Historický ústav SAV
 
PhDr. Vlasta Jaksicsová, PhD. Slovenská verzia
PhDr. Vlasta Jaksicsová, PhD.

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 23
E-mail: histjaks@savba.sk

WWW:

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

Slovak cultural history of the 20th century.

Education:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského (1977)
PhD., Filozofická fakulta UK, Katedra slovenských dejín (2010)
PhDr. Filozofická fakulta UK, Katedra dejín filozofie (1980)

Acknowledgements:

Cenu SHS za rok 2013 v kategórii vedecká práca za knihu Kultúra v dejinách, dejiny v kultúre

Publishing activity

Years 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

JAKSICSOVÁ, Vlasta. Čas Herodes alebo šťastný vek? : spor o modernitu v slovenskej spoločnosti a v kultúre [Living in a Happy Age or That from the Čas Herodes Poem? : A Dispute about Modernity in Slovak Society and Culture]. Recenzenti: Ivan Kamenec, Magdalena Bystrzak. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Centrum spoločných činností SAV : Historický ústav SAV, 2020. 351 s. ISBN 978-80-224-1844-7 (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

ROGUĽOVÁ, Jaroslava - HALLON, Ľudovít - JAKSICSOVÁ, Vlasta - LETZ, Róbert - SABOL, Miroslav - SYRNÝ, Marek - DVOŘÁK, Pavel. Slováci a ľudovodemokratický režim : zápas o Slovensko [Slovaks and the Regime of People’s Democracy : Struggle for Slovakia]. Vedúca redaktorka zväzku XIIIb Jaroslava Roguľová,recenzenti: Valerián Bystrický, Martin Pekár. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2016. 231 s. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, XIIIb. ISBN 978-80-8119-101-5 (Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

JAKSICSOVÁ, Vlasta. Moderna a intelektuál v 20. storočí (Úvaha s ručením obmedzeným...) [Modern and Intelectual in the 20th Century - A Limited Liability Reflection ...]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 135-148. ISBN 978-80-224-1653-5. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre)

JAKSICSOVÁ, Vlasta. Moderná slovenská kultúra [Modern Culture in Slovakia]. In Dva režimy jednej krajiny. - Bratislava : VEDA, 2017, s. 175-197. ISBN 978-80-224-1625-2. (Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

JAKSICSOVÁ, Vlasta. Vladimír Clementis : nepohodlný intelektuál v politike a diplomacii [Vladimír Clementis. An Unwelcome Intellectual in Politics and Diplomacy]. In Muži diplomacie : Slováci na významných postoch československej zahraničnej služby. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2018, s. 473-515. ISBN 978-80-97-2016-54. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

JAKSICSOVÁ, Vlasta. Vladimír Clementis : tragické dejstvo životnej drámy jedného komunistu [Vladimír Clementis : the Tragic Life Drama Act of a Communist]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2016, roč. 15, č. 1-2, s. 48-55. ISSN 1335-8316.

JAKSICSOVÁ, Vlasta. "Život človeka sa skladá zo dňa a noci" : životopisný náčrt Vladimíra Reisela ["Man´s life consists of day and night" Biographical Sketsch of Vladimír Reisel]. In Litikon : časopis pre výskum literatúry, 2019, roč. 4, č. 2, s. 40-49. ISSN 2453-8507. (Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

JAKSICSOVÁ, Vlasta. Alexander Dubček, past and present. In Alexander Dubček : The Symbol of Spring. - Berlin ; Bratislava : Peter Lang : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2019, s. 11-27. ISBN 978-3-631-73135-2. ISSN 2195-1845. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

JAKSICSOVÁ, Vlasta. Básnik a spisovateľ v tenkej koži novinára : miesto Ladislava Novomeského, Tida J. Gašpara a Mila Urbana v intelektuálnom živote Slovenska prvej polovice 20. storočia [Poet and Writer in a Thin Skin a Journalist : The Place of Ladislav Novomeský, Tido J. Gašpar and MIlo Urban in the Intellectual Life in Slovakia during the 1st half of the 20th Centura]. In HANULA, Matej - DUCHOŇOVÁ, Diana. Človek modernej doby. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 273-288. ISBN 978-80-224-1880-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

JAKSICSOVÁ, Vlasta. Hľadanie modernej slovenskej kultúrnej identity [The search for a modern Slovak cultural identity]. In Rok 1918 a potom... : slovenská spoločnosť na prahu novej éry. - Bratislava : VEDA, Vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 119-130. ISBN 978-80-224-1932-1. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

JAKSICSOVÁ, Vlasta. Ivan Laluha - jeden z generácie 1968 [Ivan Laluha - One of the Generation of 1968]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 445-467. ISBN 978-80-224-1733-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

JAKSICSOVÁ, Vlasta. Milo Urban medzi románom a spomienkovou fikciou. Od Živého biča po "breh krvavej rieky" [Milo Urban in-between a novel and a retrospective fiction. From "Zivy Bic" to " breh krvavej rieky"]. In Dejinné premeny 20. storočia : historik Pavol Petruf 70-ročný. - Bratislava : Historický ústav SAV : Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave : VEDA, 2016, s. 99-108. ISBN 978-80-224-1504-0. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0154/14 : Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958)

JAKSICSOVÁ, Vlasta. Spor o Dubčeka : spory o "obraz" minulosti sú vždy aj spormi o súčasnosť [Dispute about Dubček]. In Dubček. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2018, s. 9-23. ISBN 978-80-224-1651-1. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

JAKSICSOVÁ, Vlasta. Vladimír Reisel: Vidím všetky dni a noci [Vladimír Reisel: I Can See All the Days and Nights]. In Komplexnosť tvorivosti : zborník príspevkov k jubileu Márie Bátorovej. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 166-178. ISBN 978-80-224-1837-9. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

JAKSICSOVÁ, Vlasta. Život na Slovensku v medzivojnovom čase a priestore - symbióza archaizmu a modernosti [Life in Slovakia in the Inter-War Time and Space - Symbiosis of Anarchism and Modernism]. In Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách : jubileum Valeriána Bystrického. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2016, s. 111-124. ISBN 978-80-224-1503-3. (Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

JAKSICSOVÁ, Vlasta. Bohémska Slovač v povojnovom Paríži. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 410-416. ISBN 978-80-8159-892-0.

JAKSICSOVÁ, Vlasta. Zo života slovenskej literárnej bohémy. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 537-545. ISBN 978-80-8159-680-3.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

JAKSICSOVÁ, Vlasta. Londáková, Elena. Slovenská kultúra v rokoch 1968-1970. Bratislava: Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015, 303 s. ISBN 9788022414609. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 3, s.558-561. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Slovenská kultúra v rokoch 1968-1970 / Elena Londáková. - Bratislava : Veda, 2015.

JAKSICSOVÁ, Vlasta. Slavomír Michálek, Stanislav Sikora, Elena Londáková, Miroslav Londák, Michal Štefanský, Dušan Segeš "Zlaté šesťdesiate" v rozdelenom svete, Ottovo vydavateľstvo, Bratislava 2016, ss. 256. In Historia Slavorum Occidentis : czasopismo historyczne, 2016, roč. 11, nr. 2, s. 287-291. ISSN 2084-1213. Recenzia na: "Zlaté šesťdesiate" v rozdelenom svete / Slavomír Michálek et al. - Bratislava : Ottovo vydavateľstvo, 2016.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca [A Historian and History. The Jubilee of Ivan Kamenec]. Kolektívnu monografiu zostavili: Jaroslava Roguľová, Vlasta Jaksicsová ; recenzenti: Edita Ivaničková, Igor Baka. Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018. 583 s. ISBN 978-80-224-1653-5 (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

JAKSICSOVÁ, Vlasta - ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Predhovor [Preface]. In ROGUĽOVÁ, Jaroslava - JAKSICSOVÁ, Vlasta. Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 13-14. ISBN 978-80-224-1653-5.

Years 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Kultúra v dejinách dejiny v kultúre : moderna a slovenský intelektuál v siločiarach prvej polovice 20. storočia / Vlasta Jaksicsová [Culture in History - the History in Culture]. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2012. - 360 s. - APVV - 51-017105 Slovensko v 20. storočí Vega 2/0054/10 Inštitucionalizácia vzdelávacieho systému na Slovensku v rokoch 1918-1945 ( Štruktúra vzdelávania, vývinové tendencie, sociálne prejavy). - ISBN 978-80-224-1238-4

AAB02 Občianska spoločnosť a politická kultúra : kapitoly z dejín Slovenska 1918-1938 / Bohumila Ferenčuhová, Jaroslava Roguľová a kol. Alena Bartlová, Martin Brtko, Valerián Bystrický, Bohumila Ferenčuhová, Matej Hanula, Vlasta Jaksicsová, Natália Krajčovičová, Linda Osyková, Jaroslava Roguľová, Milan Zemko [Civil Society and Political Culture. Chapters from the History of Slovakia 1918 - 1938]. - 1. vyd. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 214 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných dejín Slovenska pri Historickom ústave SAV, Vega 2/0122/09 Občianska spoločnosť na Slovensku počas 1. ČSR (Vývoj na demokratickej báze a vonkajšie a vnútorné vplyvy demokratického, autoritatívneho a totalitného typu), Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické východiská výskumu, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii. - ISBN 978-80-971189-0-7

AAB03 Premeny v školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918-1945) / Ľubica Kázmerová a kol. Autori: Anna Falisová, Matej Hanula, Vlasta Jaksicsová, Ľubica Kázmerová, Martina Orosová, Linda Osyková, Milan Zemko. Preklad do anglického jazyka Matej Hanula [Transformation of Education and School System in Slovakia during 1918 - 1945]. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama spo.s.r.o., 2012. - 142 s. - Vega 2/0054/10 Inštitucionalizácia vzdelávacieho systému na Slovensku v rokoch 1918-1945 (Štruktúra vzdelávania, vývinové tendencie, sociálne prejavy), Vega 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia, Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), riešené na HÚ SAV. - ISBN 978-80-970302-5-4

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Fenomén "oravského" časopriestoru v diele Mila Urbana a Jána Johanidesa / Vlasta Jaksicsová [The Phenomenon of "Orava Region" Space and Time in the Works by Milo Urban and Ján Johanides]. - Vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy.
In Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu / Michal Bada, Alena Bartlová a kol. ; recenzenti: Miloš Marek, Jozef Žatkuliak. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2015. - ISBN 9788022414500. - S. 95-107.

ABD02 Hodnotový spor v slovenskej kultúre v rokoch prelomu 1945-1948 / Vlasta Jaksicsová [The Disagreement over Values in the Slovak Culture during the Turning Point years 1945-1948]. - Vega 2/0103/13 Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989.
In Roky prelomu : Slovensko v rokoch 1945-1948 / Peter Sokolovič a kolektív ; recenzenti: Ivan Mrva, Anton Hrnko. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, 2015. - ISBN 978-80-8105-643-7. - S. 509-530.

ABD03 Občiansky rozmer tvorcov modernej slovenskej kultúry / Vlasta Jaksicsová [ Civic Aspects in the Works of Creators of a Modern Slovak Culture]. - APVV 51-017105 Slovensko v 20. storočí, Vega 2/0054/10 Inštitualizácia vzdelávacieho systému na Slovensku v rokoch 1918-1945 (Štruktúra vzdelávania, vývinové tendencie, sociálne prejavy), riešené v HÚ SAV.
In Občianska spoločnosť a politická kultúra : kapitoly z dejín Slovenska 1918-1938 / Bohumila Ferenčuhová, Jaroslava Roguľová a kol. - 1.vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-971189-0-7. - S. 153-174.

ABD04 "Pokolenie v útoku". Kultúrny život v zrkadle ideologickej (ne)kultúry v rokoch 1948-1953 / Vlasta Jaksicsová ["Generation on the attack": Cultural life in a mirror of ideological (anti)culture during the years 1948 – 1953]. - Vega 2/0103/13 mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1984-1989.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 424-441.

ABD05 " Tak, a máme to za sebou ..." / Vlasta Jaksicsová [‚Alas, so much for that...‘].
In Gustav Husák : moc politiky - politik moci / Slavomír Michálek, Miroslav Londák a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1312-1. - S. 11-24.

ABD06 "Usmernená" slovenská kultúra a jej inštitucionálne rámce v 40. rokoch minulého storočia / Vlasta Jaksicsová ["Guided" Slovak Culture and its Institutional Framework during the 1940s].
In Premeny v školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918-1945) / Ľubica Kázmerová a kol., preklad do anglického jazyka Matej Hanula. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama spo.s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-970302-5-4. - S. 115-133.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Komunistický intelektuál - víťaz i porazený hodnotového sporu v "medzičase" pred komunistickou diktatúrou / Vlasta Jaksicsová [The Communist Intellectual – Winner and Loser in the Conflict over Values in the “Interval” before the Communist Dictatorship]. - Vega 2/0054/10 Inštitucionalizácia vzdelávacieho systému na Slovensku v rokoch 1918-1945 (Štruktúra vzdelávania, vývinové tendencie, sociálne prejavy).
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 1 (2014), s. 61-89.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Presvedčenie alebo strach signatárov ? Historicko-spoločenské pozadie vzniku protipovstaleckého "manifestu hanby" z jesene roku 1944 / Vlasta Jaksicsová [Opinion of the Signatories or their Fear? To the Historical and Social Background of the “Shame Manifesto” against the Uprising from the Autumn of 1944].
In Romboid [seriál] : literatúra / umelecká komunikácia. - ISSN 0231-6714. - Roč. 47, č. 2 (2012), s. 38-44.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Komunistický intelektuál - víťaz hodnotového sporu v "medzičase" pred komunistickou diktatúrou / Vlasta Jaksicsová [Communist Intellectual – a Winner of the Value Dispute during the "Transitory Period" before the Coming of the Communist Dictatorship].
In Komunističtí intelektuálové : a proměna jejich vztahu ke KSČ (1945-1989) / Editor Jaroslav Pažout. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Technická univerzita v Liberci, 2013. - ISBN 978-80-87211-93-9. - S. 32-53.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Dva pohľady na knihu Márie Bátorovej Dominik Tatarka - slovenský Don Quijote (sloboda a sny).
In Slovenské pohľady [seriál]. - ISSN 1335-7786. - Roč. IV.+ 129, č. 7-8(2013), s.300-302.
Recenzia na: Dominik Tatarka - slovenský Don Quijote / Mária Bátorová

EDI02 Kamenec, Ivan. Tragédia politika, kňaza a človeka. Dr. Jozef Tiso 1887-1947. Druhé doplnené vydanie. Bratislava: Premedia, 2013, 196 s. ISBN 9788089594610.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 2 (2014), s. 355-357.
Recenzia na: Tragédia politika, kňaza a človeka / Ivan Kamenec. - Bratislava : Premedia, 2013

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=2296&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia