Historický ústav SAV
 
Ing. arch. Laura Pastoreková Krišteková, PhD. Slovenska verzia
Ing. arch. Laura Pastoreková, PhD. Institutional office:
HÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava 45
Tel.:
+421 02 5930 9220
E-mail:
laura.pastorekova@savba.sk
WWW:

Position:
leading senior researcher

Fields of scholarly interest:

Venuje sa histórii a teórii architektúry 20. a 21. storočia so zameraním na architektúru vojenských stavieb a výskum urbanistickej štruktúry a histórie plánovania mesta, ako aj kritike súčasnej architektúry a ochrane moderného architektonického dedičstva. Je členkou slovenskej pracovnej skupiny medzinárodného združenia na ochranu moderných pamiatok DOCOMOMO. Na oddelení architektúry publikovala niekoľko štúdií a kritík, je spoluautorkou monografií Bratislava (ne)plánované mesto (2020), Vojnová Bratislava (2019) a Ročenky slovenskej architektúry (2016,2018,2020).

Education:

2013 Fakulta architektúry STU, Ing. arch.
2017 Fakulta architektúry STU, PhD.

Acknowledgements:

Ocenenie mladý vedecký pracovník SAV do 35 rokov
Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú litteratúru za rok 2020 v kategórii encyklopedických vied, slovníkovej literatúry a vedy o architektúre za dielo Bratislava (ne)plánované mesto
Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii spoločenské vedy za našu najnovšiu knihu Vojnová Bratislava 1939-1945 (Marenčin PT)

Publishing Activities

Years 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter - HABERLANDOVÁ, Katarína - KRIŠTEKOVÁ, Laura - BOČKOVÁ, Monika. Bratislava (un)planned city = Bratislava (ne)plánované mesto. Editor: Jana Behulová. First edition. Bratislava : SLOVART, spol. s r. o., 2020. 613 pp. ISBN 978-80-556-4696-1 (APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy. VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy)

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter - KRIŠTEKOVÁ, Laura - HABERLANDOVÁ, Katarína - RUTKOWSKI, Roman. Ročenka Slovenskej architektúry 2014/2015. Recenzenti M. Dulla, P. Lenyi, P. Paňák, M. Topolčanská. Bratislava : Slovart, 2016. 168 s. ISBN 978-80-5562-389-4

ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - KRIŠTEKOVÁ, Laura - LOVRA, Éva. Antal Palóczi and the beginnings of modern urban planning in the Kingdom of Hungary: the example of Bratislava and Novi Sad (1867–1918). In PLAN PERSPECT, 2020, vol. 35, no. 2, p. 371-381. (2019: 0.426 - IF, Q4 - JCR, 0.487 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0266-5433. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/02665433.2020.1730937

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

KRIŠTEKOVÁ, Laura. Pohromy v dejinách miest. Skaza alebo nový začiatok? = Disasters in the histories of towns destruction or a new beginning? In Architektúra & urbanizmus : journal of architectural and town-planning theory, 2016, roč. 50, č. 3-4, s. 232-233. (2015: 0.115 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents). ISSN 0044-8680.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - LOVRA, Éva - KRIŠTEKOVÁ, Laura. Red or Blue? The Start of Modern Planning in Bratislava = Červený alebo modrý? Začiatky moderného plánovania Bratislavy. In Architektúra & urbanizmus : journal of architectural and town-planning theory, 2017, roč. 51, č. 1-2, s. 31-44. (2016: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Web of Science, Scopus). ISSN 0044-8680. (VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy)

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - LOVRA, Éva - KRIŠTEKOVÁ, Laura. The beginnings of modern town planning in the Kingdom of Hungary: the cases of Bratislava and Novi Sad. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 6, s. 977-990. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2020.68.6.3 (VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy. APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy)

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - LOVRA, Éva - KRIŠTEKOVÁ, Laura. Začiatky moderného mestského plánovania v Uhorsku. Prípad Bratislavy a Nového Sadu [The beginnings of modern urban planning in the Kingdom of Hungary using the examples of Bratislava and Novi Sad]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 3, s. 467-480. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.3.4 (VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy. APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy)

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - ANDRÁŠIOVÁ, Katarína - DULLA, Matúš - HABERLANDOVÁ, Katarína - KRIŠTEKOVÁ, Laura - SZALAY, Peter. Bratislava: A City without a Plan. In Herito : dziedzictwo, kultura, wspólczesnosc, 2016, vol. 8, no. 22-23, p. 160-175. ISSN 2082-310X.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

KRIŠTEKOVÁ, Laura. Architektúra historických kasární na Slovensku : historicko-spolocenský a achitektonický vývoj do roku 1918. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2017, roč. 21, č. 4, s. 42-63. ISSN 1335-3314.

PASTOREKOVÁ, Laura. Architektúra historických kasární na Slovensku : historicko-spoločenský a architektonický vývoj v období rokov 1918 – 1939 a vplyv vojenskej architektúry na podobu slovenských miest. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2018, roč. 22, č. 1, s. 22-55. ISSN 1335-3314.

KRIŠTEKOVÁ, Laura. Od športu ku komercii : história plánovania a výstavby športových stavieb v Bratislave [From sport to commercialism. History of planning and construction of buildings for sport in Bratislava]. In ALFA : Architecture Papers of the Faculty of Architecture and Design STU, 2020, č. 2, s. 13-19. ISSN 2729-7640. Dostupné na internete: <https://alfa.stuba.sk/wp-content/uploads/2020/10/02_2020_Kri%C5%A1tekov%C3%A1.pdf>

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - KRIŠTEKOVÁ, Laura. Aký bude Areál SAV? : história a perspektívy urbanistického a architektonického rozvoja areálu SAV v Bratislave. In Alfa Spectra : Urbanistické listy FA STU. Stredoeurópský vedecký a odborný časopis FA STU. Central European Journal of Architecture and Planning FA STU, 2016, roč. 21, č. 2, s. 4-17. ISSN 1135-2679.

ADMB Vedecké práce v zahraničných neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

KRIŠTEKOVÁ, Laura** - VODRÁŽKA, Peter. (In)Visible Elements of the City: Military Architecture in the Context of Urban Structure Development. In Procedia Engineering, 2016, vol. 161, p. 2161-2167. (2015: 0.238 - SJR). ISSN 1877-7058. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.08.809

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

HABERLANDOVÁ, Katarína - KRIŠTEKOVÁ, Laura. City-shaping modernity : Danube district [Mestotvorná moderna : Dunajská štvrť]. In (Un)Planned Bratislava. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the SAS, Centre of Operations of the SAS, 2019, pp. 228-255. ISBN 978-80-224-1852-2.

HABERLANDOVÁ, Katarína - KRIŠTEKOVÁ, Laura - BOČKOVÁ, Monika. Embankments as a problem : Danube embankments [Nábrežie ako problém : Dunajské nábrežie]. In (Un)Planned Bratislava. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the SAS, Centre of Operations of the SAS, 2019, pp. 134-171. ISBN 978-80-224-1852-2.

HABERLANDOVÁ, Katarína - KRIŠTEKOVÁ, Laura. Theatre Architecture in Bratislava in the Context of Cultural-Social Changes, Urban-Planning Concepts and Architectural Innovations over Three Centuries. In Cultural and Artistic Transfers in Theatre and Music : Past, Present, and Perspectives. - Bratislava : VEDA Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2021, p. 114-138. ISBN 978-80-224-1911-6. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2021.9788022419116.07 (APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy. VEGA č. 1/0286/21 : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku)

PASTOREKOVÁ, Laura - VODRÁŽKA, Peter. Architektúra pre erár. Vplyv vojenských udalostí na obraz slovenských miest [Architecture for the Army.Impact of Military Events on the Image of Slovak Cities]. In Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest. - Bratislava : Vydavateľstvo Igor-Iliť - RádioPrint, 2019, s. 457-478. ISBN 978-80-89867-05-9. (VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy. Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

KRIŠTEKOVÁ, Laura - SZALAY, Peter. Vojna v meste [City in War]. In Vojnová Bratislava : 1939-1945. - Bratislava : Marenčin PT, 2019, s. 285-306. ISBN 978-80-569-0131-1.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - KRIŠTEKOVÁ, Laura - BOČKOVÁ, Monika. From linear street to complex urban space : Obchodná ulica [Od lineárnej ulice k zložitému mestskému priestoru : Obchodná ulica]. In (Un)Planned Bratislava. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the SAS, Centre of Operations of the SAS, 2019, pp. 66-95. ISBN 978-80-224-1852-2.

SZALAY, Peter - KRIŠTEKOVÁ, Laura. Fragments of concepts : goverment district and the transverse axis [Fragmenty konceptov : vládna štvrť a priečna os]. In (Un)Planned Bratislava. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the SAS, Centre of Operations of the SAS, 2019, pp. 172-227. ISBN 978-80-224-1852-2.

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

KRIŠTEKOVÁ, Laura. Military interventions: The typology and transformation of urban form in Bratislava. In Rigenerare le aree militari dismesse : prospettive, dibattiti e riconversioni in Italia, Spagna e in contesti internazionali. Eds. Federico Camerin, Francesco Gastaldi. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli Editore, 2021, p. 282-294. ISBN 978-88-916-5082-5. Názov z hl. obrazovky (VEGA č. 1/0286/21 : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku. Vega č. 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike : Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia)

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

PASTOREKOVÁ, Laura. Architectural and urban transitions of military barracks in Slovakia. In Military Landscapes. A future for military heritage : proceedings of the conference [elektronický zdroj]. - Milano : Skirà, 2017, 8 p. ISBN 978-88-572-3732-9.

AFK Postery zo zahraničných konferencií

KRIŠTEKOVÁ, Laura. From center to periphery. Architectural and urban transitions of military barracks in Slovakia. In Military Landscapes : a future for military heritage. - Milano : Skira, 2017, p. 240 – 241, Poster 041. ISBN 978-88-572-3732-2.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

KRIŠTEKOVÁ, Laura. Nesplnený sen o veľkom Prešporku : zložité diskusie okolo mestskej výstavby na prelome 19. a 20. storočia. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 206-214. ISBN 978-80-8159-999-6.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - KRIŠTEKOVÁ, Laura. Historický vývoj urbánnej štruktúry obchodnej ulice. In Obchodná: zbúrať, prestavať, dostavať. Editori V. Hain, G. Rolenčíková. - Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2016, s. 8-10. ISBN 978-80-227-4594-9.

CIB Skladačka k výstave (menej ako 8 s.) vydaná doma

Hodnota a postoj, Nové bývanie v Bratislave : Dni architektúry 2016. Editori Anna Gondová, Katarína Haberlandová, Henrieta Moravčíková, Laura Pastoreková, Peter Szalay. Bratislava : ÚSTARCH SAV, 2016. 4 s.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

KRIŠTEKOVÁ, Laura. Administratívna budova GA Drilling = GA Drilling Office Building. In Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019. - Bratislava : SLOVART, 2020, s. 88-93. ISBN 978-80-556-4563-6.

PASTOREKOVÁ, Laura. Arkshelter = Arkshelter. In Ročenka slovenskej architektúry 2016/2017. - Bratislava : SLOVART, 2018, s.130-135. ISBN 978-80-556-3257-5.

KRIŠTEKOVÁ, Laura. Dom AnuAzu = AnuAzu House. In Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019. - Bratislava : SLOVART, 2020, s. 148-153. ISBN 978-80-556-4563-6.

PASTOREKOVÁ, Laura. Dom v dome, Bernolákovo = House within a House, Bernolákovo. In Ročenka slovenskej architektúry 2016/2017. - Bratislava : SLOVART, 2018, s. 112-117. ISBN 978-80-556-3257-5.

PASTOREKOVÁ, Laura. Fach, Bratislava = Fach, Bratislava. In Ročenka slovenskej architektúry 2016/2017. - Bratislava : SLOVART, 2018, s. 70-75. ISBN 978-80-556-3257-5.

KRIŠTEKOVÁ, Laura. Chata v lese = Forest Cottage. In Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019. - Bratislava : SLOVART, 2020, s. 142-147. ISBN 978-80-556-4563-6.

PASTOREKOVÁ, Laura. Lávka a prístrešok, Straník = Footbridge and Shelter, Straník. In Ročenka slovenskej architektúry 2016/2017. - Bratislava : SLOVART, 2018, s. 136-141. ISBN 978-80-556-3257-5.

KRIŠTEKOVÁ, Laura. Polyfunkčný súbor Seberiniho = Seberiniho Multipurpose Complex. In Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019. - Bratislava : SLOVART, 2020, s. 106-111. ISBN 978-80-556-4563-6.

KRIŠTEKOVÁ, Laura. VIOLA - centrum pre umenie = VIOLA - Performing Arts Center. In Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019. - Bratislava : SLOVART, 2020, s. 52-57. ISBN 978-80-556-4563-6.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=9387&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia