Historický ústav SAV
 
PhDr. Katarína Mešková Hradská, PhD. Slovenská verzia
PhDr. Katarína Mešková Hradská, PhD.

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22
E-mail: katarina.hradska@savba.sk

WWW:

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

History of Slovak Jews from 1918 till 1945 with the accent on Final Solution to the Jewish Question

Education:

FF UK, Bratislava, 1979
PhD., CSc.  HÚ SAV, 1999
PhDr., 1981

Scholarships and Fellowships:

Centre March Bloch. Berlín 1999
Yad Vashem, Jeruzalem, Israel 2012

Acknowledgements:

Medzinárodná cena E. E. Kischa za významné dielo, 2006, 2012

Cena Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, 2010

Member of editorial boards:

Historický časopis
História
Vojnová kronika. Spoločnosť, politika, armáda.

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Úrad vlády SR – Komisia pre multikultúrne a interetnické aktivity

Publishing activity

Years 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Židia v 1. ČSR : politické ambície a sklamania [Jews in the 1st Czechoslovak Republic : political ambitions and disappointments]. Recenzenti: Milan Katuninec, Martina Fiamová. 1. vydanie. Bratislava : Marenčin PT, 2021. 189 s. ISBN 978-80-569-0786-3 (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0092/20 : Židovské politické strany v politickom systémw ČSR 1918-1938)

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Majú extrémisti miesto v spoločnosti ? (Zamyslenie sa nad niektorými súvislosťami) [Do Extremists Have a Place in a Society? (Reflecting some Circumstances)]. In Európa v pohybe : (sociálno-ekonomické a politické aspekty v európskom priestore). - Brno : Tribun EU, 2016, s. 75-86. ISBN 978-80-263-1122-5.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Formovanie židovskej národnej myšlienky po vzniku 1. ČSR (Náčrt problematiky) [The Formation of the Jewish National Idea after the Establishment of the 1st Czechoslovak Republic (Outline of the Problem)]. In Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s. 107-114. ISBN 978-80-224-1564-4. (Vega 2/0066/16 : Politické, ekonomické a kultúrne elity židovskej komunity na Slovensku v rokoch 1918-1945. Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938)

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Trauma z vojny aj po vojne [The Trauma from War that Continued after the War.]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2018, roč. 12, č. 2, s. 86-96. (2018 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky (Vega 2/0066/16 : Politické, ekonomické a kultúrne elity židovskej komunity na Slovensku v rokoch 1918-1945)

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Vznik a činnosť Židovskej ústrednej úradovne [The Establishment and Activities of the Jewish Central Office]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2019, roč. 13, č. 1, s. 116-130. (2019 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.forumhistoriae.sk/sites/default/files/08_vznik-a-cinnost-zidovskej-ustrednej-uradovne.pdf> (VEGA 2/006/16 : Politické, kultúrne a ekonomické elity židovskej komunity v rokoch 1918 – 1945)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Činnosť Ústredne Židov a aktivity Pracovnej skupiny pred druhou vlnou deportácií : (január 1943-august 1944). In Židia v Slovenskom národnom povstaní. - Banská Bystrica ; Praha : Múzeum SNP : Historický ústav AV ČR, 2021, s. 53-79. ISBN 978–80–89514–97–7. (Vega 2/0133/12 : Problematika výskumu holokaustu na Slovensku. genéza metodologických a terminologických prístupov)

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Dislokácie Židov z Bratislavy na jeseň 1941 [Displacement of Jews from Bratislava in the Autumn of 1941]. In Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách : jubileum Valeriána Bystrického. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2016, s. 315-324. ISBN 978-80-224-1503-3. (Vega 2/0133/12 : Problematika výskumu holokaustu na Slovensku. genéza metodologických a terminologických prístupov. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Emigranti, alebo vyhnanci? : (vysťahovalecké akcie Židov zo Slovenska po vzniku autonómneho Slovenska) [Emigrants or Exiles ? (The Active Emigration of Jews from Slovakia after the Establishment of the Autonomous Slovakia]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 253-267. ISBN 978-80-224-1733-4. (Vega 2/0066/16 : Politické, ekonomické a kultúrne elity židovskej komunity na Slovensku v rokoch 1918-1945)

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Golem ako zámienka [Golem as a Pretext]. In Dlhá cesta od monarchie k republike : zmeny režimov, myslenia a životného štýlu na Slovensku a v strednej Európe od polovice 19. do polovice 20. storočia. Jubileum Dušana Kováča. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2021, s. 361-372. ISBN 978-80-224-1921-5. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Stratená minulosť [The Lost Past]. In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 83-94. ISBN 978-80-224-1708-2.

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Vavro Šrobár a jeho vzťah k Židom [Vavro Šrobár and His Relationship with Jews]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 49-58. ISBN 978-80-224-1653-5. (Vega 2/0066/16 : Politické, ekonomické a kultúrne elity židovskej komunity na Slovensku v rokoch 1918-1945)

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Výchova a vzdelávanie v židovských mládežníckych spolkoch počas 1. ČSR [Schooling and Education in the Jewish Youth Associations during the Period of the 1st Czechoslovak Republic]. In Výchova a vzdelávanie v siločiarach času. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 87-104. ISBN 978-80-224-1867-6. (Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Výchova a vzdelávanie židovských detí v pracovných táboroch [Education Upbringing of Jewish Children in Work Camps]. In Slovensko proti fašizmu na strane demokracie : životné jubileum Jozefa Bystrického. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 129-143. ISBN 978-80--89523-66-5.

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. The German Advisor before the Tribunal. In Policy of Anti-semitism and Holocaust : in post-war Retribution Trials in European States. Eds. Stanislav Mičev, Katarína Ristveová. - Banská Bystrica : Museum of the Slovak National Uprising, 2019, s. 149-158. ISBN 978-80-89514-57-1.

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Vznik židovských politických strán na Slovensku po vzniku 1. ČSR : (náčrt problematiky) [The Establishment of Jewish Political parties in Slovakia after the Foundation of the 1st Czechoslovak Republic (the Outline of a Problem)]. In Začleňovanie Slovenska do Československej republiky (s dôrazom na formovanie štátnych orgánov). Editori: Michal Bartal, Jana Kafúnová, Marek Púčik, Martina Škutová ; recenzenti: Daniela Tvrdoňová, Róbert Arpáš. - Bratislava : Slovenský národný archív, 2018, s. 84-92. ISBN 978-80-971767-6-1. (Vega 2/0066/16 : Politické, ekonomické a kultúrne elity židovskej komunity na Slovensku v rokoch 1918-1945. Formovanie štátnych orgánov v procese začleňovania Slovenska do 1. ČSR : konferencia)

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

HRADSKÁ, Katarína - TRAUBNER, Pavel. Tak čo Vás trápi ? : rozhovory. Bratislava : Marenčin PT, 2016. 190 s. ISBN 978-80-8114-836-1 (Vega 2/0066/16 : Politické, ekonomické a kultúrne elity židovskej komunity na Slovensku v rokoch 1918-1945)

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Čarovné uličky Bratislavy [A magic lane of Bratislava]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18, č. 4, s. 38-48. ISSN 1335-8316.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. "Radšej nech mne prerežú hrdlo, nech by som sa stal zradcom zväzu!" : Veselí aj tajomní slobodomurári. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 393-400. ISBN 978-80-8159-680-3.

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Spor o nedeľný predaj : problémy židovských obchodníkov nevyriešili ani židovské strany. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 299-309. ISBN 978-80-8159-999-6.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

KOŽÁR, Hubert - MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. „Ich mache keine Unterschiede zwischen einzelnen in der Slowakei lebenden Minderheiten. In Karpatenblatt : časopis Nemcov na Slovensku/Zeitschrift der Deutschen in der Slowakei, November 2021, vol 30, nr. 11, s. 12-13. ISSN 1336-0736.

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Predslov. In Rozprávame s nádejou : ukrýváné dieťa Slovensko. Skupina Košice/2013-2018. - Vydavateľstvo G -Atelier, 2018, s. 7-9. ISBN 978-80-89739-12-7.

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína - VANĚKOVÁ, Daniela. Rozhovor... : tradície slovenského školského múzejníctva - s Danielou Vaněkovou. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2020, roč. 19, č. 2, s. 36-42. ISSN 1335-8316. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/historia.2020.19.2.5

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Úvod. In Ja som tam bol .... - Bratislava : Slovenské národné múzeum : Múzeum židovskej kultúry, 2018, s. 7-10. ISBN 978-80-8060-427-1.

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Úvod. In Alexander Bachnár. Mojich sto rokov. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2019, s.9-22. ISBN 978-80-89514-67-0.

Years 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok, Slovenská republika 1939-1945 / Vedúci autorského kolektívu Katarína Hradská, Ivan Kamenec ; Recenzenti: Milan Katuninec, Peter Švorc, Ľubica Kázmerová [Slovakia in the 20th Century. Volume 4. Slovak Republic 1939-1945]. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2015. - 480 s. - APVV 51-017105 Slovensko v 20. storočí, Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov. - ISBN 978-80-224-1351-0

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Ako sa Slovensko vyrovnáva s vlastnou minulosťou / Katarína Hradská [How is Slovakia Dealing with its Own Past].
In Európa na križovatke : (socio-ekonomické, politické a enviromentálne trendy v európskom priestore) / Jiří Blažek Joze Vlčej a kol. ; recenzenti: Kamil Fuchs, Vladimír Gecelovský, Jozef Minďáš. - Skalica : Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, 2015. - ISBN 978-8089391-36-3. - S. 40-59.

ABD02 Kauza nemeckého experta : Dieter Wisliceny pred súdnym tribunálom / Katarína Hradská [Affair of a German Expert : Dieter Wisliceny before Tribunal]. - Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov.
In Storočie procesov : súdy, politika a spoločnosť v moderných dejinách Slovenska / Valerián Bystrický, Jaroslava Roguľová a kol. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1258-2. - S. 158-171.

ABD03 Prvé správy o tragédii Židov v koncentračných táboroch. Snahy medzinárodných záchranných organizácií o pomoc deportovaným / Katarína Hradská [The First news of the tragedy of the Jews in concentration camps: attempts by international humanitarian organisations to help the deported]. - Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu holokaustu na Slovensku. Genéza metodologických a terminologických prístupov.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 299-309.

ABD04 Riešenie židovskej otázky na Slovensku / Katarína Hradská [Die Lösung der jüdischen Frage in der Slowakei]. - Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov.
In Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-89396-32-0. - S. 241-254.

ABD05 Slovenská spoločnosť v rokoch 1939-1945. 5. kapitola / Ivan Kamenec, Katarína Hradská [Slovak Society from 1939 till 1945].
In Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok, Slovenská republika 1939-1945 / Vedúci autorského kolektívu Katarína Hradská, Ivan Kamenec ; Recenzenti: Milan Katuninec, Peter Švorc, Ľubica Kázmerová. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1351-0. - S. 183-238.

ABD06 Židovská komunita na Slovensku v roku 1943. Medzi dvoma vlnami deportácií / Katarína Hradská [The Jewish Community in Slovakia in 1943. Between two Waves of Deportations]. - VEGA 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: otázka metodologických a terminologických prístupov.
In Slovensko v roku 1943 : politika - armáda - spoločnosť / Juraj Lepiš a kolektív ; recenzenti: Miroslav Kmeť, Karol Fremal. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2015. - ISBN 978-80-89514-33-5. - s. 2019-229.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Reakcie Ústredne Židov na deportácie židov zo Slovenska / Katarína Hradská [The Reactions of the Central Office for Jews to the Deportations of Jews from Slovakia].
In Židia pred a za Karpatmi v priebehu stáročí / Ed. Peter Kónya. - Prešov : Vydavateľstvo prešovskej univerzity, 2013. - S. 365-371.

AED02 Židovské školy v pracovných táboroch / Katarína Hradská [Jewish Schools in Labor Camps]. - Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku, genéza metodologických a terminologických prístupov.
In Riešenie židovskej otázky v spojeneckých krajinách nacistického Nemecka / Viera Kováčová a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012. - ISBN 978-80-89514-12-0. - S.73-78.

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01 Gizi Fleischmannová. Návrat nežiaduci / Katarína Hradská. - Bratislava : Marenčin PT, spol. s.r.o., 2012. - 188 s. - Vega č. 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku:genéza metodologických a terminologických prístupov. Medzinárodný projekt SK-FR 002709. - ISBN 978-80-8114-116-4

BCB Učebnice pre základné a stredné školy (do roku 2014 aj vysokoškolné učebnice)
BCB01 Kapitoly z dejín Slovenskej republiky 1939-1945 / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - 99 s. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - ISBN 978-80-89396-33-7

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Fleischmann Gizi tevékenysége a szlovákiai zsidók deportációja idején / Katarína Hradská.
In Fórum Társadalomtudományi Szemle [serial]. - ISSN 1335-4361. - Roč.15, č. 3 (2013), s. 69-77.

BDFB02 Konečné riešenie / Katarína Hradská.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013), s. 64-71.

BDFB03 Židovská otázka : najtemnejšia stránka režimu / Katarína Hradská.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013), s. 58-63.

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BED01 Trauma z holokaustu, trauma dvoch generácií [elektronický zdroj] / Katarína Hradská. - Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov.
In Psychiatria - psychoterapia - psychosomatika [seriál] : časopis psychiatrov, psychoterapeutov a psychosomaticky orientovaných odborníkov na Slovensku. - Roč. (2013), č.20, s. 51-52.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)
BEF01 Vzťah majority k židovskej menšine (nielen) v 19. storočí / Katarína Mešková Hradská.
In Katolícka cirkev a Židia na Slovensku v 19. storočí / Zostavila Mária Spišiaková ; lektoroval Ivan Šulík. - Trnava : Konferencia biskupov Slovenska : Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, 2015. - ISBN 978-80-8161-195-7. - S. 73-84.

BEF02 Žena - židovka - kolaborantka ? Gisela Fleischmannová:pokus o profil / Katarína Hradská.
In Výskum a vzdelávanie o holokauste v strednej Európe / Monika Vrzgulová, Ján Hlavinka, editori. - [Bratislava] : Dokumentačné stredisko holokaustu, 2012. - ISBN 978-80-969857-5-3. - S. 55-58.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Bauer Yehuda: Jüdische Reaktionen auf den Holocaust. Lit Verlag, Berlin, Münster 2012, 232 s., ISBN 978-3-643-10958-3.
In Bohemia [seriál] : Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder : A Journal of History and Civilisation in East Central Europe. - ISSN 0523-8587. - Vol. 54, Nu. 1 (2014), S.218-219.
Recenzia na: Jüdische Reaktionen auf den Holocaust / Yehuda Bauer. - Berlin : Lit verlag, 2012

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok, Slovenská republika 1939-1945 / editori: Katarína Hradská, Ivan Kamenec ; recenzenti: Milan Katuninec, Peter Švorc, Ľubica Kázmerová [Slovakia in the 20th Century. Volume 4. Slovak Republic 1939-1945]. - Bratislava : VEDA, 2015. - 480 s. - APVV 51-017-105 Slovensko v 20. storočí, VEGA 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov. - ISBN 978-80-224-1351-0

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Žila životy druhých / Katarína Hradská.
In Pravda [seriál]. - ISSN 1335-4051. - Víkend, príloha denníka Pravda (sobota 26. september 2015), s. 30-31.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2291&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia