Historický ústav SAV
 
PhDr. Elena Londáková, CSc. English version
Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 23
E-mail: elena.londakova@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatná vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

kultúrny vývoj na Slovensku po 2. svetovej vojne, vzdelávacia a kultúrna problematika, kultúrne a sociálne súvislosti postavenia žien v slovenskej spoločnosti, osobnosti slovenského a kultúrneho života a umenia

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 1980
CSc. – SAV - 1996
PhDr. - FF UK 1985

Ocenenia:

Hallon Ľudovít, Kováč Dušan, Londák Miroslav, Londáková Elena
Cena Akademie věd ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, kterých bylo dosaženo při řešení výzkumných úkolů podporovaných AV ČR těmto autorským týmům (kategorie A, r. 2019): za publikáciu Československo. Dějiny státu

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ROGUĽOVÁ, Jaroslava - DRÁBIK, Jakub - LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena - PEŠEK, Jan - SABOL, Miroslav - SIKORA, Stanislav. Slováci a Československá socialistická republika : liberalizácia, normalizácia a pád komunistického režimu [The Slovaks and The Czechoslovak Socialist Republic. Liberalization, Normalization and the Fall of the Communist Regime]. XIII d. Recenzenti: Martin Pekár, Dušan Segeš. 1. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2018. 190 s. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. ISBN 978-80-85501-71-1 (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

ROGUĽOVÁ, Jaroslava - LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena - PEŠEK, Jan - SABOL, Miroslav - SIKORA, Stanislav. Slováci a nástup socializmu : budovateľské obdobie komunistického režimu [The Slovaks and the Onset of Socialism. The Building Period of the Communist Regime]. Recenzenti: Martin Pekár, Dušan Segeš. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2017. 238 s. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, XIII.c. ISBN 978-80-85501-69-8 (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách

LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena. Die Slowakei in der Tschechoslowakei 1945-1989. In Die Slowakei und die europäische Integration. - Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Warszawa ; Wien ; Bratislava : Peter Lang : VEDA, Publishing House, 2019, s. 26-79. ISBN 978-80-224-1722-8. ISSN 2195-1845. (Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena. Slovensko v Československu 1945-1989 [Slovakia within Czechoslovakia from 1945 to 1989]. In Slovensko - evropský příběh. - Praha : Academia, 2018, s. 26-70. ISBN 978-80-200-2882-2. (Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách

LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena. Slovakia within Czechoslovakia from 1945 to 1989. In Slovakia : A European Story. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2016, s. 26-70. ISBN 978-80-224-1522-4. (Vega 2/0103/13 : Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989)

LONDÁKOVÁ, Elena. Kultúra v zovretí politiky [Culture in the grip of Politics]. In Od predjaria k normalizácii : Slovensko v Československu na rozhraní 60. a 70. rokov 20. storočia. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016, s. 243-366. ISBN 978-80-224-1531-6. (Vega 2/0104/13 : Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii. Vega 2/0103/13 : Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989)

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

LONDÁKOVÁ, Elena. The Early Spring and Cultural Elites. In Alexander Dubček : The Symbol of Spring. - Berlin ; Bratislava : Peter Lang : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2019, s. 189-209. ISBN 978-3-631-73135-2. ISSN 2195-1845. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena. Slovensko a jeho cesta k roku 1968 [Slovakia and its path toward the year 1968]. In Rok 1968 - 50 rokov po.... - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 31-47. ISBN 978-80-224-1784-6. (Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

LONDÁKOVÁ, Elena. Kultúrne elity na Slovensku v období predjaria a ich vnímanie Alexandra Dubčeka [Cultural elites in Slovakia in the Early Spring period and their perception of Alexander Dubček]. In Dubček. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2018, s. 159-175. ISBN 978-80-224-1651-1. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

LONDÁKOVÁ, Elena. Slovak Society during Normalisation. In Alexander Dubček : The Symbol of Spring. - Berlin ; Bratislava : Peter Lang : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2019, s. 379-396. ISBN 978-3-631-73135-2. ISSN 2195-1845. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena. Zánik česko-slovenskej federácie a základné tendencie vývoja Slovenska po roku 1993 [The Dissolution of the Czecho-Slovak Federation and Fundamental Trends in the Development of Slovakia after 1993]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 541-566. ISBN 978-80-224-1733-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

LONDÁKOVÁ, Elena. K druhej etape rehabilitácií v slovenskej kultúrnej obci v roku 1968/1969 [To the 2 nd Stage of Rehabilitation in the Slovak Cultural Community in 1968/1969]. In Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách : jubileum Valeriána Bystrického. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2016, s. 481-490. ISBN 978-80-224-1503-3. (Vega 2/0104/13 : Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

LONDÁKOVÁ, Elena. Na ceste k normalizácii - novinári po auguste 1968 [On the Way to Normalization - Journalist after August 1968]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 189-202. ISBN 978-80-224-1653-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

LONDÁKOVÁ, Elena. Slovenská spoločnosť v období normalizácie - jej dôsledky v kultúre a v školstve [Slovak society in the period of normalization - its consequences in culture and education]. In Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku od obdobia normalizácie po pád komunizmu. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2018, s. 22-31. ISBN 978-80-568-0123-9. (Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

LONDÁKOVÁ, Elena. Slovenská spoločnosť v období normalizácie [The Slovak Society in the period of Normalization]. In Dubček. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2018, s. 323-337. ISBN 978-80-224-1651-1. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

LONDÁKOVÁ, Elena. Slovenský intelektuál v období totality : novinári v konfrontácii s (komunistickou) mocou [Slovak Intellectual in the Totalitarian Period : Journalists and their Confrontations with the (Communist) Power]. In HANULA, Matej - DUCHOŇOVÁ, Diana. Človek modernej doby. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 312-326. ISBN 978-80-224-1880-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega č. 2/0087/21 : Slovensko v 60. rokoch 20. storočia a v období normalizácie. Domáci vývoj a jeho zahranično-politické súvislosti)

LONDÁKOVÁ, Elena. Vzdelanie v kultúrnej politike "Nového Slovenska". In Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1945-1989. - Trnava : Trnavská univerzita, 2019, s. 234-247. ISBN 978-80-568-0369-1. (Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena. Slovakia´s Early Spring (1963-1967). In Studia Carpathico-Adriatica Vol.I. : The Slovaks and the Croats on their Way to Independence: History and Perspectives. Edited by Martin Homza, Željko Holjevac ; reviewed by Ante Nazor, Pavol Matula. - Bratislava : The Slovak - Croatian Commission of Humanities, 2020, s. 66-78. ISBN 978-80-89728-23-7.

LONDÁKOVÁ, Elena. Význam médií v procese demokratizácie česko-slovenskej spoločnosti v 60. rokoch 20. storočia [The Role of the media in the process of democratisation of the Czecho-Slovak society in the 1960s]. In Periodiká v minulosti a súčasnosti : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Zostavovateľka Angela Škovierová ; lektori: Ľuboš Kačírek, Katarína Žeňuchová, Oľga Vanechová. - Bratislava : Univerzitná knižnica, 2018, s. 166-173. ISBN 978-80-89303-63-2. (Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

LONDÁKOVÁ, Elena. Demokratizácia vzdelávania v 60. rokoch. Pokus o návrat [Democratization of education in the 1960s. An attempt to return]. In Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku od konca druhej svetovej vojny po obdobie normalizácie. Editor: Blanka Kudláčová ; recenzenti: Tomáš Kasper, Miroslava Slezáková. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2017, s. 110-116. ISBN 978-80-568-0062-1. (Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách

LONDÁKOVÁ, Elena. GOSIOROVSKÝ Miloš : * 28. května 1920 Vrútky † 7. listopadu 1978 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 359-361. ISBN 978-80-88292-14-2.

LONDÁKOVÁ, Elena. HOLDOŠ Ladislav : * 14. května 1911 Ružomberok † 9. září 1988 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 447-450. ISBN 978-80-88292-14-2.

LONDÁKOVÁ, Elena. NOVOMESKÝ Ladislav : * 27. prosince 1904 Budapešť, Maďarsko † 4. září 1976 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 120-124. ISBN 978-80-88292-15-9.

LONDÁKOVÁ, Elena. PAVLÍK Ondrej : * 1. dubna 1916 Zvolenská Slatina, okr. Zvolen † 19. prosince 1996 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 161-165. ISBN 978-80-88292-15-9.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena. L’année 1968 et la Slovaquie : à la recherche d’un nouveau modèle de socialisme et d’un repositionnement de la Slovaquie dans l’État commun tchéco-slovaque. In L’onde de choc tchécoslovaque : 1968 en Europe médiane et occidentale. - Paris : Institut d’études slaves, 2020, p. 37-46. ISBN 978-2-7204-0660-7. ISSN 0079-0001.

LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena. Slovenská republika a její vývoj po roce 1993. In Československo. Dějiny státu. - Praha : Nakladatelství LIBRI, 2018, s. 861-875. ISBN 978-80-7277-572-9.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

LONDÁKOVÁ, Elena. Ondrej Pavlík a prvá komunistická školská reforma v jej československých politicko-historických konotáciách. In SLEZÁKOVÁ, Miroslava. Ondrej Pavlík (1916-1996) : zborník príspevkov zo spomienkového podujatia k 100. výročiu narodenia. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2016, s. 23-31. ISBN 978-8089354-68-9.

LONDÁKOVÁ, Elena. Sociálno-ekonomické a kultúrne súvislosti vývoja školstva po roku 1945. In Dejiny školstva v Bratislavskej župe : zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja organizovanej pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2020. Editorky: Agáta Mikulová, Tereza Langerová, Lucia Gembešová. - Bratislava : Bratislavský samosprávny kraj, 2021, s. 25-34. ISBN 978-80-99911-06-3.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena. Karel Hrubý. Cesty komunistickou diktaturou. Kritické studie a eseje : Praha: Argo; Ústav pro soudobé dějiny AV Č, 2018, 482 s. In Pamäť národa, 2021, roč. 17, č. 2, s. 106-113. ISSN 1336-6297. Recenzia na: Cesty komunistickou diktaturou. Kritické studie a eseje / Karel Hrubý. - Praha : Argo : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2018. (Vega č. 2/0087/21 : Slovensko v 60. rokoch 20. storočia a v období normalizácie. Domáci vývoj a jeho zahranično-politické súvislosti)

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Od predjaria k normalizácii : Slovensko v Československu na rozhraní 60. a 70. rokov 20. storočia [From the "Early Spring" towards Normalization]. Miroslav Londák, Stanislav Sikora, Elena Londáková ; recenzenti: Zdeněk Jirásek, Ivan Laluha. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016. 388 s. ISBN 978-80-224-1531-6 (Vega 2/0104/13 : Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii. Vega 2/0103/13 : Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

KERNÝ, Dušan - LONDÁKOVÁ, Elena. Rok narodenia 1944 : k nedožitým 95-tinám Romana Kaliského (Rozhovor s historičkou Elenou Londákovou). In Slovenské pohľady, 2017, roč. 133, č. 9, s. 69-77. ISSN 1335-7786.

LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena. Úvod [Introduction]. In Rok 1968 - 50 rokov po.... - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 7-8. ISBN 978-80-224-1784-6.

MAŠLEJOVÁ, V. - LONDÁKOVÁ, Elena. Emancipované v dobrom i zlom. In Slovenka, 2018, č. 9, s. 94-95. ISSN 0231-6676.

Roky 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Slovenská kultúra v rokoch 1968-1970 / Elena Londáková ; recenzenti: Ivan Laluha, Anna Fischerová - Šebestová [Slovak Culture in 1968-1970s]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. - 303 s. - Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii. Vega 2/0103/13 Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989. - ISBN 978-80-224-1460-9

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01 Istoki, projavlenija i posledstvija idej novoj gosudarstvennosti do i posle 1968 goda v Čechoslovakii / Elena Londáková [Origins, Manifestations and Consequences of New Statehood Ideas prior and after 1968]. - Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
In Inakomyslie v uslovijach "reaľnogo socializma" poiski novoj gosudarstvennosti konec 60-ch - 80-e gg. XX v. - Moskva : Rossijskaja Akademija Nauk Institut Slavjanovedenija, 2014. - ISBN 978-5-7576-0318-6. - S. 277-297.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Alexander Dubček v meandroch Pražskej jari / Elena Londáková [Alexander Dubček in the Meanders of the Prague Spring].
In Alexander Dubček : jeho doba a súčasnosť / Ivan Laluha...[et al]. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1414-2. - S. 52-72.

ABD02 Ambície a neúspechy progresívneho vývoja 60. rokov - Slovensko v predjarí a v roku 1968 / Elena Londáková [Ambitions and failures of progressive development in the 1960s – Slovakia during the "Early Spring" and in 1968]. - Vega 2/0104/13 Slovensko po r. 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
In 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky : jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja / Miroslav Londák, Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Veda, 2013. - ISBN 978-80-224-1313-8. - S. 62-75.

ABD03 Českí a slovenskí filmári na sklonku roka 1969 / Elena Londáková [A Brief situational excursus of Czech and Slovak filmmakers towards the end of 1969]. - Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 509-522.

ABD04 Husákove ženy / Elena Londáková [Husák’s Women]. - Vega 2/0103/13 Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989, Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
In Gustav Husák : moc politiky - politik moci / Slavomír Michálek, Miroslav Londák a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1312-1. - S. 826-844.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Rok 1968 v slovenskej kultúre / Elena Londáková [The year 1968 in Slovak culture].
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 47 (2013), s. 245-259.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Vladimír Clementis - súputník jednej generácie slovenskej ľavicovej inteligencie / Elena Londáková [Vladimír Clementis – a Contemporary of one Generation of a Slovak Left Wing Intelligentsia].
In " Vlastenec a Európan Vladimír Clementis" : zborník príspevkov zo spomienkovej konferencie 20. 9.2012 v Bratislave / Zostavil Peter Juza. - Bratislava : Inštitút ASA, 2012. - ISBN 978-80-971139-0-2. - S. 16-22.

BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
BBB01 Gustáv Husák: Zapredal dušu politike / Elena Londáková.
In 60 "zlaté šesťdesiate" v rozdelenom svete / Slavomír Michálek a kolektív ; recenzenti: Vlasta Jaksicsová, Zuzana Poláčková. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2015. - ISBN 978-807451-513-2. - s.161-169.

BBB02 Slovensko: Prebudenie do rokov veľkých nádejí / Stanislav Sikora, Elena Londáková, Miroslav Londák.
In 60 "zlaté šesťdesiate" v rozdelenom svete / Slavomír Michálek a kolektív ; recenzenti: Vlasta Jaksicsová, Zuzana Poláčková. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2015. - ISBN 978-807451-513-2. - s. 10-59.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2315&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia