Historický ústav SAV
 
PhDr. Edita Ivaničková, CSc. English version
PhDr. Edita Ivaničková, CSc. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 23
E-mail: edita.ivanickova@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatná vedecká pracovníčka

Výskumné zameranie:

Dejiny medzinárodných vzťahov od 2. svetovej vojny po 80. roky 20. storočia; najmä:
– Nemecká otázka 1939-1990 s osobitným zreteľom na strednú Európu a Československo.
– Slovensko a slovenská otázka v stredoeurópskej politike Veľkej Británie 1938-1948.

Vzdelanie:

1966 – 1971: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava; odb. dejepis – angličtina
1979 – obhajoba titulu CSc.
1983 – PhDr.: rigorózna skúška na Univerzite Komenského, Bratislava

Zamestnanie:

1971 – 1982: Ústav dejín európskych socialistických krajín SAV
1982 – Historický ústav SAV

Vedecko-organizačné aktivity:

1999 – 2002: vedúca Oddelenia najnovších dejín HÚ SAV
2002 – 2016: štatutárna zástupkyňa riaditeľa HÚ SAV

Členstvo v domácich a zahraničných komisiách, spoločnostiach, vedeckých a redakčných radách:

1990 – 1992: členka akademickej Komisie historikov ČSFR-SRN
1993 – 2011: členka a tajomníčka Slovenského národného komitétu historikov
2001 – členka, predsedníčka slovenského výboru Fóra britských, slovenských a českých historikov
2007 – 2010: členka Vedeckej rady Univerzity Komenského
1994 – členka (do 2021), tajomníčka (do 2009) a predsedníčka slovenskej sekcie Slovensko-nemeckej a Česko-nemeckej komisie historikov (2009 – 2018)
2010 – členka Collegium Carolinum, Mníchov

Vedecko-pedagogická činnosť:

Počet vedených doktorandov: 5

Pedagogická činnosť:

výberové celosemestrálne prednášky zo všeobecných dejín 20. storočia na Pedagogickej fakulte UK, Bratislava: 1997 – 2005

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

BRANDES, Detlef - IVANIČKOVÁ, Edita - PEŠEK, Jiří. Tschechoslowakei und Deutschland - Aufnahme von Flüchtlingen und Asyl im Nachbarstaat 1933 bis 1989 : Eine Einführung. In Flüchtlinge und Asyl im Nachbarland : Die Tschechoslowakei und Deutschland 1933 bis 1989. - Essen : Klartext Verlag, 2018, s. 7-30. ISBN 978-3-8375-1905-1.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

IVANIČKOVÁ, Edita - ŘEZNÍK, Miloš - ZIMMERMANN, Volker. Na úvod. In Rok 1989 v nemecko-česko-slovenskom kontexte. Editori: Edita Ivaničková, Miloš Řezník, Volker Zimmermann ; recenzenti: Marína Zavacká, Eduard Nižňanský. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV pre Slovensko-nemeckú a Česko-nemeckú komisiu historikov, 2019, s. 7-12. ISBN 978-80-224-1783--9.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

IVANIČKOVÁ, Edita. Londák, Miroslav - Michálek, Slavomír et al. DUBČEK. Bratislava: VEDA, Historický ústav SAV, 2018, 532 pages. ISBN 978-80-224-165-11. Londák, Miroslav - Michálek, Slavomír (Eds.). Alexander Dubček. The Symbol of Spring. Frankfurt a.M.: Peter Lang GmbH, 2019, 556 pages. ISBN 978-363-178-31-91. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 3, s. 568-570. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Dubček ; Alexander Dubček. The Symbol of Spring / Miroslav Londák, Slavomír Michálek et al. - Bratislava ; Frankfurt a.M. : VEDA : Historický ústav SAV : Peter Lang, 2018, 2019. - ISBN 978-80-224-165-11. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2020.68.3.10

IVANIČKOVÁ, Edita. LONDÁK, Miroslav – MICHÁLEK, Slavomír et al. DUBČEK. Bratislava: VEDA; Historický ústav SAV, 2018, 532 pages. ISBN 9788022416511. LONDÁK, Miroslav – MICHÁLEK, Slavomír (Eds.). ALEXANDER DUBČEK. The Symbol of Spring. Frankfurt a.M.: Peter Lang GmbH, 2019, 556 pages. ISBN 9783631783191. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 5, s. 915-917. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: DUBČEK ; ALEXANDER DUBČEK / Miroslav Londák, Slavomír Michálek et al. / Miroslav Londák, Slavomír Michálk (eds.). - Bratislava ; Frankfurt a.M. Peter Lang : VEDA : Peter Lang, 2018, 2019. - ISBN 9788022416511.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Flüchtlinge und Asyl im Nachbarland : Die Tschechoslowakei und Deutschland 1933 bis 1989. Detlef Brandes, Edita Ivaničková und Jiří Pešek (Hg.). Essen : Klartext Verlag, 2018. 359 s. Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommision, 22. ISBN 978-3-8375-1905-1

Uprchlíci a azylanti v zemi sousedů : Československo a Německo v letech 1933 až 1989 [Flüchtlinge und Asyl im Nachbarland. Die Tschechoslowakei und Deutschland 1933 bis 1989]. Eds.: Detlef Brandes, Edita Ivaničková, Jiří Pešek. Praha : Masarykův ústav : Archiv AV ČR, 2019. 326 s. Česko-německá komise historiků. Nová řada, 2. ISBN 978-80-88304-04-3

Rok 1989 v nemecko-česko-slovenskom kontexte [The year 1989 in a German-Czech-Slovak context]. Editori: Edita Ivaničková, Miloš Řezník, Volker Zimmermann ; recenzenti: Marína Zavacká, Eduard Nižňanský. Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV pre Slovensko-nemeckú a Česko-nemeckú komisiu historikov, 2019. 188 s. ISBN 978-80-224-1783--9

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

IVANIČKOVÁ, Edita. Odišiel historik najnovších slovenských dejín Jozef Žatkuliak (1954-2017). In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 3, s. 573-574. (2016: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

SIKORA, Stanislav - IVANIČKOVÁ, Edita. Odišiel historik najnovších slovenských dejín. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 2, s.50. ISSN 1335-8316.

Roky 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Slovenská republika 1939-1945 v medzinárodných súvislostiach / Edita Ivaničková a kol. [Slovak Republic 1939-1945 in the international context]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset print, spol. s.r.o., 2012. - 218 s. - APVV -0628-11, Vega 2/7179/27 Medzinárodné súvislosti vývoja Slovenskej republiky 1939-1945, Vega 2/0181/10 Slovensko v Európe, Európa na Slovensku: vybrané témy z dejín 20. storočia. - ISBN 978-80-970302-7-8

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Slovensko a slovenská otázka v stredoeurópskych plánoch Veľkej Británie 1939-1945 / Edita Ivaničková [Slovakia and Slovak question in the Central European planes of Great Britain 1939-1945]. - Vega 2/7179/27 Medzinárodné súvislosti vývoja Slovenskej republiky 1939-1945, APVV- 0628-11.
In Slovenská republika 1939-1945 v medzinárodných súvislostiach / Edita Ivaničková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset print, spol. s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-970302-7-8. - S. 75-88.

ABD02 Západné veľmoci a slovenský štát 1939-1945 / Edita Ivaničková [Die westlichen Großmächte und der Slowakische Staat 1939 – 1945]. - Centrum excelentnosti SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy.
In Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-89396-32-0. - S. 81-93.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Das Jahr 1989 im deutsch-tschechisch-slowakischen Kontext. Zur Einführung / Edita Ivaničková, Miloš Řezník, Volker Zimmermann.
In Das Jahr 1989 im deutsch-tschechisch-slowakischen Kontext / Herausgegeben von Edita Ivaničková, Miloš Řezník und Volker Zimmermann. - Essen : Klartext Verlag, 2013. - ISBN 978-3-8375-1009-6. - S. 7-13.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Das Jahr 1989 im deutsch-tschechisch-slowakischen Kontext / Herausgegeben von Edita Ivaničková, Miloš Řezník und Volker Zimmermann. - Essen : Klartext Verlag, 2013. - 278 s. - (Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission ; Band 19). - ISBN 978-3-8375-1009-6

FAI02 Mythen und Politik im 20. Jahrhundert : Deutsche - Slowaken - Tschechen / herausgegeben von Edita Ivaničková, Dieter Langewiesche und Alena Míšková. - Essen : Klartext Medienwerkstatt GmbH, 2013. - 299 s. - (Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission ; Band 18). - ISBN 978-3-8375-1008-9

FAI03 Slovenská republika 1939-1945 v medzinárodných súvislostiach / Editorka Edita Ivaničková [Slovak Republic 1939-1945 in the international context]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset print, 2012. - 218 s. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. VEGA 2/7179/27 Medzinárodné súvislosti vývoja Slovenskej republiky 1939-1945. VEGA 2/0181/10 Slovensko v Európe, Európa na Slovensku: vybrané témy z dejín 20. storočia. - ISBN 978-80-970302-7-8

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Editorial = Předmluva = Predslov / Christoph Cornelissen, Edita Ivaničková, Miloš Řezník.
In Die Deutsch -Tschechische und Deutsch - Slowakische Historikerkommission : 1990-2015 = Česko-Německá a Slovensko-Německá komise historiků = Česko-Nemecká a Slovensko-Nemecká komisia historikov. - München : Collegium Carolinum, 2015. - ISBN 978-3-9443956-56-9. - s. 3-6.

GII02 Úvod / Edita Ivaničková.
In Slovenská republika 1939-1945 v medzinárodných súvislostiach / Edita Ivaničková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset print, spol. s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-970302-7-8. - S. 9-10.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2293&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia