Historický ústav SAV
 

Stanovisko HÚ SAV k medializovaným osobným útokom voči pracovníkovi Historického ústavu SAV Mgr. Miloslavovi Szabóovi, PhD.

Historický ústav SAV vyjadruje solidaritu a podporu Miloslavovi Szabóovi, ktorého odbornosť a morálnu integritu si dovolil verejne spochybniť šéfredaktor časopisu Zem&Vek v súvislosti so znaleckým posudkom, vypracovaným na žiadosť Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru SR. K vypracovaniu znaleckého posudku bol M. Szabó vyzvaný na základe § 142 odseku l Trestného poriadku s poukazom na § 143 odsek 2 Trestného poriadku o priberaní odborných znalcov.

Miloslav Szabó patrí k popredným a medzinárodne uznávaným odborníkom na historické skúmanie fenoménov rasizmu, antisemitizmu, nacionalizmu v 19. storočí, so zameraním na strednú Európu. Jeho odborné znalosti v tejto oblasti sú mimo akúkoľvek pochybnosť, čo potvrdzujú jeho publikačné výstupy ako aj vedecké ohlasy na jeho výskumnú činnosť.

Útoky a obvinenia vydavateľa uvedeného časopisu na adresu M. Szabóa sú v tomto kontexte absolútne nepodložené a zavádzajúce. Odhaľujú nekompetentnosť autora útokov a potvrdzujú jeho viackrát preukázané pohŕdanie vedeckou prácou podloženou serióznym vedeckým výskumom.

Tento postoj nie je pri tomto type médií historicky ničím novým. Naši predchodcovia sa s podobnými snahami o umlčanie stretávali aj pred sto či dvesto rokmi, pričom podobne ako v minulosti, aj dnes má obeť ničím nepodložených, osobných útokov plnú podporu svojich kolegov.

26. apríla 2018


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia