Historický ústav SAV
 
Tomáš Janura, PhD. English version

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20
E-mail: histjanu@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

stoličné úradníctvo v 18. storočí, šľachtické sídla v 16. až 18. storočí

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Mgr. Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2007
PhD. Historický ústav SAV (Filozofická fakulta UK), 2010

Ocenenia:

2012 Žilinský samosprávny kraj, Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne: „Kniha Oravy 2011“ regionálna súťaž, kategória odborná literatúra 1. miesto za publikáciu autorského kolektívu Tomáš Janura a Michal Čajka Vidiecke šľachtické sídla v Oravskej stolici

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

JANURA, Tomáš - FILLOVÁ, Ľubica - ŠIMKOVIC, Pavol. Vidiecke šľachtické sídla v Zvolenskej stolici [Nobility Country Residences in the Zvolen County]. Recenzenti: Pavol Maliniak, Kristína Zvedelová. [s.l.] : Spoločnosť Kolomana Sokola, 2016. 134 s. ISBN 978-80-89756-10-0 (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

JANURA, Tomáš - HAVIAROVÁ, Michaela. Vidiecke šľachtické sídla v Spišskej stolici [Nobility Country Residences in the Spiš County]. Recenzenti: Tünde Lengyelová, Ivan Gojdič. [s. l.] : Spoločnosť Kolomana Sokola : Historický ústav SAV, 2019. 192 s. ISBN 978-80-89756-16-2 (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

JANURA, Tomáš - ZVAROVÁ, Zuzana. Vidiecke šľachtické sídla v Hontianskej stolici [Nobility Country Residences in the Hont County]. Recenzenti: Magdaléna Kvasnicová, Henrieta Žažová. Liptovský Mikuláš : Spoločnosť Kolomana Sokola v spolupráci s Historickým ústavom SAV, 2021. 172 s. ISBN 978-80-89756-17-9 (APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. VEGA 2/0086/2 : Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

JANURA, Tomáš. Hrad Krásna Hôrka z pohľadu historického vývoja [Krásna Hôrka Castle from the Perspective of Historical Development]. In Hrady a hradné panstvá na Slovensku : dejiny, majitelia, prostredie. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2016, s. 83-108. ISBN 978-80-224-1539-2. (Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV)

JANURA, Tomáš - MALINIAK, Pavol - ŠIMKOVIC, Michal - BELJAK, Ján. Hrad Modrý Kameň v rokoch 1600-1800 = Modrý Kameň Castle in the years 1600-1800. In Výskum a obnova hradu Modrý Kameň 2013 - 2019. - Modrý Kameň : Občianske združenie Hradčan, 2020, s. 27-48. ISBN 978-80-970221-3-6. (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. VEGA 2/0086/2 : Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy)

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

JANURA, Tomáš. Nepotizmus v správe Spišskej stolice v rokoch 1711-1785 [Nepotism in the administration of the County of Spiš in the Period 1711-1785]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 3, s. 409-437. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2020.68.3.2 (APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. VEGA 2/0086/2 : Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy)

JANURA, Tomáš. Obsadzovanie úradníckych postov v Spišskej stolici v rokoch 1711-1785 [The Filling of Official Posts in the County of Spiš in the Period 1711-1785]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 1, s. 23-51. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.1.2 (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

GIBALOVÁ, Lucia - JANOVSKÁ, Magdaléna - JANURA, Tomáš - PELLOVÁ, Daniela. Kaštieľ v Krivanoch – nové poznatky na základe architektonicko-historického a archívneho výskumu [The manor house in Krivany - new findings on the basis of architectural-historical and archival research]. In Dejiny : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove, 2020, roč. 15, č. 2, s. 35-56. ISSN 1337-0707. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://dejiny.unipo.sk/PDF/2020/03_2_2020.pdf>

HAVLÍK, Marián - JANURA, Tomáš. Kaštieľ Hubice - zabudnutá krása, miznúce hodnoty [The Hubice Manor House – Forgotten Beauty, Vanishing Values]. In Monument revue : časopis Pamiatkového úradu na propagáciu vedeckého poznávania pamiatkového fondu Slovenska, 2016, roč. 5, č. 1, s. 32-39. ISSN 1338-807X.

JAKABŠICOVÁ, Alexandra - JANURA, Tomáš. Historický park vo Voderadoch - ako prinavrátiť jeho dávnu noblesu [Historical Park In Voderady - How To Restore Its Old Gentility]. In Monument revue : časopis Pamiatkového úradu na propagáciu vedeckého poznávania pamiatkového fondu Slovenska, 2017, roč. 6, č. 2, s. 13-17. ISSN 1338-807X.

JANURA, Tomáš. Historické trendy využívania a opúšťania hradov a výpovedná hodnota prameňov z hľadiska architektonicko-historického vývoja v období raného novoveku [Historic trends in the use and abandonment of castles and the informative value of sources in terms of architectural-historic development in the early Modern period]. In Monument revue : časopis Pamiatkového úradu na propagáciu vedeckého poznávania pamiatkového fondu Slovenska, 2020, roč. 9, č. 1, s. 48-61. ISSN 1338-807X. (APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. VEGA 2/0086/20 : Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy)

JANURA, Tomáš - ŠIMKOVIC, Michal - FOTTOVÁ, Eva. Hrad Divín vo svetle nových výskumov [Divín Castle in the light of new research]. In Acta historica Neosoliensia : odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici(do roku 2014). vedecký časopis pre historické vedy (od r. 2015), 2020, roč. 23 Vol. 2, s. 5-28. ISSN 1336-9148. Dostupné na: https://doi.org/10.24040/ahn.2020.23.02.05-28 (APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

JANURA, Tomáš - ZVAROVÁ, Zuzana. Kaštieľ Draškovičovcov v Čachticiach [Draskovich manor house in Čachtice]. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2020, roč. 69, č. 4, s. 9- 15. ISSN 1335-4353.

JANURA, Tomáš - MATEJKA, Miroslav. Kaštieľ v Nitrianskej Blatnici – výsledky historického a architektonicko-historického výskumu [The Manor House in Nitrianska Blatnica – Results of Historical and Architectural-Historical Research]. In Studia Historica Nitriensia, 2018, roč. 22, č. 2, s. 486-510. (2017: 0.102 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1338-7219. Dostupné na: https://doi.org/10.17846/SHN.2018.22.2.486-510 (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

JANURA, Tomáš - MATEJKA, Miroslav - CHOMA, Mojmír. Kaštieľ vo Vysočanoch [Das Schloss in Vysočany. The Castle in Vysočany]. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2018, roč. 67, č. 4, s. 39-42. ISSN 1335-4353. (Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

JANURA, Tomáš - HAVIAROVÁ, Michaela - ZVEDELOVÁ, Kristína. Kúria v Kukovej vo svetle najnovšieho archívneho a architektonicko-historického výskumu [Mansion in Kuková in the light of latest archival and architectural-historical research]. In Dejiny : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove, 2020, roč., č. 1, s. 21-34. ISSN 1337-0707. Dostupné na internete: <http://dejiny.unipo.sk/Blog%20Posts/dejiny-12020.html>

JANURA, Tomáš - ZVAROVÁ, Zuzana. Prícestný hostinec v Čachticiach [The Pathside Inn in Čachtice]. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2021, roč. 70, č. 2, s. 30-33. ISSN 1335-4353.

ADMB Vedecké práce v zahraničných neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

JANURA, Tomáš - RUSNÁK, Rastislav - ŠIMKOVIC, Pavol - TRNKUS, Lukáš. Nové poznatky z výskumov hradu Slanec [New Findings from Research into Slanec Castle]. In Archaeologia historica, 2016, roč. 41, č. 1, s. 251-272. (2015: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). (2016 - SCOPUS). ISSN 0231-5823.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

HAVIAROVÁ, Michaela - JANURA, Tomáš. Kaštieľ v Spišskom Štiavniku [The Manor House in Spišský Štiavnik]. In Spišský Štiavnik. - Spišský Štiavnik : Obec Spišský Štiavnik, [2021], s. 250-261. ISBN 978-80-570-3211-3.

HAVIAROVÁ, Michaela - JANURA, Tomáš. Vývoj rezidenčnej siete Máriássyovcov v Markušovciach a Čepanovciach v rokoch 1526-1848 [The development of the residential area of the Máriássy’s in Markušovce and Čepanovce in 1526 - 1848]. In Spiš : vlastivedný zborník. 9. - Spišská Nová Ves : Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, 2018, s. 63-77. ISBN 978-80-85173-29-1.

JANOVSKÁ, Magdaléna - GIBALOVÁ, Lucia - JANURA, Tomáš. Renesančný kaštieľ v Betlanovciach (nové poznatky na základe architektonicko- -historického a umelecko-historického výskumu) [The renaissance manor house in Betlanovce (new findings on the basis of architectural-historical and art-historical research)]. Posúdili: Kristína Zvedelová, Michaela Haviarová. In Spiš : vlastivedný zborník. 10. - Spišská Nová Ves : Múzeum Spiša, 2020, s. 47-70.

JANURA, Tomáš. Cesta Ladislava Radvanského na korunováciu Márie Terézie do Prahy [Die Reise des Ladislaus Radvánszky von Radvány nach Prag zur Krönung von Maria Theresia, der Königin von Böhmen. The Journey of László Radvánszky to the Coronation of Maria Theresa in Prague]. In Historické štúdie 52 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018, s. 111-124. ISBN 978-80-224-1728-0. ISSN 0440-9515.

JANURA, Tomáš. Dejiny hradu [History of the castle]. In Hrad Uhrovec : sprievodca po zrúcanine hradu. - Bratislava : Občianske združenie Hrad Uhrovec : Slovenský skauting, 2018, s. 5-15. ISBN 978-80-570-0631-2.

JANURA, Tomáš. Finančné pozadie majetkového vzostupu Ladislava Szent-Iványa a jeho rodiny [The Financial Background of the Property Rise of Ladislav Szent-Ivány and His Family]. In Od denára k euru : fenomén peňazí v dejinách Slovenska. - Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 127-152. ISBN 978-80-224-1922-2. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. VEGA 2/0086/20 : Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy)

JANURA, Tomáš. Formovanie dvoch kaštieľov v Hanušovciach nad Topľou v dôsledku zmien vlastníckych pomerov panstva [The Development of Two Manor Houses in Hanušovce nad Topľou as a Result of Changes in the Ownership of the Property]. In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 149-162. ISBN 978-80-224-1708-2. (Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

JANURA, Tomáš - TIHÁNYIOVÁ, Monika - ŠIMKOVIC, Michal. Hrad Kamenec z pohľadu najnovších poznatkov historického a architektonicko-historického vývoja. In Košické historické zošity 30/2020 : zborník Dejepisného spolku v Košiciach. - Košice : Dejepisný spolok v Košiciach, 2020, s. 6-35. ISBN 978-80-971895-8-7.

JANURA, Tomáš - ZVEDELOVÁ, Kristína. Kaštieľ Divinka : národná kultúrna pamiatka [Divinka manor house a national cultural monument]. In Divinka a Lalinok. - Divinka : Obec, 2018, s. 71-74, poznámky 476. ISBN 978-80-570-0193-5.

JANURA, Tomáš - HAVIAROVÁ, Michaela. Kaštieľ v Buzinke z pohľadu archívneho a architektonicko-historického výskumu [Das Schloss in Buzinka aus der Sicht archivarischer und architektonisch-historischer Forschung]. In Košické historické zošity 31/2021 : zborník Dejepisného spolku v Košiciach. - Košice : Dejepisný spolok v Košiciach, 2021, s. 5-23. ISBN 978-80-971895-9-4.

JANURA, Tomáš. Kaštieľ v Jelšave v časoch Koháriovcov = A jolsvai kastély a Koháryak idején [The Jelšava Manor House during the Kohári Family Time Period]. In "Za Boha, kráľa a vlasť!" Koháriovci v uhorských dejinách : zborník príspevkov z odborného seminára, ktorý sa konal 23.-24. septembra 2015 v Múzeu vo Svätom Antone. - Národné lesnícke centrum vo Zvolene pre Múzeum vo Svätom Antone, 2016, s. 159-165. ISBN 978-80-8093-221-3. (Vega 2/20062/15 : Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie)

JANURA, Tomáš. Nepotizmus a klientelizmus v správe uhorských stolíc na príklade Liptovskej, Oravskej a Spišskej stolice [An illustration of nepotism and favoritism in the Hungarian county administrative system on the examples of Liptov, Orava, and Spiš counties]. In VÖRÖS, Ladislav. Politická korupcia na území Slovenska a Čiech v 19. a 20. storočí. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 17-49. ISBN 978-80-224-1865-2. (VEGA 2/0121/17 : Politická korupcia na území Slovenska v 19. a 20. storočí. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

JANURA, Tomáš. Numizmatická zbierka barónky Anny Márie Hellenbachovej [The numismatic Collection of Baroness Anna Mária Hellenbach]. In Denarius : numizmatický časopis, 2017, č. 6, s. 62-67. (Vega 2/20062/15 : Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie)

JANURA, Tomáš. Od prvej písomnej zmienky z roku 1325 do 1. svetovej vojny : stredoveké dejiny [From the first written mention in 1325 to the First World War : medieval history]. In Divinka a Lalinok. - Divinka : Obec, 2018, s. 56-67, poznámky 475-476. ISBN 978-80-570-0193-5.

JANURA, Tomáš. Stoličný úradník a jeho povinnosti v 18. storočí na príklade Liptovskej stolice [A County Officer and His Duties in the 18th Century as Exemplified by Liptó County]. In DUCHOŇOVÁ, Diana et al. Človek raného novoveku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 131-165. ISBN 978-80-224-1887-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. VEGA 2/0086/20 : Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy)

JANURA, Tomáš. Stredoveký hrad podľa písomných prameňov [Medieval Castle According To Written Sources]. In Budatínsky hrad. - Nitra ; Žilina : Archeologický ústav SAV : Považské múzeum, 2017, s. 36-39. ISBN 978-80-88877-81-3.

JANURA, Tomáš. Vývoj za Suňogovcov podľa písomných prameňov [Development Under The Szunyogh Family According To Written Sources]. In Budatínsky hrad. - Nitra ; Žilina : Archeologický ústav SAV : Považské múzeum, 2017, s. 50-58. ISBN 978-80-88877-81-3.

LIŠČÁK, Marián - JANURA, Tomáš. Bitka pri Budatíne [Battle of Budatin]. In Budatínsky hrad. - Nitra ; Žilina : Archeologický ústav SAV : Považské múzeum, 2017, s. 91-92. ISBN 978-80-88877-81-3.

LIŠČÁK, Marián - JANURA, Tomáš - ŠIMKOVIC, Michal - KICKOVÁ, Květa. Vývoj hradu a jeho okolia v rokoch 1798-1907 [Development of The Castle And Its Surroundings In The Years 1798 – 1907]. In Budatínsky hrad. - Nitra ; Žilina : Archeologický ústav SAV : Považské múzeum, 2017, s. 84-90. ISBN 978-80-88877-81-3.

LIŠČÁK, Marián - JANURA, Tomáš - JURECKÝ, Michal. Vývoj vlastníckych vzťahov po roku 1798 [Development of Ownership Relations After 1798]. In Budatínsky hrad. - Nitra ; Žilina : Archeologický ústav SAV : Považské múzeum, 2017, s. 82-83. ISBN 978-80-88877-81-3.

ŠIMKOVIC, Michal - JANURA, Tomáš - KICKOVÁ, Květa. Hrad v rokoch 1907-1945 [Castle in 1907 – 1945]. In Budatínsky hrad. - Nitra ; Žilina : Archeologický ústav SAV : Považské múzeum, 2017, s. 107-112. ISBN 978-80-88877-81-3.

TOMÁŠOVÁ, Dominika - JANURA, Tomáš. Gróf Gejza Čáki [Count Gejza Csáky]. In Budatínsky hrad. - Nitra ; Žilina : Archeologický ústav SAV : Považské múzeum, 2017, s. 96-106. ISBN 978-80-88877-81-3.

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

FILLOVÁ, Ľubica - MATEJKA, Miroslav - JANURA, Tomáš. Kaštieľ v Jelšave z pohľadu stavebného vývoja a problémy jeho obnovy [Manor house in Jelšava in the perspective of its construction development and problems of its conservation]. In Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste II. - Zborník Gotická cesta 2 / 2016 : zborník príspevkov z 2. ročníka konferencie Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste konanej 11. a 12. aigusta 2016 v Rožňave. Zostavila Michaela Kalinová ; recenzenti Markušová Kristína, Štefan Oriško. - Rožňava ; Bratislava : Občianske združenie Gotická cesta : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2018, s. 191-206. ISBN 978-80-972544-0-7.

JANURA, Tomáš - TIHÁNYIOVÁ, Monika - ŠIMKOVIC, Michal. Hrad Muráň z pohľadu najnovšieho archívno-historického a architektonicko-historického výskumu [Muráň Castle in the Perspective of the Latest Archival-historical and Architectural-historical Research]. In Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste II.- Zborník Gotická cesta 2 / 2016 : zborník príspevkov z 2. ročníka konferencie Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste konanej 11. a 12. augusta 2016 v Rožňave. Zostavila Michaela Kalinová ; recenzenti Markušová Kristína, Štefan Oriško. - Rožňava ; Bratislava : Občianske združenie Gotická cesta : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2018, s. 207-255. ISBN 978-80-972544-0-7.

JANURA, Tomáš - ZVEDELOVÁ, Kristína. Kaplnka Panny Márie Loretánskej na Starom cintoríne v Žiline = The Chapel of the Virgin Mary of Loreto in the Old Cemetery (Starý cintorín) in Žilina. In Vlastivedný zborník Považia XXX : jubilejné tridsiate číslo Vlastivedného zborníka Považia vydané pri príležitosti 700. výročia udelenia výsad Žiline kráľom Karolom Róbertom v roku 1321, monotematicky zamerané, obsahuje príspevky z konferencie Žilina 1321 - 2021 konanej v Žiline 17. 6. 2021. Zodpovedný redaktor: Michal Jurecký ; recenzenti: Ľudovít Hallon, Michal Jurecký, Miloš Marek, Zuzana Kudzbelová, Juraj Lepiš, Zuzana Poláková, Vladimír Rábik, Andrea Slaná, Lukáš Volentier. - Žilina : Považské múzeum, 2021, s. 157-173. ISBN 978-80-88877-93-6.

JANURA, Tomáš - HAVIAROVÁ, Michaela. Kaštieľ Keglevichovcov v Turni nad Bodvou [Keglevich mansion in Turna nad Bodvou]. In Nové obzory 35 : šľachtické rody na východnom Slovensku v období stredoveku a novoveku. Zostavil Jozef Kušnír ; recenzenti: Ján Adam, Miloslava Bodnárová, Gabriel Szeghy. - Prešov : Krajské múzeum v Prešove, 2019, s. 48-63. ISBN 978-80-89952-08-3. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

JANURA, Tomáš. Premeny biskupského paláca v 18. storočí [Transformations of the Bishop’s Palace in the 18th century]. In 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu 1988-2018 : Zborník referátov z konferencie venovaný k 80. narodeninám Alexandra T. Ruttkaya. Ed. Peter Bednár, Matej Ruttkay ; rec. Jozef Labuda, Vladimír Turčan. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2021, s. 89-98. ISBN 978-80-8196-055-0. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

JANURA, Tomáš. Rezidenčná sieť rodu Görgei v Spišskej stolici v 16. - 19. storočí [Residenznetzwerk des Adelsgeschlechts Görgei im Zipser Komitat im 16. – 19. Jahrhundert]. In Z minulosti Spiša : ročenka spišského dejepisného spolku v Levoči. 27. Zostavili: Marián Soják, František Žifčák ; recenzenti: Ján Lukačka, Soňa Gabzdilová. - Levoča : Spišský dejepisný spolok v Levoči, 2019, 79-110. ISBN 978-80-971553-6-0. (APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

JANURA, Tomáš. Úradnícka a vojenská kariéra uhorských šľachticov v službách viedenského dvora [The Clerical and Military Careers of Hungarian Noblemen in the Service of the Viennese Court]. In "Pre blaho nášho ľudu, všetkých našich kráľovstiev a provincií" : reformná politika Márie Terézie a jej pokus o modernizáciu Uhorska. Kolektívnu monografiu zostavila: Ingrid Kušniráková ; recenzenti: Frederik Federmayer, Viliam Čičaj. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Veda, 2016, s. 85-107. ISBN 978-80-224-1534-7. (Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať. Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV)

BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

JANURA, Tomáš - TIHÁNYIOVÁ, Monika. Dejiny hradu. In Hrad Kamenica : tajomný hrad Čergova. - Obec Kamenica, 2016, s. 6-29. ISBN 978-80-972550-0-8.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

JANURA, Tomáš. Archontológia Liptovskej stolice v rokoch 1709-1786 [Archontology of the Liptov County in 1709-1786]. In Archívny almanach. - Bytča : Spolok PRO ARCHIVIS, 2019, s. 30-39. ISBN 978-80-972999-1-0. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

JANURA, Tomáš. Divinská socha sv. Jána Nepomuckého : rody, ktoré sa zaslúžili o postavenie sochy. In Príbeh svätojánsky : socha sv. Jána Nepomuckého v Divíne. Zostavovateľ Marek Sobola ; recenzent Miroslav Glejtek. - Servare et Manere, 2017, s. 63-64. ISBN 978-80-97-261436.

JANURA, Tomáš - ZVEDELOVÁ, Kristína. Farský kostol sv. Martina. In Teplička nad Váhom 1267-2017 : vydané pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o Tepličke nad Váhom. Zostavila Beáta Kasajová. - Vydavateľstvo Georg. Žilina pre obec Teplička nad Váhom, 2017, s. 66-80. ISBN 978-80-8154-219-0.

JANURA, Tomáš - TIHÁNYIOVÁ, Monika. Hradné drámy a spory. In Hrad Kamenica : obrazy z dejín hradu a podhradia. - Kamenica : Obecný úrad Kamenica, 2018, s. 7-35. ISBN 978-80-89694-38-9.

JANURA, Tomáš - HAVIAROVÁ, Michaela. Kaštieľ a kúrie. In Markušovce Čepanovce : ako plynul čas a udalosti. Zostavil Jozef Fajgel. - Markušovce : Obecný úrad Markušovce, 2020, s. 133-157. ISBN 978-80-973073-8-7.

JANURA, Tomáš - ZVEDELOVÁ, Kristína. Kaštieľ a kaštieľská kaplnka (Kostol sv. Kríža). In Teplička nad Váhom 1267-2017 : vydané pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o Tepličke nad Váhom. Zostavila Beáta Kasajová. - Vydavateľstvo Georg. Žilina pre obec Teplička nad Váhom, 2017, s. 129-151. ISBN 978-80-8154-219-0. (Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať)

JANURA, Tomáš. Kaštieľ Kornela Görgeyho v Toporci. Posúdil Miroslav Števík. In Spiš : vlastivedný zborník. 8. Zostavili Zuzana Krempaská, Miroslav Števík. - Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, 2016, s. 158-167. ISBN 978-80-85173-27-7. (Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať)

JANURA, Tomáš - HAVIAROVÁ, Michaela. Kaštieľ - nesprávne nazývaný hrad : kaštieľ rodu Máriássy. In Markušovce Čepanovce : ako plynul čas a udalosti. Zostavil Jozef Fajgel. - Markušovce : Obecný úrad Markušovce, 2020, s. 114-123. ISBN 978-80-973073-8-7.

JANURA, Tomáš. Obec Divinka - Lalinok. In Príbeh svätojánsky : socha sv. Jána Nepomuckého v Divíne. Zostavovateľ Marek Sobola ; recenzent Miroslav Glejtek. - Servare et Manere, 2017, s.95-97. ISBN 978-80-97-261436.

JANURA, Tomáš. Odvrátená tvár rodinného života Daniela Révaya [Dark Side of Daniel Révay's Family Life]. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 193-204. ISBN 978-80-8159-892-0.

JANURA, Tomáš - LIŠČÁK, Marián - KRÁLIK, Zdenko. Predstavitelia šľachtických rodov. In Teplička nad Váhom 1267-2017 : vydané pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o Tepličke nad Váhom. Zostavila Beáta Kasajová. - Vydavateľstvo Georg. Žilina pre obec Teplička nad Váhom, 2017, s. 166-174. ISBN 978-80-8154-219-0.

JANURA, Tomáš. Štyri bojovníčky za svoje práva : nebojácne uhorské ženy 16. storočia. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 250-259. ISBN 978-80-8159-680-3.

JANURA, Tomáš. Tzv. hrad - kaštieľ rodiny Máriássy. In Markušovce Čepanovce : ako plynul čas a udalosti. Zostavil Jozef Fajgel. - Markušovce : Obecný úrad Markušovce, 2020, s. 113-114. ISBN 978-80-973073-8-7.

JANURA, Tomáš. Úradnícka a vojenská kariera šľachticov za Márie Terézie. In "Premeny života v monarchii v časoch panovania Márie Terézie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 17. 06. 2016 v Holíči na Holíčskom zámku. Zostavila Katarína Turečková. - Holíč : Vydal: Mesto Holíč, 2016, nestránkované. ISBN 978-80-972401-9-6.

EAI Knižné práce prehľadového charakteru

BEDNÁR, Peter - JANURA, Tomáš - ŠIMKOVIC, Michal - GORÁS, Jaroslav - GORÁS, Štefan - STARJÁK, Matej. Hrad nad Vinným : Desať rokov záchranných prác a remesiel na Hrade nad Vinným : Sprievodca po hrade. 1. vydanie. Michalovce : OZ Východoslovenské výskumné a dokumentačné centrum : OZ Zemplínsko-užská hradná cesta ; Nitra : Archeologický ústav SAV, 2021. 48 s. ISBN 978-80-570-3688-3 (VEGA č. 02/0143/18 : Stredoveká dedina a jej zázemie)

EAJ Odborné preklady publikácií

WENZEL, Gusztáv - LENGYELOVÁ, Tünde (prekl.) - JANURA, Tomáš (prekl.). Boje dolnouhorských banských miest s Dóczyovcami z Veľkej Lúče 1494-1548. Združenie na záchranu hradu Revište, 2017. 103 s. ISBN 978-80-972521-3-7

GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup

JANURA, Tomáš. Prečo je potrebné chrániť kaštiele a kúrie. In Aktuality.sk, 2021, 27.06., nestr. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.aktuality.sk/clanok/902687/preco-je-potrebne-chranit-kastiele-a-kurie/>

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

JANURA, Tomáš. Hontianske Moravce - miestna časť Kostolné Moravce. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2020, roč. 19, č. 1, s. 51. ISSN 1335-8316.

JANURA, Tomáš. Horné Turovce. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2021, roč. 20, č. 2, nestr. ISSN 1335-8316.

JANURA, Tomáš. Hronsek : kaštiele. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18 č. 1, s. 51. ISSN 1335-8316.

JANURA, Tomáš. Kaštieľ v Spišskom Hrhove. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18 č. 4, s. 51. ISSN 1335-8316.

JANURA, Tomáš. Kúria v Korytnom. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18 č. 3, s. 51. ISSN 1335-8316.

JANURA, Tomáš. Levice - mestská časť Malý Kiar. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18, č. 5, s. 51. ISSN 1335-8316.

JANURA, Tomáš. Plášťovce. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18 č. 2, s. 51. ISSN 1335-8316.

JANURA, Tomáš. Santovka - miestna časť Malinovec. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18, č. 6, s. 51. ISSN 1335-8316.

ŠIMKOVIC, Michal - JANURA, Tomáš - TIHÁNYIOVÁ, Monika - MATEJKA, Miroslav. Hrad Turňa : sprievodca po zrúcanine hradu. Bratislava : Slovenský skauting : OZ Castrum Thorna, 2016. 42 s. ISBN 978-80-89776-08-5

ŠIMKOVIC, M. - JANURA, Tomáš - BIELICH, Mário - BÓNA, Martin. Hrad Lietava - sprievodca po hradnej zrúcanine. Bratislava : Slovenský skaut : Združenie na záchranu Lietavského hradu, 2016. 55 s. ISBN 978-80-89776-07-8

Roky 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Politické a spoločenské pomery na Slovensku v 1. polovici 17. storočia / Mária Kohútová a kol. [Political and Social Situation in Slovakia in the 1st Half of the 17th Century]. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV, 2012. - 242 s. - Vega MŠ SR a SAV : 1/0658/11 Pramene k novovekým slovenským dejinám, 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy, 2/0062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku, 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku. - ISBN 978-80-8082-546-1

Vidiecke šľachtické sídla v Turčianskej stolici / Tomáš Janura, Kristína Zvedelová, Marek Sobola ; recenzenti: Michaela Haviarová, Miriam Poriezová [The Aristocratic Residences in the Turiec District Countryside]. - Spoločnosť Kolomana Sokola s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Historického ústavu SAV, 2014. - 198 s. - projekt HÚ SAV CE Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. - ISBN 978-80-89756-02-5

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Baroková rezidencia Balassovov v Orlovom (Zsigmondháze) / Tomáš Janura [Baroque residence of the Balassa family in Orlové (Zsigmondháza)]. - CE Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov.
In Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej / Diana Duchoňová, Vladimír Rábik a kol. ; recenzenti: Ján Lukačka, Ivan Mrva. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015. - S. 352-374.

Šľachta oravskej stolice v 17. a 18. storočí / Tomáš Janura [The Nobility of the Orava County in 17th and 18th Century]. - Vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy.
In Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu / Michal Bada, Alena Bartlová a kol. ; recenzenti Miloš Marek, Jozef Žatkuliak. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2015. - ISBN 9788022414500. - S. 45-57.

Šľachtické rezidencie v Oravskej stolici v 17. storočí / Tomáš Janura [The Aristocratic Residences in Orava County in the 17th Century]. - Vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy, Centrum excelentnosti SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy.
In Politické a spoločenské pomery na Slovensku v 1. polovici 17. storočia / Mária Kohútová a kol. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-8082-546-1. - S. 189-213.

Uhorské stolice v zajatí klientelizmu a nepotizmu. Stoličná správa na Orave a v Liptove v 18. storočí / Tomáš Janura [Hungarian Counties Infected by Cronyism and Nepotism: Orava and Liptov County Administration in the 18th Century]. - vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy. Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE).
In Korupcia / Peter Šoltés, László Vörös a kol. ; recenzenti: Slavomír Michálek,, Milan Ducháček, Štefan Gaučík. Preklady z angličtiny Radovan Lakosil, László Vörös, preklady z maďarčiny: László Vörös. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1447-0. - S. 56-99.

Úradníci Zvolenskej stolice v rokoch 1790-1848 / Tomáš Janura [Civil servants of Zvolen County in the years 1790 – 1848].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 95-127.

Zásahy do kompetencií pokladníkov Liptovskej stolice v 18. storočí / Tomáš Janura [Encroach on the Powers of Tresaurers in Liptov County in 18th Century].
In Sociálna disciplinizácia a zrod modernej spoločnosti : "...z prjsnostu a wssu ostrostu zakazzugeme" / Viliam Čičaj a kolektív. - Bratislava : Historický ústav SAV : Vydavateľ Igor Iliť-Rádio Print, 2013. - ISBN 978-80-970648-4-6. - S. 81-94.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

Aristokratické rezidencie v Trenčianskej stolici na príklade kaštieľa v Tepličke nad Váhom / Tomáš Janura, Kristína Zvedelová [The Manor House at Teplička nad Váhom as an Example of an Aristocratic Residence in the County of Trenčín]. - APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 1 (2014), s. 19-38.

Nepotism in the administration of the county of Liptov in the 18th century / Tomáš Janura.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Volume 60, Supplement (2012), pp. 43-66.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

Aristokratická rezidencia Erdődyovcov v Chtelnici / Jaroslava Žuffová, Tomáš Janura [The Aristocratic Residence of the Erdődy Family in Chtelnica]. - APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Zborník Slovenského národného múzea [seriál]. História. - Roč. CIV, č. 50 (2013), s. 39-58.

História Čachtického hradu od jeho počiatkov po obdobie rozpadu na zrúcaninu / Tomáš Janura [To the History of the Čachtice Castle from its Beginnings till its Transformation into Ruin]. - Centrum excelentnosti SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska. Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Studia Historica Nitriensia [seriál]. - ISSN 1338-7219. - roč. 17, č. 2 (2013), s. 43-63.

Kaštieľ a loretánska kaplnka v Lúke - výsledky aktuálneho historického a architektonicko-historického výskumu / Tomáš Janura, Marián Havlík [The Manor House and the Loretto Chapel in Lúka - Results of Contemporary Historical and Architectural History Research]. - APVV 0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Studia Historica Nitriensia [seriál]. - ISSN 1338-7219. - roč. 18, č. 2 (2014), s. 250-272.

Kaštieľ Eszterháziovcov v Želiezovcach / Zuzana Zvarová, Tomáš Janura [The Esterházy Manor House in Želiezovce].
In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo [seriál]. - ISSN 1335-4353. - Roč. 64, č. 1 (2015), s. 14-18.

Neznáme šľachtické knižnice 18. storočia z Liptovskej, Trenčianskej a Zvolenskej stolice / Tomáš Janur [Forgotten libraries of noblemen from Liptov, Trenčín and Zvolen County from the 18th century]. - Centrum excelentnosti SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy. Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Studia Bibliographica Posoniensia. - ISSN 1337-0723. - (2014), s. 42-55.

Tehliarstvo na Orave / Marián Čurný, Martin Furman, Tomáš Janura [Brickmaking in Orava]. - Vega 2/0124/12 Diemenzie regionálnych dejín na príklade Oravy (textová časť Tomáša Januru), Vega 2/0034/11 Charakteristické vlastnosti zložiek materiálnej kultúry zo stredovekých sídlisk a pohrebísk.
In Zborník Oravského múzea [seriál]. - Roč.29 (2012), s.100-133.

Unifikácia komunikačnej štruktúry v stoličnej správe / Tomáš Janura [The Unification of Communication Structures in District Administrations]. - Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 49 (2015), s. 143-158.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Aristokratická rezidencia Illésházyovcov v Dubnici nad Váhom / Tomáš Janura [The Aristocratic Residence of the Illésházy Family in Dubnica nad Váhom].
In Človek, spoločnosť, doba. Stretnutie mladých historikov III. : zborník príspevkov z 3. vedeckej konferencie mladých historikov, ktorú zorganizovali Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV a Spoločenskovedný ústav SAV v dňoch 16. - 17. októbra 2013 v Košiciach / Editori: Zuzana Tokárová, Martin Pekár. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. - ISBN 978-80-8152-161-4. - S. 78-88.

"Kancionálik bez predku a konca" - knižnica Alexandra Benického [elektronický zdroj] / Tomáš Janura, Miriam Poriezová ["Hymn book without beginning and end" - The Library of Alexander Benický]. - Spôsob prístupu: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Domenova3. - Popis urobený dňa 7. 10. 2014. - Názov z hl. obrazovky.
In Z dejín šľachtických knižníc na Slovensku II. [elektronický zdroj]. II. / Marcela Domenová (ed.). - Prešov : Preovská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-555-1107-8. - S. 58-68.

Kežmarský hrad v rukách šľachticov - nový pohľad na jeho dejiny od konca 15. storočia do začiatku 18. storočia / Tomáš Janura [Das Kesmarker Schloss in Adeligen Händen - Neue Sicht auf Ihre Geschichte vom Ende des 15. bis Anfang des 18. Jahrhunderts]. - VEGA 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy, CE SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy.
In Z minulosti Spiša / Zostavil: Ivan Chalupecký. - Levoča : Spišský dejepisný spolok, 2013. - Roč. 21 (2013), s. 45-69.

Kostol Svätej Trojice v Žiline v období novoveku / Tomáš Janura [The St. Trinity Church in Žilina during the Modern History Period]. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy.
In História Žiliny - farský kostol v Žiline. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2013. - ISBN 978-80-554-0745-6. - S. 61-67.

Najnovšie historické poznatky o hrade Blatnica / Tomáš Janura [The latest historical findings on the Blatnica Castle].
In Monumentorum tutela : Ochrana pamiatok 24. - Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. - ISBN 978-80-89175-59-8. - S. 271-278.

Stavebné pamiatky v Leštinách / Michal Čajka, Tomáš Janura, Miloš Dudáš [Architectonic Monuments in Leštiny].
In Leštiny : obec a jej obyvatelia / Zostavil Michal Čajka. - Leštiny : Vydal obecný úrad v Leštinách, 2014. - ISBN 978-80-971420-5-6. - S. 439-504.

Výsledky archívneho výskumu k dejinám hradu Korlátka / Tomáš Janura [Die Ergebnisse der Untersuchung der Archivalien über die Gechichte der Burg Korlátka]. - Centrum excelentnosti Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 17 / Zostavila : Jaroslava Žuffová. - Trnava : Krajský pamiatkový úrad Trnava, 2014. - ISBN 978-80-89175-65-9. - S. 31-34.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

Aponiovské rezidencie v Lieskovom, Jablonici, Malinove a Bratislave / Tomáš Janura [Residenzen der Adelsfamilie Apponyi in Lieskové, Jablonica, Malinovo und Bratislava (Preßburg)]. - APVV -10119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Aponiovci v dejinách knižnej kultúry / zostavila a redigovala: Miroslava Soláriková ; recenzovali: Michaela Sibylová, Viliam Čičaj. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2015. - ISBN 978-80-8149-051-4. - S. 17-34.

Aristokratická rezidencia Zayovcov v Bučanoch / Tomáš Janura [The Aristocratic Residence of the Zay Family in Bučany]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja. 18 / zostavila: Jaroslava Žuffová, recenzenti: Miloš Marek, Zuzana Lopatková. - Trnava : Krajský pamiatkový úrad, 2015. - ISBN 978-80-89175-69-7. - S. 45-50.

História jedného objektu - vodný hrad v Hronseku / Stanislav Rajnoha, Rudolf Boroš, Miloslava Borošová Michalcová, Tomáš Janura [History of one Building – the Water Castle in Hronsek].
In Šľachta stredného Slovenska a jej vplyv na kultúrny rozvoj regiónu : zborník príspevkov / Zostavila: Mária Bôbová ; recenzenti: Marta Mácelová, Marcela Domenová. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici : Katedra histórie FF UMB, 2015. - ISBN 978-80-89388-67-7. - S. 61-71.

Stavebno-historické premeny hradu Kežmarok do začiatku 18. storočia / Tomáš Janura, Michal Šimkovic [Constructional and Historical Transformations of the Kežmarok Castle till the Beginning of the 18th Century].
In K stavebným dejinám hradu v Kežmarku : zborník z odbornej konferencie z 30.septembra 2014 / Nora Baráthová a kolektív. - Kežmarok : Jadro, 2014. - ISBN 978-80-89426-33-1. - s. 15-40.

Šľachtické rezidencie rodu Radvanský v Radvani / Ľubica Fillová, Tomáš Janura, Michal Šimkovic [The Aristocratic Residences of the Radvanský Family in Radvaň]. - VEGA 2/0062/15 ponímanie a koncepcie novovekej historiografie.
In Šľachta stredného Slovenska a jej vplyv na kultúrny rozvoj regiónu : zborník príspevkov / Zostavila: Mária Bôbová ; recenzenti: Marta Mácelová, Marcela Domenová. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici : Katedra histórie FF UMB, 2015. - ISBN 978-80-89388-67-7. - S. 25-49.

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Hrad Blatnica : sprievodca po zrúcanine hradu / Michal Šimkovic, Tomáš Janura. - Bratislava : Slovenský skauting, 2012. - 38 s. - ISBN 978-80-89136-88-89

Hrad Korlátka : sprievodca po zrúcanine hradu / Miroslav Matejka, Michal Šimkovic, Tomáš Janura. - Bratislava : Slovenský skauting, o.z., 2013. - 50 s. - ISBN 978-80-89136-93-3

Liptovský Ján : od prvej písomnej zmienky po súčasnosť. - Liptovský Ján : Obec Liptovský Ján, 2013. - 254 s. - ISBN 978-80-971342-6-6

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

Daniel Révai - od konfliktov k vražde / Tomáš Janura.
In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo [seriál]. - ISSN 1335-4353. - Roč. 62, č. 4 (2013), s. 17-21.

Kaštieľ rodu Serényi v Záblatí / Tomáš Janura.
In Monument revue [seriál] : časopis na propagáciu vedeckého poznávania pamiatkového fondu Slovenska. - ISSN 1338-807X. - Roč. 2, č. 1 (2013), s.8-12.

Kaštieľ v Malinove - premeny hradu / Zuzana Zvarová, Tomáš Janura, Miroslav Matejka.
In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo [seriál]. - ISSN 1335-4353. - Roč. 63, č. 2 (2014), s. 50-55.

Kaštieľ v Pruskom / Zuzana Zvarová, Tomáš Janura.
In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo [seriál]. - ISSN 1335-4353. - Roč. 62, č. 2 (2013), s. 42-46.

Nové poznatky k histórii kaštieľa vo Veľkej Sarve (Rohovciach) / Tomáš Janura. - Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku, Centrum excelentnosti SAV: CE Slovenské dejiny v dejinách Európy.
In Pamiatky Trnavy a trnavského kraja 16 : zborník zo seminára konaného dňa 4. 12.2012. - Trnava : Krajský pamiatkový úrad, 2013. - ISBN 978-80-89175-61-1. - S. 47-53.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

Kaštieľ a park v Malinove / Zuzana Zvarová, Tomáš Janura.
In Kaštiele a kúrie bratislavskej župy / Zostavil Ladislav Snopko. - Bratislava : Bratislavský samosprávny kraj, 2012. - ISBN 978-80-971035-4-5. - s. 100-109.

Výsledky archívneho výskumu k dejinám hradu Lietava za posledných päť rokov / Tomáš Janura.
In Hrad Lietava 2003-2013 : Zborník z vedeckej konferencie 20. -21. júna 2014. - Lietava : ZnZLH, 2014. - ISBN 978-80-971888-7-0. - S. 30-35.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Kollárová, Ivona. Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ. Typografické médium v jozefínskej dobe. Trnava: Vydavateľstvo Rak, 2013, 296 s. ISBN 978808550157.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 2 (2014), s. 341-343.
Recenzia na: Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ / Kollárová Ivona. - Trnava : Vydavateľstvo Rak, 2013

Kollárová, Ivona. Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ. Typografické médium v jozefínskej dobe (Free publisher, thinking reader. The typographic medium in the reing of Jozeph II.). [Budmerice]: vydavatelstvo Rak, 2013, 296 pages. ISBN 978808550157.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62 Supplement (2014), s. 145-147.
Recenzia na: Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ / Ivona Kollárová. - [Budmerice] : Vydavateľstvo Rak, 2013

Lengyelová, Tünde a kol. Thurzovci a ich historický význam. Bratislava: Pro Historia a Historický ústav SAV, 2012, 260 s. ISBN 9788089396191.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 1 (2014), s. 138-140.
Recenzia na: Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Pro Historia Historický ústav SAV, 2012

Lengyelová, Tünde et al. Thurzovci a ich historický význam. (The Thurzos and their historical significante). Bratislava: Pro Historia and the Institute of History of the Slovak Academy of Sciences, 2012, 260 pages.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Vol. 61, Supplement (2013), s.153-155.
Recenzia na: Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová et al. - Bratislava : Pro Historia and Institut of History of the Slovak Academy of Sciences, 2012

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Formy a obsah spoločenskej a sociálnej disciplinizácie / Tomáš Janura.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 1 (2012), s. 176-177.

Komorová, Klára. Knižnica Zachariáša Mošovského. Martin: Slovenská národná knižnica, 2009, 299 s. / Tomáš Janura.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 1 (2012), s. 166-168.

Orosová, Martina - Žažová, Henrieta. Košická citadela. Bratislava: A21, s.r.o.,2011, 192 s. ISBN 9788097083144 / Tomáš Janura.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 2(2013), s. 409-411.

Panovnícke a aristokratické dvory v období neskorého stredoveku a raného novoveku / Tomáš Janura.
In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo [seriál]. - ISSN 1335-4353. - Roč. 62, č. 1 (2013), s. 67.

Publikované maďarské pamiatkové práce na internete / Tomáš Janura.
In Monument revue [seriál] : časopis na propagáciu vedeckého poznávania pamiatkového fondu Slovenska. - ISSN 1338-807X. - Roč. 1, č. 1 (2012), s.40.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=6909&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia