Historický ústav SAV
 
PhDr. Michal Schvarc, PhD. English version

PhDr. Michal Schvarc, PhD.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22
E-mail: michal.schvarc@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

nemecká menšina na Slovensku 1918 - 1945
slovensko-nemecké vzťahy 1938 - 1945
nacionálno-socialistická »Volkstumspolitik« v strednej a v juhovýchodnej Európe 1939 - 1945

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 1998
PhD. - UMB, Fakulta humanitných vied, 2008
PhDr. - 2004

Študijné pobyty:

Haus der Geschichte der Bundesrepublik, KZ-Gedenkstätte Dachau, október 2005
Arbeitsgemeinschaft der Donauländer, Universität Wien, Institut für osteurpäische Geschichte, 2006 - 2007
Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) Wien, október 2017 – júl 2018
Zentrum für Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte München, máj – jún 2019

Ocenenia:

Cena SAV Špičková publikácia v kategórii vedecké monografie 2020 za prácu Zückert, Martin – Schvarc, Michal – Fiamová Martina: Die Evakuierung der Deutschen aus der Slowakei 1944/45. Verlauf, Kontexte. Folgen. Göttingen 2019

Členstvo v redakčných radách:

Historický časopis, od 2019

Členstvo v komisiách:

Slovensko-nemecká komisia historikov (funkcia: člen), od 2014
Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa (funkcia: člen), od 2011
Collegium Carolinum München, člen, od 2020

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

ZÜCKERT, Martin - SCHVARC, Michal - FIAMOVÁ, Martina. Die Evakuierung der Deutschen aus der Slowakei 1944/45 : Verlauf, Kontexte, Folgen [The Evacuation of the Germans from Slovakia in 1944/45: Course, Contexts, Consequences]. München : Vandenhoeck & Ruprecht, 2019. 341 s. Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, 139. ISBN 978-3-525-31075-5. ISSN 0530-9794

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

HALLON, Ľudovít - SCHVARC, Michal. Slovenské pracovné sily v Nemeckej ríši 1943-1945 [Slovak Labor Force in the German Reich 1943-1945]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 340-364. ISBN 978-80-224-1779-2.

HALLON, Ľudovít - SCHVARC, Michal. Slovensko-nemecké hospodárske vzťahy 1941-1944 [Slovak-German Economic Relations 1941-1944]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 33-58. ISBN 978-80-224-1779-2.

SCHVARC, Michal. Krvavé stopy na východe. K zločinom slovenských vojakov v okupovanom Sovietskom zväze [Footsteps of Blood in the East - On the Crimes of Slovak Soldiers in the Occupied Soviet Union]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 275-293. ISBN 978-80-224-1653-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. VEGA 2/0110/16 : Nábor a vojenská služba slovenských Nemcov vo Waffen-SS 1939-1945. Predpoklady, priebeh, zaradenie do jednotlivých formácií a trestno-právne dôsledky po roku 1945)

SCHVARC, Michal. Muž, ktorý vyvolal rozruch. Otto Ohlendorf a jeho svedecká výpoveď pred medzinárodným vojenským tribunálom v Norimbergu [The man who "dropped a bombshell". Otto Ohlendorf and his testimony before the International Military Tribunal in Nuremberg]. In Rok po vojne. Slovensko a Európa v roku 1946. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici : Historický ústav SAV : Vojenský historický ústav v Bratislave, 2017, s. 113-128. ISBN 978-80-89514-44-1. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

HLAVINKA, Ján - SCHVARC, Michal. Akcia Reinhardt a deportácie slovenských Židov do Lublinskej oblasti v dokumentoch [Operation Reinhardt and the Deportation of Slovak Jews to the Lublin District Through Documents]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 4, s. 729-754. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2021.69.4.7

SCHVARC, Michal - HLAVINKA, Ján. Deportácie Židov zo Spiša v septembri 1944. K začiatkom a chronológii druhej vlny deportácií Židov zo Slovenska [The Deportation of Jews from Spiš in September 1944. On the Beginning and Chronology of the Second Wave of Deportation of Jews from Slovakia]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 4, s. 677-692. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2021.69.4.5 (VEGA č. 2/0134/20 : Akcia Reinhardt a Slovensko. Osudy slovenských Židov deportovaných v roku 1942 do Oblasti Lublin. APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

SCHVARC, Michal. "Every German in the Specified Year Groups has to appear before the Commissions without Invitation." The Recruitment and Service of Germans from Slovakia in the Waffen-SS 1939–1945. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 6, s. 991-1027. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2020.68.6.4 (VEGA 2/0110/16 : Nábor a vojenská služba slovenských Nemcov vo Waffen-SS 1939-1945. Predpoklady, priebeh, zaradenie do jednotlivých formácií a trestno-právne dôsledky po roku 1945. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

SCHVARC, Michal. "Každý Nemec uvedených ročníkov sa má bez vyzvania dostaviť pred komisie." Nábor a služba slovenských Nemcov vo Waffen-SS 1939-1945 [“Every German in the Specified Year Groups has to appear before the Commissions without Invitation.” The Recruitment and Service of Germans from Slovakia in the Waffen-SS 1939–1945]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 4, s. 659-693. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.4.4 (VEGA 2/0110/16 : Nábor a vojenská služba slovenských Nemcov vo Waffen-SS 1939-1945. Predpoklady, priebeh, zaradenie do jednotlivých formácií a trestno-právne dôsledky po roku 1945. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

SCHVARC, Michal. Der ‚Judenkönig‘ der Edlgasse : Gustav Hauskrecht und die Verfolgung der Juden in Bratislava 1944/1945 [Jewish King from Edlgasse. Gustav Hauskrecht and the persecution of Jews in Bratislava 1944/1945]. In S:I.M.O.N. : Shoah: Intervention. Methods. DocumentatiON, 2019, vol. 6, no. 2, s. 94-109. ISSN 2408-9192. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://simon.vwi.ac.at/public/journals/1/fullissues/SIMON-02-2019-Buch.pdf> (VEGA 2/0110/16 : Nábor a vojenská služba slovenských Nemcov vo Waffen-SS 1939-1945. Predpoklady, priebeh, zaradenie do jednotlivých formácií a trestno-právne dôsledky po roku 1945)

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

SCHVARC, Michal. "We are Telling you Nicely not to Meddle in our Business with the Jews" : Deutsche Partei, its Organisational Units and Violence against Jews 1938-1941. In Judaica et holocaustica : recenzovaný vedecký časopis, 2019, roč. 10, č. 2, s. 26-45. ISSN 2644-7045. (VEGA 2/0110/16 : Nábor a vojenská služba slovenských Nemcov vo Waffen-SS 1939-1945. Predpoklady, priebeh, zaradenie do jednotlivých formácií a trestno-právne dôsledky po roku 1945)

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

SCHVARC, Michal. Sicherheitsdienst a autonómne Slovensko. Príklad Wernera Göttscha [ Sicherheistdienst and the Autonomous Slovakia. A Biographical Sketch of Werner Göttsch]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2019, roč. 13, č. 1, s. 7-18. (2019 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.forumhistoriae.sk/sites/default/files/02_sicherheitsdienst-a-autonomne-slovensko-priklad-wernera-gottscha_0.pdf> (VEGA 2/0110/16 : Nábor a vojenská služba slovenských Nemcov vo Waffen-SS 1939-1945. Predpoklady, priebeh, zaradenie do jednotlivých formácií a trestno-právne dôsledky po roku 1945. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

CASAGRANDE, Thomas - SCHVARC, Michal - SPANNENBERGER, Norbert - TRAŞCA, Ottmar. The Volksdeutsche : A case study from south - eastern Europe. In The Waffen -SS : A European History. - New York : OXFORD University Press, 2017, s. 209-251. ISBN 978-0-19-879055-6.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

HLAVINKA, Ján - SCHVARC, Michal. Report of the Deutsche Partei Economic Office on the Aryanisation of enterprises in Slovakia (1942). In Judaica et holocaustica 2020 : peer-reviewed scientific journal. - Banská Bystrica ; Bratislava : Múzeum SNP : Univerzita Komenského Filozofická fakulta, Katedra všeobecných dejín, 2020, vol. 11, no. 1, p. 34-63. ISSN 2644-7045.

SCHVARC, Michal. Evakuácia etnických Nemcov z dunajsko-karpatského priestoru 1944 - 1945 [Evacuation of ethnic Germans from the Danube-Carpathian area 1944 - 1945]. In MIČEV, Stanislav et al. Oslobodenie Slovenska a koniec druhej svetovej vojny. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2020, s. 208-219. ISBN 978-80-89514-94-6. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

SCHVARC, Michal. Len "podpora práce nemectva"? K otázke skrytého financovania aktivít nemeckých politických zoskupení na Slovensku Nemeckom 1933 - 1941 [Merely the “Support of the work of Germans?” Hidden funding of cultural-political activities of the German minority in Slovakia by Germany, 1933–1941]. In VÖRÖS, Ladislav. Politická korupcia na území Slovenska a Čiech v 19. a 20. storočí. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 177-193. ISBN 978-80-224-1865-2. (VEGA 2/0121/17 : Politická korupcia na území Slovenska v 19. a 20. storočí. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

SCHVARC, Michal - HRUBOŇ, Anton. Od "ochrany nemeckej veci" ku kultu hákového kríža. Rola Karpatskonemeckej strany pri fašizácií nemeckej menšiny na Slovensku. In Fašizmus náš slovenský : korene, podoby a reflexie fašizmu na Slovensku (1919-1945). - Bratislava : Premedia, 2021, s. 175-201. ISBN 978-80-8159-811-1.

SCHVARC, Michal. Páchateľ holokaustu zo stredu spoločnosti : prípad bratislavského Nemca Gustava Hauskrechta [From an Ordinary Citizen to Holocaust Culprit : The Case of Gustav Hauskrecht - a German from Bratislava]. In HANULA, Matej - DUCHOŇOVÁ, Diana. Človek modernej doby. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 172-193. ISBN 978-80-224-1880-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. VEGA č. 2/0134/20 : Akcia Reinhardt a Slovensko. Osudy slovenských Židov deportovaných v roku 1942 do Oblasti Lublin)

SCHVARC, Michal. Sicherheitsdienst a slovenská secesia 1938/1939 [Sicherheitsdienst and the Slovak Secession 1938/39]. In Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách : jubileum Valeriána Bystrického. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2016, s. 287-302. ISBN 978-80-224-1503-3. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0101/13 : Akcia "erweiterte Kinderlandverschickung". Tábory nemeckých detí na Slovensku v rokoch 1941-1944. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

SCHVARC, Michal. "Slováci sú v stave zabezpečiť ochranu krajiny a hraníc". Okupácia západného Slovenska Wehrmachtom a konflikt s Maďarskom na východnom Slovensku v marci 1939 ["Slovaks are able to Ensure Protection of the Country and its Borders". Occupation of Western Slovakia by Werhmacht and Conflict with Hungary in Eastern Slovakia in March 1939]. In Slovensko proti fašizmu na strane demokracie : životné jubileum Jozefa Bystrického. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 75-92. ISBN 978-80--89523-66-5. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

SCHVARC, Michal. „Bolo to tak správne, otec Raiffeisen?“ Nemecké družstevníctvo na Slovensku počas druhej svetovej vojny [“Was that right, father Raiffeisen?” German Cooperatives in Slovakia during the Second World War]. In Od denára k euru : fenomén peňazí v dejinách Slovenska. - Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 289-304. ISBN 978-80-224-1922-2. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

HALLON, Ľudovít - BAKA, Igor - FIAMOVÁ, Martina - HLAVINKA, Ján - KÁZMEROVÁ, Ľubica - ROGUĽOVÁ, Jaroslava - SABOL, Miroslav - SCHVARC, Michal. Kronika Slovenského štátu 1939-1941. Recenzenti: Peter Mičko, Ivan Jakubec. Praha : Ottovo nakladatelství : Historický ústav SAV Bratislava : Vojenský historický ústav v Bratislave, 2019. 271 s. ISBN 978-80-7451-754-9

HALLON, Ľudovít - BAKA, Igor - FALISOVÁ, Anna - FIAMOVÁ, Martina - HABERLANDOVÁ, Katarína - HANULA, Matej - HLAVINKA, Ján - HOLKO, Ján - KÁZMEROVÁ, Ľubica - MEDVECKÝ, Matej - SABOL, Miroslav - SCHVARC, Michal. Kronika Slovenského štátu 1941-1943. Autori textov: Igor Baka, Anna Falisová, Martina Fiamová, Katarína Haberlandová, Ľudovít Hallon, Matej Hanula, Ján Hlavinka, Ján Holko, Ľubica Kázmerová, Matej Medvecký, Miroslav Sabol, Michal Schvarc. Praha : Ottovo nakladatelství : Historický ústav SAV : Vojenský historický ústav v Bratislave, 2021. 400 s. ISBN 978-80-7451-859-1

BBA Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

SCHVARC, Michal. "Heim ins Reich"? Die Karpatendeutschen und die Zwangsmigrationsmassnahmen des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums (Ein Vergleich der sog. kleinen Umsiedlungsaktionen in Südeuropa) ["Heim ins Reich?" Carpathian Germans and forced immigration measures of the Reich Commissioner for the Strengthening of Germandom ( Comparison of the small resettlement in south-east Europe)]. In Migration - Zentrum und Peripherie - Kulturelle Vielfalt : Neue Zugänge zur Geschichte der Deutschen in der Slowakei. - Leipzig : BiblionMedia, 2016, s. 115-160. ISBN 978-3-86688-512-7. (APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte)

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

SCHVARC, Michal. "Závažný delikt" : Politická čistka v réžii nemeckej Bezpečnostnej služby ["A serious offence". A political purge directed by the German Security Service]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 3, s. 30-35. ISSN 1335-8316.

ZAVACKÁ, Marína - SCHVARC, Michal. Počas SNP hľadali nacisti odbojárov podľa zoznamu. In HistoryWeb, 2020, 24.2. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/pocas-snp-hladali-nacisti-odbojarov-podla-zoznamu>

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

HALLON, Ľudovít - SCHVARC, Michal. Die Formen der Expansion des deutschen Kapitals in der Slowakei 1939-1945. In Eigentumsregime und Eigentumskonflikte im 20. Jahrhundert : Deutschland und die Tschechoslowakei im internationalen Kontext. - Essen : Klartext Verlag, 2018, s. 199-230. ISBN 978-3837-519433. (Vega 2/0043/16 : Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945)

SCHVARC, Michal. Od Karpatského múzea po Múzeum kultúry karpatských Nemcov. História nemeckého múzejníctva na Slovensku. In Paměť - expozice - ukládání : muzealizace dějin v česko-německo- slovenském kontextu. - Praha : Česko-německá komise historiků : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017, s. 162-174. ISBN 978-80-87782-73-6.

SCHVARC, Michal. Vom Karpathen-Museum" zum "Museum der Kultur der Karpatendeutschen". Zur Geschichte des deutschen Museumswesens in der Slowakei. Aus dem Slowakischen ins Deutsche übersetzt Miloslav Szabó. In Erinnern - Austellen - Speichern: Deutsch-tschechische und deutsch-slowakische Beziehungsgeschichte im Museum. - Essen : Klartext Verlag, 2017, s. 227-240. ISBN 978-3-8375-1689-0.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

SCHVARC, Michal. Najmilší hostia nášho národa. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 412-419. ISBN 978-80-8159-680-3.

SCHVARC, Michal. Večný oportunista, notorický luhár : neobyčajný príbeh novinára Fritza Fialu. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 385-398. ISBN 978-80-8159-999-6.

CKA Katalóg k výstave (viac ako 1 AH) vydaný v zahraničí

"Es lebe unsere gerechte Sache!" Der Slowakische Nationalaufstand, 29. August bis 27. Oktober 1944 : Eine Ausstellung der Deutscher Widerstand in Kooperation mit dem Historischen Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaft. Redaktion Ausstellungkatalog Petra Behrens, Johannes Tuchel. Texte und Konzeption Petra Behrens und Adam Hudek. Mitarbeit: Ján Hlavinka, Michal Schvarc et al. Berlin : Gedenkstätte der Deutschen Widerstand : Historický ústav SAV, 2016. 170 s. ISBN 978-3-945812-09-9

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Migration - Zentrum und Peripherie - Kulturelle Vielfalt : Neue Zugänge zur Geschichte der Deutschen in der Slowakei. Martin Zückert, Michal Schvarc, Jörg Meier (Hg.). Leipzig : BiblionMedia, 2016. 352 s. ISBN 978-3-86688-512-7

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

MEIER, Jörg - SCHVARC, Michal - ZÜCKERT, Martin. Vorwort. In Migration - Zentrum und Peripherie - Kulturelle Vielfalt : Neue Zugänge zur Geschichte der Deutschen in der Slowakei. - Leipzig : BiblionMedia, 2016, s. 7-11. ISBN 978-3-86688-512-7.

Roky 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Kauza Karvaš : štúdie a dokumenty k zatknutiu, zavlečeniu a internácii guvernéra Slovenskej národnej banky na území Nemeckej ríše 1944/1945 / Michal Schvarc, Ľudovít Hallon [Karvaš’s Case : Studies and Documents leading to Arrest, Introduction and Internment of the Governor of National Bank of Slovakia in the Territory of German Reich 1944/1945]. - 1. vyd. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - 222 s. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941, Vega 2/0101/13 "Akcia erweiterte Kinderlandverschickung". Tábory nemeckých detí na Slovensku v rokoch 1941-1944. - ISBN 978-80-89396-30-6

AAB02 Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív [Key Questions of Modern Slovak History]. - 1. vyd. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 395 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD) pri Historickom ústave SAV. - ISBN 978-80-224-1223-0

AAB03 Podoby nemecko-slovenského "ochranného priateľstva" : dokumenty k náboru a nasedeniu slovenských pracovných síl do Nemeckej ríše v rokoch 1939-1945 / Michal Schvarc, Ľudovít Hallon, Peter Mičko [Forms of German-Slovak “Protective Friendship” : Documents to Recruitment and Deployment of Slovak Workfolks in German Reich from 1939 till 1945]. - Bratislava : Historický ústav SAV : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012. - 406 s. - Vega 2/0090/10 Hospodárska migrácia na Slovensku v rokoch 1939-1945 riešený v Historickom ústave SAV, Vega 2/0097/10 Spoločenské predpoklady a dôsledky vývoja vedy a techniky na Slovensku v rokoch 1918-1989 riešený v Historickom ústave SAV, Centrum excelentnosti Historického ústavu SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), APVV -0352-07 Slovensko-nemecké vzťahy v rokoch 1938-1945 v dokumentoch. - ISBN 978-80-970302-6-1

AAB04 Pracovali v tretej ríši : štúdie a dokumenty k náboru a nasadeniu pracovných síl zo Slovenska v nacistickom Nemecku v rokoch 1938-1945 / Michal Schvarc, Ľudovít Hallon, Peter Mičko ; Recenzenti: Eduard Nižňanský, Martin Pekár, Igor Baka [They Worked in the Third Reich : Studies and Documents to Labour Recruitment and Deployment from Slovakia in Nazi Germany 1938 - 1945]. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - 463 s. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941. - ISBN 978-80-224-1451-7

AAB05 Slováci a druhá svetová vojna. XIII a / Vedúca autorského kolektívu: Jaroslava Roguľová. Autorský kolektív: Martina Fiamová, Ľudovít Hallon, Róbert Letz, Michal Schvarc, Marek Syrný ; Vedecká redaktorka zväzku XIII a: Jaroslava Roguľová. Recenzenti: Valerián Bystrický, Igor Baka. Editor: Pavel Dvořák [Slovaks and the Second World War]. - 1. vyd. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2015. - 399 s. - (Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov ; XIII a). - Vega 2/0071/15 Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. - ISBN 978-80-811-9093-3

AAB06 Slovenský štát 1939-1945: predstavy a realita / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. [Slovak State 1939-1945 : Conceptions and Reality]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - 336 s. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy. - ISBN 978-80-89396-32-0

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 "Fahndung nach deutschem Blut " ? K otázke budúceho usporiadania slovenského priestoru v kontexte "Volkstumspolitik" SS / Michal Schvarc ["Fahndung nach deutschem Blut"? To the question of future arrangement of Slovak area in context of "Volkstumspolitik" of the SS].
In V perimetri zameriavača : kapitoly z dejín Slovenska v druhej svetovej vojne, venované k 70. narodeninám PaedDr. Jána Stanislava, Csc. / Stanislav Mičev a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012. - ISBN 978-80-89514-06-9. - S.176-197.

ABD02 Finis Pressburg, Germans in Bratislava 1918-1948 / Michal Schvarc.
In Overcoming the old Borders : beyond the Paradigm of Slovak National History / Adam Hudek et al. - Bratislava : Institute of History, Slovak Academy of Sciences in Prodama, 2013. - ISBN 978-80-89396-26-9. - S. 111-123.

ABD03 Nábor slovenských Nemcov do Waffen-SS na prelome rokov 1942/1943 : (súvislosti, predpoklady, priebeh a dôsledky) / Michal Schvarc [The Recruitment of Slovak Germans into Waffen-SS at the turn of 1943 : (Context, Preconditions, Development and Consequences)]. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Slovensko v roku 1942 : politika - armáda - spoločnosť / Marian Uhrin a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2013. - ISBN 978-80-89514-24-3. - S. 133-150.

ABD04 Nacionálno-socialistická "nová Európa" a Slovensko / Michal Schvarc [Das nationalsozialistische "Neue Europa" und die Slowakei]. - Centrum excelntnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy. Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov.
In Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-89396-32-0. - S. 69-80.

ABD05 "Sicherheitsdienst " a politický pád Ferdinanda Ďurčanského / Michal Schvarc ["Sicherheitsdienst" and the Political Downfall of Ferdinand Ďurčanský]. - Centrum excelentnosti SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska.
In Odvaľujem balvan : pocta historickému remeslu Jozefa Jablonického / Norbert Kmeť, Marek Syrný a kolektív. - Bratislava ; Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2013. - ISBN 978-80-89514-21-2. - S. 94-116.

ABD06 Slovensko v plánoch expanzie nemeckého kapitálu do ropného priemyslu juhovýchodnej Európy po roku 1938 / Ľudovít Hallon, Michal Schvarc [Slovakia in the Plans of Nazi Capital Expansion to the Oil Industry in the Southeastern Europe after 1938]. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), riešený v HÚ SAV. Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho vývoja Slovenska 1939-1941.
In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; Recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 155-195.

ABD07 Štátna suverenita len ako fasáda ? Zásahy Nemecka do slovenského zákonodarstva v rokoch 1939-1940 / Michal Schvarc [Is state sovereignty only a facade? German interferences in Slovak legislation during the years 1939 – 1940]. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 641-657.

ABD08 Tretia fáza náboru slovenských Nemcov do Waffen-SS - medzištátna dohoda medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou zo 7. júna 1944 / Michal Schvarc [The third phase of conscription of Slovak Germans into the Waffen-SS - The interstate treaty between the Slovak republic and German Reich from the 7th June 1944]. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí na základe zmluvy č. 19/2013, výstup vedecko-výskuámnej úlohy SNM-MKKN Nemecká menšina v 20. storočí.
In Slovenské národné povstanie - Slovensko a Európa v roku 1944 / Marek Syrný a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2014. - ISBN 978-80-89514-30-4. - S. 272-282.

ABD09 Vznik Slovenskej národnej banky a Nemecko. (K niektorým otázkam nemeckého zasahovania do procesu konštituovania slovenského ceduľového ústavu v roku 1939) / Michal Schvarc [The establishment of the Slovak National Bank and the involvement of Germany (On the issue of German interference in the process of creating the Slovak Bank of issue in 1939)]. - Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941.
In Centrálne bankovníctvo : v stredoeurópskom priestore = Central Banking in Central Europe / František Chudjak, Ľudovít Hallon, Andrea Leková a kol. - Bratislava : Národná banka Slovenska : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-8043-202-7. - S. 130-137.

ABD10 Zahraničná politika Slovenskej republiky 1939-1945 a jej postavenie v rámci nemeckej sféry vplyvu / Michal Schvarc [The Foreign Policy of the Slovak Republic 1939-1945 and its Position in the German Sphere of Influence].
In Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1223-0. - S. 231-252.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Ideas, Reality and the International Context of the Social State in the Slovak Republic of 1939-1945 / Ľudovít Hallon, Michal Schvarc. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. VEGA 1/0546/13 Lesk a tiene v ekonomickom vývoji Slovenska 1939-1941.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 5 (2015), s. 901-937.

ADDB02 Predstavy, realita a medzinárodný kontext sociálneho štátu v Slovenskej republike 1939-1945 / Ľudovít Hallon - Michal Schvarc [Ideas, Reality and the International Context of the Social State in the Slovak Republic of 1939-1945]. - Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941. APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 4 (2014), s. 645-678.

ADDB03 "Vec: Československo". Neznáma správa Wernera Göttscha o okolnostiach vzniku Slovenského štátu / David Schriffl, Michal Schavarc [“Subject: Czechoslovakia”. An unknown report by Werner Göttsch on the circumstances of the origin of the Slovak state].
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 1 (2012), s.115-139.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Atentát na Reinharda Heydricha / Michal Schvarc, Marek Syrný [The Assassination of Reinhard Heydrich].
In Vojnová kronika [seriál] : spoločnosť, politika, armáda, kultúra. - ISSN 1338-6379. - Roč. I., č. 1 (2012), s.39-55.

ADFB02 "Kulturraub" alebo záchrana kultúrneho dedičstva ? Evakuácia archívov a kultúrnych pamiatok nemeckými orgánmi zo Slovenska koncom 2. svetovej vojny / Michal Schvarc ["Kulturraub" or Rescue? The Evacuation of Archives and other Cultural Heritage by Third Reich Authorities from Slovakia at the end of World War II]. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Muzeológia a kultúrne dedičstvo [seriál] : vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1339-2204. - č. 1 (2013), s. 75-82.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Durchdringung der Erdölindustrie Südosteuropas durch deutsches Kapital nach 1938 / Ľudovít Hallon, Michal Schvarc. - Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941, APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Bergbau und Krieg : 12. Internationaler Montanhistorischer Kongress Sterzing Hall in Tirol - Schwaz 2013 Tagungsband / Wolfgang Ingenhaeff, Johann Bair (Herausgeber). - Berenkamp Buch - und Kunstverlag, 2014. - ISBN 978-3-85093-331-5. - S. 67-94.

AEC02 "München" und die Entstehung des Slowakischen Staates / Valerián Bystrický, Michal Schvarc.
In Das Münchener Abkommen von 1938 in europäischer Perspektive / Herausgegeben von Jürgen Zarusky und Martin Zückert. - München : Oldenbourg Verlag München, 2013. - ISBN 978-3-486-70417-4. - S. 383-409.

AEC03 Zwischen Haken - und Doppelkreutz : Die "Deutsche Partei" im autonomen Landesteil Slowakei (Oktober 1938-März 1939) / Michal Schvarc.
In Politischen Strategien nationaler Minderheiten in der Zwischenkriegszeit / herausgegeben von Mathias Beer, Stefan Dyroff. - Munchen : Oldenbourg Verlag, 2013. - ISBN 978-3-11-035148-4. - S. 269-295.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AECA01 Zwischen Renationalisierung und staatlicher Integration. Zur Kirchenorganization der evangelischen Deutschen in der Zips nach dem Ersten Weltkrieg / Michal Schvarc. - CE Slovenské dejiny v dejinách Európy.
In Kirche und Gruppenbildungsprozesse deutscher Minderheiten in Ostmittel-und Südosteuropa 1918-1933 / Rainer Bendel, Robert Pech, Norbert Spannenberger (Hg.). - Berlin : LIT Verlag Dr. W. Hopf, 2015. - ISBN 9783643118066. - S. 137-146.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Szlovákia keleti határának kérdése 1938-1939 fordulóján a kárpátaljai autonómia és Cseh-Szlovákia felbomlásának kontextusában / Michal Schvarc, Martin Pekár [The Question of the Eastern Border of Slovakia in 1938 in the Context of the Dissolution of Czecho-Slovakia and Sub-Carpathian Autonomy]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Kárpáti Ukrajna: Vereckétől Husztig : egy Konfliktustörténet nemzeti olvasatai / Szerkesztette: Fedinec Csilla. - Pozsony : Kalligram Kiadó, 2014. - ISBN 978-80-8101-848-0. - S. 155-172.

AED02 "Tiso, Tuka, kde je múka ?" : (kríza v zásobovaní chlebovými obilninami v lete 1941 z pohľadu nemeckého vyslanectva).... / Michal Schvarc, Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol ["Tiso, Tuka, where is the Flour ?" : (Crisis in Bread Grains Supply in the Summer of 1941 from the View of German Legation)...]. - Vega 2/0090/10 Hospodárska migrácia na Slovensku v rokoch 1939-1945.
In Slovensko v roku 1941 : politika, armáda, spoločnosť / Marek Syrný a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012. - ISBN 978-80-89514-07-6. - S. 165-181.

AED03 Výlučne vnútorná záležitosť ? Národnostná politika vlády autonómnej Slovenskej krajiny s dôrazom na postavenie nemeckej menšiny / Michal Schvarc [An Exclusively Internal Affair? Ethnical Policy of the Autonomous Slovak Land with the Accent on the Status of the German Minority]. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vedecko-výskumná úloha SNM-MKKN Nemecká menšina v 20. storočí.
In V turbulentnom tridsaťročí : kapitoly z dejín Slovenska v rokoch 1918-1948 : venované 70. narodeninám prof. PhDr. Karola Fremala, Csc. / Zostavovatelia: Peter Mičko, Michal Šmigeľ, Marek Syrný. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. - S. 69-86.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 Evakuácia nemeckého obyvateľstva zo Slovenska (1944-1945) v kontexte migračných pohybov etnických Nemcov v juhovýchodnej Európe koncom II. svetovej vojny / Michal Schvarc, Matej Hanula [Evacuation of German Population from Slovakia (1944-1945) in the Context of the Movement of Ethnic Germans from Southeastern Europe at the End of World War II].
In Migračné procesy Slovenska (1918-1948) / Michal Šmígeľ, Pavol Tišliar a kol. ; recenzenti Karol Janas, Marek Syrný. - Banská Bystrica : Belianum, 2014. - ISBN 978-80-557-0804-1. - S. 368-408.

BCB Učebnice pre základné a stredné školy (do roku 2014 aj vysokoškolné učebnice)
BCB01 Kapitoly z dejín Slovenskej republiky 1939-1945 / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - 99 s. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - ISBN 978-80-89396-33-7

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
EDJ01 Odesa: Rumunská okupácia a "riešenie" židovskej otázky (október 1941-marec 1942) / Ottmar Trasca. Z nemeckého jazyka preložil Michal Schvarc, Historický ústav SAV.
In Židia pred a za Karpatmi v priebehu stáročí / Ed. Peter Kónya. - Prešov : Vydavateľstvo prešovskej univerzity, 2013. - S. 397-406.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Úvod / Michal Schvarc.
In Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-89396-32-0. - S. 9-11.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=6911&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia