Historický ústav SAV
 

Reakcia Historického ústavu SAV na iniciatívu za založenia múzea zameraného na osudy obetí komunistického režimu

Historický ústav SAV podporuje iniciatívu Aby minulosť nemala budúcnosť, ktorá presadzuje vytvorenie múzea dokumentujúceho osudy ľudí perzekvovaných počas trvania komunistického režimu na Slovensku. Vytvorenie takejto inštitúcie vníma vedenie HÚ SAV ako užitočný krok smerom k účinnému sprostredkovaniu informácií o vývoji povojnového Slovenska širokej verejnosti. Spracovanie dejín 20. storočia a špeciálne obdobia vlády komunistickej strany v múzeách je v súčasnosti na Slovensku nedostatočné. Táto skutočnosť je ešte výraznejšia v porovnaní so situáciou v ostatných európskych krajinách. Muzeálne expozície majú z hľadiska uchovávania a formovania historickej pamäte jedinečnú úlohu, ktorú iné formy popularizačných aktivít nedokážu plnohodnotne zastúpiť.

Pomník obetiam komunizmu, Bratislava / Autor: Jozef Kotulič / Zdroj: Wikipedia
Pomník obetiam komunizmu, Bratislava / Autor: Jozef Kotulič / Zdroj: Wikipedia

V slovenskej spoločnosti pozorujeme pomerne vysokú mieru akceptácie nedemokratických tendencií, často spojenú s obdivom minulých diktátorských režimov, ako aj neznalosť kľúčových udalostí najnovších dejín. Rôzne formy perzekúcií namierené proti jednotlivcom ako aj celým spoločenským skupinám boli neodmysliteľnou súčasťou fungovania komunistického režimu. Pripomínanie tohto faktu pomocou špecializovaného múzea ponúka okrem primárnej informačnej úlohy tiež možnosť dôstojnou formou poukázať na porušovanie ľudských a občianskych práv v období rokov 1948-1989. Vedecky dôkladne spracovaná a moderne pripravená výstava tvorí dôležitý nástroj zvyšovania informovanosti o fungovaní socialistickej diktatúry v povojnovom Československu. Historický ústav preto pre tento projekt ponúka svoju odbornú garanciu a vedecké kapacity.

18. novembra 2019


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia