Historický ústav SAV
 
Ingrid Kušniráková, PhD. English version
Mgr. Ingrid Kušniráková, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail: ingrid.kusnirakova@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatná vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

cirkevné a sociálne dejiny Uhorska v ranom novoveku

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta UK, odbor história – archívnictvo
PhD. – Historický ústav SAV, 2006

Členstvo v redakčných radách:

Historické štúdie, ročenka Historického ústavu SAV
Woch. Ročenka pre genealógiu a regionálne dejiny Bratislavy

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Za bránami sirotincov : počiatky ústavnej starostlivosti o osirelé deti v Uhorsku [Behind the orphanages gates. The Care for Children in the first Hungarian orphanages (1750–1815)]. Recenzenti: Eva Kowalská, Zuzana Lopatková. Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019. 303 s. ISBN 978-80-224-1794-5 (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Az árva és elhagyott gyerekek intézeti ellátása Magyarországon a 18. század második felében. A tallós - Szenci - Pozsonyi királyi árvaház = Ústavná starostlivosť o osirelé a opustené deti v Uhorsku v druhej polovici 18. storočia. Kráľovský sirotinec v Tomášikove - Senci - Bratislave [Institutional care for orphans and abandoned children in Hungary in the second half of the 18th century. Royal Orphanage in Tallós/Tomášikov - Szenc/Senec - Pozsony/Bratislava]. In Az Esterházyak fraknoi ifjabb ága. - Senec : Mesto Senec, 2017, s. 358-383. ISBN 978-80-972927-7-5. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie)

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Inštitucionalizácia sociálneho zabezpečenia vyslúžilých vojakov v Habsburskej monarchii v 18. storočí [Welfare Institutionalization of Retired Soldiers in Habsburg Monarchy during the 18th Century]. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, 2017, s. 35-56. ISBN 978-80-89910-01-4. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie)

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Obnova katolíckej cirkvi v Uhorsku v 17. storočí [Renovation of the Catholic Church in the Kingdom of Hungary in the 17th Century]. In "Tu stojím, inak nemôžem..." : reformácia od počiatkov do súčasnosti. - Bratislava ; Praha : Štátny archív v Bratislave : Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 147-161. ISBN 978-80-87912-94-2. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Sociálna a zdravotnícka starostlivosť v Uhorsku v prvej polovici 19. storočia [Social and health care in the Kingdom of Hungary in the first half of the 19th Century]. In Historický časopis, 2016, roč. 64, č. 3, s. 401-429. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575. Vyšlo aj v anglickej jazykovej mutácii: KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Social and Health Care in the Kingdom of Hungary in the first half of the 19th Century. In Historický časopis 2017, 665, 5, pp. 849-878 (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Štátna koncepcia ústavnej starostlivosti o osirelé deti v Uhorsku v 18. storočí [The state conception of institutional care for orphaned children in 18th century Hungary]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 1, s. 55-83. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2020.68.1.3 (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie)

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Institutional Care for Orphaned Children in the Kingdom of Hungary (From Private Charity to a State System). In Romanian Journal of Population Studies, 2021, vol. 15, no. 2, p. 39-61. ISSN 1843-5998. Dostupné na: https://doi.org/10.24193/RJPS.2021.2.02 (Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918). APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Kráľovské akadémie a šľachtické konvikty - miesto formovania nových šľachtických úradníckych elít v Uhorsku v 18. storočí [Royal Academics and Noble Colleges - Training Grounds for New Administrative Elites in 18th Century Hungary]. In CORNOVA : revue české společnosti pro výzkum 18. století, 2016, roč. 6, č. 1, s. 19-34. ISSN 1804-6983. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Kostol a konvent trinitárov v Ilave [Trinitarian Church and Monastery in Ilava]. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2020, roč. 69, č. 2, s. 18-26. ISSN 1335-4353.

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Vplyv elít na podobu sociálnej starostlivosti v Uhorsku v období od polovice 18. do polovice 19. storočia [The Influence of the Elite on the Form of Social Care in Hungary from the Second Half of the 18th Century to the First Half of the 19th Century]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2018, roč. 12, č. 1, s. 9-30. (2018 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/documents/10180/3094940/02_kusnirakova-ingrid-vplyv-elit-na-podobu-socialnej-starostlivosti-v-uhorsku.pdf> (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Dobročinné spolky a ich vplyv na podobu chudobinskej starostlivosti v Prešporku v prvej polovici 19. storočia [Charitable Associations and their Influence on the Poor Relief in Pressburg in the First Half of the 19th Century]. In DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela et al. V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 295-315. ISBN 978-80-224-1897-3. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918))

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Financovanie ústavnej starostlivosti o osirelé deti v Uhorsku [The Financing of Institutional Care for Orphaned Children in the Kingdom of Hungary]. In Od denára k euru : fenomén peňazí v dejinách Slovenska. - Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 153-180. ISBN 978-80-224-1922-2. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918))

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid - ZVAROVÁ, Zuzana - MATEJKA, Miroslav. Kostol trinitárov v Ilave: archívno-historický a pamiatkový výskum [The church of Trinatarians in Ilava : archival and historical research]. In Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku : dejiny a pamiatková ochrana. - Bratislava : Spektrum STU, 2018, s. 340-352. ISBN 978-80-227-4876-6. Druhé rozšírené vydanie

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Legislatívna ochrana majetkových práv osirelých detí (od vydania Tripartita do polovice 19. storočia) [Legal Protection of Orphan Property Rights from the Tripartitum to the Mid 19th Century]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 39-46. ISBN 978-80-224-1858-4. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku)

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Podoby zbožnosti Pálffyovcov v ranom novoveku [Forms of Pálffys´Religiousness in Early Modern Times]. In Res Pálffyana : príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov. - Častá : Občianske združenie Červenokamenské panstvo, 2018, s. 54-73. ISBN 978-80-570-0297-0. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Premeny symbolického významu pútnického miesta v Šaštíne [Changes in the Symbolic Significance of the Holy Shrine in Šaštín]. In Historické štúdie 51 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 57-77. ISBN 978-80-224-1575-0. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Protireformácia a obnova katolíckej cirkvi na panstvách Pálffyovcov v 17. storočí [Counter-reformation and the renewal of catholic church on the Pálffy estates in the 17th Century]. In Historické štúdie 53 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 93-106. ISBN 978-80-224-1729-7. ISSN 0440-9515. (APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku)

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Ústavná forma zaopatrenia osirelých detí v kontexte nacionálnych a konfesionálnych zápasov druhej polovice 19. storočia [Institutional Provision of Orphan Care in the Context of the Nationalist and Confessional Conflicts in the Second Half of the 19th Century]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 169-206. ISBN 978-80-224-1858-4. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Ústavná starostlivosť o odkázané deti po vzniku ČSR [The Institutional Care for Socially Deprived Children after the Establishment of the Czechoslovak Republic]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 249-252. ISBN 978-80-224-1858-4.

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Ústavná starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku v 18. storočí [Institutional care for ophaned children in 18th century Hungary]. In Historické štúdie 54 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 57-73. ISBN 978-80-224-1821-8. ISSN 0440-9515. (APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie)

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Ústavná starostlivosť o osirelé deti v prvej polovici 19. storočia [Institutional Care for Orphans in the First Half of the 19th Century]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 149-167. ISBN 978-80-224-1858-4. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Vplyv konfesionalizácie na život ranonovovekého mesta. Konfesionálne podmienené konflikty v Bratislave v 17. storočí [The Impact of Confessionalisation on Town Life in Early Modern Times. Confessionally Conditioned Conflicts in Bratislava in the 17th Century]. In Historické štúdie 50 : ročenka historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2016, s. 49-62. ISBN 978-80-224-1507-1. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí)

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Vznik a rozvoj ústavnej starostlivosti o osirelé deti v druhej polovici 18. storočia [The Establishment and Development of Institutional Care for Orphans in the Second Half of the 18th Century]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 121-148. ISBN 978-80-224-1858-4. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Bratislavský konvent a nemocnica milosrdných bratov v ranom novoveku [Brothers of Mercy Monastery and Hospital in Bratislava in the early modern period]. In Viera a život, 2016, roč. XXVI, č. 6, s. 67-79. ISSN 1335-6771.

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Chudobinská starostlivosť v Uhorsku v 18. storočí = Szegények gondozása a 18. századi Magyar Királyságban [Poor relief in Hungary in 18th Century]. In Sociálna a zdravotná starostlivosť v premenách čias : zborník príspevkov z rovnomenného sympózia 27. a 28. september 2017, Komárno. Zostavili: Lukáš Paluga, Katarína Répásová ; recenzenti: Tünde Lengyelová, Ivan Mrva. - Bratislava ; Komárno : Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno, 2018, s. 8-19. ISBN 978-80-971528-7-1. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie)

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Reformy Márie Terézie - prvý pokus o modernizáciu Uhorska [Maria Theresa's Reforms - A First Attempt at Modernizing of Hungary]. In VOJTECH, Miloslav. Studia Academica Slovaca. 46 (2017) ; recenzenti: Jozef Mlacek, Slavomír Ondrejovič. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017, s. 278- 292. ISBN 978-80-223-4361-9.

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Verejné zdravotníctvo a ochrana zdravia obyvateľstva v čase panovania Márie Terézie [Public Health and Health Protection during the Reign of Maria Theresa]. In "Pre blaho nášho ľudu, všetkých našich kráľovstiev a provincií" : reformná politika Márie Terézie a jej pokus o modernizáciu Uhorska. Kolektívnu monografiu zostavila: Ingrid Kušniráková ; recenzenti: Frederik Federmayer, Viliam Čičaj. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Veda, 2016, s. 133-157. ISBN 978-80-224-1534-7. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV)

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Aby sa pomoc neminula cieľa : pokus Jozefa II. o reformu chudobinskej starostlivosti v Uhorsku. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 1, s.31-33. ISSN 1335-6550.

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Návštevy Márie Terézie v Bratislave. In Historická revue, 2016, roč. 27, č. 2, s. 58-63. ISSN 1335-6550.

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Posledné roky panovania Márie Terézie [The Last Years of Maria Theresa's Reign]. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 1, s. 6-11. ISSN 1335-6550.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Die ungarischen Konvente der Barmherzigen Brüder in der Konfrontation mit den Aufklärungsreformen der Maria Theresia und des Josefs II. In Germanische Provinz des Hospitalordens des Hl. Johannes von Gott bis 1780. Teil I. - Cieszyn : Konwent zakonu Bonifratrow, 2018, s. 173-198. ISBN 978-83-932300-5-1.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Ako vychovávať uhorského šľachtica : prísne pravidlá konviktov a ich porušovanie. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 167-175. ISBN 978-80-8159-680-3.

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Základné právne úpravy uhorského zdravotníctva v čase panovania Márie Terézie. In "Premeny života v monarchii v časoch panovania Márie Terézie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 17. 06. 2016 v Holíči na Holíčskom zámku. Zostavila Katarína Turečková. - Holíč : Vydal: Mesto Holíč, 2016, nestránkované. ISBN 978-80-972401-9-6.

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Záujem osvietenského štátu o blaho jednotlivca v mene obecného dobra [Interests of an enlightened country in a welfare system for the common good]. In Mária Terézia, panovníčka spätá so slovenskými dejinami : jej život a reformy v zrkadle knižničných fondov na Slovensku. Štúdie historikov a výberová bibliografia. Mária Bôbová, Dana Chalupeková, Barbora Skubachová et al. ; recenzent: Dušan Škvarna. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2017, s. 23-33. ISBN 978-80-89388-75-2. Vyšlo aj v angl. jaz. mutácii: KUŠNIRÁKOVÁ, I. Interests of an enlightened country in a welfare system for the common good. In Mária Terézia, panovníčka spätá so slovenskými dejinami: jej život a reformy v zrkadle knižničných fondov na Slovensku. Štúdie historikov a výberová bibliografia. Zost. Mária Bôbová, Dana Chalupeková, Barbora Skubachová. Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2017, s. 34-44 (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie)

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Život detí za múrmi prvých uhorských sirotincov. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 205-215. ISBN 978-80-8159-892-0.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

"Pre blaho nášho ľudu, všetkých našich kráľovstiev a provincií" : reformná politika Márie Terézie a jej pokus o modernizáciu Uhorska ["For the Sake of the Welfare of our Liegemen. Our Kingdoms and our Provinces". The Reformining Policies of Maria Theresa and her Attempt to Modernize the Kingdom of Hungary]. Kolektívnu monografiu zostavila: Ingrid Kušniráková ; recenzenti: Frederik Federmayer, Viliam Čičaj. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Veda, 2016. 272 s. ISBN 978-80-224-1534-7 (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV)

"Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945 ["Preventing the Cesspool of Moral Decay" Care for Orphans in the Kingdom of Hungary/Slovakia before 1945]. Kolektívnu monografiu zostavili: Ingrid Kušniráková, Elena Mannová ; recenzenti: Eva Kowalská, Zuzana Lopatková. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020. 536 s. ISBN 978-80-224-1858-4 (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. In Memoriam PhDr. Vojtech Dangl, Csc. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 3, s. 571. (2017: 0.254 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Úvod [Introduction]. In "Pre blaho nášho ľudu, všetkých našich kráľovstiev a provincií" : reformná politika Márie Terézie a jej pokus o modernizáciu Uhorska. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Veda, 2016, s.9-12. ISBN 978-80-224-1534-7. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV)

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Úvod [Introduction]. In Historické štúdie 54 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 7-9. ISBN 978-80-224-1821-8. ISSN 0440-9515.

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid - VANYA, Boris. Za Márie Terézie stúpla hodnota životza. In SME, 12. máj 2017, roč. 25, č., s. II - III. ISSN 1335-440X.

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Záver [Conclusion]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 475-484. ISBN 978-80-224-1858-4.

VYDRA, Anton - KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Mala rada Bratislavu ? In Týždeň, 8. máj 2017, roč. 14, č., s.22-23. ISSN 1336-5932.

Roky 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Gabriela Dudeková a kol. [Between the Province and the Capitol City: An Image of Bratislava in the 19th and 20th Centuries]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 264 s. - Centrum excelentnosti SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy ( CE SDDE) a Vega 2/0085/10 Od provincie k metropole. Bratislava v 19. a 20. storočí - obraz mesta v sociálnom a politickom kontexte. - ISBN 978-80-89396-21-4

"Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. [“And We will Come Out in the Night in the Torch Parade and Light Up the World” : Integrational and Mobilizing Point of Festivities in Social Life]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - 246 s. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém, ktoré sa riešia v HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-20-7

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Disciplinizácia uhorských kláštorov klarisiek v kontexte rozvoja ženských rehoľných inštitúcií v ranom novoveku / Ingrid Kušniráková [Disciplination of Hungarian Monasteries of Poor Clares in the Context of the Development of women's religious Institutions in the early modern Period].
In Sociálna disciplinizácia a zrod modernej spoločnosti : "...z prjsnostu a wssu ostrostu zakazzugeme" / Viliam Čičaj a kolektív. - Bratislava : Historický ústav SAV : Vydavateľ Igor Iliť-Rádio Print, 2013. - ISBN 978-80-970648-4-6. - S. 115-134.

Festivity ako forma politického boja a nástroj upevňovania politickej/štátnej lojality : úvod. 3 / Ingrid Kušniráková [Festivities as a Form of Political Struggle and a Tool for Strengthening of Political/State Loyalty : Introduction].
In "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-89396-20-7. - S. 125-136.

Mecenáši, dobrodinci a patróni : komemoratívna kultúra uhorských spoločenských elít v Prešporku raného novoveku / Ingrid Kušniráková [Maecenases, benefactors, patrons. Commemorative culture of social elites in Pressburg in early modern Hungary].
In Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Gabriela Dudeková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-21-4. - S. 67-82.

Náboženské slávnosti v službe konfesionálnej, štátnej a národnej jednoty : úvod / Ingrid Kušniráková [Religious Festivals in the Service of Confessional, State and National Unity : Introduction].
In "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-89396-20-7. - S. 19-26.

Náboženské slávnosti ako alternatíva k násilnej rekatolizácii obyvateľstva slobodných kráľovských miest v Uhorsku v rokoch 1671-1681 / Ingrid Kušniráková [Religious Festivals as an Alternative to Forcible Re-catholicization of Inhabitants of Free Royal Towns in Hungarian Kingdom from 1671 till 1681].
In "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-89396-20-7. - S. 27-36.

Otázka rušenia kláštorov v habsburskej monarchii a nemeckej ríše : (paralely a rozdiely) / Ingrid Kušniráková [To the Problem of Closing Down Monasteries in the Habsburg Monarchy and in the German Empire : (Parallels and Differences)].
In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 419-443.

Reforma sociálnej starostlivosti v Uhorsku v období panovania Jozefa II. a Leopolda II. / Ingrid Kušniráková [Reform of social care in the Kingdom of Hungary during the reign of Joseph II and Leopold II].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 128-148.

Vplyv uhorských magnátov na obnovu katolíckej cirkvi a podobu ľudovej zbožnosti v prvej polovici 17. storočia / Ingrid Kušniráková [Der Einfluss der ungarischen Magnaten auf die Erneuerung der katholischen Kirche und die Volksfrömmigkeit in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts]. - Vega 2/0046/09 Formy a obsah spoločenskej a sociálnej disciplinizácie v historickom procese, ktorý sa v rokoch 2009-2011 riešil v Historickom ústave SAV.
In Magnátske rody v našich dejinách 1526-1948 / Frederik Federmayer a kol. Preklad do nemčiny Anna Fundárková. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2012. - ISBN 978-80-970196-6-2. - S. 95-112.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

Reforma rehoľných inštitúcií v kontexte cirkevných reforiem Márie Terézie / Ingrid Kušniráková [The reform of monastic institutions in the context of the ecclesiastical reforms of Maria Theresa]. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska. APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 4 (2014), s. 621-644.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

Pacienti a zdravotnícky personál bratislavskej nemocnice milosrdných bratov v ranom novoveku / Ingrid Kušniráková [Patients and Nursing Staff of Brothers of Mercy Hospital in Bratislava in the Early Modern Period]. - VEGA 2/0085/10 Od provincie k metropoli. Bratislava v 19. a 20. storočí - obraz mesta v sociálnom a politickom kontexte, riešený na HÚ SAV v rokoch 2010-2012.
In Theatrum historiae [seriál]. - ISSN 1802-2502. - Roč. č.11 (2012), s.69-80.

Symbolický význam pútneho miesta Marianka v politickom a náboženskom živote krajiny v ranom novoveku / Ingrid Kušniráková [Symbolic Importantce of Marianka, a Pilgrimage Destination, in the Political and Religious Life of the Country in the Early Modern Age]. - APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0138/11 Premeny slovenskej spoločnosti v prvej polovici dlhého 19. storočia.
In Východočeský sborník historický [seriál]. - ISSN 1213-1733. - 23 (2013), s. 187-206.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

Bratstvo Najsvätejšej Trojice pri konvente trinitárov v Bratislave / Ingrid Kušniráková [The Brotherhood of the Most Holy Trinity at the Trinitarian Convent in Bratislava].
In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo [seriál]. - ISSN 1335-4353. - Roč. 64, č. 2 (2015), s. 17-23.

Obnova náboženských rádov v Uhorsku po smrti Jozefa II. a ich vyrovnanie sa s dôsledkami sekularizácie [elektronický zdroj] / Ingrid Kušniráková [The Renewal of Religious Orders in Hungary after the Death of Joseph II. and Coming to Terms with the Consequences of Secularisation]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč. 9, č. 1 (2015), s. 10-33.

Úvod do prosopografie kláštorov klarisiek v Uhorsku v ranom novoveku / Ingrid Kušniráková [The introduction into the prosopography research of the cloisters of Poor Clares in Hungary in Early modern time]. - Vega 2/7174/7 Archontológia slovenských/uhorských dejín. APVV-0119-11.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 47 (2013 ), s. 37-45.

Žigmund Zongor (1580-1658) (Genealogicko-biografický portrét prešporského prepošta) / Frederik Federmayer, Ingrid Kušniráková [Siegmund Zongor (1580 - 1658). (Genealogisch- biographisches Porträt eines Pressbuger Propstes)].
In WOCH [seriál] : ročenka pre genealógiu a regionálne dejiny Bratislavy. - Roč. 2, (2014), s. 26-39.

BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách

Der Elisabethdom in Kaschau / Ingrid Kušniráková.
In Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa : Konstitution und Konkurrenz im nationen - und epochenübergreifenden Zugriff / Herausgegeben von Jochim Bahlcke, Stefan Rohdewald, Thomas Wünsch. - Akademie Verlag GmbH, 2013. - ISBN 978-3-05-005658-6. - S. 294-301.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

Konvent trinitárov v Bratislave / Ingrid Kušniráková.
In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo [seriál]. - ISSN 1335-4353. - Roč. 62, č. 4 (2013), s. 9-16.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Kónya, Peter a kol. Konfesionalizácia na Slovensku v 16. -18. storočí. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2010, 232 s.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 2 (2012), s. 335-338.
Recenzia na: Konfesionalizácia na Slovensku v 16. -18. storočí / Peter Kónya a kol. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2010

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

"Výjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozvietime svet" : integračný a mobilizačný význam sláností v živote spoločnosti / Editorka Ingrid Kušniráková [“And We will Come Out in the Night in the Torch Parade and Light Up the World” : Integrational and Mobilizing Point of Festivities in Social Life]. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2012. - 246 s. - VEGA 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie. VEGA 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. - ISBN 978-80-89396-20-7

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=4082&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia