Historický ústav SAV
 
Štefan Szalma, PhD. English version

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20
E-mail: stefan.szalma@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

17. storočie, osmansko-uhorský obchod so zajatcami, uhorsko-osmanské pohraničie

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Mgr., 2017, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Študijné pobyty:

Národný štipendijný program, ELTE, Budapešť, 2019, 2 mesiace

Národný štipendijný program, ELTE, Budapešť, 2021, mesiac

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

SZALMA, Štefan. A Koháry I. Istvánnak címzett oszmán rabkereskedelemmel kapcsolatos iratok [Ottoman letters about captives addressed to István (Stephanus) I. Koháry]. In Keletkutatás : A Kőrösi Csoma Társaság folyóirata, 2021, no. 2, 57-73 pp. ISSN 0133-4778. Dostupné na: https://doi.org/10.24391/KELETKUT.2021.2.57 (APP0091 : Kondominiálne konflikty v prvej polovici 17. storočia na príklade Fiľakova a Sečian)

ADNB Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

SZALMA, Štefan. The Capture and Trade of Captives by Hungarian Soldiers during István Koháry’s General-Captaincy in Szécsény and Fiľakovo. In Forum Historiae : časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2022, roč. 16, č. 2, s. 58-73. (2021: 0.113 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1337-6861. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/forhist.2022.16.2.5 (APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. VEGA 2/0028/19 : Teoretické a metodologické otázky skúmania dejín kriminality Slovenska)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

SZALMA, Štefan. Vybrané historické piesne Sebastiána Tinódyho ako historický prameň [Some Historical Songs of Sebastian Tinódy as Historical Source]. In Vox discipuli historiae VI. : zborník prác študentov Katedry histórie FF UKF v Nitre. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018, s. 99-143. ISBN 978-80-558-1284-7.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

SZALMA, Štefan. Uhorské a osmanské výpravy vedené za účelom získania zajatcov. In Zborník zo stretnutia priateľov regionálnej histórie. ročník VII. Zostavil Mišo Šesták. - Hradište : Občianske združenie Priatelia histórie Novohradu, 2021, s. 37-44. ISBN 978-80-973704-6-6. (VEGA 2/0028/19 : Teoretické a metodologické otázky skúmania dejín kriminality Slovenska. APP0091 : Kondominiálne konflikty v prvej polovici 17. storočia na príklade Fiľakova a Sečian)

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=11456&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia