Historický ústav SAV
 
Zuzana Poláčková, PhDr., CSc. Slovenská verzia
Zuzana Poláčková, PhDr., CSc. Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 23
E-mail: zuzana.polackova@savba.sk

WWW:

Position:
senior researcher

FIELDS OF SCHOLARLY INTEREST

foreign policy of Czechoslovakia after 1968, human rights and minority issues in the second half of the 20th century

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Date (from-to) 2017 – now
Employer Institute of History; Slovak Academy of Sciences
Job description Senior research fellow
Duties research on Foreign Policy of Czechoslovakia 1968-1989

Date (from-to) 1996 – 2017
Employer Institute of Political Science; Slovak Academy of Sciences
Job description Senior research fellow
Duties research in nationalism and minorities in Central Europe; Slovakia and Europe: foreign relations with Austria and the Netherlands, Portugal, Montenegro, Hungary and Czech Republic – Zeitgeschichte; project leader of three VEGA projects on foreign policy of Slovakia in Central Europe since 2000;

Date (from-to) 1996 – 1998
Employer Fondation des Archives Européennes; UN; Geneva, Switzerland
Job description Expert external analyst
Duties research, collection and analysis of minority petitions sent to the League of Nations in 1920-1938

Date (from-to) 1993 – 1996
Employer Cornell University; Ithaca, NY, USA
Job description Expert external analyst
Duties participation and co-author of two chapters in two publications within project “Unified Germany in an Integrating Europe”; coordinated by professor P.J. Katzenstein

Date (from-to) 1993 – 1996
Employer Ministry of Foreign Affairs of the Slovak Republic; Institute of International Studies
Job description Expert analyst
Duties Research of European integration efforts and their perception in Slovak society after WWI; Hungarian minority in Slovakia in the 20th century

Date (from-to) 1990 – 1993
Employer Institute of History, Dept. of European History; Slovak Academy of Sciences
Job description Research fellow
Duties Interwar international relations, special focus on German and Hungarian minority in Central Europe; basic archival research in Germany and Austria

Date (from-to) 1986 – 1990
Employer Institute of Economy, Dept. of Economic History; Slovak Academy of Sciences
Job description Research fellow
Duties Scientific research in economic history of Czechoslovakia – industrialization and urbanization 1945-1970

Date (from-to); 1985 – 1986
Employer “Pravda” Publishing House
Job description Editor in charge
Duties Editing, reviewing and analyzing texts in humanities

TEACHING AND LECTURING EXPERIENCE

Date (from-to) 2004 – now
Employer Institute of European Studies and International Relations; Faculty of Social and Economic Sciences; Comenius University
Job description External Lecturer
Duties Master courses held in English: Minority Policy in the EU; Foreign Policy of the Slovak Republic; Colonial Expansion, Globalization and European Identity until 21st Century;

Date (from-to) 2011 – now
Employer Dept. of Political Science; Faculty of Arts; University of P.J. Šafárik
Job description External Lecturer
Duties Master courses: Minority Policy in the EU;

Date (from-to) 2010 – now
Employer Webster University, Saint Louis, MO, USA
Job description Adjunct Professor
Duties Master courses/distance study: Central European Area Studies

EXTRAORDINARY LECTURES AND SPEECHES

• Salzburg Global Seminar fellow since 2010
• Biannual European Social Science History Conferences; organized by International Institute of Social History in Amsterdam; active participation since 2000
• International Society for Iberian-Slavonic Studies conferences; active participation since 2009
• Historische Kommision, Austrian Academy of Sciences; active participation on project and conferences since 1999
• Istanbul Kultur University; Erasmus lecturer since 2010
• Academy of Sciences of Montenegro; active participation in projects on minority status in Balkans since 2011
• Association for the Study of Ethnicity and Nationalism; London School of Economics, active member since 2013

EDUCATION AND EXPERTISE

Date (from/to) September 1980 – May 1984
Educational Facility Comenius University, Faculty of Arts, Bratislava, Czechoslovakia
Aim of study History; General history and foreign relations
State exams state exam in general history; Diploma Thesis “Plebiscite of Saarland and Franco-German relations of 1930´s”
Degree Magister (Master Degree)

Date (from-to) 1985-1987
Educational Facility Masaryk University, Brno, Czechoslovakia
Aim of study Industrial Revolution of 19th century
Degree PhDr.

Date (from-to) September 1991 – May 1998
Educational Facility Comenius University and Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia
Aim of study Dissertation thesis: “Political Emigration from Austria to Czechoslovakia in 1934”
Degree PhD.

LANGUAGE SKILLS

Native language Slovak
Other languages English: proficient
French: proficient
German: proficient
Russian: proficient
Italian proficient
Dutch: passive

COMMUNICATION AND SOCIAL SKILLS

- The ability to work efficiently and to adapt to an international environment (study abroad, business travels and working experience in countries of Europe and the US)
- Leading and managing a group of people (lecturing)
- Teamwork (member of multiple scientific projects)

TECHNICAL SKILLS

- Advanced user of MS Office, Internet browsing

DRIVER’S LICENSE

- ‘B’ Driver license of the EU

ANNEX

THE MOST SIGNIFICANT SCIENTIFIC PUBLICATIONS ON MINORITIES, NATIONALISM AND FOREIGN POLICY OF SLOVAKIA

Monographs and Collective Monographs, Editor:

POLÁČKOVÁ, Zuzana:Geopolitické zmeny po roku 1918 a ich vplyv na dynamiku riešenia menšinovej problematiky v Európe v 20. a 21. storočí / Zuzana Poláčková [Post-1918 geopolitical changes and their impact on the dynamics of addressing minority issues in Europe in the 20th and 21st centuries].
In Republika Česko-Slovensko : od monarchie k vlastnému štátu. Ilúzie verzus realita. II. časť / Zostavil Miroslav Pekník ; recenzenti: Ján Liďák, František Škvrnda, Peter Juza. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021. - ISBN 978-80-224-1904-8. - S. 147-165.

POLÁČKOVÁ, Zuzana. Úloha slovenskej sociálnej demokracie v procese etablovania sa a vzniku prvej ČSR [The Role of Slovak Social Democracy in the Foundation of the First Czechoslovak Republic]. Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung - zastúpenie v SR, 2018. 52 s. ISBN 978-80-89149-61-2 (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

POLÁČKOVÁ, ZUZANA - BRHLÍKOVÁ, RADOSLAVA et al.
Národnoštátne záujmy v postintegračnom období (National Interests of Slovakia in the Post-Integration Period), UKF Nitra 2017, ISBN 978-80-558-1246-5, 350p.

POLÁČKOVÁ, ZUZANA et al.: Minority Policies in Central and Eastern Europe in Comparative Perspective, VEDA, Vydavateľstvo SAV 2017, ISBN: 978-80-224-1573-6, 192 p.

POLÁČKOVÁ, Zuzana: Za oponou slovensko-rakúskych vzťahov v 20. storočí. VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava 2013, 197p. ISBN 978-80-224-1298-8

POLÁČKOVÁ, Zuzana; MARUŠIAK, Juraj (eds.) Európske výzvy.pre Slovensko: transformácia zahraničnopolitických priorít Slovenskej republiky v postintegračnom období. Bratislava, VEDA, vydavateľstvo SAV 2007, s.121-133. ISBN 978-80-224-0994-0

POLÁČKOVÁ,Zuzana.(ed.): Slovensko-české vzťahy v kontexte strednej Európy (Slovak-Czech relations in the context of Central Europe), Bratislava, VEDA 2005, ISBN 80224-0859, 496 p.

POLÁČKOVÁ, Zuzana: „Inštitucionalizácia menšinových práv po I. svetovej vojne a Spoločnosť národov“ (Institutionalisation of minority rights after WWI and the League of Nations), vedecká monografia pre interné potreby MZV SR, edícia štúdia a materiály, zošit XIV, vydáva Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, Bratislava 2003, 78s.

Articles in Scientific Journals and Chapters in Monographs:

POLÁČKOVÁ, Zuzana. Transfer vedomostí medzi Viedňou a Prešporkom/Bratislavou v rokoch 1900 – 1914. Vplyv na multietnické sociálnodemokratické prostredie a Slovákov [The Transfer of Knowledge between Vienna and Pressburg/Bratislava in the Years 1900 – 1914. Influence on the Multi-ethnic Social Democratic Circles and on Slovaks]. In Dlhá cesta od monarchie k republike : zmeny režimov, myslenia a životného štýlu na Slovensku a v strednej Európe od polovice 19. do polovice 20. storočia. Jubileum Dušana Kováča. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2021, s. 83-97. ISBN 978-80-224-1921-5. (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska)

POLÁČKOVÁ, Zuzana. A magyar–szlovák kapcsolatok változásai a 20. században. A kapcsolatok alakulásának dinamikája és a konfliktusforrások [Changes in Hungarian–Slovak Relations in the 20th Century. The Dynamics of the Development of Relations and the Sources of Conflict, Assimilation]. In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2021, roč. XXIII, č. 4, s. 111 - 134. ISSN 1335-4361. (Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

POLÁČKOVÁ, Zuzana.Láska v tieni totality : Heda Margolius Kovály a Žo Langerová - dve (ne)obyčajné manželky a matky a ich boj o prežitie v povojnovom Československu / Zuzana Poláčková [Love in the Shadow of a Totalitarian Regime : Heda Margolius Kovály and Žo Langerová - Two (extra! Ordinary Wives and their Struggle for Survival in Czechoslovakia after 1945].
In Človek modernej doby / Matej Hanula, Diana Duchoňová a kol. ; recenzenti: Marián Manák, Miroslav Lysý. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-224-1880-5. - S. 289-311.

POLÁČKOVÁ, Zuzana ‘Anti-Zionism’ and the fight against anti-Semitism in Czechoslovakia, 1967–1969 / Zuzana Poláčková, Pieter C. van Duin.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 68, č. 5 (2020), s. 861-887. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2020.68.5.5

POLÁČKOVÁ, Zuzana. Authoritarianism in Crisis Portugal, Czechoslovakia, and 1968 / Zuzana Poláčková, Pieter C Van Duin.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 67, č. 1 (2019), s. 127-155. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC).

POLÁČKOVÁ, Zuzana. Gustáv Husák and the Foundations of ‘Normalization’: Slovak, Czechoslovak and Federative Perspectives, 1968–1970 / Zuzana Poláčkov á, Pieter C. van Duin. In Slavonica [serial]. - ISSN 1361-7427. - Vol. 24, no. 1-2 (2019), p. 36-51. (2018: 0.102 - SJR, Q3 - SJR). Dostupné na: https://doi.org/10.1080/13617427.2019.1623460

FAWN, Rick - PETÖ, Andrea - POLÁČKOVÁ, Zuzana - VÍT, Michal. The Prague Spring and the 1968 Warsaw Pact Invasion of Czechoslovakia in an international context. In Europeum : Institut pro evropskou politiku, 2018, prosinec, [18 s.]. Vyšlo aj v anglickej jazykovej mutácii. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://www. europeum.org>

POLÁČKOVÁ, Zuzana - KRAJČOVIČOVÁ, Natália. Anton Štefánek a jeho memorandum Spoločnosti národov z roku 1922 [Anton Štefánek and his Memorandum to the League of Nations of 1922]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 89-109. ISBN 978-80-224-1733-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. VEGA 2/0156/13 : "Dr. Anton Štefánek - politik, žurnalista a vedecký pracovník")

POLÁČKOVÁ, Zuzana. The Role of Slovak social democracy in the Formation of the first Czechoslovak republic (ČSR). In Social democracy and State Foundation : The emergence of a new European state landscape after the First World War. - Bonn : Verlag J.H.W. Dietz, 2019, s. 311-340. ISBN 978-3-8012-0555-3.

POLÁČKOVÁ, Zuzana. Invázia vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968 do Československa a Rakúsko [Invasion of the armies of Warsaw Pact in August 1968 to Czechoslovakia and Austria]. In Rok 1968 - 50 rokov po... - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 163-177. ISBN 978-80-224-1784-6. (Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

POLÁČKOVÁ, Zuzana. Útek do Československa po "anšluse" Rakúska v roku 1938. In Uprchlíci a azylanti v zemi sousedů : Československo a Německo v letech 1933 až 1989. - Praha : Masarykův ústav : Archiv AV ČR, 2019, s. 87-100. ISBN 978-80-88304-04-3.

POLÁČKOVÁ, Zuzana. The Concept of the Austrian Nation and its Relation to Ethnic Minorities after 1918 and 1955: A Comparison. In POLÁČKOVÁ, Zuzana et al. Minority Policies in Central and Eastern Europe in Comparative Perspective. - Bratislava : Veda, 2017, s. 34-48. ISBN 978-80-224-1573-6.

VAN DUIN, Pieter C. - POLÁČKOVÁ, Zuzana. The Big Bang of Communism: The Bolsheviks´ Destruction of the Russian Constituent assembly and the making of the first Communist Dictatorship (November 1917-January 1918). In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2019, roč. 12, č. 2, s. 57-75. ISSN 1337-8163. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

POLÁČKOVÁ, ZUZANA – VAN DUIN, PIETER C.: „Independence lost and regained: Montenegro´s contested identity and the failure of Yugoslavia“, In: Studia Politica Slovaca, Ročník X, 1/2017, s.23-48.

POLÁČKOVÁ, ZUZANA: The Concept of the Austrian Nation and its Relation to Ethnic Minorities after 1918 and 1955: A Comparison, In: POLÁČKOVÁ, ZUZANA et al.: Minority Policies in Central and Eastern Europe in Comparative Perspective, VEDA, Vydavateľstvo SAV 2017, ISBN: 978-80-224-1573-6, s.34-49.

POLÁČKOVÁ, Zuzana: Democracy and Minority issues in Slovakia: Analysing Western European Perspectives and Stereotypes. In: Democracy and Democracy Promotion: World Tendencies, Regional & Local Experiences. Studies in International Relations and Politics. New Europe and Beyond. Edited by Bruno S. Sergi, Dave Reichardt, William T. Bagatelas, and Getnet Tamene, in: www.budrich-verlag.de )¸ Budrich Verlag 2011¸ ISBN 978-3-940755-65-0, pp.190-204

POLÁČKOVÁ, Zuzana: Sčítanie ľudu z roku 1931 v I. ČSR – analýza pojmu národ, národnosť a materinská reč. In: Studia Politica Slovaca. Roč. IV, 1/2011, s. 67-94. ISSN: 1337-8163

POLÁČKOVÁ, Zuzana: Menšinová otázka v medzivojnovom období v strednej Európe a Ivan Dérer. In: Miroslav Pekník a kol.: Dr. Ivan Dérer politik, právnik a publicista. ÚPV SAV, VEDA, Vydavateľstvo SAV, Bratislava 2010, str. 352-367.ISBN: 978-80-224-1168-4

POLÁČKOVÁ, Zuzana: Minorities in the Present-Day European Discourse. In: POLÁČKOVÁ, Zuzana; MARUŠIAK, Juraj(eds.) Európske výzvy.pre Slovensko. Bratislava, VEDA, vydavateľstvo SAV,2010, s.121-133. ISBN 978-80-224-0994-0

POLÁČKOVÁ, Zuzana: „Termín menšina a jeho interpretácia v spoločenskovednom diskurze v Európe a na Slovensku” (Genéza a relevantné kontexty). In: Marusiak, Juraj a kol: Za zrkadlom politiky, VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava 2010, str. 202-224. ISBN 978 802241137 0

Kmeť, Norbert – Krejčí, Oskar – Krno, Svetozár – Marušiak, Juraj – Poláčková, Zuzana – Šmihula, Daniel a kol.: Tendencie vo vývoji politického a právneho systému. In: Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. Bratislava: Veda, 2010 (3. kapitola). ISBN 978-80-224-1151-6, s. 155 – 223.

POLÁČKOVÁ Zuzana: Postoj Rakúska k augustovej invázii roku 1968. In:Londák Miroslav; Sikora Stanislav a kol.:Rok 1968 a jeho miesto v našich dejinách, Bratislava, VEDA, vydavateľstvo SAV 2009, str. 399-414, ISBN978-80-224-1095-3

POLÁČKOVÁ Zuzana: Vznik ČSR a menšiny. In: Strož Daniel; Maštálka Jiří (eds): Magické osmičky v česko-slovenské historii. Zborník z konferencie v Bruseli konanej dňa 8.10. 2008 Czecho-Slovak Milestones of History 1918-1938-1948-1968, pod záštitou Európskeho parlamentu GUE/NGL. http://www.guengl.org/showPage.jsp?ID=6620&PR=0, Praha 2009, str.51-54.

POLÁČKOVÁ Zuzana: Maďarská menšina a jej vnímanie v západoeuropskej tlači. In: Šutaj, Štefan a kol: Maďarská menšina na Slovensku po roku 1989, Universum 2009, s.147-166, ISBN978-80-89046-54-6

POLÁČKOVÁ Zuzana: Postoj Rakúska k augustovej invázii roku 1968. In: Londák Miroslav; Sikora Stanislav a kol.:Rok 1968 a jeho miesto v našich dejinách, Bratislava, VEDA, vydavateľstvo SAV 2009, str. 399-414, ISBN978-80-224-1095-3

POLÁČKOVÁ, Zuzana: The Situation of Roma in the Slovak Republic: A Brief Overview In: Hermann, Luc (ed.) Migration and The European Union. Favorita Papers, Diplomatic Academy of Vienna 2008, s..100-116.

POLÁČKOVÁ, Zuzana: Nebezpečné stereotypy o postavení maďarskej menšiny na Slovensku. In:Šutajová, Jana: Maďarská menšina na Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989 (Historické, politologické a právne súvislosti),II., Prešov, Universum, 2008, str.54-65.

POLÁČKOVÁ, Zuzana: Národ v politike a diele Martina Rázusa. In: Pekník, Miroslav (ed.). Martin Rázus politik, spisovateľ, a cirkevný činiteľ, VEDA, Vydavateľstvo SAV, Bratislava 2008, str.179-195.

POLÁČKOVÁ Zuzana: A szlovák-magyar kapcsolatok néhány európai uniós ország sajtójanak és tudományos szakirodalmának tükrében (Reflexia slovensko-maďarských vzťahov v tlači a vedeckej spisbe vybraných štátov EÚ). In Fórum Társadalomtudományi szemle, 2007/1, Komárno, s.143-165.

POLÁČKOVÁ, Zuzana: Identity of Hungarians in Slovakia In: Patriotism and Chauvinism. Zborník z medzinárodnej konferencie Patriotizmus a šovinizmus, konanej dňa 9.10. 2007 pod záštitou podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča. Copyright Úrad vlády 2007. Edícia : Dialógy v EÚ, s. 108-119. ISBN 978-80-88707-99-8

POLÁČKOVÁ, Zuzana; VAN DUIN, Pieter: ´Against the red industrial terror!´: The struggle of Christian trade unions in Austria and Czechoslovakia against socialist trade union and workplace domination, 1918-1925. In: Lex Heerma van Voss and Patrick Pasture, eds., The Christian Labour Movement in Europe: Comparative Perspectives, Amsterdam, International Institute of Social History , 2005, s.127-173.

POLÁČKOVÁ Zuzana: A nemzetközi nem állami intézmények és zsidó szervezetek szerepe az első világháború utáni kisebbségvédelem kialakulásában (Úloha medzinárodných neštátnych inštitúcií a židovských organizácií vo vytváraní ochrany menšín po prvej svetovej vojne In.:Fórum Társadalomtudományi Szemle 2005,r.VII. č. 3, s.3-14

POLÁČKOVÁ Zuzana: Rakúska štátna identita. ( Austrian state identity).Niekoľko poznámok k formovaniu rakúskej identity v 20. storočí. In: MARUŠIAK, Juraj, FERENCOVÁ, Michaela (eds.): Teoretické prístupy k identitám a ich praktické aplikácie. Bratislava Vydavateľstvo VEDA SAV, 2005, s.136-151.

POLÁČKOVÁ,Zuzana: Historical Background of Slovak –Austrian Relations. In:Slovak Foreign Policy Affairs.Vol.II,No.1, 2004, s.107-121.

POLÁČKOVÁ, Zuzana; VAN DUIN, P.: Unification, Diversity and ethnic minorities in Europe. In: CABADA, Ladislav (ed.): Contemporary Questions of Central European Politics, Plzeň, 2003,s. 99-110.

POLÁČKOVÁ, Zuzana. - VAN DUIN, P.: The limits of multiculturalism: Problems of ethnic relations and democracy in Slovakia and the Netherlands. In: Slovak Foreign Policy Affairs, vol. III, Autumn 2002, No. II.

POLACKOVA, Zuzana, Van Duin, Pieter: Unterwerfung, Uberleben, Errettung. Die politische Psychologie des Rechtspopulismus in der postkommunistichen Slowakei. (Submission, survival,salvation: The political psychology of nationalist populism in post-communist Slovakia). In: EISMANN, Wolfgang (Hg.): Rechtspopulismuas. Osterreichische Krankheit oder europaische Normalitat? Czernin Verlang, Wien 2001, s. 129-149.

POLÁČKOVÁ,Zuzana; Van Duin, Pieter: Distant Land in the Heart of Europe: Problems of Political Culture in Slovakia. In: Central European Political Science Review, vol.2, num.6/2001, Quarterly of CEPSA, s.138-151.

POLÁČKOVÁ, Zuzana: Postavenie menšín v Rakúsku a Spoločnosť národov. Minorities in Austria and The League of Nations. In: Studijní materiály oddělení pro výskum stěžejních otázek období 1945-1969/1970. K problémúm minorit USD, Praha 2000, pp.20-32.

POLÁČKOVÁ,Zuzana;Van Duin, P.C.: Democratic Renewal and Hungarian Minority Question in Slovakia. From Populism to ethnic democracy? In:European Societies 2(3)2000, Routledge Journals, Oxon, UK,s.335-360.

Brzica,Daneš; POLÁČKOVÁ, Zuzana;Samson,Ivo: The Slovak republic: Bridge between East and West. In: Katzenstein, P.J.(ed): Mitteleuropa. Between Europe and Germany. Berghahn Books. Oxford 1997, s. 192-240.

POLÁČKOVÁ, Zuzana: Returning to Europe: Central Europe between Internationalization and Institutionalization. In:KATZENSTEIN.Peter (ed):Tamed Power.Germany in Europe. Cornell University Press. Ithaca and London 1998 , s..195-251.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=11159&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia