Historický ústav SAV
 
PhDr. Katarína Mešková Hradská, PhD. English version
PhDr. Katarína Mešková Hradská, PhD.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22
E-mail: katarina.hradska@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatná vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

- dejiny slovenských židov v rokoch 1918-1945 s dôrazom na konečné riešenie židovskej otázky

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

FF UK, Bratislava, 1979
PhD., CSc.  HÚ SAV, 1999
PhDr., 1981

Študijné pobyty:

Centre March Bloch. Berlín 1999
Yad Vashem, Jeruzalem, Israel 2012

Ocenenia:

Medzinárodná cena E. E. Kischa za významné dielo, 2006, 2012

Cena Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, 2010

Členstvo v redakčných radách:

Historický časopis
História
Vojnová kronika. Spoločnosť, politika, armáda.

Členstvo v komisiách:

Úrad vlády SR – Komisia pre multikultúrne a interetnické aktivity

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Židia v 1. ČSR : politické ambície a sklamania [Jews in the 1st Czechoslovak Republic : political ambitions and disappointments]. Recenzenti: Milan Katuninec, Martina Fiamová. 1. vydanie. Bratislava : Marenčin PT, 2021. 189 s. ISBN 978-80-569-0786-3 (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0092/20 : Židovské politické strany v politickom systémw ČSR 1918-1938)

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Majú extrémisti miesto v spoločnosti ? (Zamyslenie sa nad niektorými súvislosťami) [Do Extremists Have a Place in a Society? (Reflecting some Circumstances)]. In Európa v pohybe : (sociálno-ekonomické a politické aspekty v európskom priestore). - Brno : Tribun EU, 2016, s. 75-86. ISBN 978-80-263-1122-5.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Formovanie židovskej národnej myšlienky po vzniku 1. ČSR (Náčrt problematiky) [The Formation of the Jewish National Idea after the Establishment of the 1st Czechoslovak Republic (Outline of the Problem)]. In Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s. 107-114. ISBN 978-80-224-1564-4. (Vega 2/0066/16 : Politické, ekonomické a kultúrne elity židovskej komunity na Slovensku v rokoch 1918-1945. Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938)

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Trauma z vojny aj po vojne [The Trauma from War that Continued after the War.]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2018, roč. 12, č. 2, s. 86-96. (2018 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky (Vega 2/0066/16 : Politické, ekonomické a kultúrne elity židovskej komunity na Slovensku v rokoch 1918-1945)

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Vznik a činnosť Židovskej ústrednej úradovne [The Establishment and Activities of the Jewish Central Office]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2019, roč. 13, č. 1, s. 116-130. (2019 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.forumhistoriae.sk/sites/default/files/08_vznik-a-cinnost-zidovskej-ustrednej-uradovne.pdf> (VEGA 2/006/16 : Politické, kultúrne a ekonomické elity židovskej komunity v rokoch 1918 – 1945)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Činnosť Ústredne Židov a aktivity Pracovnej skupiny pred druhou vlnou deportácií : (január 1943-august 1944). In Židia v Slovenskom národnom povstaní. - Banská Bystrica ; Praha : Múzeum SNP : Historický ústav AV ČR, 2021, s. 53-79. ISBN 978–80–89514–97–7. (Vega 2/0133/12 : Problematika výskumu holokaustu na Slovensku. genéza metodologických a terminologických prístupov)

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Dislokácie Židov z Bratislavy na jeseň 1941 [Displacement of Jews from Bratislava in the Autumn of 1941]. In Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách : jubileum Valeriána Bystrického. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2016, s. 315-324. ISBN 978-80-224-1503-3. (Vega 2/0133/12 : Problematika výskumu holokaustu na Slovensku. genéza metodologických a terminologických prístupov. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Emigranti, alebo vyhnanci? : (vysťahovalecké akcie Židov zo Slovenska po vzniku autonómneho Slovenska) [Emigrants or Exiles ? (The Active Emigration of Jews from Slovakia after the Establishment of the Autonomous Slovakia]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 253-267. ISBN 978-80-224-1733-4. (Vega 2/0066/16 : Politické, ekonomické a kultúrne elity židovskej komunity na Slovensku v rokoch 1918-1945)

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Golem ako zámienka [Golem as a Pretext]. In Dlhá cesta od monarchie k republike : zmeny režimov, myslenia a životného štýlu na Slovensku a v strednej Európe od polovice 19. do polovice 20. storočia. Jubileum Dušana Kováča. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2021, s. 361-372. ISBN 978-80-224-1921-5. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Stratená minulosť [The Lost Past]. In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 83-94. ISBN 978-80-224-1708-2.

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Vavro Šrobár a jeho vzťah k Židom [Vavro Šrobár and His Relationship with Jews]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 49-58. ISBN 978-80-224-1653-5. (Vega 2/0066/16 : Politické, ekonomické a kultúrne elity židovskej komunity na Slovensku v rokoch 1918-1945)

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Výchova a vzdelávanie v židovských mládežníckych spolkoch počas 1. ČSR [Schooling and Education in the Jewish Youth Associations during the Period of the 1st Czechoslovak Republic]. In Výchova a vzdelávanie v siločiarach času. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 87-104. ISBN 978-80-224-1867-6. (Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Výchova a vzdelávanie židovských detí v pracovných táboroch [Education Upbringing of Jewish Children in Work Camps]. In Slovensko proti fašizmu na strane demokracie : životné jubileum Jozefa Bystrického. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 129-143. ISBN 978-80--89523-66-5.

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. The German Advisor before the Tribunal. In Policy of Anti-semitism and Holocaust : in post-war Retribution Trials in European States. Eds. Stanislav Mičev, Katarína Ristveová. - Banská Bystrica : Museum of the Slovak National Uprising, 2019, s. 149-158. ISBN 978-80-89514-57-1.

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Vznik židovských politických strán na Slovensku po vzniku 1. ČSR : (náčrt problematiky) [The Establishment of Jewish Political parties in Slovakia after the Foundation of the 1st Czechoslovak Republic (the Outline of a Problem)]. In Začleňovanie Slovenska do Československej republiky (s dôrazom na formovanie štátnych orgánov). Editori: Michal Bartal, Jana Kafúnová, Marek Púčik, Martina Škutová ; recenzenti: Daniela Tvrdoňová, Róbert Arpáš. - Bratislava : Slovenský národný archív, 2018, s. 84-92. ISBN 978-80-971767-6-1. (Vega 2/0066/16 : Politické, ekonomické a kultúrne elity židovskej komunity na Slovensku v rokoch 1918-1945. Formovanie štátnych orgánov v procese začleňovania Slovenska do 1. ČSR : konferencia)

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

HRADSKÁ, Katarína - TRAUBNER, Pavel. Tak čo Vás trápi ? : rozhovory. Bratislava : Marenčin PT, 2016. 190 s. ISBN 978-80-8114-836-1 (Vega 2/0066/16 : Politické, ekonomické a kultúrne elity židovskej komunity na Slovensku v rokoch 1918-1945)

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Čarovné uličky Bratislavy [A magic lane of Bratislava]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18, č. 4, s. 38-48. ISSN 1335-8316.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. "Radšej nech mne prerežú hrdlo, nech by som sa stal zradcom zväzu!" : Veselí aj tajomní slobodomurári. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 393-400. ISBN 978-80-8159-680-3.

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Spor o nedeľný predaj : problémy židovských obchodníkov nevyriešili ani židovské strany. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 299-309. ISBN 978-80-8159-999-6.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

KOŽÁR, Hubert - MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. „Ich mache keine Unterschiede zwischen einzelnen in der Slowakei lebenden Minderheiten. In Karpatenblatt : časopis Nemcov na Slovensku/Zeitschrift der Deutschen in der Slowakei, November 2021, vol 30, nr. 11, s. 12-13. ISSN 1336-0736.

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Predslov. In Rozprávame s nádejou : ukrýváné dieťa Slovensko. Skupina Košice/2013-2018. - Vydavateľstvo G -Atelier, 2018, s. 7-9. ISBN 978-80-89739-12-7.

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína - VANĚKOVÁ, Daniela. Rozhovor... : tradície slovenského školského múzejníctva - s Danielou Vaněkovou. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2020, roč. 19, č. 2, s. 36-42. ISSN 1335-8316. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/historia.2020.19.2.5

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Úvod. In Ja som tam bol .... - Bratislava : Slovenské národné múzeum : Múzeum židovskej kultúry, 2018, s. 7-10. ISBN 978-80-8060-427-1.

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Úvod. In Alexander Bachnár. Mojich sto rokov. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2019, s.9-22. ISBN 978-80-89514-67-0.

Roky 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok, Slovenská republika 1939-1945 / Vedúci autorského kolektívu Katarína Hradská, Ivan Kamenec ; Recenzenti: Milan Katuninec, Peter Švorc, Ľubica Kázmerová [Slovakia in the 20th Century. Volume 4. Slovak Republic 1939-1945]. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2015. - 480 s. - APVV 51-017105 Slovensko v 20. storočí, Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov. - ISBN 978-80-224-1351-0

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Ako sa Slovensko vyrovnáva s vlastnou minulosťou / Katarína Hradská [How is Slovakia Dealing with its Own Past].
In Európa na križovatke : (socio-ekonomické, politické a enviromentálne trendy v európskom priestore) / Jiří Blažek Joze Vlčej a kol. ; recenzenti: Kamil Fuchs, Vladimír Gecelovský, Jozef Minďáš. - Skalica : Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, 2015. - ISBN 978-8089391-36-3. - S. 40-59.

ABD02 Kauza nemeckého experta : Dieter Wisliceny pred súdnym tribunálom / Katarína Hradská [Affair of a German Expert : Dieter Wisliceny before Tribunal]. - Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov.
In Storočie procesov : súdy, politika a spoločnosť v moderných dejinách Slovenska / Valerián Bystrický, Jaroslava Roguľová a kol. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1258-2. - S. 158-171.

ABD03 Prvé správy o tragédii Židov v koncentračných táboroch. Snahy medzinárodných záchranných organizácií o pomoc deportovaným / Katarína Hradská [The First news of the tragedy of the Jews in concentration camps: attempts by international humanitarian organisations to help the deported]. - Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu holokaustu na Slovensku. Genéza metodologických a terminologických prístupov.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 299-309.

ABD04 Riešenie židovskej otázky na Slovensku / Katarína Hradská [Die Lösung der jüdischen Frage in der Slowakei]. - Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov.
In Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-89396-32-0. - S. 241-254.

ABD05 Slovenská spoločnosť v rokoch 1939-1945. 5. kapitola / Ivan Kamenec, Katarína Hradská [Slovak Society from 1939 till 1945].
In Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok, Slovenská republika 1939-1945 / Vedúci autorského kolektívu Katarína Hradská, Ivan Kamenec ; Recenzenti: Milan Katuninec, Peter Švorc, Ľubica Kázmerová. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1351-0. - S. 183-238.

ABD06 Židovská komunita na Slovensku v roku 1943. Medzi dvoma vlnami deportácií / Katarína Hradská [The Jewish Community in Slovakia in 1943. Between two Waves of Deportations]. - VEGA 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: otázka metodologických a terminologických prístupov.
In Slovensko v roku 1943 : politika - armáda - spoločnosť / Juraj Lepiš a kolektív ; recenzenti: Miroslav Kmeť, Karol Fremal. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2015. - ISBN 978-80-89514-33-5. - s. 2019-229.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Reakcie Ústredne Židov na deportácie židov zo Slovenska / Katarína Hradská [The Reactions of the Central Office for Jews to the Deportations of Jews from Slovakia].
In Židia pred a za Karpatmi v priebehu stáročí / Ed. Peter Kónya. - Prešov : Vydavateľstvo prešovskej univerzity, 2013. - S. 365-371.

AED02 Židovské školy v pracovných táboroch / Katarína Hradská [Jewish Schools in Labor Camps]. - Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku, genéza metodologických a terminologických prístupov.
In Riešenie židovskej otázky v spojeneckých krajinách nacistického Nemecka / Viera Kováčová a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012. - ISBN 978-80-89514-12-0. - S.73-78.

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01 Gizi Fleischmannová. Návrat nežiaduci / Katarína Hradská. - Bratislava : Marenčin PT, spol. s.r.o., 2012. - 188 s. - Vega č. 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku:genéza metodologických a terminologických prístupov. Medzinárodný projekt SK-FR 002709. - ISBN 978-80-8114-116-4

BCB Učebnice pre základné a stredné školy (do roku 2014 aj vysokoškolné učebnice)
BCB01 Kapitoly z dejín Slovenskej republiky 1939-1945 / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - 99 s. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - ISBN 978-80-89396-33-7

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Fleischmann Gizi tevékenysége a szlovákiai zsidók deportációja idején / Katarína Hradská.
In Fórum Társadalomtudományi Szemle [serial]. - ISSN 1335-4361. - Roč.15, č. 3 (2013), s. 69-77.

BDFB02 Konečné riešenie / Katarína Hradská.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013), s. 64-71.

BDFB03 Židovská otázka : najtemnejšia stránka režimu / Katarína Hradská.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013), s. 58-63.

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BED01 Trauma z holokaustu, trauma dvoch generácií [elektronický zdroj] / Katarína Hradská. - Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov.
In Psychiatria - psychoterapia - psychosomatika [seriál] : časopis psychiatrov, psychoterapeutov a psychosomaticky orientovaných odborníkov na Slovensku. - Roč. (2013), č.20, s. 51-52.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)
BEF01 Vzťah majority k židovskej menšine (nielen) v 19. storočí / Katarína Mešková Hradská.
In Katolícka cirkev a Židia na Slovensku v 19. storočí / Zostavila Mária Spišiaková ; lektoroval Ivan Šulík. - Trnava : Konferencia biskupov Slovenska : Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, 2015. - ISBN 978-80-8161-195-7. - S. 73-84.

BEF02 Žena - židovka - kolaborantka ? Gisela Fleischmannová:pokus o profil / Katarína Hradská.
In Výskum a vzdelávanie o holokauste v strednej Európe / Monika Vrzgulová, Ján Hlavinka, editori. - [Bratislava] : Dokumentačné stredisko holokaustu, 2012. - ISBN 978-80-969857-5-3. - S. 55-58.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Bauer Yehuda: Jüdische Reaktionen auf den Holocaust. Lit Verlag, Berlin, Münster 2012, 232 s., ISBN 978-3-643-10958-3.
In Bohemia [seriál] : Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder : A Journal of History and Civilisation in East Central Europe. - ISSN 0523-8587. - Vol. 54, Nu. 1 (2014), S.218-219.
Recenzia na: Jüdische Reaktionen auf den Holocaust / Yehuda Bauer. - Berlin : Lit verlag, 2012

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok, Slovenská republika 1939-1945 / editori: Katarína Hradská, Ivan Kamenec ; recenzenti: Milan Katuninec, Peter Švorc, Ľubica Kázmerová [Slovakia in the 20th Century. Volume 4. Slovak Republic 1939-1945]. - Bratislava : VEDA, 2015. - 480 s. - APVV 51-017-105 Slovensko v 20. storočí, VEGA 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov. - ISBN 978-80-224-1351-0

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Žila životy druhých / Katarína Hradská.
In Pravda [seriál]. - ISSN 1335-4051. - Víkend, príloha denníka Pravda (sobota 26. september 2015), s. 30-31.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2291&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia