Historický ústav SAV
 
Mgr. Ondrej Šály English version

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20
E-mail: ondrej.saly@savba.sk
WWW:

Pracovná pozícia:
interný doktorand

Vedecké zameranie:

18. storočie, hospodárske dejiny

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Mgr., 2020, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

ŠÁLY, Ondrej. Remeselníci pracujúci so sklom v období raného novoveku (náčrt problematiky) [Craftsmen who worked with Glass in early modern Period ( an outline of the issue)]. In Mladá veda, 2020, roč. 8, č. 2, s. 256-280. ISSN 1339-3189.

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

ŠÁLY, Ondrej. Glasmacher aus der Familie Schally in Österreich und der Slowakei. In Das Waldviertel : Zeitschrift für Heimat- und Regionalkunde des Waldviertels und der Wachau, 2021, vol. 70, no. 1, pp. 54-57. ISSN 0259-8957.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

ŠÁLY, Ondrej. Tŕnie v rokoch 1666 – 1692 vo svetle cirkevnej matriky. In Acheron: acta historica et orientalia neosoliensia : študentský historický časopis. - Banská Bystrica : Študentská historická spoločnosť pri Katedre histórie FHV UMB, 2011-, 2020, roč. 10, č. 16, s. 31-45. ISSN 1339-6870. Názov z hl. obrazovky

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

ŠÁLY, Ondrej. Report on the Interdisciplinary Conference, Workshop, and Experiments: The History of Glass 2020 - East Slovakia : Hanušovce nad Topľou, Slovakia: 23th-26th July 2020. In Glass News, 2021, vol. 29, no. 49, pp. 12-13. ISSN 1362-5195.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=12260&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia