Historický ústav SAV
 
PhDr. Anna Falisová, CSc. Slovenská verzia

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 24
E-mail: Anna.Falisová@savba.sk

WWW:

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

History of medicine and health care in Slovakia, especially with a focus on the interwar period.

Education and professional career:

Filozofická fakulta UK Bratislava 1986
PhDr. Filozofická fakulta UK Bratislava 1986
CSc. Historický ústav SAV 1994
Vedecký pracovník 1995
Samostatný vedecký pracovník 2000

Acknowledgements:

1994 - Cena Literárneho fondu za prácu mladých vedeckých pracovníkov
2012 - Cena SAV členom autorského kolektívu za dielo Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku
2013 - Cena SAV členom autorského kolektívu za dielo Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939

Member of editorial boards:

Členka medzinárodnej redakčnej rady vedeckého časopisu Historia Medicinae Slovaca

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky (funkcia: vedecká tajomníčka)

Publishing activity

Years 2016 - 2021

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

FALISOVÁ, Anna. J. Ambro, J. Brdlík, A. J. Chura a ich prínos v oblasti starostlivosti o matku a dieťa na Slovensku [J. Ambro, J. Brdlik, A. J. Chura and their contribution to the care of mother and child in Slovakia]. In Medicína, farmacie a veterinární lékařství : kapitoly k dějinám a vybraným tématům. - Brno : Technické muzeum v Brně, 2017, s. 105-114. ISBN 978-80-87896-43-3. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

FALISOVÁ, Anna. Aktivity očných lekárov v zdravotno-sociálnej oblasti [Activities of eye doctors in the health and social area]. In Vybrané kapitoly z histórie oftalmológie na Slovensku. Vydanie prvé. - Bratislava : SAMOSATO, s.r.o., 2020, s. 124-143. ISBN 978–80–89464–39–5.

FALISOVÁ, Anna. Byť nevidiacim neznamená nevidieť. Činnosť profesora MUDr. Antona Galu, DrSc. [To Be Sightless Doesn’t Mean One Can’t See. The Activities of Professor Dr. Anton Gala, DrSc.]. In Výchova a vzdelávanie v siločiarach času. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 69-86. ISBN 978-80-224-1867-6. (Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

FALISOVÁ, Anna. Zdravotno-osvetová práca na školách [Further Educational Activities at Schools oriented on Healthcare]. In Premeny osvety a vybraných školských výchovno-vzdelávacích prostriedkov na Slovensku (1918-1939). - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve SAV VEDA, 2016, s. 65-80. ISBN 978-80-224-1536-1. (Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966. Vega 2/0122/13 : Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

FALISOVÁ, Anna. Zmeny v organizácii zdravotníctva [Changes in the Management of Health Care]. In Dva režimy jednej krajiny. - Bratislava : VEDA, 2017, s. 145-157. ISBN 978-80-224-1625-2. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre)

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

FALISOVÁ, Anna - MOROVICSOVÁ, Eva. Príprava a pôsobenie pôrodných asistentiek na Slovensku v posledných desaťročiach 19. a v prvej tretine 20. storočia [Preparation and Activity of Midwiwes in Slovakia in the Last Decades of the 19th Century and the First Third of the 20th Century]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 1, s. 35-56. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre)

FALISOVÁ, Anna - OZOROVSKÝ, Vojtech. Venerické choroby na Slovensku v minulosti a efekt „akcie PN“ [Sexually transmitted diseases in Slovakia in the past and the effect of “Action PN”]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 1, s. 99-118. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2021.69.1.5 (VEGA 1/0459/18 : Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 1938 – 1948. Fakulta, lekári, študenti a veda od autonómie po následky februárového prevratu)

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

CAPÍKOVÁ, Silvia - FALISOVÁ, Anna - MOJZEŠOVÁ, Mária - KOSTIČOVÁ, Michaela - NOVÁKOVÁ, Mária. Development of Hospice Care in the Context of Modernization of Health Care in Slovakia since 1948 until Covid-19 Pandemics. In Zdravotníctvo a sociálna práca : Medzinárodný vedecký časopis zdravotníctva, ošetrovateľstva, laboratórnych a vyšetrovacích metód, pedagogiky a sociálnej práce, 2020, roč. 15, č. 5, s. 240-250. ISSN 1336-9326.

CAPÍKOVÁ, Silvia - OZOROVSKÝ, Vojtech - FALISOVÁ, Anna. Legislatívny vývoj farmácie na Slovensku v 50. a 60. rokoch 20. storočia [Legislative Development of Pharmacy in Slovakia in 50s and 60s of the 20th Century]. In Farmaceutický obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, 2017, roč. 86, č. 6-8, s. 101-106. (2016: 0.115 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0014-8172. (VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966)

FALISOVÁ, Anna. Bakteriofágová terapia [Bacteriophage therapy]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16, č. 2, s. 33-37. ISSN 1335-8316.

FALISOVÁ, Anna. Memorandum z roku 1946 - zásobovanie Slovenska liekmi [Memorandum of Year 1946 - supply of medical drugs through Slovakia]. In Farmaceutický obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, 2017, roč. 86, č. 6-8, s. 115-119. (2016: 0.115 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0014-8172. (VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966)

FALISOVÁ, Anna - HLAVINKA, Ján. Osobnosť MUDr. Vojtecha Spanyola [Significance of MUDr. Vojtech Spanyol]. In Acta regionalia : interdisciplinárne vedecké periodikum, 2017, roč. 2, č. 1-2, s. 223-238. ISSN 2453-9252. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966. Vega 2/0066/16 : Politické, ekonomické a kultúrne elity židovskej komunity na Slovensku v rokoch 1918-1945)

ADMB Vedecké práce v zahraničných neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

MOROVICSOVÁ, Eva - FALISOVÁ, Anna. Význam protialkoholických liečební v boji proti alkoholizmu v prvej Československej republike [Importance of anti-alcoholic treatment facilities in the fight against alcoholism in the first Czechoslovak Republic]. In Česká a slovenská psychiatrie, 2016, roč. 112, č. 6, s. 287-297. (2015: 0.128 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1212-0383. Dostupné na internete: <http://www.cspsychiatr.cz/detail.php?stat=1118>

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

FALISOVÁ, Anna - OZOROVSKÝ, Vojtech. Stanislav Kostlivý a Konštantín Čársky – elity slovenskej chirurgie [Stanislav Kostlivý and Konštantín Čársky – the Elite of Slovak Surgery]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2018, roč. 12, č. 1, s. 99-113. (2018 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/documents/10180/3094940/07-falisova-ozorovsky-stanislav-kostlivy-a-konstantin-carsky-elity-slovenskej-chirurgie.pdf> (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966)

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

CAPÍKOVÁ, Silvia - FALISOVÁ, Anna. Diftéria - objavenie očkovacej látky a začiatky boja proti diftérii na Slovensku [Diphteria - the discovery of the vaccine and the beginnings of the fight against diphteria in Slovakia]. In Studie z hospodářských a sociálních dějin 19. a 20. století v českých zemích a na Slovensku. - Technické muzeum v Brně : Brno, 2021, s. 133-143. ISBN 978-80-7685-002-6. (Vega 2/0122/21 : Hlavné vývojové trendy zdravotníctva na Slovensku od vzniku ČSR do roku 1968)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

CAPÍKOVÁ, Silvia - OZOROVSKÝ, Vojtech - FALISOVÁ, Anna. Zmeny v organizácii zdravotno-sociálnej starostlivosti o osoby so zdravotným postihnutím na Slovensku po2. svetovej vojne a v 50. rokoch 20. storočia [Changes in Organization of Health and Social Care for Persons with Disabilities in Slovakia after the 2nd World War and during the 50. years of the 20th Century]. In Zdravotné postihnutie a chronické ochorenia v multidisciplinárnom pohľade : zborník vedeckých prác. - Trnava ; Bratislava : Trnavská univerzita v Trnave : Univerzita Komenského v Bratislave Lekárska fakulta, 2016, s. 7-23. ISBN 978-80-8082-990-2. (VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966)

FALISOVÁ, Anna. Aktivity Živeny v sociálno-zdravotnej oblasti 1918-1938 [Activities of Živena in social and health area in the period of 1918-1938]. In Živena : 150 rokov Spolku slovenských žien. - Bratislava : Vydavateľstvo Slovart, 2019, s. 243-258. ISBN 978-80-556-4149-2. (Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti))

FALISOVÁ, Anna. Formovanie samaritánskej služby na Slovensku v rokoch 1918 – 1938 [The Formation of Samaritan Service in Slovakia from 1918 till 1938]. In Dlhá cesta od monarchie k republike : zmeny režimov, myslenia a životného štýlu na Slovensku a v strednej Európe od polovice 19. do polovice 20. storočia. Jubileum Dušana Kováča. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2021, s. 329-346. ISBN 978-80-224-1921-5. (Vega 2/0122/21 : Hlavné vývojové trendy zdravotníctva na Slovensku od vzniku ČSR do roku 1968)

FALISOVÁ, Anna. K problematike lekárskych honorárov na Slovensku v rokoch 1919 – 1938 [On the Issue of the Physicians’ Honoraria in Slovakia in the Years 1919–1938]. In Od denára k euru : fenomén peňazí v dejinách Slovenska. - Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 203-221. ISBN 978-80-224-1922-2. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0122/21 : Hlavné vývojové trendy zdravotníctva na Slovensku od vzniku ČSR do roku 1968)

FALISOVÁ, Anna - CAPÍKOVÁ, Silvia. Liečebné zariadenia na Slovensku v minulosti [Treatment facilities in Slovakia in history]. In Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi III. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta v martine : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, s. 77-82. ISBN 978-80-89797-21-9. (Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966)

FALISOVÁ, Anna. Malarický problém na Slovensku (1918-1951) [Malarial Issues in Slovakia (1918-1951)]. In Fenomén vojny v kontexte dejín medicíny. - Bratislava : Univerzita Komenského Lekárska fakulta oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, 2020, s. 89-102. ISBN 978-80-8127-273-8.

FALISOVÁ, Anna. Oční lekári v Bratislave v minulosti [Eye doctors in Bratislava in the past]. In Vybrané kapitoly z histórie oftalmológie na Slovensku. Vydanie prvé. - Bratislava : SAMOSATO, s.r.o., 2020, s. 114-123. ISBN 978–80–89464–39–5.

FALISOVÁ, Anna. Rozšírenie trachómu na Slovensku a protitrachómové opatrenia (1918-1945) [Spread of Trachome in Slovakia and Anti-trachome Measures (1918 – 1945)]. In Endémie, epidémie a pandémie v dejinách : zborník vydaný k životnému jubileu Vojtecha Ozorovského. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave Lekárska fakulta, Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, 2021, s. 116-131. ISBN 978-80-89743-48-3. (Vega 2/0122/21 : Hlavné vývojové trendy zdravotníctva na Slovensku od vzniku ČSR do roku 1968)

FALISOVÁ, Anna. Spolupráca v zdravotníctve medzi ČSR a socialistickými krajinami Ázie v rokoch 1956-1957 očami ministra Plojhara [Healthcare Cooperation between the CSR and the Socialist Countries of Asia between 1956 and 1957 theough the Eyes of Minister Plojhar]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 391-406. ISBN 978-80-224-1733-4. (VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

FALISOVÁ, Anna - TURÓCI, Martin. Zdravotníctvo v rokoch 1945-1968 a výstavba nemocnice [Health service in 1945-1968 and building of a hospital]. In Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1968-2018. - Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca : Kysucké múzeum v Čadci, 2019, s. 39-58. ISBN 978-80-88708-65-0. (VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966)

FALISOVÁ, Anna - TURÓCI, Martin. Zdravotníctvo v medzivojnovom období 1918-1945 [Health service in the interwar period 1918-1945]. In Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1968-2018. - Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca : Kysucké múzeum v Čadci, 2019, s. 27-37. ISBN 978-80-88708-65-0. (VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966)

FALISOVÁ, Anna. Zdravotníctvo v Detve v rokoch 1918-1989 [Health Care in Detva 1918-1989]. In Detva : monografia mesta. - Mesto Detva, 2018, s. 208-211. ISBN 978-80-9730011-2-5.

HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav - FALISOVÁ, Anna. Vojnové škody v priemysle, infraštruktúre a v zdravotných pomeroch Slovenska [War damage in industry, infrastructure and health conditions in Slovakia]. In MIČEV, Stanislav et al. Oslobodenie Slovenska a koniec druhej svetovej vojny. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2020, s. 176-199. ISBN 978-80-89514-94-6. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. VEGA 2/0035/19 : Dejiny silikátov (sklo, maltoviny, magnezit) na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve)

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

FALISOVÁ, Anna - CAPÍKOVÁ, Silvia. Development of the Education of Physicians in Slovakia. In 800 godina srpske medicine : drugi beogradski zbornik. Kongres istoričara medicine. Urednik Zoran Vacih. - Beograd : Srbsko lekarsko družstvo, 2018, s. 15-29. ISBN 978-86-6061-094-4. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966)

FALISOVÁ, Anna - CAPÍKOVÁ, Silvia. Health care conditions in Slovakia after world war II. In 800 godina srpske medicine. Urednik: Zoran Vacih ; recenzenti: Jovan Maksimovič, Dragan Mikih, Vojtech Ozorovský. - Beograd : Srpsko lekarsko društvo, 2019, p. 287-300. ISBN 978-866061-105-7. (VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

FALISOVÁ, Anna - CAPÍKOVÁ, Silvia. Ivan Stodola and his Contribution to the Modernization of the Health System in Slovakia. In 800 godina srpske medicine : zbornik radova desetog kongresa istoričara medicine. Urednik: Zoran Vacih. - Beograd : Srpsko lekarsko društvo, 2020, p. 107-121. ISBN 978-86-6061-119-4. (VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

CAPÍKOVÁ, Silvia - OZOROVSKÝ, Vojtech - FALISOVÁ, Anna. Zmeny v postavení lekárov na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia [Changes in the Status of Physicians in Slovakia in the 60 Years of the 20th Century]. In Zdravotnícki pracovníci v systéme zdravotníctva a v spoločnosti : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 9. decembra 2016 v Bratislave. Editori: Jozef Matulník, Silvia Capíková ; recenzenti: Kamil Kardis, Roman Kollár. - Bratislava : Sekcia sociológie zdravotníctva Slovenskej sociologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied : Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, Lekárska fakulta Univerzity Komenského : Katedra sociológie Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2017, s. 15-23. ISBN 978-80-85447-27-9. (VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966)

FALISOVÁ, Anna. Správa zdravotníckej organizácie Spoločnosti národov a Ministerstva verejného zdravotníctva a telesnej výchovy o verejnom zdravotníctve v Bratislave [Health Care in Bratislava in the Early 1930s.]. In Medicína, farmácia a veterinárna medicína v období vzniku Československej republiky : 12. medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny. Editori: Matej Gogola, Adam Meskiarkin, Ivana Vojteková ; recenzenti: Kirill Ševčenko, Viera Štvrtinová. - Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava Lekárska fakulta : Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, 2018, s. 28-31. ISBN 978-80-8127-218-9. (Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti))

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií

FALISOVÁ, Anna - CAPÍKOVÁ, Silvia. Development of Education of Physicians in Slovakia. In Zbornik Sažetaka : VIII kongres 800 godina srpske medicine. Urednici: Jelena Jovanovih, Zoran Vacih. - Beograd : Srpsko lekarsko drustvo, 2017, s. 3. ISBN 978-86-6061-085-2.

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

HALLON, Ľudovít - BAKA, Igor - FALISOVÁ, Anna - FIAMOVÁ, Martina - HABERLANDOVÁ, Katarína - HANULA, Matej - HLAVINKA, Ján - HOLKO, Ján - KÁZMEROVÁ, Ľubica - MEDVECKÝ, Matej - SABOL, Miroslav - SCHVARC, Michal. Kronika Slovenského štátu 1941-1943. Autori textov: Igor Baka, Anna Falisová, Martina Fiamová, Katarína Haberlandová, Ľudovít Hallon, Matej Hanula, Ján Hlavinka, Ján Holko, Ľubica Kázmerová, Matej Medvecký, Miroslav Sabol, Michal Schvarc. Praha : Ottovo nakladatelství : Historický ústav SAV : Vojenský historický ústav v Bratislave, 2021. 400 s. ISBN 978-80-7451-859-1

BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách

FALISOVÁ, Anna. Daniel Carleton Gajdusek : lekár - pedagóg - laureát Nobelovej ceny za medicínu. In Dejiny sebavedomia / Dějiny sebevědomí : diplomati bez pasu / diplomaté bez pasu. II. diel.1900-1927. - Bratislava : ArtForum, 2021, s. 368-369. ISBN 978-80-973061-2-0.

FALISOVÁ, Anna. Dionýz Blaškovič : lekár - bakteriológ - virológ. In Dejiny sebavedomia / Dějiny sebevědomí : diplomati bez pasu / diplomaté bez pasu. II. diel.1900-1927. - Bratislava : ArtForum, 2021, s. 176-177. ISBN 978-80-973061-2-0.

FALISOVÁ, Anna. Ján Adam Raymann : lekár - prírodovedec. In Dejiny sebavedomia : československé osobnosti, ktoré dobyli svet. I. diel.815-1899. - Bratislava : ArtForum, 2018, s. 100-101. ISBN 978-80-973061-1-3.

FALISOVÁ, Anna. Karol Rayger st. : lekár - prírodovedec - entomológ. In Dejiny sebavedomia : československé osobnosti, ktoré dobyli svet. I. diel.815-1899. - Bratislava : ArtForum, 2018, s. 80-81. ISBN 978-80-973061-1-3.

FALISOVÁ, Anna. Karol Šiška : lekár - kardiochirurg. In Dejiny sebavedomia / Dějiny sebevědomí : diplomati bez pasu / diplomaté bez pasu. II. diel.1900-1927. - Bratislava : ArtForum, 2021, s. 80-81. ISBN 978-80-973061-2-0.

FALISOVÁ, Anna. Konštantín Čársky : lekár - chirurg - pedagóg. In Dejiny sebavedomia : československé osobnosti, ktoré dobyli svet. I. diel.815-1899. - Bratislava : ArtForum, 2018, s. 444-445. ISBN 978-80-973061-1-3.

FALISOVÁ, Anna. Kristián Paecken ml. : lekár - organizátor zdravotníctva v Rusku. In Dejiny sebavedomia : československé osobnosti, ktoré dobyli svet. I. diel.815-1899. - Bratislava : ArtForum, 2018, s. 118-119. ISBN 978-80-973061-1-3.

FALISOVÁ, Anna. Ladislav Dérer : lekár - internista - akademik. In Dejiny sebavedomia : československé osobnosti, ktoré dobyli svet. I. diel.815-1899. - Bratislava : ArtForum, 2018, s. 436-437. ISBN 978-80-973061-1-3.

FALISOVÁ, Anna. Michal Hubka : lekár - kardiochirurg. In Dejiny sebavedomia / Dějiny sebevědomí : diplomati bez pasu / diplomaté bez pasu. II. diel.1900-1927. - Bratislava : ArtForum, 2021, s. 242-243. ISBN 978-80-973061-2-0.

FALISOVÁ, Anna. Mikuláš Hrubiško : lekár - hematológ. In Dejiny sebavedomia / Dějiny sebevědomí : diplomati bez pasu / diplomaté bez pasu. II. diel.1900-1927. - Bratislava : ArtForum, 2021, s. 254-255. ISBN 978-80-973061-2-0.

FALISOVÁ, Anna. Prónay Koloman. In Biografický lexikón Slovenska. VII.O-Q. - Martin : Slovenská národná knižnica : Národný biografický ústav, 2020, s. 680-681. ISBN 978-80-8149-127-6.

FALISOVÁ, Anna. Stanislav Kostlivý : lekár - chirurg - vysokoškolský pedagóg. In Dejiny sebavedomia : československé osobnosti, ktoré dobyli svet. I. diel.815-1899. - Bratislava : ArtForum, 2018, s. 310-311. ISBN 978-80-973061-1-3.

FALISOVÁ, Anna - ROVENSKÝ, Jozef. Štefan Siťaj : lekár - reumatológ. In Dejiny sebavedomia / Dějiny sebevědomí : diplomati bez pasu / diplomaté bez pasu. II. diel.1900-1927. - Bratislava : ArtForum, 2021, s. 144-145. ISBN 978-80-973061-2-0.

FALISOVÁ, Anna - ROVENSKÝ, Jozef. Viliam Thurzo : lekár - onkológ - vysokošloský pedagóg. In Dejiny sebavedomia / Dějiny sebevědomí : diplomati bez pasu / diplomaté bez pasu. II. diel.1900-1927. - Bratislava : ArtForum, 2021, s. 174-175. ISBN 978-80-973061-2-0.

FALISOVÁ, Anna. Vojtech Bárdoš : lekár - virológ - epidemiológ. In Dejiny sebavedomia / Dějiny sebevědomí : diplomati bez pasu / diplomaté bez pasu. II. diel.1900-1927. - Bratislava : ArtForum, 2021, s. 212-213. ISBN 978-80-973061-2-0.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

FALISOVÁ, Anna. Školské lekárstvo : výchova k zdraviu [Health education]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18, č. 4, s. 24-29. ISSN 1335-8316.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

FALISOVÁ, Anna. Protialkoholické opatrenia v minulosti (1918-1948). In Fragmenty z historie medicíny a veterinárního lékařství. - Brno : Technické muzeum, 2016, s. 113-121. ISBN 978-80-87896-31-0. (VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

FALISOVÁ, Anna - MOROVICSOVÁ, Eva. Protitrachómová akcia na Slovensku a činnosť zdravotných sestier. In Fragmenty z historie medicíny a veterinárního lékařství. - Brno : Technické muzeum, 2016, s. 137-146. ISBN 978-80-87896-31-0. (Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

FALISOVÁ, Anna. Šarlatánstvo na Slovensku koncom 19. a začiatkom 20. storočia. In KANG, Lydia M.D. - PEDERSEN, Nate. Šarlatáni : stručné dejiny najžalostnejších liečiteľských praktík. 1. vydanie. - Vydavateľstvo RAK, 2020, s. 381-399. ISBN 978-80-85501-77-3.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

FALISOVÁ, Anna. Hulákanie a fajčenie v letnej aréne zakázané! : Kúpele na Slovensku očami nespokojných návštevníkov. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 213-219. ISBN 978-80-8159-680-3.

FALISOVÁ, Anna. Zaujímavé príbehy sociálno-zdravotných sestier z práce v teréne. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 294-301. ISBN 978-80-8159-892-0.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

FALISOVÁ, Anna. Orolin Daniel. In Biografický lexikón Slovenska. VII.O-Q. - Martin : Slovenská národná knižnica : Národný biografický ústav, 2020, s. 109. ISBN 978-80-8149-127-6.

FALISOVÁ, Anna. Ottis Viliam. In Biografický lexikón Slovenska. VII.O-Q. - Martin : Slovenská národná knižnica : Národný biografický ústav, 2020, s. 137. ISBN 978-80-8149-127-6.

FALISOVÁ, Anna. Pastierik Ladislav. In Biografický lexikón Slovenska. VII.O-Q. - Martin : Slovenská národná knižnica : Národný biografický ústav, 2020, s. 252. ISBN 978-80-8149-127-6.

FALISOVÁ, Anna. Poštolka Ivan. In Biografický lexikón Slovenska. VII.O-Q. - Martin : Slovenská národná knižnica : Národný biografický ústav, 2020, s. 614. ISBN 978-80-8149-127-6.

Years 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Gabriela Dudeková a kol. [Between the Province and the Capitol City: An Image of Bratislava in the 19th and 20th Centuries]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 264 s. - Centrum excelentnosti SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy ( CE SDDE) a Vega 2/0085/10 Od provincie k metropole. Bratislava v 19. a 20. storočí - obraz mesta v sociálnom a politickom kontexte. - ISBN 978-80-89396-21-4

Mosty priateľstva - osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím / Blanka Snopková, Ľubica Kázmerová a kol. [Bridges to Friendship - Slovak personalities in the context of international relations]. - 1. vydanie. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica : Historický ústav SAV, 2013. - 347 s. - (Fenomén osobnosti ; zv. 6). - Vega 2/0122/13 Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. - ISBN 978-80-89388-52-3

Pôrodné asistentky a ošetrovateľky na Slovensku v rokoch 1918-1938 : (sondy do problematiky) / Anna Falisová, Eva Morovicsová ; recenzenti: Jana Otrubová, Ľubica Kázmerová [Midwives and Nurses in Slovakia between 1918 and 1938 (Probes into Issue)]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. - 159 s. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia. Vega 2/0071/15 Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny. - ISBN 978-80-224-1468-5

Premeny v školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918-1945) / Ľubica Kázmerová a kol. Autori: Anna Falisová, Matej Hanula, Vlasta Jaksicsová, Ľubica Kázmerová, Martina Orosová, Linda Osyková, Milan Zemko. Preklad do anglického jazyka Matej Hanula [Transformation of Education and School System in Slovakia during 1918 - 1945]. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama spo.s.r.o., 2012. - 142 s. - Vega 2/0054/10 Inštitucionalizácia vzdelávacieho systému na Slovensku v rokoch 1918-1945 (Štruktúra vzdelávania, vývinové tendencie, sociálne prejavy), Vega 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia, Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), riešené na HÚ SAV. - ISBN 978-80-970302-5-4

Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová [Slovakia in the 20th Century. Volume 3. In the Inter-war Czechoslovakia 1918-1939]. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 544 s. : il. - APVV 51-017105 Slovensko v 20. storočí, Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín, Vega 26205/6, 2/0122/9, 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia. - ISBN 978-80-224-1199-8

Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód : chronológia, etnografické aspekty, pramene / Anna Falisová, Peter Takáč, Tünde Lengyelová [Research and development of new bio therapeutic methods: chronology, ethnographic aspects source]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2013. - 130 s. - Publikácia k projektu OPVV 26240220030 Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód a ich využitie pri liečbe niektorých závažných ochorení. - ISBN 978-80-971483-2-4

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Vznik Lekárskej fakulty na Trnavskej univerzite a jej prínos pre zdravotníctvo na Slovensku / Anna Falisová, Erika Brtáňová [Entstehung der Medizinischen Fakultät an der Tyrnauer Universität und ihr Beitrag zum Gesundheitswesen in der Slowakei]. - Vega 2/0097/10 Spoločenské predpoklady a dôsledky vývoja vedy a techniky na Slovensku v rokoch 1918-1989.
In Trnavská univerzita vo svetle dejín / Alžbeta Hološová a kolektív. - Krakow ; Trnava : Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave : Towarzystvo Slowakow w Polsce, 2012. - ISBN 978-83-7490-480-3. - S.106-126.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Kristán Paecken - organizátor zdravotníctva v Rusku / Anna Falisová, Eva Morovicsová [Kristián Paecken – originator of health care in Russia]. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia.
In Mosty priateľstva. Osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím / Blanka Snopková, Ľubica Kázmerová a kol. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-89388-52-3. - S. 239-248.

Mária Dziaková-Böhmová. Životné osudy slovenskej lekárky / Eva Morovicsová, Anna Falisová [Mária Dziaková-Böhmová. Life of a Slovak female doctor]. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia.
In Mosty priateľstva. Osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím / Blanka Snopková, Ľubica Kázmerová a kol. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-89388-52-3. - S. 249-263.

Otázka vzdelanosti a vzdelávania v oblasti zdravotníckych služieb obyvateľstvu (1918-1938) / Anna Falisová [Problems Related to Education in Healthcare Services for Population (1918-1938)].
In Premeny v školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918-1945) / Ľubica Kázmerová a kol., preklad do anglického jazyka Matej Hanula. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama spo.s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-970302-5-4. - S.101-114.

Projekt výstavby bratislavského tunela z roku 1943 ako súčasť civilnej protileteckej ochrany (CPO) / Anna Falisová, Miroslav Sabol [The Bratislava Tunnel Construction Project from 1943 as an Integral Part of the Civil Counter-Air Defence]. - VEGA 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny.
In Slovensko v roku 1943 : politika - armáda - spoločnosť / Juraj Lepiš a kolektív ; recenzenti: Miroslav Kmeť, Karol Fremal. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2015. - ISBN 978-80-89514-33-5. - S. 194-204.

Remeslo či milosrdenstvo? : kriminálne potraty v medzivojnovom období / Anna Falisová [A Craft or a Compassion]. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia.
In Storočie procesov : súdy, politika a spoločnosť v moderných dejinách Slovenska / Valerián Bystrický, Jaroslava Roguľová a kol. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1258-2. - S. 51-65.

Spoločnosť a jej premeny v medzivojnovom období. 3. kapitola / Jaroslava Roguľová, Anna Falisová, Katarína Popelková [Society and its Metamorphoses during the Inter-war Period].
In Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1199-8.

Úroveň zdravotníctva ako znak veľkomesta : plusy a mínusy zdravotníckej starostlivosti v Prešporku/ Bratislave / Anna Falisová, Gabriela Dudeková [Quality of healthcare as an attribute of a metropolis. Pros and cons of healthcare in Pressburg/Bratislava].
In Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Gabriela Dudeková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-21-4. - S. 143-160.

Vývoj starostlivosti o hendikepované osoby na Slovensku v medzivojnovom období / Anna Falisová [The Development of care for the handicapped in Slovakia during the interwar period]. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 247-258.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

Bilancia škôd po druhej svetovej vojne na Slovensku / Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol [The Balance Sheet for Damages after the World War II in Slovakia]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Vojnová kronika [seriál] : spoločnosť, politika, armáda, kultúra : odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania. - ISSN 1338-6379. - Roč. II., č. 1 (2013), s. 3-17.

Právne normy a činnosť Československého abstinentného zväzu v boji proti alkoholizmu v prvej Československej republike / Eva Morovicsová, Anna Falisová [Legislative Measures and the Activities of the Czechoslovak Abstinent Union in the Struggle against Alcoholism in the 1st Czechoslovak Republic].
In Alkoholizmus a drogové závislosti [seriál]. - Roč. 49, č. 2 (2014), s. 65-80.

Realita v oblasti zdravotnej starostlivosti o deti na Slovensku v medzivojnovom období / Anna Falisová, Eva Morovicsová [The reality of healthcare provision for children in interwar Slovakia].
In Studia Historica Nitriensia [seriál]. - ISSN 1338-7219. - roč. 19, č. 2 (2015), s.253-273.

Zdravotnícka problematika v časopise Obzor v rokoch 1895-1905 / Anna Falisová [The question of healthcare in the journal "Obzor", 1895 - 1904]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 47 (2013 ), s. 167-185.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Konsolidácia zdravotných pomerov na Slovensku po II. svetovej vojne / Anna Falisová [Consolidation of Health Conditions in Slovakia after World War II]. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia.
In Po stopách zdraví a nemocí člověka a zvířat II : k historii a současností medicíny, farmacie a veterinárního lékařství / Radek Slabotínský, Pavla Stöhrová (eds.). - Brno : Technické muzeum v Brně, 2013. - ISBN 978-80-86413-99-0. - S. 73-78.

Realizácia zdravotno-sociálnych aktivít / Anna Falisová, Eva Morovicsová [Implementation of Health-social Activities]. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho peronálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia.
In Po stopách zdraví a nemocí člověka a zvířat II : k historii a současností medicíny, farmacie a veterinárního lékařství / Radek Slabotínský, Pavla Stöhrová (eds.). - Brno : Technické muzeum v Brně, 2013. - ISBN 978-80-86413-99-0. - S. 82-85.

Spolok "Záchrana" a jeho podiel na likvidácii venerických ochorení / Anna Falisová, Eva Morovicsová [The "Záchrana" Association and its Part in the Liquidation of Venereal Diseases].
In Zdraví a nemoc v dějinách člověka a zvířat / Radek Slabotinský, Pavla Stöhrová (eds.). - Brno : Vydalo Technické muzeum v Brně, 2014. - ISBN 978-80-87896-09-9. - S. 152-157.

Začiatky odbornej zdravotnej starostlivosti o najmladšiu generáciu / Anna Falisová [Beginnings of a Professional Health Service for the Youngest Generation]. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho peronálu vo vývoji starostlivosti.
In Zdraví a nemoc v dějinách člověka a zvířat / Radek Slabotinský, Pavla Stöhrová (eds.). - Brno : Vydalo Technické muzeum v Brně, 2014. - ISBN 978-80-87896-09-9. - S. 145-151

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

Zubní technici a starostlivosť o chrup / Anna Falisová, Vojtech Ozorovský [Dental Technicians and Denture Care]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0071/15 Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre.
In Kapitoly z dějin medicíny, farmacie a veterinárního lékařství / Radek Slabotínsky, Pavla Stöhrová (eds.) ; recenzovali: Petr Svobodný, Vladimír Pažout. - Brno : Technické muzeum, 2015. - ISBN 9788087896174. - S. 58-65.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Alkoholizmus v časopisoch Obzor a Prúdy (koncom 19. a začiatkom 20. storočia) / Anna Falisová, Eva Morovicsová [Alcoholism on the Pages of Obzor and Prúdy Magazines (the End of the 19th Century and the Beginning of the 20th Century)].
In Fragmenty z dejín medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny : zborník vedeckých prác / Zostavovatelia: Ivana Vojteková, Vojtech Ozorovský, Eva Dobiášová, Renáta Knezović. - Bratislava : Kancelária WHO na Slovensku, 2012. - ISBN 978-80-970574-1-1. - S. 83-88.

Community Child Care in the first Czechoslovak Republic [elektronický zdroj] / Eva Morovicsová, Anna Falisová. - Popis urobený dňa 24. 10. 2013. - Názov z pretlače na CD, z obalu.
In Nursing of the 21 st Century in the Process of Changes : sympozium Proceedings 12-13 September 2013 / Editors:Miroslava Líšková, Mária Semanišinová, Dana Zrubcová. - Nitra : Constantine the Philosopher University in Nitra Faculty of Social Sciences and Health Care Department of Nursing, 2013. - S. 233-239.

Činnosť Spolku diplomovaných sestier v prvej Československej republike / Eva Morovicsová, Anna Falisová [Tätigkeit des Vereins der Diplomkrankenschwestern in der Ersten Tschechoslowakischen Republik]. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia.
In Od špitála k nemocnici : zdravotníctvo, sociálna starostlivosť a osveta v dejinách Slovenska / Ivana Fialová, Daniela Tvrdoňová (editorky). - Bratislava : Slovenský národný archív, 2013. - ISBN 978-80-970666-6-6. - S. 336-347.

Úradní lekári na Slovensku (v 20. rokoch minulého storočia) / Anna Falisová [Amtsärzte in der Slowakei (in 20. Jahren des letzten Jahrhunderts)].
In Od špitála k nemocnici : zdravotníctvo, sociálna starostlivosť a osveta v dejinách Slovenska / Ivana Fialová, Daniela Tvrdoňová (editorky). - Bratislava : Slovenský národný archív, 2013. - ISBN 978-80-970666-6-6. - S. 269-278.

Vavro Šrobár - lekár a prvý minister zdravotníctva ČSR / Anna Falisová [Vavro Šrobár – Physician and the 1st Minister of Health of Czechoslovakia].
In Dr. Vavro Šrobár politik, publicista a národnoosvetový pracovník / Pekník Miroslav a kolektív. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Veda, 2012. - ISBN 978-80-224-1210-0. - s. 375-383.

Z histórie medzinárodnej spolupráce v oblasti boja proti prenosným chorobám / Silvia Capíková, Anna Falisová, Darina Heřmanová, Eva Chandogová, Andrea Čerňanová, Michaela Kostičová [From the History of International Cooperation in the Fight against Transmitted Diseases].
In Fragmenty z dejín medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny : zborník vedeckých prác / Zostavovatelia: Ivana Vojteková, Vojtech Ozorovský, Eva Dobiášová, Renáta Knezović. - Bratislava : Kancelária WHO na Slovensku, 2012. - ISBN 978-80-970574-1-1. - S. 45-51.

Začiatky penicilínovej liečby na Slovensku a pomoc UNRRA / Anna Falisová [The Beginnings of the Penicillin Treatment in Slovakia and the Help by UNRRA]. - Vega 2/0097/10 Spoločenské predpoklady a dôsledky vývoja vedy a techniky na Slovensku v rokoch 1918-1989, riešená v HÚ SAV.
In Fragmenty z dejín medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny : zborník vedeckých prác / Zostavovatelia: Ivana Vojteková, Vojtech Ozorovský, Eva Dobiášová, Renáta Knezović. - Bratislava : Kancelária WHO na Slovensku, 2012. - ISBN 978-80-970574-1-1. - S. 79-82.

Zdravotná starostlivosť o študentov v Bratislave v rokoch 1919-1938 / Anna Falisová, Eva Morovicsová [Healthcare for Students in Bratislava from 1919 till 1938]. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia.
In Dimenzie jazykového vzdelávania v nefilologických odboroch : (tradícia a súčasnosť) : publikácia vydaná k 60. výročiu začiatku výučby cudzích jazykov v nefilologických odboroch UK v Bratislave / Editorka: Anna Rollerová. - Bratislava : Ústav cudzích jazykov LF UK v Bratislave, 2013. - ISBN 978-80-223-3506-5. - S. 123-132.

Zdravotníctvo a sociálne služby / Anna Falisová [Healthcare and Social Services].
In Zvolen : 1243-2013. Publikácia bola vydaná pri príležitosti 770. výročia obnovenia mestských výsad mestu Zvolen. - Zvolen : Mesto, 2013. - ISBN 978-80-971236-7-3. - S. 404-411, 439-440.

Zdravotno-sociálna starostlivosť vo Zvolene (1919-1989) / Anna Falisová [The Healthcare and the Social Care in Zvolen (1919-1989)].
In Zvolen : 1243-2013. Publikácia bola vydaná pri príležitosti 770. výročia obnovenia mestských výsad mestu Zvolen. - Zvolen : Mesto, 2013. - ISBN 978-80-971236-7-3. - S. 248-252, 434-435.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

Ránhojičstvo - štítivé remeslo ? / Eva Morovicsová, Anna Falisová [Barber Surgery – a Squeamish Craft?].
In Remeslo má zlaté dno... : cechy, živnosti, manufaktúry a továrne v dejinách Slovenska / Editorky: Ivana Fialová, Daniela Tvrdoňová ; Recenzenti: Vladimír Rábik, Róbert Letz, Martin Garek. - Bratislava : Vydal Slovenský národný archív, 2014. - ISBN 9788097176716. - S. 141-155.

Zdravotné pomery a životné prostredie na Kysuciach v minulosti / Anna Falisová, Silvia Capíková [Hygiene and environment in the Kysuce region in the past]. - Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny.
In Zborník Kysuckého múzea v Čadci. 16 / Editor: Miloš Jesenský ; recenzenti: Pavol Rybár, Peter Mičko, Richard R. Senček. - Kysucké múzeum v Čadci, 2014. - ISBN 978-80-89751-04-4. - s. 315-327.

Životný štýl, sociálna determinácia zdravia a životné prostredie v historickej perspektíve / Silvia Capíková, Anna Falisová [Life Style, Social Determination of Health and the Environment from the Historical Perspective]. - VEGA 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny, APVV 14-0644 Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí.
In Životný štýl a zdravie : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 5. decembra 2014 v Bratislave / editori: Jozef Matulník, Silvia Capíková ; recenzenti: Rastislav Bednárik, Vojtech Ozorovský. - Bratislava : Sekcia sociológie zdravotníctva Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV : Katedra sociológie Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2015. - ISBN 978-80-85447-25-5. - S. 134-154.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Organizácia protituberkulózneho boja na Slovensku v medzivojnovom období / Darina Heřmannová, Anna Falisová [The Management of the Fight against Tuberculosis in Slovakia in the Inter-war Period].
In Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat I : sborník z mezinárodního odborného semináře konaného 21. -22. června 2011 v Technickem muzeu v Brně. - Brno : Technické muzeum, 2012. - ISBN 978-80-86413-90-7. - S. 56-59.

Profesor Mudr. Karel Koch : a jeho miesto v dejinách zdravotníctva na Slovensku / Anna Falisová [Prof. Dr. Karel Koch and his Role in the History of Health Service in Slovakia]. - Vega 2/0097/10 Spoločenské predpoklady a dôsledky vývoja vedy a techniky na Slovensku v rokoch 1918-1989, riešená v HÚ SAV.
In Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat I : sborník z mezinárodního odborného semináře konaného 21. -22. června 2011 v Technickem muzeu v Brně. - Brno : Technické muzeum, 2012. - ISBN 978-80-86413-90-7. - S.84-86.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Služba chorým : začiatky profesionalizácie ošetrovateliek / Anna Falisová.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč. 14 č. 3-4 (2015), s.44-49.

BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Antirabická liečba optikou histórie / Darina Heřmanová, Anna Falisová, Vojtech Ozorovský. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Po stopách zdraví a nemocí člověka a zvířat II : k historii a současností medicíny, farmacie a veterinárního lékařství / Radek Slabotínský, Pavla Stöhrová (eds.). - Brno : Technické muzeum v Brně, 2013. - ISBN 978-80-86413-99-0. - S. 79-81.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

MUDr. Ivan Stodola a realizácia opatrení v oblasti prevencie a liečby tuberkulózy / Anna Falisová, Eva Morovicová. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starotlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia.
In Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami / Jana Kleinová (ed.) ; recenzoval Jiří Pernes. - Praha : Národní technické múzeum, 2014. - ISBN 9788070372456. - S. 133-146.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Spolupráca s Historickým ústavom SAV / Anna Falisová, Miroslav T. Morovics.
In Prof. Mudr. Ladislav Badalík, DrSc. : zakladateľ, budovateľ, dlhoročný riaditeľ Školy verejného zdravotníctva na Slovensku a zakladateľ Slovenskej spoločnosti pre vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve / Vojtech Ozorovský,Ivan Solovič. - [Bratislava] : Vydal Ivan Solovič, 2012. - ISBN 978-80-971026-9-2. - 44-45.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=1508&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia