Lands. The Social, Cultural and Political Dimensions of Confesional Exile from Hungary in the 17th Century). Bratislava, VEDA, publisher of Slovak Academy of Sciences, 2014, 253 pages. ISBN 9788022413671.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 5 (2015), s. 942-943.
Recenzia na: Na ďalekých cestách, v cudzích krajinách / Eva Kowalská. - Bratislava : VEDA, 2014. - ISBN 9788022413671.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Dějiny Olomouce 1-2. Statutární město Olomouc. Universita Palackého v Olomouci. Hlavní redaktor: J. Schulz. Odborní redaktori: J. Burešová a J. Šmeral. Olomouc 2009 / Viliam Čičaj.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 2 (2012), s. 349.

Studia bibliographica Posoniensia 2011. Zost. M. Poriezová. Univerzitná knižnica v Bratislave 2011, 160 s. / Viliam Čičaj.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 2 (2012), s. 358.

Úvod / Viliam Čičaj [Introduction].
In Sociálna disciplinizácia a zrod modernej spoločnosti : "... z prjsnostu a wssu ostrostu zakazzugeme" / Viliam Čičaj a kolektív. - Bratislava : Historický ústav SAV : Vydavateľ Igor Iliť-RádioPrint, 2013. - ISBN 978-80-970648-4-6. - S. 7-8.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=1473&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia