Historický ústav SAV
 
Doktorandské štúdium English version

Kurzy doktorandského štúdia

Na pôde HÚ SAV organizuje Eva Kowalská, Marína Zavacká a Ladislav Vörös spolu s ďalšími spolupracovníkmi kurz doktorandského štúdia „Slovenské dejiny“/„Všeobecné dejiny“ pre interných a externých doktorandov SAV, Filozofickej fakulty UK a Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici.

Doktorandské školenie na HÚ SAV pozostáva z kombinácie viacerých foriem vzdelávania. Jeho základnými zložkami sú:

1. samoštúdium vedené školiteľom (pravidelné konzultácie študenta zo školiteľom na týždennej báze a s ďalšími vedeckými pracovníkmi HÚ SAV);
2. séria povinných predmetov „PhD seminár I, II., III., IV.“, študentské konferencie a voliteľné predmety, resp. workshopy;
3. akademická formácia v prostredí ústavu, účasť na vedeckých podujatiach;
4. aktívna podpora zo strany pracoviska pri účasti na zahraničných doktorandských stážach a dlhodobých výmenných pobytoch.

Významnou súčasťou školenia a prípravy na akademickú prax sú spoločné semestrálne kumulované semináre v rámci predmetu „PhD seminár I.-IV.“ pozostávajúce z prednášok, seminárov a interaktívnych workshopov, organizovanýc v spolupráci s History Updated – kurikulárnym centrom pri HÚ SAV. Súčasťou toho intenzívneho školenia sú aj čítanky s povinnou a odporúčanou literatúrou.

Tieto semináre, zastrešované garantmi odborov slovenské dejiny a všeobecné dejiny (PhDr. Eva Kowalská, DrSc., PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.), majú svoje ústredné témy (každý deň seminára je venovaný osobitej téme), o ktorých prednášajú historici a bádatelia z príbuzných spoločenskovedných odborov. V priebehu dvoch rokov, t.j. štyroch semestrov, sa doktorandi oboznámia s ôsmimi základnými prierezovými témami historického výskumu, pričom dôraz sa kladie na interdisciplinárne presahy. Pre školský rok 2015/16 sú ako ústredné témy jednotlivých konferenčných dní stanovené nasledujúce témy:

1. Diskurz a diskurzívna analýza.

A) Hlavné koncepty diskurzu v spoločenských vedách – všeobecný prehľad: Foucaultova koncepcia diskurzu/foucaultovská diskurzívna analýza, Critical Discourse Analyses (Norman Fairclough, Ruth Wodak, Theo van Leeuwen, atď.), Essexská škola (Ernesto Laclau, Chantal Mouffe) a ďalšie.

B) Diskurzívna analýza v historickom výskume – metodika používaná predstaviteľmi projektu Geschichtliche Grundbegriffe (Reinhart Koselleck), Cambridgeská škola dejín politického myslenia (John G. A. Pocock, Quentin Skinner) – možnosti používania metód diskurzívnych analýz v historickom výskume.

2. Sociálne stereotypy

A) profesionálni historici ako reprodukátori a šíritelia sociálnych stereotypov – „vedeckí legitimizátori“ stereotypných konštruktov/naivných soc. teórií – (dôraz na etno-stereotypy, so zahrnutím sociálnych kategorických/skupinových/triednych, genderových stereotypov a pod.); kritická sebareflexia historika: metodologické opatrenia na identifikáciu a kontrolu stereotypných konštrukcií a prekoncepcií

B) metodické postupy pri kritickom historickom štúdiu sociálnych stereotypov a fungovania sociálnej stereotypizácie v minulosti a súčasnosti (zvlášť dôraz na špecifiká rôznych historických období).

3. Nacionalizmus a historiografia (problematika tradičných žánrov národných dejepisectiev – biografia a pod. – v súvislosti s fenoménom nacionalizmu v 19 – 20. stor. až do súčasnosti)

A) dejiny modernej historiografie, historici ako „vedeckí proponenti“ (či „garanti“) nacionalizmu;

B) metodické postupy pri kritickom štúdiu nacionalizmu ako historického fenoménu, a metodické možnosti eliminácie vplyvov nacionalistických ideologických konštrukcií na historika v súčasnosti.

4. Národ, Národnosť, Etnikum, Etnicita, Identita – veľké koncepty modernej doby, ich použitie a reprodukcia v profesionálnych dejepisectvách – predstavenie základných spoločenskovedných teórií, kritika esencializmu a zvecňovania (dôraz na metodické implikácie); „veľká dekonštrukcia pojmov“ v spoločenských vedách a historiografii – príklady dekonštruktivistickej historiografie.

Ako doplnková téma je zaradený tréning v akademickej argumentácii vedený Slovenskou debatnou asociáciou.

Tretí deň seminárov v zimnom aj letnom semestri je vyhradený prezentáciám projektov a prác doktorandov (v zimnom semestri: 1. ročník – prezentácie projektov a ich obhajoba; v letnom semestri: 2. ročník – predstavenie postupu vo výskume, prezentácia kapitoly dizertačnej práce a obhajoba výsledkov).

Okrem povinných doktorandských predmetov HÚ SAV taktiež poskytuje dva povinne voliteľné kurzy. Prvý je špecificky venovaný výskumu nacionalizmov (prenášajúci: Mgr. L. Vörös, PhD.), druhý je cielený na didaktiku vysokoškolskej výučby (prednášajúca: Mgr. M. Zavacká, PhD.). Prvý je špecificky venovaný výskumu nacionalizmov, druhý je cielený na didaktiku vysokoškolskej výučby. Všetky sú riadne zaradené do študijného programu FFUK a podľa kapacitných možností sú otvorené ostatným študentom.

Prvoradým cieľom kumulovaných seminárov pre doktorandov nie je saturovať študenta informáciami ohľadne konkrétnej výskumnej témy (túto funkciu plnia pravidelné konzultácie so školiteľom). Cieľom je vyškoliť analytického historika, schopného interdisciplinárnej práce, schopného a kompetentného v práci so sociálnymi teóriami, schopného kriticky a kompetentne diskutovať aj mimo chronologického výseku a i mimo vlastného odboru; schopného vedome reflektovať svoju vlastnú bádateľskú činnosť, uvedomujúceho si sociálne a iné determinanty odborného písania dejín.

Prednášky pracovníkov HÚ SAV na kurzoch doktorandského štúdia:

KOWALSKÁ, Eva: Kde sú korene moderny? Problémy interpretácií vývojových trendov v ranom novoveku. 17.6. 2015.
KOLLÁROVÁ, Ivona: Typografické médium v osvietenských reformách a spoločenských stratégiách. 17.6. 2015.
ŠOLTÉS, Peter: Predmoderná versus moderná štátna správa: Byrokratizácia v podmienkach uhorského štátu. 17.6. 2015.
HOLEC, Roman: Uhorská župa ako štát v štáte a jej premeny. 17.6. 2015.

Prednášky doktorandov HÚ SAV na kurzoch doktorandského štúdia:

NEMEC, Miroslav: Kriminalita a súdnictvo v Liptovskej stolici v 18. storočí. 18.6. 2015.
HERUCOVÁ, Angelika: Arpádovskí palatíni. 18.6. 2015.
GUBA, Ivan: Normalizácia na Slovensku v 70. rokoch 20. storočia. Politické aspekty. (Výmena kádrových elít po roku 1968). 18.6. 2015.
KONEČNÝ, Peter: Transfery montanistického poznania v ranom novoveku: Uhorské baníctvo a hutníctvo v európskych cestopisoch, 1651 – 1751. 18.6. 2015.
ORAVEC, Marek: Luxus a vznešenosť v živote uhorskej stredovekej šľachty v 13. storočí. 10.12. 2015.
ĎURČO, Michal: Vývoj cestnej siete ako predpoklad sociálno-ekonomického rozvoja regiónov Slovenska v rokoch 1918 – 1938. 10.12. 2015.
POSCH, Martin: Slováci v západnom odboji počas 2. svetovej vojny – parašutisti vysadení na území Protektorátu Čechy a Morava a Slovenského štátu. 10.12. 2015.
PAVČÍK, Filip: Kultúrny vývoj na Slovensku v rokoch 1948 – 1953. 10.12. 2015.
KALINA, Juraj: Aktivity západných spravodajských služieb na Slovensku v prvej polovici 50. rokov. 10.12. 2015.
HERUCOVÁ, Angelika: Per PowerPoint ad astra. Sic & Non pri príprave prezentácie. 10.12. 2015.


Rok 2017

Doktorandské štúdium 2017 / 2018

Študijný odbor – číslo 2.1.9 – slovenské dejiny: DOCX | PDF | ZIP

Študijný odbor – číslo 2.1.8 – všeobecné dejiny: DOCX | PDF | ZIP


Rok 2016

Doktorandské štúdium 2016 / 2017

Študijný odbor – číslo 2.1.9 – slovenské dejiny: DOCX | PDF | ZIP

Študijný odbor – číslo 2.1.8 – všeobecné dejiny: DOCX | PDF | ZIP


Rok 2015

Doktorandské štúdium 2015 / 2016

Študijný odbor – číslo 2.1.9 – slovenské dejiny: DOCX | PDF | ZIP

Študijný odbor – číslo 2.1.8 – všeobecné dejiny: DOCX | PDF | ZIP


Rok 2014

Doktorandské štúdium 2014 / 2015

Študijný odbor – číslo 2.1.9 – slovenské dejiny: DOCX | PDF | ZIP

Študijný odbor – číslo 2.1.8 – všeobecné dejiny: DOCX | PDF | ZIP


Rok 2013

Doktorandské štúdium 2013 / 2014

Témy s FF UK Bratislava: DOCX | PDF | ZIP

Témy FHV UMB Banska Bystrica: DOCX | PDF | ZIP


Rok 2012

Doktorandské štúdium 2012 / 2013

Témy s FF UK Bratislava: DOC | PDF | ZIP

Témy FHV UMB Banska Bystrica: DOC | PDF | ZIP


Rok 2011

Doktorandské štúdium 2011 / 2012

Témy: DOC | PDF | ZIP


Rok 2010

Doktorandské štúdium 2010 / 2011

Témy: DOC | PDF | ZIP


Rok 2009

Doktorandské štúdium 2009 / 2010

Témy: DOC | PDF | ZIP


Rok 2008

Doktorandské štúdium 2008 / 2009

Témy: DOC | PDF | ZIP


Rok 2007

Doktorandské štúdium 2007 / 2008

Témy: DOC | PDF | ZIP


Rok 2006

Doktorandské štúdium 2006 / 2007 externej vzdelávacej inštitúcie.

Témy: RTF | PDF

Informácie o prijímacom konaní na doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte UK pozrite - http://www.fphil.uniba.sk/Doktorandske_studium/konkurz.doc


Interní doktorandi HÚ SAV - Aktuálny zoznam prijatých študentov v rokoch 2012 - 2015


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Slovenská akadémia vied


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2017 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia