Historický ústav SAV
 
doc. Mgr. Ivona Kollárová, PhD. English version
Doc., Mgr. Ivona Kollárová, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail: ivona.kollarova@savba.sk

WWW: https://independent.academia.edu/IvonaKoll%C3%A1rov%C3%A1

Pracovná pozícia:
samostatná vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

Kultúrne dejiny 18. a 19. storočia. Dejiny typografického média, vydavateľské aktivity, knižný obchod a cenzúra

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

VŠ - Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 1995
PhD. - Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 1998
doc. - Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2008

Ústredná knižnica SAV, od 1995
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, od 1999 - externý pedagóg, od 2008 - vedenie doktorandov

Študijné pobyty:

Herzog August Bibliothek - Forschungsstätte für Mittelalter und Frühe Neuzeit, Inštitúcia, , Wolfenbüttel, 3 mesiace

Ocenenia:

2007 - 2. miesto v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV (za monografiu Vydavatelia v 18. storočí)
2014 - Prémia literárneho fondu (za monografiu Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ)

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

KOLLÁROVÁ, Ivona. Tajne : nebezpečná myšlienka a netransparetnosť komunikačných sietí v čase nepokoja (1789 – 1799). Rec.: Marcela Domenová, Claire Madl. Bratislava : VEDA, 2020. 213 s. ISBN 978-80-224-1822-5 (APVV-15-0554 : Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500 – 1800 so slovenskými vzťahmi)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

KOLLÁROVÁ, Ivona. Import zakázanej lektúry a uhorská pošta po Francúzskej revolúcií [Import of Verboten Literature and the Hungarian Post after the French Revolution]. In SENČEK, Richard R. Komunikácia v dejinách ľudskej spoločnosti. - Banská Bystrica : Slovenská pošta, Poštové múzeum, 2016, s. 44-53. ISBN 978-80-972197-1-0.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Publicistika ako adaptívna stratégia uhorských (kontra)elít v čase zlomu [Journalism as an adaptive strategy of the Hungarian (Counter)elites during the political rupture]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 32-51. ISBN 978-80-224-1778-5. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

KOLLÁROVÁ, Ivona. Vojak, dobrodruh a pamfletista Friedrich von Trenck v Uhorsku [Soldier, Adventurer and Pamphleteer Friedrich von Trenck in the Kingdom of Hungary]. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, 2017, s. 81-101. ISBN 978-80-89910-01-4. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

KOLLÁROVÁ, Ivona. Vydávanie príležitostnej poézie na prelome 18. a 19. storočia. In BRAXATORIS, Martin et al. Príležitosť poézie : miesto a význam príležitostnej poézie v dejinách slovenskej literatúry. - Bratislava : Veda, 2020, s. 17-32. ISBN 978-80-224-1872-0. (VEGA 2/0117/17 : Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika. VEGA 2/0117/17 : Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika)

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

KOLLÁROVÁ, Ivona. Freedom of the Press in Hungarian Late Enlightenment Discourse. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 5, s. 785-808. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Popularita Kantovskej filozofie na prelome 18. a 19. storočia [The popularity of Kant´s philosophy around 1800]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 2, s. 313-334. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2020.68.2.6

KOLLÁROVÁ, Ivona. Tajný knižný obchod po vypuknutí Veľkej francúzskej revolúcie. Symptómy latentných dejín komunikácie [The secret book trade after the outbreak of the Great French Revolution. Symptoms of the latent history of communication]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 3, s. 445-470. (2016: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

KOLLÁROVÁ, Ivona. The secret book trade after the outbreak of the Great French Revolution. Symptoms of the latent history of communication. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 5, s. 815-848. (2017: 0.254 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2018.66.5.2 (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

KOLLÁROVÁ, Ivona. Cenzúra a rozvoj literatúry v neskorom osvietenstve [Censorship and the Development of Literature in the Late Enlightenment Exploring for the Correlation]. In Litikon, 2017, roč. 2, č. 2, s. 81-102. ISSN 2453-8507.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Knižnice a disciplinizácia čítajúcej verejnosti pred rokom 1848. 1. In Knižnica : revue pre knihovníctvo, bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, biografistiku, archív a múzeum knihy a literárnych pamiatok, 2016, roč. 17, č. 4, s. 21–26. ISSN 1335-7026.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Knižnice a disciplinizácia čítajúcej verejnosti pred rokom 1848. 2. : od Veľkej francúzskej revolúcie po zákaz verejného sprostredkovania kníh a periodík. In Knižnica : revue pre knihovníctvo, bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, biografistiku, archív a múzeum knihy a literárnych pamiatok, 2017, roč. 18, č. 1, s. 14-17. ISSN 1335-7026.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Knižnice a disciplinizácia čítajúcej verejnosti pred rokom 1848. 3. : Inštitucionalizácia na nových princípoch. In Knižnica : revue pre knihovníctvo, bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, biografistiku, archív a múzeum knihy a literárnych pamiatok, 2017, roč. 18, č. 2, s. 12-16. ISSN 1335-7026.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Možnosti rekonštrukcie a pochopenia intelektuálnych komunikačných sietí v ranonovovekom Uhorsku : úvahy na margo projektu INDED. In Studia Bibliographica Posoniensia, 2017, s. 149-168. ISSN 1337-0723. (APVV 15-0554)

ADMB Vedecké práce v zahraničných neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

KOLLÁROVÁ, Ivona. The Reception and the Fear of Kant in the Late Eighteenth Century. In Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 2021, vol. 15, no. 3, . p. 407-425. ISSN 1897-0788. Dostupné na: https://doi.org/10.33077/uw.25448730.zbkh.2021.679 (APVV-19-0524 : Chronology of the History of Libraries from the Beginning to 2020 project)

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

KOLLÁROVÁ, Ivona. Conversatio publica. In Český a slovenský literární klasicismus : synopticko-pulzační model kulturního jevu. - Brno : Host, 2017, s. 234-242. ISBN 978-80-7577-186-5. (GA ČR P406/12/0347 : Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

KOLLÁROVÁ, Ivona. Autografy Jozefa Miloslava Hurbana v historických zbierkach Ústrednej knižnice SAV [Autographs of Jozef Miloslav Hurban in historical collections of the Central Library of the Slovak Academy of Sciences]. In Jozef Miloslav Hurban - osobnosť v spoločnosti a reflexii. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, 2017, s. 369-372. ISBN 978-80-224160-78.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Bratislavský richtár Michal Gomboš a kauza deficitu sirotskej pokladnice [Pressburger Richter Michal Gomboš und der Vorfall des Fehlbetrags in der Waisenkasse]. In Historické štúdie 54 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 25-37. ISBN 978-80-224-1821-8. ISSN 0440-9515. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie)

KOLLÁROVÁ, Ivona. Cirkulovanie antiklerikálnych ideí v 18. s 19. storočí. In Kniha : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2010-, 2020, s. 254-268. ISSN 1336-5436. Dostupné na internete: <https://online.fliphtml5.com/mdfbt/kgxe/#p=1>

KOLLÁROVÁ, Ivona. Ján Čaplovič - "oslavovateľ slovenského ľudu" ? Disciplinizačná sila a zavrhnutie ako faktor konštruovania v biografii [Ján Čaplovič - "A Eulogist of the Slovak People "? Discipline and Self-censorship as Factors of Biographical Construction]. In Historické štúdie 51 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 79-95. ISBN 978-80-224-1575-0. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí)

KOLLÁROVÁ, Ivona. Matej Bel v dejinách bratislavského evanjelického gymnázia. Intelektuálne elity a transfer ideí v období raného osvietenstva [Matej Bel in the history of the Bratislava Evangelical Gymnasium. Intellectual elites and the transfer of ideas in the early Enlightenment]. In Rok 1918 a potom... : slovenská spoločnosť na prahu novej éry. - Bratislava : VEDA, Vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 9-24. ISBN 978-80-224-1932-1. (APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku)

KOLLÁROVÁ, Ivona. Mecenát, prenumerácia, privilégium a pozadie vydavateľských projektov Mateja Bela [Patronage, subscription, privilege and background of Matthias Bel publishing projects]. In Studia Bibliographica Posoniensia. - Bratislava : Univerzitná knižnica, 2020, s. 120-140. ISBN 978-80-89303-80-9. (APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku)

KOLLÁROVÁ, Ivona. Neposlušný cenzor [Disobedient Censor]. In Studia Bibliographica Posoniensia 2021. - Bratislava : Univerzitná knižnica, 2021, s. 72-84. (VEGA 2/0086/20 : Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy)

KOLLÁROVÁ, Ivona. Popularita kantovskej filozofie na konci 18. storočia. In AUGUSTÍNOVÁ, Eva et al. Vedecká komunikácia 1500 – 1800. I. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2019, s. 103-122. ISBN 978-80-554-1574-1. (APVV-15-0554 : Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity. APVV-15-0554 : Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity)

KOLLÁROVÁ, Ivona. Problémy a pozadie verejnej správy sirotského majetku v druhej poloici 18. storočia [The Problems and Background of the Public Administration of Orphan Property in the Second Half on the 18th Century]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 67-84. ISBN 978-80-224-1858-4. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie)

KOLLÁROVÁ, Ivona. Verejné čitárne ako priestor rozširovania nebezpečnej lektúry na konci 18. storočia. Stratégie aktérov v podmienkach dozoru [Public Reading Rooms as Venues for Spreading Dangerous Literature at the end of the 18th Century. The Strategies of Actors under Surveillance]. In DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela et al. V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 393-409. ISBN 978-80-224-1897-3.

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

KOLLÁROVÁ, Ivona. Hľadanie zakázaného. Popularita ateistickej a materialistickej filozofie na konci 18. storočia. In Vedecká komunikácia 1500 - 1800 II. : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Editori: Eva Augustínova, VeronikaMurgašová, Recenzenti: Klára Komorová, Boris Brendza. - Žilina : Žilinská univerzita, 2019, s. 33-59. ISBN 978-80-89832-17-0. (APVV-15-0554 : Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity. APVV-15-0554 : Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity)

KOLLÁROVÁ, Ivona. Jozef Ignác Bajza za hranicou jozefínskej "slobody tlače". In Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte. 2. doplnené vydanie. - Bratislava ; Dolné Dubové : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Slovenský komitét slavistov : Obec Dolné Dubové, 2016, s.59-70. ISBN 978-80-89489-29-9. (Dejiny slovenskej slavistiky 19.-20. storočia : (Postavy slovenského národného obrodenia / Anton Bernolák, Pavol Jozef Šafárik, Ján Kollár, Ľudovít Štúr, Pavol Dobšinský, Jonáš Záborský/+ Ján Stanislav - činnosť a dielo v európskom kontexte))

KOLLÁROVÁ, Ivona. Literárna tvorba v bipolarite zverejnenia a utajenia [The literary output in bipolar sphere of publishing and secrecy]. In Podoby literatúry na prelome 18. a 19. storočia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 250. výročia narodenia Bohuslava Tablica (1769 – 1832) a Juraja Palkoviča (1769 – 1850). Editori: Martin Braxatoris, Miloslav Vojtech ; recenzenti: Zuzana Kákošová, Eva Tkáčiková. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, s. 92-113. ISBN 978-80-223-5144-7.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Vydavateľský život v podmienkach tereziánskej cenzúry [Publishing under the Conditions of Theresian Censorship]. In "Pre blaho nášho ľudu, všetkých našich kráľovstiev a provincií" : reformná politika Márie Terézie a jej pokus o modernizáciu Uhorska. Kolektívnu monografiu zostavila: Ingrid Kušniráková ; recenzenti: Frederik Federmayer, Viliam Čičaj. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Veda, 2016, s. 159-183. ISBN 978-80-224-1534-7. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV)

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

KOLLÁROVÁ, Ivona. Interdisciplinarita na Konventnej ulici alebo o spolupráci príbuzných vied. In Gizela Gáfriková : pamäť literárnej vedy. - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry, 2017, s. 189-193.

KOLLÁROVÁ, Ivona. "Tajná tlačiareň" a ohrozovanie verejného pokoja po Veľkej francúzskej revolúcii. In Kniha, 2017, s. 203-212. ISBN 978-80-8149-088-0. ISSN 1336-5436. (APVV 15-0554)

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

KOLLÁROVÁ, Ivona - NAGY, Imrich. Matej Bel: Osobnosť, médium a transfer ideí na prahu osvietenstva. Prvé vydanie. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2021. 174 s. ISBN 978-80-8119-126-8

BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách

KOLLÁROVÁ, Ivona. Libraries, archives. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. - Amsterdam : Amsterdam University Press, 2018, p. 1362-1363. ISBN 978-94-6298-109-6.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Publishing ventures/periodicals. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. - Amsterdam : Amsterdam University Press, 2018, p. 1353-1354. ISBN 978-94-6298-109-6. Dostupné na: https://doi.org/10.5117/9789462981188/ngEL9y66qEbA0PrRXFXA0Ldo

KOLLÁROVÁ, Ivona. Reading societies and cultural associations. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. - Amsterdam : Amsterdam University Press, 2018, p. 1356-1357. ISBN 978-94-6298-109-6.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

KOLLÁROVÁ, Ivona. Digitalizácia historických zbierok v Ústrednej knižnici SAV. In Informačný bulletin ÚK SAV, 2021, roč. 49, č. 1, s. 20-22. ISSN 0139-9993.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Knižnice a disciplinizácia čítajúcej verejnosti pred rokom 1848. In Knižnica : revue pre knihovníctvo, bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, biografistiku, archív a múzeum knihy a literárnych pamiatok, 2016, roč. 17, č. 4, s. 21-26. ISSN 1335-7026.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Od "Old Censorship" k "New Censorship" ? : výskum "neviditeľnej" cenzúry ako metodologická výzva. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2018, roč. 1, č. 4, s. 106-109. ISSN 2585-8912. Recenzia na: Die literarische Zensur in Österreich von 1751 bis 1848 / Norbert Bachleitner. - 2017.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Projekt poznávania vedeckých a kultúrnych transferov v novovekej Európe. In Informačný bulletin ÚK SAV, 2021, roč. 49, č. 1, s. 17-19. ISSN 0139-9993.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Zneužívanie maloletých pred konceptom (šťastného) detstva [Abuse of the young before the concept of a (happy) childhood]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 1, s. 20-28. ISSN 1335-8316. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie)

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

KOLLÁROVÁ, Ivona. Znalecká činnosť v odvetví historických písomností na Slovensku. In Múzeum, 2016, roč. 62, č. 4, s. 40-42. ISSN 0027-5263.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

KOLLÁROVÁ, Ivona. Bratislavské vydavateľstvo Hermanna Hartleba v dejinách pornografickej kultúry. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 234-242. ISBN 978-80-8159-999-6.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Cenzúra a vydavateľský život v tereziánskej epoche. In "Premeny života v monarchii v časoch panovania Márie Terézie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 17. 06. 2016 v Holíči na Holíčskom zámku. Zostavila Katarína Turečková. - Holíč : Vydal: Mesto Holíč, 2016, nestránkované. ISBN 978-80-972401-9-6.

KOLLÁROVÁ, Ivona. "Přemohl diábla a peklo a fajku sy zapálil." : Heretický katechizmus Jána Čaploviča. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 176-185. ISBN 978-80-8159-680-3.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Takto sa rodilo autorské právo. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 216-222. ISBN 978-80-8159-892-0.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

KOLLÁROVÁ, Ivona. Augustynowicz, Christoph und Johannes Frimmel, Hrsg. Der Buchdrucker Maria Theresias: Johann Thomas Trattner (1719-1798) und sein Medienimperium. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2019. ISBN 978-3-447-11235-2. In Studia Bibliographica Posoniensia. - Bratislava : Univerzitná knižnica, 2020, s. 226-229. ISBN 978-80-89303-80-9. Recenzia na: Der Buchdrucker Maria Theresias: Johann Thomas Trattner (1719-1798) und sein Medienimperium / Christoph Augustynowicz, Johannes Frimmel. - Wiesbaden : Harassowitz Verlag, 2019. - ISBN 978-3-447-11235-2.

KOLLÁROVÁ, Ivona. BACHLEITNER, Norbert. Die literarische Zensur in Österreich von 1751 bis 1848. Mit Beiträgen von Daniel Syrovy, Petr Píša und Michael Wögerbauer. Wien : Böhlau, 2017. 528 s. In CORNOVA : revue české společnosti pro výzkum 18. století, 2018, roč. 8, č. 2, s. 105-109. ISSN 1804-6983. Recenzia na: Die literarische Zensur in Österreich von 1751 bis 1848 / Norbert Bachleitner. - Wien : Böhlau, 2017. - ISBN 978-3-205-20502-9.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Claire MADL – Michael WÖGERBAUER – Petr PÍŠA, Na cestě k „výborně zřízenému knihkupectví“ : Protagonisté, podniky a sítě knižního trhu v Čechách (1749–1848). Praha, Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. 2019. 385 s. In Knihy a dějiny, 2020, roč. 27, č. 1-2, s. 270-275. ISSN 1210-8510. Recenzia na: Na cestě k „výborně zřízenému knihkupectví“ : Protagonisté, podniky a sítě knižního trhu v Čechách (1749–1848) / Claire Madl, Michael Wögerbauer, Petr Píša. - Praha : Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2019. Dostupné na: https://doi.org/10.23852/KAD.2020.27.08

KOLLÁROVÁ, Ivona. Dóbek, Ágnes - Mészáros, Gabor - Vanerna, Gábor (eds.). Media and Literature in multilingual Hungary 1770-1820. Budapese: Reciti, 2019, 285 p. ISBN 978-615-5478-70-30. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 5, s. 950-955. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Media and Literature in multilingual Hungry 1770-1820 / Ágnes Dóbék, Gábor Mészáros and Gábor Vaderna, eds. - Budapest : Reciti, 2019. - ISBN 978-615-5478-70-3.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Exkluzívna spektakulárnosť bez tajomstiev. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2021, roč. 80, č. 3, s. 66-69. ISSN 1335-4353. Recenzia na: Knižná kultúra humanizmu a renesancie vo fondoch a zbierkach Slovenskej národnej knižnice / Klára Komorová, Ľubomír Jankovič. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2020. - ISBN 978-8-08-149131-3.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Merkur und Minerva: Der Hallesche Verlag Gebauer im Europa der Aufklärung. Daniel Fulda, Christine Haug, (Hrsg.). Wiesbaden, Harrassowitz, 2014. 479 s. Buchwissenschaftliche Beiträge 89 ISBN 978-3-447-10209-4. In Studia Bibliographica Posoniensia, 2016, s. 161-163. ISSN 1337-0723. Recenzia na: Merkur und Minerva. Der Hallesche Verlag Gebauer im Europa der Aufklärung / Daniel Fulda, Christine Haug (Hrsg.). - Wiesbaden : Harrassowitz, 2014. - ISBN 978-3-447-10209-4. Dostupné na internete: <Dostupné online: http://www.gebauer−schwetschke.halle.de>

KOLLÁROVÁ, Ivona. Tlačená kniha v novoveku ako funkčný model. In Knižnica : revue pre knihovníctvo, bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, biografistiku, archív a múzeum knihy a literárnych pamiatok, 2018, roč. 19, č. 1, s. 59-60. ISSN 1335-7026. Recenzia na: Nemecká tlačená kniha na slovenskom území do konca 17. storočia (1477 – 1699). Vydavateľsko-funkčný konštrukt / Lucia Lichnerová. - Bratislava : Stimul, 2017. - ISBN 978-80-8127-192-2. Dostupné na internete: <http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Casopis_Kniznica/2018/Kniznica_2018_01.pdf>

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

BRAXATORIS, Martin - KOLLÁROVÁ, Ivona - RIŠKOVÁ, Lenka - VANEKOVÁ, Oľga. Príležitosť poézie : miesto a význam príležitostnej poézie v dejinách slovenskej literatúry = The Opportunity of Poetry. The Position of Occasional Poetry by Juraj Palkovič, Bohuslav Tablic and Pavol Jozef Šafárik in the History of Slovak Literature ; zostavovateľka Lenka Rišková, recenzenti Peter Káša, Marián Kamenčík. Bratislava : Veda, 2020. 285 s. ISBN 978-80-224-1872-0 (VEGA 2/0117/17 : Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

KOLLÁROVÁ, Ivona. Bel, Matej. Oravská stolica. Zost. Imrich Nagy, Gergely Tóth a Martin Turóci. Prel. Imrich Nagy. Čadca: Kysucké múzeum, 2015. 430 s. ISBN 9788089751105. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 3, s. 563-564. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Čapská, Veronika. Mezi texty a textiliemi. (Swéerts-) Šporkové a textové prax a kulturní výměna na přelomu baroka a osvícenství. Praha: Scriptorium, 2016. 326 s. ISBN 9788088013334. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 2, s. 361-362. (2016: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Čovan, Miroslav. Historické nápisy zo Šariša do roku 1650. Corpus Inscriptionum Slovaciae I./Nápisy na Slovensku I. Martin:b.v., 2016. 269 s. ISBN 978-80-962250-3-2. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 3, s. 551-552. (2016: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Historické dokumenty na digitálnom filme. In Informačný bulletin ÚK SAV, 2020, roč. 48, č. 2, s. 42-44. ISSN 0139-9993.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Prisťahovalec s víziou v dejinách typografickej kultúry. In KRIŽANOVÁ, Petronela. Pribeh zabudnutého kníhkupectva Anton Löwe (1770-1799 ?). - Detail, 2017, s. 122-124. ISBN 9789-80-972519-2-5.

KOLLÁROVÁ, Ivona. SONDA DO SPODNÝCH PRÚDOV DEJÍN KOMUNIKÁCIE. In Informačný bulletin ÚK SAV, 2020, roč. 48, č. 2, s. 39-41. ISSN 0139-9993.

TEPLAN, Dušan - KOLLÁROVÁ, Ivona. O knižnej kultúre v jozefínskej dobe : rozhovor s docentkou Ivonou Kollárovou. In Litikon, 2017, roč. 2, č. 1, s. 229-233. ISSN 2453-8507.

Zo syna nevoľníka to Matej Bel dotiahol na popredného učenca Uhorska. In Historická revue, 2021, roč. 32, č. 8, s. 47-53. ISSN 1335-6550.

Roky 2012 - 2015

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

ADDB01 Sloboda tlače v uhorskom neskoroosvietenskom diskurze / Ivona Kollárová [Freedom of the press in Hungarian Late Enlightenment discourse].
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 3 (2015), s. 405-426.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

Katechizmus Jána Čaploviča : čitateľské poznámky ako prameň poznania historických osobností? / Ivona Kollárová [Catechism of Ján Čaplovič: Readers notes as the source of knowledge of historical figures?].
In Studia bibliographica Posoniensia. - Bratislava : Univerzitná knižnica, 2014. - S. 99-116.

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

The reading ideal and reading preferences in the age of Joseph II. / Ivona Kollárová.
In Human Affairs [serial] [elektronický zdroj] : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly. - ISSN 1337-401X. - Vol. 23 , no. 3 (2013), p. 344-358..

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

Inštitucionalizácia a disciplinizácia čítajúcej verejnosti / Ivona Kollárová [Institutionalization and disciplination of the reading public].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 469-496.

Vydavateľské aktivity Friedricha von Trenck v podmienkach uhorskej cenzúry / Ivona Kollárová [Publishing activities of Friedrich von Trenck in conditions of Hungarian censorship].
In Studia Bibliographica Posoniensia. - ISSN 1337-0723. - (2015), s. 87-106.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Jozef Ignác Bajza za hranicou jozefínskej slobody tlače / Ivona Kollárová [Jozef Ignác Bajza Over the Line of the Josephine Freedom of Press].
In Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Obec Dolné Dubové, 2013. - ISBN 978-80-894-8914-5. - S. 51-61.

Jozefínske brožúry ako čitateľský fenomén / Ivona Kollárová [The Josephine Brochures as a Reader´s Phenomenon].
In Literárny život v minulosti a dnes : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Literárne akcenty II. - Nitra : Univerzita Konštatína filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2015. - S. 11-42.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Dangl, Vojtech, Bystrický, Valerián et al. Chronológia dejín Slovenska a Slovákov. Od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch. Dátumy v dejinách (Chronology of the history of Slovakia and the Slovaks from earliest times to the present. History in dates. Dates in history). 2 volumes. Bratislava: VEDA, 2014. ISBN 9788022413701, 9788022413732.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 5 (2015), s. 939-941.
Recenzia na: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov / Vojtech Dangl, Valerián Bystrický. - Bratislava : VEDA, 2014. - ISBN 9788022413701

Janura, T. - Zvedelová, K. - Sobola, M. Vidiecke šľachtické sídla v Turčianskej stolici. Liptovský Mikuláš : Spoločnosť Kolomana Sokola, 2014. 118 s. / Ivona Kollárová.
In Historický časopis [seriál] : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63 č. 2 (2015), s. 374-375.
Recenzia na: Vidiecke šľachtické sídla v Turčianskej stolici / Janura, T. - Zvedelová, K. - Sobola, M. - Liptovský Mikuláš : Spoločnosť Kolomana Sokola, 2014

Matej Bel : Trenčianska stolica. Zost. M. Turóci a I. Nagy. Čadca : Kysucké múzeum, 2013. 448 s. / Ivona Kollárová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 574-576.
Recenzia na: Matej Bel : Trenčianska stolica / zost. M. Turóci a I. Nagy. - Čadca : Kysucké múzeum, 2013

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Matej Bel: Trenčianska stolica. Zostavili Martin Turóci a Imrich Nagy: Kysucké múzeum, 2013. 448 s. ISBN 9788097078058 / Ivona Kollarová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 574-576.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=9426&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia