Historický ústav SAV
 
PhDr. Miroslav Londák, DrSc. Slovenská verzia

PhDr. Miroslav Londák, DrSc.

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 25
E-mail: miroslav.londak@savba.sk

WWW:

Position:
leading senior researcher

Fields of scholarly interest:

Economic and political development in Slovakia and Czechoslovakia after World War II.

Education:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 1984
CSc. 1995 - Slovenská akadémia vied
PhDr. 1985 - Univerzita Komenského
DrSc. 2011 - Vedecká rada Slovenskej akadémie vied

Acknowledgements:

Londák Miroslav, Michálek Slavomír
Cena SAV za rok 2018 v kategórii tvorivá činnosť a výsledky vedeckovýskumnej práce za kolektívnu monografiu Dubček (Bratislava : Veda, 2018).

Prémia Literárneho fondu - Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018 v kategórii spoločenských vied za dielo Šikova ekonomická reforma a Slovensko

Hallon Ľudovít, Kováč Dušan, Londák Miroslav, Londáková Elena
Cena Akademie věd ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, kterých bylo dosaženo při řešení výzkumných úkolů podporovaných AV ČR těmto autorským týmům (kategorie A, r. 2019):
za publikáciu Československo. Dějiny státu

Londák, Miroslav, Michálek, Slavomír
Ocenenie Predsedníctva SAV v kategórii Špičková vedecká monografia za dielo : M. Londák, S. Michálek, P. Weiss et al. Slovakia : A European Story. Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2016. 352 s. ISBN 978-80-224-1522-4.

Londák Miroslav
Zlatá medaila Alexandra Dubčeka
Udelená Spoločnosťou Alexandra Dubčeka za významný prínos k spracovaniu moderných dejín Slovenska aj v kontexte roku 1968 a osobnosti Alexandra Dubčeka - (2016)

Mezinárodní cena Egona Ervina Kische – Slavomíru Michálkovi, Miroslavu Londákovi za knihu Gustáv Husák – moc politiky, politik moci (Veda, Bratislava, 2013).

Cena udelená PhDr. Miroslavovi Londákovi, DrSc. a PhDr. Slavomírovi Michálkovi z Historického ústavu SAV za kolektívnu monografiu Miroslav Londák, Slavomír Michálek a kol. 20. rokov samostatnej Slovenskej republiky. Jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja.

Cena Literárneho fondu – Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy – Cena za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013 v kategórii spoločenské vedy – PhDr. Miroslavovi Londákovi, DrSc., PhDr. Slavomírovi Michálkovi, DrSc. a kol za dielo Gustáv Husák : moc politiky – politik moci.

Publishing activity

Years 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

LONDÁK, Miroslav. Šikova ekonomická reforma a Slovensko [Šik’s economic reform and Slovakia]. Recenzenti: Tomáš Gábriš, Zdeněk Jirásek. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2018. 222 s. ISBN 978-80-224-1687-0 (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

ROGUĽOVÁ, Jaroslava - DRÁBIK, Jakub - LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena - PEŠEK, Jan - SABOL, Miroslav - SIKORA, Stanislav. Slováci a Československá socialistická republika : liberalizácia, normalizácia a pád komunistického režimu [The Slovaks and The Czechoslovak Socialist Republic. Liberalization, Normalization and the Fall of the Communist Regime]. XIII d. Recenzenti: Martin Pekár, Dušan Segeš. 1. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2018. 190 s. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. ISBN 978-80-85501-71-1 (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

ROGUĽOVÁ, Jaroslava - LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena - PEŠEK, Jan - SABOL, Miroslav - SIKORA, Stanislav. Slováci a nástup socializmu : budovateľské obdobie komunistického režimu [The Slovaks and the Onset of Socialism. The Building Period of the Communist Regime]. Recenzenti: Martin Pekár, Dušan Segeš. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2017. 238 s. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, XIII.c. ISBN 978-80-85501-69-8 (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách

LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena. Die Slowakei in der Tschechoslowakei 1945-1989. In Die Slowakei und die europäische Integration. - Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Warszawa ; Wien ; Bratislava : Peter Lang : VEDA, Publishing House, 2019, s. 26-79. ISBN 978-80-224-1722-8. ISSN 2195-1845. (Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena. Slovensko v Československu 1945-1989 [Slovakia within Czechoslovakia from 1945 to 1989]. In Slovensko - evropský příběh. - Praha : Academia, 2018, s. 26-70. ISBN 978-80-200-2882-2. (Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách

LONDÁK, Miroslav. Ekonomika na Slovensku 1968-1971 [Slovak Economy 1968-1971]. In Od predjaria k normalizácii : Slovensko v Československu na rozhraní 60. a 70. rokov 20. storočia. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016, s. 133-242. ISBN 978-80-224-1531-6. (Vega 2/0104/13 : Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii. Vega 2/0103/13 : Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989)

LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena. Slovakia within Czechoslovakia from 1945 to 1989. In Slovakia : A European Story. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2016, s. 26-70. ISBN 978-80-224-1522-4. (Vega 2/0103/13 : Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989)

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

HALLON, Ľudovít - LONDÁK, Miroslav - HUDEK, Adam. Economic Developments in Slovakia Since 1993. In The Czech and Slovak Republics : Twenty Years of Independence, 1993-2013. - Budapest ; New York : Central European University Press, 2016, s. 177-196. ISBN 978-963-386-153-0. (APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte)

SIKORA, Stanislav - LONDÁK, Miroslav. Socialism with a Human Face. In Alexander Dubček : The Symbol of Spring. - Berlin ; Bratislava : Peter Lang : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2019, s. 211-256. ISBN 978-3-631-73135-2. ISSN 2195-1845. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

LONDÁK, Miroslav. Ekonóm a čas. Zo života Jána Ferianca [The Economist and Time. From the Life of Ján Ferianc]. In Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s. 267-276. ISBN 978-80-224-1564-4. (Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938)

LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena. Slovensko a jeho cesta k roku 1968 [Slovakia and its path toward the year 1968]. In Rok 1968 - 50 rokov po.... - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 31-47. ISBN 978-80-224-1784-6. (Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

SIKORA, Stanislav - LONDÁK, Miroslav. Alexander Dubček a "socializmus s ľudskou tvárou" [Alexander Dubček and "Socialism with a Human Face"]. In Dubček. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2018, s. 177-220. ISBN 978-80-224-1651-1. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

LONDÁK, Miroslav. O česko-slovenských vzťahoch na prahu roka 1968 - na pozadí niektorých novoobjavených archívnych dokumentov [On Czech-Slovak relations on the threshold of 1968 against the background of some newly discovered archive documents]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 1, s. 105-123. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2020.68.1.5 (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

LONDÁK, Miroslav. First Political Steps. In Alexander Dubček : The Symbol of Spring. - Berlin ; Bratislava : Peter Lang : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2019, s. 125-140. ISBN 978-3-631-73135-2. ISSN 2195-1845. (Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

LONDÁK, Miroslav. K vývoju slovenskej a československej ekonomiky v prvej polovici 70. rokov 20. storočia [On the development of the Slovak and Czechoslovak economies in the first half of the 1970s]. In Bezčasí : Československo v letech 1972-1977. - Praha ; České Budějovice : Ústav pro studium totalitních režimů : Jihočeské muzeum, 2018, s. 197-205. ISBN 978-80-88292-24-1. (Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

LONDÁK, Miroslav. Problémy slovenskej ekonomiky v predjarí [The problems of the Slovak economy in the "early spring"]. In Předjaří : Československo 1963-1967. - Ústav pro studium totalitních režimů : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2016, s. 226-236. ISBN 978-80-87912-45-4.

LONDÁK, Miroslav. Rok 1968 a slovenská ekonomika - na ceste k federalizácii Československa [1968 and the Slovak economy - on the path to the federalization of Czechoslovakia]. In Jaro ´68 : a nástup normalizace. Československo v letech 1968-1971. - České Budějovice ; Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2017, s. 333-342. ISBN 978-80-87912-99-7. (Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

LONDÁK, Miroslav. Šikova ekonomická reforma a Slovensko [Šik's economic reform and Slovakia]. In Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 10/2017 : k životnímu jubileu Prof. PhDr. Zdeňka Jiráska, CSc.. - Opava : Slezská univerzita v Opavě : Ústav historických věd, 2017, s. 325-341. ISBN 978-80-7510-242-3. ISSN 1803-411X. (Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

LONDÁK, Miroslav. The Early Spring and Problems of the Slovak Economy. In Alexander Dubček : The Symbol of Spring. - Berlin ; Bratislava : Peter Lang : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2019, s. 171-187. ISBN 978-3-631-73135-2. ISSN 2195-1845. (Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

LONDÁK, Miroslav. Dubček ako tajomník ÚV KSČ pre priemysel [Dubček as the secretary of the CPC Central Committee for Industry]. In Dubček. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2018, s. 105-117. ISBN 978-80-224-1651-1. (Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

LONDÁK, Miroslav. Ekonomicko-sociálny stav Slovenska na konci československého komunistického režimu [The Economic-Social Situation in Slovakia at the End of the Czechoslovak Communist Regime]. In Od denára k euru : fenomén peňazí v dejinách Slovenska. - Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 319-334. ISBN 978-80-224-1922-2.

LONDÁK, Miroslav. Ekonomika na Slovensku po skončení II. svetovej vojny do roku 1967 - hlavné tendencie vývoja a niektoré výsledky vyrovnávania na úroveň českých krajín [The economy in Slovakia after the World War II until 1967- the main development trends and some results of catching up with the level of the Czech lands]. In Dejinné premeny 20. storočia : historik Pavol Petruf 70-ročný. - Bratislava : Historický ústav SAV : Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave : VEDA, 2016, s. 251-261. ISBN 978-80-224-1504-0. (Vega 2/0103/13 : Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989. Vega 2/0154/14 : Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958)

LONDÁK, Miroslav. Problémy slovenskej ekonomiky v období predjaria a ich vnímanie A. Dubčekom [The Problems of the Slovak economy in the Early Spring period and their perception by Alexander Dubček]. In Dubček. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2018, s. 145-158. ISBN 978-80-224-1651-1. (Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

LONDÁK, Miroslav. Rok 1969, tzv. Šikova ekonomická reforma a Slovensko [Year 1969, the so Called Šik Economic Reform and Slovakia]. In Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách : jubileum Valeriána Bystrického. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2016, s. 469-480. ISBN 978-80-224-1503-3. (Vega 2/0104/13 : Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena. Zánik česko-slovenskej federácie a základné tendencie vývoja Slovenska po roku 1993 [The Dissolution of the Czecho-Slovak Federation and Fundamental Trends in the Development of Slovakia after 1993]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 541-566. ISBN 978-80-224-1733-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena. Slovakia´s Early Spring (1963-1967). In Studia Carpathico-Adriatica Vol.I. : The Slovaks and the Croats on their Way to Independence: History and Perspectives. Edited by Martin Homza, Željko Holjevac ; reviewed by Ante Nazor, Pavol Matula. - Bratislava : The Slovak - Croatian Commission of Humanities, 2020, s. 66-78. ISBN 978-80-89728-23-7.

BBA Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

LONDÁK, Miroslav. Ekonomická tzv. Šikova reforma. In Encyklopedie českých právních dějin. II. svazek.D-J. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk : KEY Publishing, 2016, s. 322-338. ISBN 978-80-7380-587-6.

LONDÁK, Miroslav. Ekonomická tzv. Rozsypalova reforma. In Encyklopedie českých právních dějin. II. svazek.D-J. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk : KEY Publishing, 2016, s. 306-321. ISBN 978-80-7380-587-6.

BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách

ANEV, Petr - LONDÁK, Miroslav. VALO Jozef (někdy uváděn jako Jozef VALLO) : * 7. března 1898 Farkašín (dnes Vlčkovce), okr. Trnava † 16. února 1978 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 513-516. ISBN 978-80-88292-15-9.

HAVLÍK, Adam - LONDÁK, Miroslav. ZOZUĽÁK Michal : * 7. března 1940 Bačkov, okr. Trebišov. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 560-562. ISBN 978-80-88292-15-9.

LONDÁK, Miroslav. BARBÍREK František : * 19. ledna 1927 Račištorf (dnes součást Bratislavy) † 19. dubna 2001 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 140-143. ISBN 978-80-88292-14-2.

LONDÁK, Miroslav. BRÁNIK Július (původním jménem Július MAIBAUM) : * 1. září 1908 Kežmarok † 27. srpna 1970 Praha. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 199-202. ISBN 978-80-88292-14-2.

LONDÁK, Miroslav. DUBČEK Štefan : * 23. srpna 1892 Uhrovec, okr. Bánovce nad Bebravou † 31. května 1969 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 291-293. ISBN 978-80-88292-14-2.

LONDÁK, Miroslav. HRIVNÁK Pavol : * 9. října 1931 Malý Čepčín, okr. Turčianske Teplice † 3. února 1995 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 472-474. ISBN 978-80-88292-14-2.

LONDÁK, Miroslav. KNOTEK Ivan : * 26. srpna 1936 Senica † ? In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 597-599. ISBN 978-80-88292-14-2.

LONDÁK, Miroslav. LITVAJOVÁ Elena, rozená CHÚŤKOVÁ : * 8. června 1924 Uhrovec, okr. Bánovce nad Bebravou † 17. února 1999 Nové Zámky. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 34-36. ISBN 978-80-88292-15-9.

LONDÁK, Miroslav. MAJLING Pavol : * 13. června 1911 Rudlová (dnes součást Banské Bystrice) † 15. února 1984 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 46-48. ISBN 978-80-88292-15-9.

LONDÁK, Miroslav. OSOHA Ján : * 27. července 1901 Podolí, okr. Uherské Hradiště † 19. února 1945 Melk, Rakousko. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 138-140. ISBN 978-80-88292-15-9.

LONDÁK, Miroslav. PAVLENDA Viktor : * 23. ledna 1928 Katarínska Huta (dnes součást Cinobane), okr. Poltár † 5. července 1990 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 156-160. ISBN 978-80-88292-15-9.

LONDÁK, Miroslav. PEZLÁR Ľudovít : * 30. března 1929 Bratislava † 5. ledna 1994 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 177-180. ISBN 978-80-88292-15-9.

LONDÁK, Miroslav. PÚLL Ján : * 2. července 1914 Myjava † 22. prosince 1988 Praha. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 220-223. ISBN 978-80-88292-15-9.

LONDÁK, Miroslav. RÁZUS Milan : * 16. září 1921 Liptovský Svätý Mikuláš (dnes Liptovský Mikuláš) † 11. srpna 1984 Praha. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 231-233. ISBN 978-80-88292-15-9.

LONDÁK, Miroslav. RIGO Emil : * 11. února 1926 Horné Orešany, okr. Trnava † 10. června 2017. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 246-248. ISBN 978-80-88292-15-9.

LONDÁK, Miroslav. ŠEBESTA Štefan : * 2. dubna 1912 Myjava † 10. dubna 1994 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 347-350. ISBN 978-80-88292-15-9.

LONDÁK, Miroslav. TRÁVNIČEK Bohuš : * 21. ledna 1927 Prievidza † 15. května 1987 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 466-467. ISBN 978-80-88292-15-9.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

LONDÁK, Miroslav. Ako nám bolo v 80. rokoch : ekonomika na Slovensku na konci československého komunistického režimu. In Historická revue, 2019, roč. 30, č. 2, s. 36-41. ISSN 1335-6550.

LONDÁK, Miroslav. Asymetrická utópia : ústava ČSSR z roku 1960. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 6, s. 66-69. ISSN 1335-6550.

LONDÁK, Miroslav. "K svetlým zajtrajškom" : paradoxy plánovaného hospodárstva v Československu. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 2, s. 74-77. ISSN 1335-6550.

LONDÁK, Miroslav. Posledná fáza rozpadu československej federácie [The Last Stage of the Dissolution of the Czechoslovak Federation]. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 1, s. 64-68. ISSN 1335-6550.

LONDÁK, Miroslav. "Poučenie z krízového vývoja" : dokument, ktorý spečatil nástup normalizácie v Československu. In Historická revue, 2021, roč. 32, č. 4, s. 20-23. ISSN 1335-6550.

LONDÁK, Miroslav. Za spravodlivejšiu ekonomiku : rok 1968 a problémy slovenského hospodárstva. In Historická revue, 2018, roč. 29, č. 8, s. 22-27. ISSN 1335-6550.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

JANČÍK, Drahomír - LONDÁK, Miroslav. Ekonomický a sociální vývoj československé federace (1969-1989). In Československo. Dějiny státu. - Praha : Nakladatelství LIBRI, 2018, s. 726-769. ISBN 978-80-7277-572-9.

JANČÍK, Drahomír - LONDÁK, Miroslav. Ekonomika a sociální vývoj v područí ideologie a politiky: transformace, stagnace, reformy (1948-1968). In Československo. Dějiny státu. - Praha : Nakladatelství LIBRI, 2018, s. 558-602. ISBN 978-80-7277-572-9.

LONDÁK, Miroslav. Finální fáze rozkladu československé federace (1992). In Československo. Dějiny státu. - Praha : Nakladatelství LIBRI, 2018, s. 825-833. ISBN 978-80-7277-572-9.

LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena. L’année 1968 et la Slovaquie : à la recherche d’un nouveau modèle de socialisme et d’un repositionnement de la Slovaquie dans l’État commun tchéco-slovaque. In L’onde de choc tchécoslovaque : 1968 en Europe médiane et occidentale. - Paris : Institut d’études slaves, 2020, p. 37-46. ISBN 978-2-7204-0660-7. ISSN 0079-0001.

LONDÁK, Miroslav. Rok 1968 a Slovensko. In Československo. Dějiny státu. - Praha : Nakladatelství LIBRI, 2018, s. 623-626. ISBN 978-80-7277-572-9.

LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena. Slovenská republika a její vývoj po roce 1993. In Československo. Dějiny státu. - Praha : Nakladatelství LIBRI, 2018, s. 861-875. ISBN 978-80-7277-572-9.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

LONDÁK, Miroslav. Absurdity plánovaného hospodárstva v Československu. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 504-514. ISBN 978-80-8159-892-0.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

LONDÁK, Miroslav. Adam Hudek - Michal Kopeček - Jan Mervart, eds. Čecho/slovakismus. Praha: NLN: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2019, 478 s. In Pamäť národa, 2020, roč. 16, č.2, s. 106-111. ISSN 1336-6297. Recenzia na: Čecho/slovakismus / Adam Hudek, Michal Kopeček, Jan Mervart, eds. - Praha : NLN : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2019.

LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena. Karel Hrubý. Cesty komunistickou diktaturou. Kritické studie a eseje : Praha: Argo; Ústav pro soudobé dějiny AV Č, 2018, 482 s. In Pamäť národa, 2021, roč. 17, č. 2, s. 106-113. ISSN 1336-6297. Recenzia na: Cesty komunistickou diktaturou. Kritické studie a eseje / Karel Hrubý. - Praha : Argo : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2018. (Vega č. 2/0087/21 : Slovensko v 60. rokoch 20. storočia a v období normalizácie. Domáci vývoj a jeho zahranično-politické súvislosti)

LONDÁK, Miroslav. N89 Cesta k slobode. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2020, roč. 70 č. 1, s. 55-57. ISSN 1335-4353.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Alexander Dubček : The Symbol of Spring. Editors: Miroslav Londák, Slavomír Michálek. Berlin : Peter Lang ; Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2019. 556 s. ISBN 978-3-631-73135-2. ISSN 2195-1845 (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

Die Slowakei und die europäische Integration. Herausgeber: Miroslav Londák, Slavomír Michálek, Peter Weiss ; recenzenten: Svetozár Krno, Zdeněk Jirásek, Juraj Sipko. Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Warszawa ; Wien : Peter Lang ; Bratislava : VEDA, Publishing House, 2019. 392 s. ISBN 978-80-224-1722-8. ISSN 2195-1845 (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

Dubček. Editori Miroslav Londák, Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Tomáš Gábriš, Zuzana Poláčková. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2018. 532 s. ISBN 978-80-224-1651-1 (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

Od predjaria k normalizácii : Slovensko v Československu na rozhraní 60. a 70. rokov 20. storočia [From the "Early Spring" towards Normalization]. Miroslav Londák, Stanislav Sikora, Elena Londáková ; recenzenti: Zdeněk Jirásek, Ivan Laluha. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016. 388 s. ISBN 978-80-224-1531-6 (Vega 2/0104/13 : Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii. Vega 2/0103/13 : Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989)

Rok 1968 - 50 rokov po... [The year 1968 - 50 years later...]. Zostavil Miroslav Londák ; recenzenti: Ján Danek, Juraj Marušiak. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. 246 s. ISBN 978-80-224-1784-6 (Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

Slovakia : A European Story. Miroslav Londák, Slavomír Michálek, Peter Weiss et al. ; recenzenti: Svetozár Krno, Zdeněk Jirásek, Juraj Sipko. Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2016. 350 s. ISBN 978-80-224-1522-4

Slovensko - evropský příběh [Slovakia - A European Story]. Kolektívnu monografiu zostavili: Miroslav Londák, Slavomír Michálek, Peter Weiss ; recenzenti: Svetozár Krno, Zdeněk Jirásek. Praha : Academia, 2018. 340 s. ISBN 978-80-200-2882-2 (Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

LONDÁK, Miroslav - MICHÁLEK, Slavomír. Introduction. In Slovakia : A European Story. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2016, s. 9-11. ISBN 978-80-224-1522-4.

LONDÁK, Miroslav. Slovakia and Dubcek in 1968. Slovak Culture in Early Spring. In SciencesPo., 2018, no. 9, [6] s. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/print/28734>

LONDÁK, Miroslav. Úvod [Introduction]. In Od predjaria k normalizácii : Slovensko v Československu na rozhraní 60. a 70. rokov 20. storočia. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016, s. 9-10. ISBN 978-80-224-1531-6. (Vega 2/0104/13 : Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii. Vega 2/0103/13 : Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989)

LONDÁK, Miroslav - MICHÁLEK, Slavomír. Úvod. In Slovensko - evropský příběh. - Praha : Academia, 2018, s. 11-13. ISBN 978-80-200-2882-2. (Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena. Úvod [Introduction]. In Rok 1968 - 50 rokov po.... - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 7-8. ISBN 978-80-224-1784-6.

LONDÁK, Miroslav. Záver [Conclusion]. In Rok 1968 - 50 rokov po.... - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 229. ISBN 978-80-224-1784-6.

Years 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Ekonomické reformy v Československu v 50. a 60. rokoch 20. storočia a slovenská ekonomika / Miroslav Londák [Economic Reforms in Czechoslovakia in 1950s and 1960s and Slovak Economics]. - 2. doplnené vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset, spol. s.r.o., 2012. - 288 s. - Vega 2/0100/10 Slovensko v období komunistického režimu v Československu a v počiatkoch budovania demokratickej spoločnosti (1968-1989-1992), Vega 2/0103/10 Komunistická strana na Slovensku : cesta k moci, monopol moci (1945-1968), APVV- 0628/11, Centrum excelentnosti SAV:CE SDDE. - ISBN 978-80-89396-22-1

AAB02 Gustáv Husák : moc politiky - politik moci / Slavomír Michálek, Miroslav Londák a kolektív [Gustáv Husák The power of Politics - the Politician of Power]. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - 1067 s. - Centrum excelentnosti SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy (CESDDE), výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska. - ISBN 978-80-224-1312-1

AAB03 Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív [Key Questions of Modern Slovak History]. - 1. vyd. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 395 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD) pri Historickom ústave SAV. - ISBN 978-80-224-1223-0

AAB04 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky : jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja / Miroslav Londák, Slavomír Michálek a kol. [Twenty years of independent Slovak Republic. Uniqueness and disconituity of historical development]. - Bratislava : Veda, 2013. - 679 s. - Centrum excelentnosti CESDDE Slovenské dejiny v dejinách Európy, Vega 2/0104/13 Slovensko po r. 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii. - ISBN 978-80-224-1313-8

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Ekonomika na Slovensku po štyridsiatich rokoch komunizmu / Miroslav Londák [Slovak economy after forty years of communism]. - Vega 2/0104/13 Slovensko po r. 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
In 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky : jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja / Miroslav Londák, Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Veda, 2013. - ISBN 978-80-224-1313-8. - S. 196-212.

ABD02 Hlavné tendencie ekonomického vývoja na Slovensku po roku 1945 / Miroslav Londák [Prevailing trends of economic developments in Slovakia after 1945]. - Vega 2/0104/13 Slovensko po r. 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
In Centrálne bankovníctvo : v stredoeurópskom priestore = Central Banking in Central Europe / František Chudjak, Ľudovít Hallon, Andrea Leková a kol. - Bratislava : Národná banka Slovenska : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-8043-202-7. - S. 161-174.

ABD03 Husákov tieň nad slovenskými ekonómami 50. rokov / Miroslav Londák [Husák’s Shadow over the Slovak Economists in 50s]. - Vega 2/0103/13 Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989.
In Gustav Husák : moc politiky - politik moci / Slavomír Michálek, Miroslav Londák a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1312-1. - S. 370-383.

ABD04 K modernizácii slovenskej ekonomiky v 50. a 60. rokoch 20. storočia / Miroslav Londák [To the Modernization of the Slovak Economy in 1950s and 1960s].
In Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1223-0. - S.283-303.

ABD05 Rok 1968 a Slovensko / Miroslav Londák [1968 and Slovakia]. - Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
In Alexander Dubček : jeho doba a súčasnosť / Ivan Laluha...[et al]. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1414-2. - S. 73-93.

ABD06 Svetové hospodárske krízy a Slovensko v 20. storočí / Ľudovít Hallon, Miroslav Londák [The Worldwide economic crises and Slovakia during 20th century]. - Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii, Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny, Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 540-563.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 1968 és Szlovákia / Miroslav Londak [The 1968 and Slovakia]. - Vega 2/0100/10 Slovensko v období komunistického režimu v Československu a v počiatkoch budovania demokratickej spoločnosti (1968-1989-1992).
In Politikatörténeti Folyóirat múltunk [seriál] : A Politikatörténeti Intézet folyóirata. - ISSN 0864-960X. - Év. 58, 3. sz. (2013), s. 104-125.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Príčiny peňažnej (menovej) reformy z jari 1953 v Československu so zreteľom na vojenské súvislosti / Miroslav Londák [Causes of the 1953 Spring Monetary (Currency) Reform in Czechoslovakia with regard to the military context]. - Vega 2/0103/13 Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989.
In Vojenská história [seriál] : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo. - ISSN 1335-3314. - Roč. 19, č. 2 (2015), s. 73-82.

ADFB02 Rok 1968 Snaha o ekonomickú reformu a Slovensko / Miroslav Londák [The Year 1968. The efforts for economic reform and Slovakia].
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč.47 (2013 ), s. 229-244.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Ku vzťahu KSČ a KSS na príklade ekonomických reforiem v 50. a 60. rokoch 20. storočia / Miroslav Londák [On the Relation between the Czechoslovak Communist Party and the Communist Party of Slovakia, using the Economic Reforms of the 1950s and 1960s as an Example]. - Vega 2/0103/10 Komunistická strana na Slovensku: cesta k moci, monopol moci (1945-1968).
In Český a slovenský komunismus (1921-2011) / Jan Kalous, Jiří Kocian (eds.). - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Ústav pro studium totalitních režimů, 2012. - ISBN 978-80-87211-70-0. - S.145-155.

BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
BBB01 Slovensko: Prebudenie do rokov veľkých nádejí / Stanislav Sikora, Elena Londáková, Miroslav Londák.
In 60 "zlaté šesťdesiate" v rozdelenom svete / Slavomír Michálek a kolektív ; recenzenti: Vlasta Jaksicsová, Zuzana Poláčková. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2015. - ISBN 978-807451-513-2. - s. 10-59.

BDEB Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDEB01 Na konci našeho úsilí je člověk [elektronický zdroj] / Miroslav Londák.
In Pravý prostor [elektronický zdroj] : politika, zábava, komentáře. - Publikováno v 31 (Květen 2013).

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Gustáv Husák : moc politiky - politik moci / Editori Slavomír Michálek, Miroslav Londák [Gustáv Husák The power of Politics - the Politician of Power]. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2013. - 1067 s. - Centrum excelentnosti SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy (CESDDE), výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska. - ISBN 978-80-224-1312-1

FAI02 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky : jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja / Editori Miroslav Londák, Slavomír Michálek [Twenty years of independent Slovak Republic. Uniqueness and disconituity of historical development]. - Bratislava : VEDA, 2013. - 679 s. - Centrum excelentnosti SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE). VEGA 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii. - ISBN 978-80-224-1313-8

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=2314&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia