Historický ústav SAV
 
Linda Osyková, PhD. Slovenská verzia
Mgr. Linda Osyková, PhD. Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22
E-mail: linda.osykova@savba.sk

WWW:

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

Political, Social and Cultural History of Slovakia in Inter-war Czechoslovakia, the Election Campaign of Political Parties, Political Socialization of Citizens, Personalities in Politics, Symbolic and Artistic Features of the Policy, Urban Policy of the State, Building of Social Infrastructure (Construction of Block of Flats, Schools, Medical Facilities) in Slovakia during the Period 1918 – 1945.

Education:

1999 - magisterské štúdium, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, odbor história – slovenský jazyk a literatúra
2009 - interné doktorandské štúdium, Historický ústav SAV, vedný odbor: slovenské dejiny

Member of editorial boards:

2006 - 2012 redaktorka časopisu História

Publishing activity

Years 2016 - 2021

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

OSYKOVÁ, Linda. Bytová núdza, výstavba a legislatíva [A Shortage of Flats; Construction and Legislation]. In Dva režimy jednej krajiny. - Bratislava : VEDA, 2017, s. 131-143. ISBN 978-80-224-1625-2. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre)

OSYKOVÁ, Linda. Otázky zahraničnej politiky v predvolebných programoch politických strán na Slovensku v období 1. ČSR [Foreign Policy Topics in the Programs of Political Parties in Slovakia during the 1th Czechoslovak Republic Period]. In Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s. 73-85. ISBN 978-80-224-1564-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940. Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938)

OSYKOVÁ, Linda. Problematika bývania v Trnave v rokoch 1918-1945 [The Issue of Living in Trnava from 1918-1945]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 501-516. ISBN 978-80-224-1653-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939)

OSYKOVÁ, Linda. Sociálni demokrati verzus komunisti. Politické a sociálne nástroje agitácie pred voľbami v rokoch 1920 a 1925 na Slovensku [Social Democrats vs. Communists. Political and social instruments of the agitation before the parliamentary elections in 1920 and 1925 in Slovakia]. In „S ľudom a pre ľud“ : cesty k demokracii na Slovensku za monarchie a prvej republiky. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 211-231. ISBN 978-80-224-1866-9. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939)

OSYKOVÁ, Linda. Stav školstva na Slovensku v medzivojnovom období a výstavba škôl na príklade mesta Trnava [The State of School System in Slovakia during the Inter-war Period and the Construction of Schools as Shown on the Case of the City of Trnava]. In Premeny osvety a vybraných školských výchovno-vzdelávacích prostriedkov na Slovensku (1918-1939). - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve SAV VEDA, 2016, s. 81-102. ISBN 978-80-224-1536-1. (Vega 2/0122/13 : Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. Vega 2/0122/13 : Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

OSYKOVÁ, Linda. Budovanie zdravotníckych a zdraviu prospešných zariadení v Trnave v medzivojnovom období [The building health and health benefits institutions in Trnava in the inter-war petriod]. In Studia Historica Nitriensia, 2018, roč. 22, č. 1, s. 155-173. (2017: 0.102 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1338-7219. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

OSYKOVÁ, Linda. Architekti, stavitelia a ďalšie osobnosti spojené so sociálne prospešnou výstavbou v Trnave v rokoch 1918 - 1945 [Architects, Builders and other Personalities in Charge of the Socially Oriented Constructions in Trnava from 1918 till 1945]. In HANULA, Matej - DUCHOŇOVÁ, Diana. Človek modernej doby. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 255-272. ISBN 978-80-224-1880-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. VEGA 2/006/16 : Politické, kultúrne a ekonomické elity židovskej komunity v rokoch 1918 – 1945)

OSYKOVÁ, Linda. Ivan Dérer, aktívny agitátor sociálnych demokratov v medzivojnovom období [Ivan Dérer - An Active Social Democratic Agitator of the Inteerwar Period]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 111-130. ISBN 978-80-224-1733-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939)

OSYKOVÁ, Linda. Výstavba škôl a zdravotníckych zariadení v Trnave v medzivojnovom období [The Construction of Schools and Medical Facilities in Trnava during the Inter-War Period]. In Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách : jubileum Valeriána Bystrického. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2016, s. 139-149. ISBN 978-80-224-1503-3. (Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

OSYKOVÁ, Linda. Nadávky, bitky a karikatúry : predvolebné kortešačky na Slovensku v medzivojnovom období. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 320-332. ISBN 978-80-8159-680-3.

OSYKOVÁ, Linda. Záhrada v nemocnici, sprchy na streche školy : výstavba verejne prospešných budov v Trnave v medzivojnovom období. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 314-324. ISBN 978-80-8159-892-0.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

OSYKOVÁ, Linda. Michálek, Slavomír. San Francisco 1945. Vznik organizácie spojených národov. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 1, s. 175-176. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575.

Years 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / Linda Osyková, Matej Hanula a kol. ; recenzenti: Martin Hetényi, Milan Katuninec [Ideology across Borders. Transfers of Thoughts in Europe and in Slovakia during the 1st Half of the 20th Century]. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - 195 s. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0119/14 Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938 Vega 2/0122/13 Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Aktivity centrálnych ministerstiev v kultúrnej a školskej politike čs. štátu a kompetencie Referátu Ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave, osobnosti). - ISBN 9788022414616

AAB02 Občianska spoločnosť a politická kultúra : kapitoly z dejín Slovenska 1918-1938 / Bohumila Ferenčuhová, Jaroslava Roguľová a kol. Alena Bartlová, Martin Brtko, Valerián Bystrický, Bohumila Ferenčuhová, Matej Hanula, Vlasta Jaksicsová, Natália Krajčovičová, Linda Osyková, Jaroslava Roguľová, Milan Zemko [Civil Society and Political Culture. Chapters from the History of Slovakia 1918 - 1938]. - 1. vyd. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 214 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných dejín Slovenska pri Historickom ústave SAV, Vega 2/0122/09 Občianska spoločnosť na Slovensku počas 1. ČSR (Vývoj na demokratickej báze a vonkajšie a vnútorné vplyvy demokratického, autoritatívneho a totalitného typu), Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické východiská výskumu, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii. - ISBN 978-80-971189-0-7

AAB03 Premeny v školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918-1945) / Ľubica Kázmerová a kol. Autori: Anna Falisová, Matej Hanula, Vlasta Jaksicsová, Ľubica Kázmerová, Martina Orosová, Linda Osyková, Milan Zemko. Preklad do anglického jazyka Matej Hanula [Transformation of Education and School System in Slovakia during 1918 - 1945]. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama spo.s.r.o., 2012. - 142 s. - Vega 2/0054/10 Inštitucionalizácia vzdelávacieho systému na Slovensku v rokoch 1918-1945 (Štruktúra vzdelávania, vývinové tendencie, sociálne prejavy), Vega 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia, Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), riešené na HÚ SAV. - ISBN 978-80-970302-5-4

AAB04 Volebné kampane politických strán na Slovensku počas 1. ČSR / Linda Osyková [Election Campaigns of Political Parties in Slovakia during the 1st Czechoslovak Republic]. - 1. vyd. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 274 s. - Vega 2/0122/09 Občianska spoločnosť na Slovensku počas 1. ČSR (Vývoj na demokratickej báze a vonkajšie a vnútorné vplyvy demokratického, autoritatívneho a totalitného typu). - ISBN 978-80-224-1228-5

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Antisemizmus v predvolebnej propagande (SĽS) HSĽS v 20. rokoch 20. storočia / Linda Osyková [Anti-Jewish Agitation and the People's Party before the Parliamentary Election in Slovakia in the 1920's].
In Antisemitizmus a propaganda / Eduard Nižňanský, Michala Lônčíková a kol. - Bratislava : Filozofická fakulta UK Katedra všeobecných dejín : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií : Poľský inštitut Bratislava, 2014. - ISBN 978-80-8127-119-9. - S. 11-22.

ABD02 Hranice koaličného partnerstva agrárnikov a sociálnych demokratov : k sociálnym programom agrárnej a sociálno-demokratickej strany v medzivojnovom období / Linda Osyková [Limits of the Coalition Partnership between Agrarians and Social Democrats. To Social Programs of Agrarian and Social Democratic Party during the Interwar Period]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti na Slovensku a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a komunistického hnutia (1918-1939).
In Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / Linda Osyková, matej Hanula a kol. ; recenzenti: Martin Hetényi, Milan Katuninec. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414616. - S. 87-103.

ABD03 Jubilejné oslavy 28. a 30. októbra 1928 na Slovensku / Linda Osyková [Anniversary celebrations in Slovakia on the 28th and 30th of October, 1928]. - Vega 2/0054/10 Inštitucionalizácia vzdelanosti a vzdelávania na Slovensku v rokoch 1918-1945 (štruktúra vzdelávania, vývinové tendencie, sociálne prejavy).
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 183-198.

ABD04 Postavenie žien na Slovensku v rokoch 1939-1941 / Linda Osyková [The Status of Women in Slovakia in 1939-1941]. - Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické prístupy, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii.
In Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-89396-32-0. - S. 183-193.

ABD05 Premeny volebnej kampane na Slovensku v medzivojnovom období / Linda Osyková [Changes of Electoral Compaign in Slovakia during the Inter-war Period]. - Vega 2/0122/09 Občianska spoločnosť na Slovensku počas I. ČSR (vývoj na demokratickej báze, vonkajšie a vnútorné vplyvy demokratického aj autoritatívneho typu), Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém.
In Občianska spoločnosť a politická kultúra : kapitoly z dejín Slovenska 1918-1938 / Bohumila Ferenčuhová, Jaroslava Roguľová a kol. - 1.vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-971189-0-7. - S. 135-152.

ABD06 Vzdelávanie a politika v programoch ľudovej, sociálnodemokratickej a agrárnej strany : (programy a realita) / Linda Osyková [Education and Politics reflected by the Programms of People´s Party, Social Democratic Party and Agrarian Party (Programs and Reality)].
In Premeny v školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918-1945) / Ľubica Kázmerová a kol., preklad do anglického jazyka Matej Hanula. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama spo.s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-970302-5-4. - S.71-86.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 K sociálnym programom sociálno-demokratickej a komunistickej strany na Slovensku počas 1. Československej republiky / Linda Osyková [To the Social Programs of the Social-Democratic and Communistic Party in Slovakia during the Existence of the 1st Czechoslovak Republic]. - Vega 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a komunistického hnutia (1918-1939).
In Zborník Slovenského národného múzea [seriál]. História. - Roč. CIV, č. 50 (2013), s. 115-128.

ADFB02 Legislatívne riešenia bytovej krízy počas 1. ČSR a realizácia zákonov v praxi na príklade Bratislavy [elektronický zdroj] / Linda Osyková [The Legislative Solutions to the Housing Crisis During the First Czechoslovak Republic and the Implementation of Laws into Practice; Case Study of Bratislava]. - VEGA 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a komunistického hnutia (1918-1939).
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč.9, č. 2 (2015), s. 152-165.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Agrárna strana v trnavskom okrese v medzivojnovom období / Linda Osyková [Agrarian Party in Trnava Region between Wars].
In Regionální zvláštnosti politiky agrární strany v období první Československé republiky / Editoři Josef Harna, Blanka Rašticová. - Uherské Hradiště : Slovácke muzeum, 2012. - ISBN 978-80-87671-01-6. - S. 135-146.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Protižidovská agitácia v druhej polovici 30. rokov 20. storočia na Slovensku / Linda Osyková [Anti-Jewish Agitation in the second half of the 30s of the 20th Century in Slovakia]. - Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické prístupy, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii.
In Riešenie židovskej otázky v spojeneckých krajinách nacistického Nemecka / Viera Kováčová a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012. - ISBN 978-80-89514-12-0. - S.30-45.

AED02 Výtvarná podoba volieb na Slovensku v medzivojnovom období / Linda Osyková [Representation of Elections in Visual Art in Slovakia during the Inter-war Period].
In K dejinám dizajnu na Slovensku / Editori: Adriena Pekárová, Zdeno Kolesár. - Bratislava : Slovenské centrum dizajnu, 2013. - ISBN 978-80-970173-6-1. - S. 138-155.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / editori: Linda Osyková, Matej Hanula ; recenzenti: Martin Hetényi, Milan Katuninec [Ideology across Borders. Transfers of Thoughts in Europe and in Slovakia during the 1st Half of the 20th Century]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. - 195 s. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. VEGA 2/0119/14 Formovanie zahraničnopolitického myslenia politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938. VEGA 2/0122/13 Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. - ISBN 978-80-224-1461-6

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Arpáš, Róbert. Autonómia: Víťazstvo alebo prehra ? Vyvrcholenie politického zápasu HSĹS o autónomiu Slovenska. bratislava: veda, vydavateľstvo SAV, 2011, 200 s. ISBN 9788022411905 / Linda Osyková.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 4 (2013), s. 711-712.

GII02 K nedožitému jubileu Milana Zemka / Linda Osyková.
In Správy Slovenskej akadémie vied [seriál]. - ISSN 0139-6307. - Roč. 50, č. 7-8, (2014), s. 14-15.

GII03 Medzinárodná vedecká konferencia Ako historici píšu biografie / Linda Osyková.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 1 (2012), s.177-179.

GII04 Medzinárodná vedecká konferencia Medzi politickým a sociálnym radikalizmom 1918-1939 / Linda Osyková.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 4 (2015), s. 710-714.

GII05 medzinárodná vedecká konferencia Každodennosť 19. a 20. storočia / Linda Osyková.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 3 (2015), s. 564-566.

GII06 Slovo na úvod / Linda Osyková, Matej Hanula [Foreword].
In Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / Linda Osyková, matej Hanula a kol. ; recenzenti: Martin Hetényi, Milan Katuninec. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414616. - S. 7-11.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=6079&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia