Historický ústav SAV
 
doc. Mgr. Ivona Kollárová, PhD. Slovenská verzia
Doc., Mgr. Ivona Kollárová, PhD. Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail: ivona.kollarova@savba.sk

WWW: https://independent.academia.edu/IvonaKoll%C3%A1rov%C3%A1

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

Cultural history of the 18th and 19th centuries, history of typographic culture, publishers, book trade and censorship.

Education:

VŠ - Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 1995
PhD. - Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 1998
doc. - Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2008

Other employees:

Ústredná knižnica SAV, od 1995
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, od 1999 - externý pedagóg, od 2008 - vedenie doktorandov

Scholarships and Fellowships:

Herzog August Bibliothek - Forschungsstätte für Mittelalter und Frühe Neuzeit, Inštitúcia, Wolfenbüttel, 3 months

Acknowledgements:

2007 - 2. miesto v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV (za monografiu Vydavatelia v 18. storočí)
2014 - Prémia literárneho fondu (za monografiu Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ)

Publishing Activities

Years 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

KOLLÁROVÁ, Ivona. Tajne : nebezpečná myšlienka a netransparetnosť komunikačných sietí v čase nepokoja (1789 – 1799). Rec.: Marcela Domenová, Claire Madl. Bratislava : VEDA, 2020. 213 s. ISBN 978-80-224-1822-5 (APVV-15-0554 : Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500 – 1800 so slovenskými vzťahmi)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

KOLLÁROVÁ, Ivona. Import zakázanej lektúry a uhorská pošta po Francúzskej revolúcií [Import of Verboten Literature and the Hungarian Post after the French Revolution]. In SENČEK, Richard R. Komunikácia v dejinách ľudskej spoločnosti. - Banská Bystrica : Slovenská pošta, Poštové múzeum, 2016, s. 44-53. ISBN 978-80-972197-1-0.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Publicistika ako adaptívna stratégia uhorských (kontra)elít v čase zlomu [Journalism as an adaptive strategy of the Hungarian (Counter)elites during the political rupture]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 32-51. ISBN 978-80-224-1778-5. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

KOLLÁROVÁ, Ivona. Vojak, dobrodruh a pamfletista Friedrich von Trenck v Uhorsku [Soldier, Adventurer and Pamphleteer Friedrich von Trenck in the Kingdom of Hungary]. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, 2017, s. 81-101. ISBN 978-80-89910-01-4. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

KOLLÁROVÁ, Ivona. Vydávanie príležitostnej poézie na prelome 18. a 19. storočia. In BRAXATORIS, Martin et al. Príležitosť poézie : miesto a význam príležitostnej poézie v dejinách slovenskej literatúry. - Bratislava : Veda, 2020, s. 17-32. ISBN 978-80-224-1872-0. (VEGA 2/0117/17 : Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika. VEGA 2/0117/17 : Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika)

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

KOLLÁROVÁ, Ivona. Freedom of the Press in Hungarian Late Enlightenment Discourse. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 5, s. 785-808. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Popularita Kantovskej filozofie na prelome 18. a 19. storočia [The popularity of Kant´s philosophy around 1800]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 2, s. 313-334. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2020.68.2.6

KOLLÁROVÁ, Ivona. Tajný knižný obchod po vypuknutí Veľkej francúzskej revolúcie. Symptómy latentných dejín komunikácie [The secret book trade after the outbreak of the Great French Revolution. Symptoms of the latent history of communication]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 3, s. 445-470. (2016: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

KOLLÁROVÁ, Ivona. The secret book trade after the outbreak of the Great French Revolution. Symptoms of the latent history of communication. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 5, s. 815-848. (2017: 0.254 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2018.66.5.2 (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

KOLLÁROVÁ, Ivona. Cenzúra a rozvoj literatúry v neskorom osvietenstve [Censorship and the Development of Literature in the Late Enlightenment Exploring for the Correlation]. In Litikon, 2017, roč. 2, č. 2, s. 81-102. ISSN 2453-8507.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Knižnice a disciplinizácia čítajúcej verejnosti pred rokom 1848. 1. In Knižnica : revue pre knihovníctvo, bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, biografistiku, archív a múzeum knihy a literárnych pamiatok, 2016, roč. 17, č. 4, s. 21–26. ISSN 1335-7026.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Knižnice a disciplinizácia čítajúcej verejnosti pred rokom 1848. 2. : od Veľkej francúzskej revolúcie po zákaz verejného sprostredkovania kníh a periodík. In Knižnica : revue pre knihovníctvo, bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, biografistiku, archív a múzeum knihy a literárnych pamiatok, 2017, roč. 18, č. 1, s. 14-17. ISSN 1335-7026.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Knižnice a disciplinizácia čítajúcej verejnosti pred rokom 1848. 3. : Inštitucionalizácia na nových princípoch. In Knižnica : revue pre knihovníctvo, bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, biografistiku, archív a múzeum knihy a literárnych pamiatok, 2017, roč. 18, č. 2, s. 12-16. ISSN 1335-7026.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Možnosti rekonštrukcie a pochopenia intelektuálnych komunikačných sietí v ranonovovekom Uhorsku : úvahy na margo projektu INDED. In Studia Bibliographica Posoniensia, 2017, s. 149-168. ISSN 1337-0723. (APVV 15-0554)

ADMB Vedecké práce v zahraničných neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

KOLLÁROVÁ, Ivona. The Reception and the Fear of Kant in the Late Eighteenth Century. In Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 2021, vol. 15, no. 3, . p. 407-425. ISSN 1897-0788. Dostupné na: https://doi.org/10.33077/uw.25448730.zbkh.2021.679 (APVV-19-0524 : Chronology of the History of Libraries from the Beginning to 2020 project)

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

KOLLÁROVÁ, Ivona. Conversatio publica. In Český a slovenský literární klasicismus : synopticko-pulzační model kulturního jevu. - Brno : Host, 2017, s. 234-242. ISBN 978-80-7577-186-5. (GA ČR P406/12/0347 : Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

KOLLÁROVÁ, Ivona. Autografy Jozefa Miloslava Hurbana v historických zbierkach Ústrednej knižnice SAV [Autographs of Jozef Miloslav Hurban in historical collections of the Central Library of the Slovak Academy of Sciences]. In Jozef Miloslav Hurban - osobnosť v spoločnosti a reflexii. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, 2017, s. 369-372. ISBN 978-80-224160-78.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Bratislavský richtár Michal Gomboš a kauza deficitu sirotskej pokladnice [Pressburger Richter Michal Gomboš und der Vorfall des Fehlbetrags in der Waisenkasse]. In Historické štúdie 54 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 25-37. ISBN 978-80-224-1821-8. ISSN 0440-9515. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie)

KOLLÁROVÁ, Ivona. Cirkulovanie antiklerikálnych ideí v 18. s 19. storočí. In Kniha : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2010-, 2020, s. 254-268. ISSN 1336-5436. Dostupné na internete: <https://online.fliphtml5.com/mdfbt/kgxe/#p=1>

KOLLÁROVÁ, Ivona. Ján Čaplovič - "oslavovateľ slovenského ľudu" ? Disciplinizačná sila a zavrhnutie ako faktor konštruovania v biografii [Ján Čaplovič - "A Eulogist of the Slovak People "? Discipline and Self-censorship as Factors of Biographical Construction]. In Historické štúdie 51 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 79-95. ISBN 978-80-224-1575-0. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí)

KOLLÁROVÁ, Ivona. Matej Bel v dejinách bratislavského evanjelického gymnázia. Intelektuálne elity a transfer ideí v období raného osvietenstva [Matej Bel in the history of the Bratislava Evangelical Gymnasium. Intellectual elites and the transfer of ideas in the early Enlightenment]. In Rok 1918 a potom... : slovenská spoločnosť na prahu novej éry. - Bratislava : VEDA, Vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 9-24. ISBN 978-80-224-1932-1. (APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku)

KOLLÁROVÁ, Ivona. Mecenát, prenumerácia, privilégium a pozadie vydavateľských projektov Mateja Bela [Patronage, subscription, privilege and background of Matthias Bel publishing projects]. In Studia Bibliographica Posoniensia. - Bratislava : Univerzitná knižnica, 2020, s. 120-140. ISBN 978-80-89303-80-9. (APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku)

KOLLÁROVÁ, Ivona. Neposlušný cenzor [Disobedient Censor]. In Studia Bibliographica Posoniensia 2021. - Bratislava : Univerzitná knižnica, 2021, s. 72-84. (VEGA 2/0086/20 : Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy)

KOLLÁROVÁ, Ivona. Popularita kantovskej filozofie na konci 18. storočia. In AUGUSTÍNOVÁ, Eva et al. Vedecká komunikácia 1500 – 1800. I. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2019, s. 103-122. ISBN 978-80-554-1574-1. (APVV-15-0554 : Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity. APVV-15-0554 : Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity)

KOLLÁROVÁ, Ivona. Problémy a pozadie verejnej správy sirotského majetku v druhej poloici 18. storočia [The Problems and Background of the Public Administration of Orphan Property in the Second Half on the 18th Century]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 67-84. ISBN 978-80-224-1858-4. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie)

KOLLÁROVÁ, Ivona. Verejné čitárne ako priestor rozširovania nebezpečnej lektúry na konci 18. storočia. Stratégie aktérov v podmienkach dozoru [Public Reading Rooms as Venues for Spreading Dangerous Literature at the end of the 18th Century. The Strategies of Actors under Surveillance]. In DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela et al. V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 393-409. ISBN 978-80-224-1897-3.

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

KOLLÁROVÁ, Ivona. Hľadanie zakázaného. Popularita ateistickej a materialistickej filozofie na konci 18. storočia. In Vedecká komunikácia 1500 - 1800 II. : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Editori: Eva Augustínova, VeronikaMurgašová, Recenzenti: Klára Komorová, Boris Brendza. - Žilina : Žilinská univerzita, 2019, s. 33-59. ISBN 978-80-89832-17-0. (APVV-15-0554 : Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity. APVV-15-0554 : Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity)

KOLLÁROVÁ, Ivona. Jozef Ignác Bajza za hranicou jozefínskej "slobody tlače". In Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte. 2. doplnené vydanie. - Bratislava ; Dolné Dubové : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Slovenský komitét slavistov : Obec Dolné Dubové, 2016, s.59-70. ISBN 978-80-89489-29-9. (Dejiny slovenskej slavistiky 19.-20. storočia : (Postavy slovenského národného obrodenia / Anton Bernolák, Pavol Jozef Šafárik, Ján Kollár, Ľudovít Štúr, Pavol Dobšinský, Jonáš Záborský/+ Ján Stanislav - činnosť a dielo v európskom kontexte))

KOLLÁROVÁ, Ivona. Literárna tvorba v bipolarite zverejnenia a utajenia [The literary output in bipolar sphere of publishing and secrecy]. In Podoby literatúry na prelome 18. a 19. storočia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 250. výročia narodenia Bohuslava Tablica (1769 – 1832) a Juraja Palkoviča (1769 – 1850). Editori: Martin Braxatoris, Miloslav Vojtech ; recenzenti: Zuzana Kákošová, Eva Tkáčiková. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, s. 92-113. ISBN 978-80-223-5144-7.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Vydavateľský život v podmienkach tereziánskej cenzúry [Publishing under the Conditions of Theresian Censorship]. In "Pre blaho nášho ľudu, všetkých našich kráľovstiev a provincií" : reformná politika Márie Terézie a jej pokus o modernizáciu Uhorska. Kolektívnu monografiu zostavila: Ingrid Kušniráková ; recenzenti: Frederik Federmayer, Viliam Čičaj. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Veda, 2016, s. 159-183. ISBN 978-80-224-1534-7. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV)

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

KOLLÁROVÁ, Ivona. Interdisciplinarita na Konventnej ulici alebo o spolupráci príbuzných vied. In Gizela Gáfriková : pamäť literárnej vedy. - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry, 2017, s. 189-193.

KOLLÁROVÁ, Ivona. "Tajná tlačiareň" a ohrozovanie verejného pokoja po Veľkej francúzskej revolúcii. In Kniha, 2017, s. 203-212. ISBN 978-80-8149-088-0. ISSN 1336-5436. (APVV 15-0554)

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

KOLLÁROVÁ, Ivona - NAGY, Imrich. Matej Bel: Osobnosť, médium a transfer ideí na prahu osvietenstva. Prvé vydanie. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2021. 174 s. ISBN 978-80-8119-126-8

BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách

KOLLÁROVÁ, Ivona. Libraries, archives. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. - Amsterdam : Amsterdam University Press, 2018, p. 1362-1363. ISBN 978-94-6298-109-6.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Publishing ventures/periodicals. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. - Amsterdam : Amsterdam University Press, 2018, p. 1353-1354. ISBN 978-94-6298-109-6. Dostupné na: https://doi.org/10.5117/9789462981188/ngEL9y66qEbA0PrRXFXA0Ldo

KOLLÁROVÁ, Ivona. Reading societies and cultural associations. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. - Amsterdam : Amsterdam University Press, 2018, p. 1356-1357. ISBN 978-94-6298-109-6.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

KOLLÁROVÁ, Ivona. Digitalizácia historických zbierok v Ústrednej knižnici SAV. In Informačný bulletin ÚK SAV, 2021, roč. 49, č. 1, s. 20-22. ISSN 0139-9993.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Knižnice a disciplinizácia čítajúcej verejnosti pred rokom 1848. In Knižnica : revue pre knihovníctvo, bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, biografistiku, archív a múzeum knihy a literárnych pamiatok, 2016, roč. 17, č. 4, s. 21-26. ISSN 1335-7026.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Od "Old Censorship" k "New Censorship" ? : výskum "neviditeľnej" cenzúry ako metodologická výzva. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2018, roč. 1, č. 4, s. 106-109. ISSN 2585-8912. Recenzia na: Die literarische Zensur in Österreich von 1751 bis 1848 / Norbert Bachleitner. - 2017.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Projekt poznávania vedeckých a kultúrnych transferov v novovekej Európe. In Informačný bulletin ÚK SAV, 2021, roč. 49, č. 1, s. 17-19. ISSN 0139-9993.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Zneužívanie maloletých pred konceptom (šťastného) detstva [Abuse of the young before the concept of a (happy) childhood]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 1, s. 20-28. ISSN 1335-8316. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie)

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

KOLLÁROVÁ, Ivona. Znalecká činnosť v odvetví historických písomností na Slovensku. In Múzeum, 2016, roč. 62, č. 4, s. 40-42. ISSN 0027-5263.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

KOLLÁROVÁ, Ivona. Bratislavské vydavateľstvo Hermanna Hartleba v dejinách pornografickej kultúry. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 234-242. ISBN 978-80-8159-999-6.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Cenzúra a vydavateľský život v tereziánskej epoche. In "Premeny života v monarchii v časoch panovania Márie Terézie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 17. 06. 2016 v Holíči na Holíčskom zámku. Zostavila Katarína Turečková. - Holíč : Vydal: Mesto Holíč, 2016, nestránkované. ISBN 978-80-972401-9-6.

KOLLÁROVÁ, Ivona. "Přemohl diábla a peklo a fajku sy zapálil." : Heretický katechizmus Jána Čaploviča. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 176-185. ISBN 978-80-8159-680-3.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Takto sa rodilo autorské právo. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 216-222. ISBN 978-80-8159-892-0.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

KOLLÁROVÁ, Ivona. Augustynowicz, Christoph und Johannes Frimmel, Hrsg. Der Buchdrucker Maria Theresias: Johann Thomas Trattner (1719-1798) und sein Medienimperium. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2019. ISBN 978-3-447-11235-2. In Studia Bibliographica Posoniensia. - Bratislava : Univerzitná knižnica, 2020, s. 226-229. ISBN 978-80-89303-80-9. Recenzia na: Der Buchdrucker Maria Theresias: Johann Thomas Trattner (1719-1798) und sein Medienimperium / Christoph Augustynowicz, Johannes Frimmel. - Wiesbaden : Harassowitz Verlag, 2019. - ISBN 978-3-447-11235-2.

KOLLÁROVÁ, Ivona. BACHLEITNER, Norbert. Die literarische Zensur in Österreich von 1751 bis 1848. Mit Beiträgen von Daniel Syrovy, Petr Píša und Michael Wögerbauer. Wien : Böhlau, 2017. 528 s. In CORNOVA : revue české společnosti pro výzkum 18. století, 2018, roč. 8, č. 2, s. 105-109. ISSN 1804-6983. Recenzia na: Die literarische Zensur in Österreich von 1751 bis 1848 / Norbert Bachleitner. - Wien : Böhlau, 2017. - ISBN 978-3-205-20502-9.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Claire MADL – Michael WÖGERBAUER – Petr PÍŠA, Na cestě k „výborně zřízenému knihkupectví“ : Protagonisté, podniky a sítě knižního trhu v Čechách (1749–1848). Praha, Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. 2019. 385 s. In Knihy a dějiny, 2020, roč. 27, č. 1-2, s. 270-275. ISSN 1210-8510. Recenzia na: Na cestě k „výborně zřízenému knihkupectví“ : Protagonisté, podniky a sítě knižního trhu v Čechách (1749–1848) / Claire Madl, Michael Wögerbauer, Petr Píša. - Praha : Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2019. Dostupné na: https://doi.org/10.23852/KAD.2020.27.08

KOLLÁROVÁ, Ivona. Dóbek, Ágnes - Mészáros, Gabor - Vanerna, Gábor (eds.). Media and Literature in multilingual Hungary 1770-1820. Budapese: Reciti, 2019, 285 p. ISBN 978-615-5478-70-30. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 5, s. 950-955. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Media and Literature in multilingual Hungry 1770-1820 / Ágnes Dóbék, Gábor Mészáros and Gábor Vaderna, eds. - Budapest : Reciti, 2019. - ISBN 978-615-5478-70-3.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Exkluzívna spektakulárnosť bez tajomstiev. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2021, roč. 80, č. 3, s. 66-69. ISSN 1335-4353. Recenzia na: Knižná kultúra humanizmu a renesancie vo fondoch a zbierkach Slovenskej národnej knižnice / Klára Komorová, Ľubomír Jankovič. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2020. - ISBN 978-8-08-149131-3.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Merkur und Minerva: Der Hallesche Verlag Gebauer im Europa der Aufklärung. Daniel Fulda, Christine Haug, (Hrsg.). Wiesbaden, Harrassowitz, 2014. 479 s. Buchwissenschaftliche Beiträge 89 ISBN 978-3-447-10209-4. In Studia Bibliographica Posoniensia, 2016, s. 161-163. ISSN 1337-0723. Recenzia na: Merkur und Minerva. Der Hallesche Verlag Gebauer im Europa der Aufklärung / Daniel Fulda, Christine Haug (Hrsg.). - Wiesbaden : Harrassowitz, 2014. - ISBN 978-3-447-10209-4. Dostupné na internete: <Dostupné online: http://www.gebauer−schwetschke.halle.de>

KOLLÁROVÁ, Ivona. Tlačená kniha v novoveku ako funkčný model. In Knižnica : revue pre knihovníctvo, bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, biografistiku, archív a múzeum knihy a literárnych pamiatok, 2018, roč. 19, č. 1, s. 59-60. ISSN 1335-7026. Recenzia na: Nemecká tlačená kniha na slovenskom území do konca 17. storočia (1477 – 1699). Vydavateľsko-funkčný konštrukt / Lucia Lichnerová. - Bratislava : Stimul, 2017. - ISBN 978-80-8127-192-2. Dostupné na internete: <http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Casopis_Kniznica/2018/Kniznica_2018_01.pdf>

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

BRAXATORIS, Martin - KOLLÁROVÁ, Ivona - RIŠKOVÁ, Lenka - VANEKOVÁ, Oľga. Príležitosť poézie : miesto a význam príležitostnej poézie v dejinách slovenskej literatúry = The Opportunity of Poetry. The Position of Occasional Poetry by Juraj Palkovič, Bohuslav Tablic and Pavol Jozef Šafárik in the History of Slovak Literature ; zostavovateľka Lenka Rišková, recenzenti Peter Káša, Marián Kamenčík. Bratislava : Veda, 2020. 285 s. ISBN 978-80-224-1872-0 (VEGA 2/0117/17 : Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

KOLLÁROVÁ, Ivona. Bel, Matej. Oravská stolica. Zost. Imrich Nagy, Gergely Tóth a Martin Turóci. Prel. Imrich Nagy. Čadca: Kysucké múzeum, 2015. 430 s. ISBN 9788089751105. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 3, s. 563-564. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Čapská, Veronika. Mezi texty a textiliemi. (Swéerts-) Šporkové a textové prax a kulturní výměna na přelomu baroka a osvícenství. Praha: Scriptorium, 2016. 326 s. ISBN 9788088013334. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 2, s. 361-362. (2016: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Čovan, Miroslav. Historické nápisy zo Šariša do roku 1650. Corpus Inscriptionum Slovaciae I./Nápisy na Slovensku I. Martin:b.v., 2016. 269 s. ISBN 978-80-962250-3-2. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 3, s. 551-552. (2016: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Historické dokumenty na digitálnom filme. In Informačný bulletin ÚK SAV, 2020, roč. 48, č. 2, s. 42-44. ISSN 0139-9993.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Prisťahovalec s víziou v dejinách typografickej kultúry. In KRIŽANOVÁ, Petronela. Pribeh zabudnutého kníhkupectva Anton Löwe (1770-1799 ?). - Detail, 2017, s. 122-124. ISBN 9789-80-972519-2-5.

KOLLÁROVÁ, Ivona. SONDA DO SPODNÝCH PRÚDOV DEJÍN KOMUNIKÁCIE. In Informačný bulletin ÚK SAV, 2020, roč. 48, č. 2, s. 39-41. ISSN 0139-9993.

TEPLAN, Dušan - KOLLÁROVÁ, Ivona. O knižnej kultúre v jozefínskej dobe : rozhovor s docentkou Ivonou Kollárovou. In Litikon, 2017, roč. 2, č. 1, s. 229-233. ISSN 2453-8507.

Zo syna nevoľníka to Matej Bel dotiahol na popredného učenca Uhorska. In Historická revue, 2021, roč. 32, č. 8, s. 47-53. ISSN 1335-6550.

Years 2012 - 2015

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

ADDB01 Sloboda tlače v uhorskom neskoroosvietenskom diskurze / Ivona Kollárová [Freedom of the press in Hungarian Late Enlightenment discourse].
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 3 (2015), s. 405-426.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

Katechizmus Jána Čaploviča : čitateľské poznámky ako prameň poznania historických osobností? / Ivona Kollárová [Catechism of Ján Čaplovič: Readers notes as the source of knowledge of historical figures?].
In Studia bibliographica Posoniensia. - Bratislava : Univerzitná knižnica, 2014. - S. 99-116.

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

The reading ideal and reading preferences in the age of Joseph II. / Ivona Kollárová.
In Human Affairs [serial] [elektronický zdroj] : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly. - ISSN 1337-401X. - Vol. 23 , no. 3 (2013), p. 344-358..

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

Inštitucionalizácia a disciplinizácia čítajúcej verejnosti / Ivona Kollárová [Institutionalization and disciplination of the reading public].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 469-496.

Vydavateľské aktivity Friedricha von Trenck v podmienkach uhorskej cenzúry / Ivona Kollárová [Publishing activities of Friedrich von Trenck in conditions of Hungarian censorship].
In Studia Bibliographica Posoniensia. - ISSN 1337-0723. - (2015), s. 87-106.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Jozef Ignác Bajza za hranicou jozefínskej slobody tlače / Ivona Kollárová [Jozef Ignác Bajza Over the Line of the Josephine Freedom of Press].
In Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Obec Dolné Dubové, 2013. - ISBN 978-80-894-8914-5. - S. 51-61.

Jozefínske brožúry ako čitateľský fenomén / Ivona Kollárová [The Josephine Brochures as a Reader´s Phenomenon].
In Literárny život v minulosti a dnes : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Literárne akcenty II. - Nitra : Univerzita Konštatína filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2015. - S. 11-42.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Dangl, Vojtech, Bystrický, Valerián et al. Chronológia dejín Slovenska a Slovákov. Od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch. Dátumy v dejinách (Chronology of the history of Slovakia and the Slovaks from earliest times to the present. History in dates. Dates in history). 2 volumes. Bratislava: VEDA, 2014. ISBN 9788022413701, 9788022413732.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 5 (2015), s. 939-941.
Recenzia na: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov / Vojtech Dangl, Valerián Bystrický. - Bratislava : VEDA, 2014. - ISBN 9788022413701

Janura, T. - Zvedelová, K. - Sobola, M. Vidiecke šľachtické sídla v Turčianskej stolici. Liptovský Mikuláš : Spoločnosť Kolomana Sokola, 2014. 118 s. / Ivona Kollárová.
In Historický časopis [seriál] : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63 č. 2 (2015), s. 374-375.
Recenzia na: Vidiecke šľachtické sídla v Turčianskej stolici / Janura, T. - Zvedelová, K. - Sobola, M. - Liptovský Mikuláš : Spoločnosť Kolomana Sokola, 2014

Matej Bel : Trenčianska stolica. Zost. M. Turóci a I. Nagy. Čadca : Kysucké múzeum, 2013. 448 s. / Ivona Kollárová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 574-576.
Recenzia na: Matej Bel : Trenčianska stolica / zost. M. Turóci a I. Nagy. - Čadca : Kysucké múzeum, 2013

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Matej Bel: Trenčianska stolica. Zostavili Martin Turóci a Imrich Nagy: Kysucké múzeum, 2013. 448 s. ISBN 9788097078058 / Ivona Kollarová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 574-576.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=9426&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia