Historický ústav SAV
 
Doc., Mgr. Ivona Kollárová, PhD. English version
Doc., Mgr. Ivona Kollárová, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail: ivona.kollarova@savba.sk

WWW: https://independent.academia.edu/IvonaKoll%C3%A1rov%C3%A1

Pracovná pozícia:
samostatná vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

Kultúrne dejiny 18. a 19. storočia. Dejiny typografického média, vydavateľské aktivity, knižný obchod a cenzúra

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

VŠ - Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 1995
PhD. - Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 1998
doc. - Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2008

Ústredná knižnica SAV, od 1995
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, od 1999 - externý pedagóg, od 2008 - vedenie doktorandov

Študijné pobyty:

Herzog August Bibliothek - Forschungsstätte für Mittelalter und Frühe Neuzeit, Inštitúcia, , Wolfenbüttel, 3 mesiace

Ocenenia:

2007 - 2. miesto v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV (za monografiu Vydavatelia v 18. storočí)
2014 - Prémia literárneho fondu (za monografiu Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ)

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

Monografie:

KOLLÁROVÁ, Ivona. Freier Verleger, denkender Leser, Das typografische Medium in josephinischer Zeit / zo slov. preložil: Peter Zigman. - Gera : Garamond, 2017.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Tajne : nebezpečná myšlienka a netransparetnosť komunikačných sietí v čase nepokoja (1789 – 1799). Bratislava : VEDA, 2020.

BRAXATORIS, Martin - KOLLÁROVÁ, Ivona - RIŠKOVÁ, Lenka - VANEKOVÁ, Oľga. Príležitosť poézie : miesto a význam príležitostnej poézie v dejinách slovenskej. Bratislava : Veda, 2020.

KOLLÁROVÁ, Ivona - NAGY, Imrich. Matej Bel: Osobnosť, médium a transfer ideí na prahu osvietenstva. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2021.

Štúdie:

KOLLÁROVÁ, Ivona. Import zakázanej lektúry a uhorská pošta po Francúzskej revolúcií In SENČEK, Richard R. Komunikácia v dejinách ľudskej spoločnosti. - Banská Bystrica : Slovenská pošta, Poštové múzeum, 2016, s. 44-53.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Freedom of the Press in Hungarian Late Enlightenment Discourse. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 5, s. 785-808.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Jozef Ignác Bajza za hranicou jozefínskej "slobody tlače". In Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte. 2. doplnené vydanie. - Bratislava ; Dolné Dubové : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Slovenský komitét slavistov : Obec Dolné Dubové, 2016, s.59-70.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Vydavateľský život v podmienkach tereziánskej cenzúry In "Pre blaho nášho ľudu, všetkých našich kráľovstiev a provincií" : reformná politika Márie Terézie a jej pokus o modernizáciu Uhorska. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Veda, 2016, s. 159-183.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Vojak, dobrodruh a pamfletista Friedrich von Trenck v Uhorsku In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, 2017, s. 81-101.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Tajný knižný obchod po vypuknutí Veľkej francúzskej revolúcie. Symptómy latentných dejín komunikácie. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 3, s. 445-470.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Conversatio publica. In Český a slovenský literární klasicismus : synopticko-pulzační model kulturního jevu. - Brno : Host, 2017, s. 234-242.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Ján Čaplovič - "oslavovateľ slovenského ľudu" ? Disciplinizačná sila a zavrhnutie ako faktor konštruovania v biografii. In Historické štúdie 51 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 79-95.

KOLLÁROVÁ, Ivona. "Tajná tlačiareň" a ohrozovanie verejného pokoja po Veľkej francúzskej revolúcii. In Kniha, 2017, s. 203-212.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Cenzúra a rozvoj literatúry v neskorom osvietenstve. In Litikon, 2017, roč. 2, č. 2, s. 81-102.

KOLLÁROVÁ, Ivona. The secret book trade after the outbreak of the Great French Revolution. Symptoms of the latent history of communication. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 5, s. 815-848.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Popularita kantovskej filozofie na konci 18. storočia. In AUGUSTÍNOVÁ, Eva et al. Vedecká komunikácia 1500 – 1800. I. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2019, s. 103-122.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Hľadanie zakázaného. Popularita ateistickej a materialistickej filozofie na konci 18. storočia. In Vedecká komunikácia 1500 - 1800 II. : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Žilina : Žilinská univerzita, 2019, s. 33-59.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Publicistika ako adaptívna stratégia uhorských (kontra)elít v čase zlomu. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 32-51.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Popularita Kantovskej filozofie na prelome 18. a 19. storočia. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 2, s. 313-334

KOLLÁROVÁ, Ivona. Bratislavský richtár Michal Gomboš a kauza deficitu sirotskej pokladnice In Historické štúdie 54 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 25-37.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Mecenát, prenumerácia, privilégium a pozadie vydavateľských projektov Mateja Bela. In Studia Bibliographica Posoniensia. - Bratislava : Univerzitná knižnica, 2020, s. 120-140.

KOLLÁROVÁ, Ivona. The Reception and the Fear of Kant in the Late Eighteenth Century. In Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 2021, vol. 15, no. 3, . p. 407-425

KOLLÁROVÁ, Ivona. Cirkulovanie antiklerikálnych ideí v 18. s 19. storočí. In Kniha : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2020, s. 254-268

KOLLÁROVÁ, Ivona. Problémy a pozadie verejnej správy sirotského majetku v druhej poloici 18. storočia. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 67-84.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Neposlušný cenzor. In Studia Bibliographica Posoniensia 2021. - Bratislava : Univerzitná knižnica, 2021, s. 72-84.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Verejné čitárne ako priestor rozširovania nebezpečnej lektúry na konci 18. storočia. Stratégie aktérov v podmienkach. In DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela et al. V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 393-409.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Literárna tvorba v bipolarite zverejnenia a utajenia. In Podoby literatúry na prelome 18. a 19. storočia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 250. výročia narodenia Bohuslava Tablica (1769 – 1832) a Juraja Palkoviča (1769 – 1850). Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, s. 92-113.

Roky 2012 - 2015

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

ADDB01 Sloboda tlače v uhorskom neskoroosvietenskom diskurze / Ivona Kollárová [Freedom of the press in Hungarian Late Enlightenment discourse].
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 3 (2015), s. 405-426.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

ADFB01 Katechizmus Jána Čaploviča : čitateľské poznámky ako prameň poznania historických osobností? / Ivona Kollárová [Catechism of Ján Čaplovič: Readers notes as the source of knowledge of historical figures?].
In Studia bibliographica Posoniensia. - Bratislava : Univerzitná knižnica, 2014. - S. 99-116.

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

ADNB01 The reading ideal and reading preferences in the age of Joseph II. / Ivona Kollárová.
In Human Affairs [serial] [elektronický zdroj] : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly. - ISSN 1337-401X. - Vol. 23 , no. 3 (2013), p. 344-358..

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

AEDA01 Inštitucionalizácia a disciplinizácia čítajúcej verejnosti / Ivona Kollárová [Institutionalization and disciplination of the reading public].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 469-496.

AEDA02 Vydavateľské aktivity Friedricha von Trenck v podmienkach uhorskej cenzúry / Ivona Kollárová [Publishing activities of Friedrich von Trenck in conditions of Hungarian censorship].
In Studia Bibliographica Posoniensia. - ISSN 1337-0723. - (2015), s. 87-106.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01 Jozef Ignác Bajza za hranicou jozefínskej slobody tlače / Ivona Kollárová [Jozef Ignác Bajza Over the Line of the Josephine Freedom of Press].
In Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Obec Dolné Dubové, 2013. - ISBN 978-80-894-8914-5. - S. 51-61.

AFD02 Jozefínske brožúry ako čitateľský fenomén / Ivona Kollárová [The Josephine Brochures as a Reader´s Phenomenon].
In Literárny život v minulosti a dnes : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Literárne akcenty II. - Nitra : Univerzita Konštatína filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2015. - S. 11-42.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

EDI01 Dangl, Vojtech, Bystrický, Valerián et al. Chronológia dejín Slovenska a Slovákov. Od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch. Dátumy v dejinách (Chronology of the history of Slovakia and the Slovaks from earliest times to the present. History in dates. Dates in history). 2 volumes. Bratislava: VEDA, 2014. ISBN 9788022413701, 9788022413732.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 5 (2015), s. 939-941.
Recenzia na: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov / Vojtech Dangl, Valerián Bystrický. - Bratislava : VEDA, 2014. - ISBN 9788022413701

EDI02 Janura, T. - Zvedelová, K. - Sobola, M. Vidiecke šľachtické sídla v Turčianskej stolici. Liptovský Mikuláš : Spoločnosť Kolomana Sokola, 2014. 118 s. / Ivona Kollárová.
In Historický časopis [seriál] : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63 č. 2 (2015), s. 374-375.
Recenzia na: Vidiecke šľachtické sídla v Turčianskej stolici / Janura, T. - Zvedelová, K. - Sobola, M. - Liptovský Mikuláš : Spoločnosť Kolomana Sokola, 2014

EDI03 Matej Bel : Trenčianska stolica. Zost. M. Turóci a I. Nagy. Čadca : Kysucké múzeum, 2013. 448 s. / Ivona Kollárová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 574-576.
Recenzia na: Matej Bel : Trenčianska stolica / zost. M. Turóci a I. Nagy. - Čadca : Kysucké múzeum, 2013

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII01 Matej Bel: Trenčianska stolica. Zostavili Martin Turóci a Imrich Nagy: Kysucké múzeum, 2013. 448 s. ISBN 9788097078058 / Ivona Kollarová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 574-576.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=9426&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia