Historický ústav SAV
 
PhDr. Jaroslava Roguľová, PhD. Slovenská verzia
PhDr. Jaroslava Roguľová, PhD. Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22
E-mail: jaroslava.rogulova@savba.sk

WWW:

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

Slovak history of the 1st half of the 20th century

Education:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, 1999
PhD., Historický ústav SAV, 2005
PhDr. rok: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2012

Acknowledgements:

Cena Slovenskej akadémie vied (2013) pod vedením PhDr. Bohumily Ferenčuhovej, DrSc., a PhDr. Milana Zemka, CSc., za monografickú syntézu Slovensko v 20. storočí, 3. zväzok pod názvom V medzivojnovom Československu 1918 – 1939. Ďalší členovia autorského kolektívu: PhDr. Alena Bartlová, CSc., PhDr. Valerián Bystrický, DrSc., PhDr. Anna Falisová, CSc., PhDr. Ľudovít Hallon, CSc., PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc., Natália Krajčovičová, CSc., PhDr. Katarína Popelková, CSc., Mgr. Jaroslava Roguľová, PhD., PhDr. Xénia Šuchová, CSc.

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Česko-slovenská/Slovensko-česká komisia historikov (2013 – 2015)

Publishing activity

Years 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ROGUĽOVÁ, Jaroslava - DRÁBIK, Jakub - LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena - PEŠEK, Jan - SABOL, Miroslav - SIKORA, Stanislav. Slováci a Československá socialistická republika : liberalizácia, normalizácia a pád komunistického režimu [The Slovaks and The Czechoslovak Socialist Republic. Liberalization, Normalization and the Fall of the Communist Regime]. XIII d. Recenzenti: Martin Pekár, Dušan Segeš. 1. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2018. 190 s. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. ISBN 978-80-85501-71-1 (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

ROGUĽOVÁ, Jaroslava - HALLON, Ľudovít - JAKSICSOVÁ, Vlasta - LETZ, Róbert - SABOL, Miroslav - SYRNÝ, Marek - DVOŘÁK, Pavel. Slováci a ľudovodemokratický režim : zápas o Slovensko [Slovaks and the Regime of People’s Democracy : Struggle for Slovakia]. Vedúca redaktorka zväzku XIIIb Jaroslava Roguľová,recenzenti: Valerián Bystrický, Martin Pekár. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2016. 231 s. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, XIIIb. ISBN 978-80-8119-101-5 (Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre)

ROGUĽOVÁ, Jaroslava - LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena - PEŠEK, Jan - SABOL, Miroslav - SIKORA, Stanislav. Slováci a nástup socializmu : budovateľské obdobie komunistického režimu [The Slovaks and the Onset of Socialism. The Building Period of the Communist Regime]. Recenzenti: Martin Pekár, Dušan Segeš. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2017. 238 s. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, XIII.c. ISBN 978-80-85501-69-8 (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Dva režimy jednej krajiny : [1. kapitola] [One Country, Two Systems]. In Dva režimy jednej krajiny. - Bratislava : VEDA, 2017, s. 11-30. ISBN 978-80-224-1625-2. (Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Hry o život, alebo partnerské vzťahy v medzivojnových rokoch [Games of Life or Partnership during the Inter-War Period]. In Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách : jubileum Valeriána Bystrického. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2016, s. 125-138. ISBN 978-80-224-1503-3. (APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Výučba kriminalistiky v Bratislave v medzivojnových rokoch - Kriminologický ústav a Policajné riaditeľstvo [Teaching Criminalistics in Bratislava during the Inter-War Years - The Institute of Criminology and Police Headquarters]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 489-500. ISBN 978-80-224-1653-5. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre)

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

HALLON, Ľudovít - BAKA, Igor - FIAMOVÁ, Martina - HLAVINKA, Ján - KÁZMEROVÁ, Ľubica - ROGUĽOVÁ, Jaroslava - SABOL, Miroslav - SCHVARC, Michal. Kronika Slovenského štátu 1939-1941. Recenzenti: Peter Mičko, Ivan Jakubec. Praha : Ottovo nakladatelství : Historický ústav SAV Bratislava : Vojenský historický ústav v Bratislave, 2019. 271 s. ISBN 978-80-7451-754-9

BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách

ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Státoprávní představy Slovenské národní strany. In Encyklopedie českých právních dějin : správa veřejná - Suché. 16. svazek. - Plzeň ; Ostrava : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk : KEY Publishing, 2019, s. 548-558. ISBN 978-80-7380-761-0.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Naštrbené vzťahy : manželstvo a partnerstvo v medzivojnovom období [Disturbed relations. Marriage and partnership in the inteer-war period]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18, č. 6, s. 12-24. ISSN 1335-8316.

ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Zo života notárov : pohľad do mikrosveta Slovenského štátu [From the life of Notaries. A Look into the Micro-world of the Wartime Republic]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 4, s. 36-39. ISSN 1335-8316.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Klub dlháňov, pokusy so spánkom, hypnóza a tetovania : To je možné len v Amerike! In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 429-438. ISBN 978-80-8159-680-3.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách : jubileum Valeriána Bystrického [Candidates for Power and Success. Formation of Elites in Modern History]. Kolektívnu monografiu zostavili Jaroslava Roguľová, Maroš Hertel ; recenzenti: Edita Ivaničková, Igor Baka. Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2016. 599 s. ISBN 978-80-224-1503-3 (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

Dva režimy jednej krajiny [One Country, Two Systems]. Zostavila Jaroslava Roguľová ; recenzenti: Ivan Kamenec, Martin Pekár. Bratislava : VEDA, 2017. 214 s. ISBN 978-80-224-1625-2 (Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca [A Historian and History. The Jubilee of Ivan Kamenec]. Kolektívnu monografiu zostavili: Jaroslava Roguľová, Vlasta Jaksicsová ; recenzenti: Edita Ivaničková, Igor Baka. Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018. 583 s. ISBN 978-80-224-1653-5 (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

JAKSICSOVÁ, Vlasta - ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Predhovor [Preface]. In ROGUĽOVÁ, Jaroslava - JAKSICSOVÁ, Vlasta. Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 13-14. ISBN 978-80-224-1653-5.

ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Odišiel historik Valerián Bystrický. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 1, s. 50. ISSN 1335-8316.

ROGUĽOVÁ, Jaroslava. odišla historička Natália Krajčovičová. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 2, s. 49. ISSN 1335-8316.

ROGUĽOVÁ, Jaroslava - HERTEL, Maroš. Predhovor [Foreword]. In Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách : jubileum Valeriána Bystrického. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2016, s. 15. ISBN 978-80-224-1503-3.

ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Úvod. In Dva režimy jednej krajiny. - Bratislava : VEDA, 2017, s. 7-9. ISBN 978-80-224-1625-2.

ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Záver. In Dva režimy jednej krajiny. - Bratislava : VEDA, 2017, s. 199-200. ISBN 978-80-224-1625-2.

Years 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Biografia a historiografia : slovenský, český a francúzsky pohľad / Bohumila Ferenčuhová a kol. Preklady z francúzštiny : Martin Brtko, Mária Ridzoňová-Ferenčuhová, preklady do angličtiny: Matej Hanula [Biography and Historiography. Slovak, Czech and French Perspective]. - 1. vydanie. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia, 2012. - 239 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín pri HÚ SAV, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické východiská výskumu, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii, Vega 2/0039/11 Otvorené hospodárske a finančné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968. - ISBN 978-80-971247-2-4

AAB02 Občianska spoločnosť a politická kultúra : kapitoly z dejín Slovenska 1918-1938 / Bohumila Ferenčuhová, Jaroslava Roguľová a kol. Alena Bartlová, Martin Brtko, Valerián Bystrický, Bohumila Ferenčuhová, Matej Hanula, Vlasta Jaksicsová, Natália Krajčovičová, Linda Osyková, Jaroslava Roguľová, Milan Zemko [Civil Society and Political Culture. Chapters from the History of Slovakia 1918 - 1938]. - 1. vyd. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 214 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných dejín Slovenska pri Historickom ústave SAV, Vega 2/0122/09 Občianska spoločnosť na Slovensku počas 1. ČSR (Vývoj na demokratickej báze a vonkajšie a vnútorné vplyvy demokratického, autoritatívneho a totalitného typu), Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické východiská výskumu, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii. - ISBN 978-80-971189-0-7

AAB03 Sláva šľachetným II : evanjelická cirkev a.v. a politika v 20. storočí / Ján Juráš, Jaroslava Roguľová a kol. Preklad do angličtiny Matej Hanula [Glory to the Big-hearted II Evangelical Church a. c. and politics during the 20th century]. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2012. - 159 s. - ISBN 978-80-7140-393-7

AAB04 Slováci a druhá svetová vojna. XIII a / Vedúca autorského kolektívu: Jaroslava Roguľová. Autorský kolektív: Martina Fiamová, Ľudovít Hallon, Róbert Letz, Michal Schvarc, Marek Syrný ; Vedecká redaktorka zväzku XIII a: Jaroslava Roguľová. Recenzenti: Valerián Bystrický, Igor Baka. Editor: Pavel Dvořák [Slovaks and the Second World War]. - 1. vyd. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2015. - 399 s. - (Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov ; XIII a). - Vega 2/0071/15 Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. - ISBN 978-80-811-9093-3

AAB05 Slováci pri budovaní základov Československej republiky : prvé desaťročie Československej republiky / Autorský kolektív Róbert Letz, Martin Vašš, Jaroslava Roguľová, Ondrej Podolec ; Vedecký redaktor Róbert Letz, editor Pavel Dvořák [Slovaks at the Construction of the Foundations of the Czechoslovak Republic : the 1st Decade of the Czechoslovak Republic]. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2013. - 479 s. - (Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov ; zväzok XII a). - Vega 1/0707/13 Historické aspekty vytvárania pojmu slovenského územia. - ISBN 978-80-8119-072-8

AAB06 Slováci vo víre tridsiatych rokov : druhé desaťročie Československej republiky. XII b / Róbert Letz, vedúci autorského kolektívu, Ondrej Podolec, Jaroslava Roguľová, Martin Vašš [Slovaks during the Turbulent 30s : the 2nd Decade of the Czechoslovak Republic]. - 1. vyd. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. - 330 s. - (Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov ; XII b). - Vega 1/0707/13 Historické aspekty vytvárania pojmu slovenského územia. - ISBN 978-80-8119-080-3

AAB07 Slovenská národná strana 1918-1938 / Jaroslava Roguľová [The Slovak national party 1918-1938]. - 1. vydanie. - Bratislava : Kalligram, 2013. - 348 s. - Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém, Vega 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia, riešené v Historickom ústave SAV. - ISBN 978-80-8101-662-2

AAB08 Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová [Slovakia in the 20th Century. Volume 3. In the Inter-war Czechoslovakia 1918-1939]. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 544 s. : il. - APVV 51-017105 Slovensko v 20. storočí, Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín, Vega 26205/6, 2/0122/9, 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia. - ISBN 978-80-224-1199-8

AAB09 Storočie procesov : súdy, politika a spoločnosť v moderných dejinách Slovenska / Valerián Bystrický, Jaroslava Roguľová a kol. [The Century of Trials : Tribunals, Politics and Society in the Modern History of Slovakia]. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - 272 s. : il. - (Edícia Svet Vedy ; č. 28). - ISBN 978-80-224-1258-2

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Düsseldorfský krvák : najsledovanejší kriminálny proces medzivojnového obdobia / Jaroslava Roguľová [Bloodshed in Dusseldorf : the Most Observed Criminal Lawsuit of the Inter-war Period]. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické východiská výskumu, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii.
In Storočie procesov : súdy, politika a spoločnosť v moderných dejinách Slovenska / Valerián Bystrický, Jaroslava Roguľová a kol. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1258-2. - S. 93-104.

ABD02 Jablonové - sonda do života obce v rokoch 1939-1945 / Jaroslava Roguľová [Jablonové: insight into village life during the years 1939 – 1945]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných dejinách Slovenska v stredoeurópskom kontexte.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 345-356.

ABD03 K biografii Martina Rázusa / Jaroslava Roguľová [Considering the Biography of Martin Rázus].
In Biografia a historiografia : slovenský, český a francúzsky pohľad / Bohumila Ferenčuhová a kol. Preklady z francúzštiny : Martin Brtko, Mária Ridzoňová-Ferenčuhová, preklady do angličtiny: Matej Hanula. - 1. vydanie. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia, 2012. - ISBN 978-80-971247-2-4. - S. 175-188.

ABD04 Nacionálno-konzervatívne východiská Slovenskej národnej strany v medzivojnovom období / Jaroslava Roguľová [Nationalist and Conservative Aspects in the Politics of the Slovak National Party during the Inter-war Period]. - Vega 2/0122/09 Občianska spoločnosť na Slovensku počas I. ČSR (Vývoj na demokratickej báze, vonkajšie a vnútorné vplyvy demokratického aj autoritatívneho typu), Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém.
In Občianska spoločnosť a politická kultúra : kapitoly z dejín Slovenska 1918-1938 / Bohumila Ferenčuhová, Jaroslava Roguľová a kol. - 1.vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-971189-0-7. - S. 101-118.

ABD05 Salónny fašizmus Slovenskej národnej strany v prvej medzivojnovej dekáde / Jaroslava Roguľová ["Arm-chair" Fascism of the Slovak National Party during the 1st Interwar Decade]. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. vega 2/0071/15 Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre.
In Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / Linda Osyková, matej Hanula a kol. ; recenzenti: Martin Hetényi, Milan Katuninec. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414616. - S. 69-86.

ABD06 Slovenskí úradníci a slovenské úrady v rokoch 1939-1945 : (na príklade agendy Obvodného notárskeho úradu v Lozorne) / Jaroslava Roguľová [Slowakische Beamte und slowakische Ämter 1939 – 1945 (am Beispiel der Agenda des Bezirksnotaramts in Lozorno)]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných dejinách Slovenska v stredoeurópskom kontexte.
In Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-89396-32-0. - S. 175-182.

ABD07 Spoločnosť a jej premeny v medzivojnovom období. 3. kapitola / Jaroslava Roguľová, Anna Falisová, Katarína Popelková [Society and its Metamorphoses during the Inter-war Period].
In Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1199-8.

ABD08 Zvolenský manifest v politickej činnosti Maritna Rázusa / Jaroslava Roguľová [The Place Zvolen Manifesto in the Political Activities of Martin Rázus]. - Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické východiská výskumu, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii.
In Sláva šľachetným II : evanjelická cirkev a.v. a politika v 20. storočí / Jaroslava Roguľová. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2012. - ISBN 978-80-7140-393-7. - S. 68-81.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Storočie procesov : súdy, politika a spoločnosť v modernej spoločnosti / Editori: Valerián Bystrický, Jaroslava Roguľová [The Century of Trials: Tribunals, Politics and Society in the Modern History of Slovakia]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2013. - 272 s. - ISBN 978-80-224-1258-2

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Úvod [Introduction].
In Občianska spoločnosť a politická kultúra : kapitoly z dejín Slovenska 1918-1938 / Bohumila Ferenčuhová, Jaroslava Roguľová a kol. - 1.vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-971189-0-7. - S. 7-9.

GII02 Úvod / Valerián Bystrický, Jaroslava Roguľová [Introduction].
In Storočie procesov : súdy, politika a spoločnosť v moderných dejinách Slovenska / Valerián Bystrický, Jaroslava Roguľová a kol. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1258-2. - S. 9-12.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=4085&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia