Historický ústav SAV
 
Mgr. Ondrej Šály Slovenská verzia

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20
E-mail: ondrej.saly@savba.sk

WWW:

Position:
internal doctoral student

Fields of scholarly interest:

A noble family in early modern Hungary - a case study (property, communication, court, mecenate, everyday life).

Education:

Mgr., 2020, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Publishing activity

Years 2016 - 2021

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

ŠÁLY, Ondrej. Remeselníci pracujúci so sklom v období raného novoveku (náčrt problematiky) [Craftsmen who worked with Glass in early modern Period ( an outline of the issue)]. In Mladá veda, 2020, roč. 8, č. 2, s. 256-280. ISSN 1339-3189.

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

ŠÁLY, Ondrej. Glasmacher aus der Familie Schally in Österreich und der Slowakei. In Das Waldviertel : Zeitschrift für Heimat- und Regionalkunde des Waldviertels und der Wachau, 2021, vol. 70, no. 1, pp. 54-57. ISSN 0259-8957.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

ŠÁLY, Ondrej. Tŕnie v rokoch 1666 – 1692 vo svetle cirkevnej matriky. In Acheron: acta historica et orientalia neosoliensia : študentský historický časopis. - Banská Bystrica : Študentská historická spoločnosť pri Katedre histórie FHV UMB, 2011-, 2020, roč. 10, č. 16, s. 31-45. ISSN 1339-6870. Názov z hl. obrazovky

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

ŠÁLY, Ondrej. Report on the Interdisciplinary Conference, Workshop, and Experiments: The History of Glass 2020 - East Slovakia : Hanušovce nad Topľou, Slovakia: 23th-26th July 2020. In Glass News, 2021, vol. 29, no. 49, pp. 12-13. ISSN 1362-5195.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=12260&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia