Historický ústav SAV
 
PhDr. Tünde Lengyelová, CSc. English version
PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20
E-mail: tunde.lengyelova@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatná vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

raný novovek, sociálne dejiny, gender history, dejiny každodennosti, problematika zemepanských miest a šľachtických dvorov

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor archívnictvo 1985
PhDr. – Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor archívnictvo 1989
CSc. – Historický ústav SAV 1997

Študijné pobyty:

Andrew Mellon fellowship –2004, Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel
Študijné pobyty v Budapešti, Viedni, Wolfenbütteli

Ocenenia:

- prémia Slovenského literárneho fondu v kategórii slovníková literatúra za publikáciu Historický kalendár – Slovensko (s I. Mrvom)
- členka Vedecko-technického tímu roka 2009 : Centrum excelentnosti Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy SAV (Ústav etnológie SAV – Historický ústav SAV), oceneného ministrom školstva
- cena SAV za monografiu „Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku“ – spoločne s Dianou Duchoňovou (2017)

Členstvo v redakčných radách:

Historický časopis - Bratislava
Ročenka URBS – Budapešť
The Hungarian Historical Review - Budapešť
Kor/ridor Bratislava – Budapešť
Slovenská archivistika - Bratislava

Členstvo v komisiách:

Od 2002 – do 2022 členka Vedeckej rady HÚ SAV
Predsedníčka Slovensko - maďarskej komisie historikov
Predsedníčka Sekcie pre rodové štúdie Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

DUCHOŇOVÁ, Diana - LENGYELOVÁ, Tünde. Die Frühneuzeitliche Adelsküche im Königreich Ungarn : Küchenorganisation, Speisen und Getränke [Castle Kitchens and the Eating Habits of Aristocrats in early modern Times. The Joy of Festivals, The Sorrows of Everyday Life]. Recenzenti: Peter Kónya, Viliam Čičaj. Stuttgart : ibidem Verlag, 2019. 343 s. ISBN 978-3-8382-1250-0 (Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

DUCHOŇOVÁ, Diana - LENGYELOVÁ, Tünde. Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku : radosti slávností, strasti každodennosti [Castle Kitchens and the Eating Habits of Aristocrats in early modern Times. The Joy of Festivals, The Sorrows of Everyday Life]. Recenzenti: Peter Kónya, Viliam Čičaj. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2016. 320 s. ISBN 978-80-224-1538-5 (Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV)

LENGYELOVÁ, Tünde. Život na šľachtickom dvore : odev, strava, domácnosť, hygiena, voľný čas [Life at the Aristocratic Court : Dress, Food, Household, Hygiene and Free Time]. Recenzenti: Peter Kónya, Diana Duchoňová. Bratislava : SLOVART, 2016. 247 s. ISBN 978-80-556-1287-4 (Vega 2/0063/12 : Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku. Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať)

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

LENGYELOVÁ, Tünde. Panónske Slnko, druhý Achilles, bojový voz Izraela - thurzovské pohreby v prvej tretine 17. storočia [[Pannonian Sun, the second Achilles, the War Wagon of Israel – The Thurzo Family Funerals in the first Third of the 17th Century]. In Korunovácie a pohreby : mocenské rituály a ceremónie v ranom novoveku. - Budapest ; Békéscsaba : Historický ústav Filozofického centra Maďarskej akadémie vied : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2016, s. 103-130. ISBN 978-615-5615-35-1. (Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV)

LENGYELOVÁ, Tünde. "Už ani jedlo našich otcov nechceme jesť ..." [Even the Food of our Fathers we don’t want to Eat Anymore]. In Krajiny prostřených i prázdných stolů I. : evropská gastronomie v proměnách staletí. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2016, s. 31-46. ISBN 978-80-7560-026-4. (Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV. Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

LENGYELOVÁ, Tünde. Thurzovci a reformácia [Thurzo Family and Reformation]. In Reformácia a jej dôsledky na Slovensku. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave : Historický ústav SAV v Bratislave : Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Sekcia pre cirkevné dejiny, Sekcia pre dejiny knižnej kultúry, 2018, s. 165-180. ISBN 978-83-8111-083-9. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

LENGYELOVÁ, Tünde. Historik a médiá v dobe povrchnosti [The historian and the media in an age of superficiality]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 4, s. 611-617. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

LENGYELOVÁ, Tünde. Esettanulmány a kora újkori női mőveltség kérdéséhez [A Case Study of female literacy in the early modern era]. In Századok : a magyar történelmi társulat folyóirata, 2019, roč. 153, č. 2, s. 235-250. ISSN 0039-8098. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

LENGYELOVÁ, Tünde. "Ešte to som chcel napísať..." Menej známa stránka snemu v Banskej Bystrici roku 1620 ["Another Thing I Wanted to Write..." Lesser-Known Aspects of the Banská bystrica Assembly in 1620]. In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 113-122. ISBN 978-80-224-1708-2. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

LENGYELOVÁ, Tünde. Postavenie žien v ranonovovekej spoločnosti [The Legal Status of Women in the Early Modern Period]. In DUCHOŇOVÁ, Diana et al. Človek raného novoveku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 342-371. ISBN 978-80-224-1887-4.

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

DUCHOŇOVÁ, Diana - LENGYELOVÁ, Tünde. Versorgung und Wirtschaftshintergrund der Burgen in Ungarn im 16. - 17. Jahrhundert. In Castrum Bene 16 : Castle and Economy. Proceedings of The 16th International Castellological Conference. Editor: Silvija Pisk ; rewiewers: Krešimir Filipec, Hrvoje Gračanin. - Popovača : Moslavina Museum Kutina, Historical Association Moslavina, 2021, s. 28-43. ISBN 978-953-57553-4-0. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

LENGYELOVÁ, Tünde. "Ja potrebujem peniaze viac, ako tvoja milosť". Korešpondencia Judity Balassovej so synom Štefanom II. Kohárym = "Nagyob szükségem vagyon hogysem mint Nagyságodnak az penzre". Balassa Judit és fia Koháry István levelezése [I need the Money more than Your Grace. The Correspondence of Judit Balassa with her Son István II. Koháry]. In "Za Boha, kráľa a vlasť!" Koháriovci v uhorských dejinách : zborník príspevkov z odborného seminára, ktorý sa konal 23.-24. septembra 2015 v Múzeu vo Svätom Antone. Zostavila Mária Ďurianová ; recenzenti: Patrik Kunec, Diana Duchoňová. - Národné lesnícke centrum vo Zvolene pre Múzeum vo Svätom Antone, 2016, s. 9-19. ISBN 978-80-8093-221-3. (Vega 2/0134/16 : Politické skupiny ako determinanti stavovskej politiky v Uhorskom kráľovstve v období raného novoveku. Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV)

LENGYELOVÁ, Tünde. Panstvo v rukách ženy : (na príklade dvoch šľachtičien zo 17. storočia) [County in the women´s hands (on the exemple of two noblewomen from the 17th century)]. In Otázky zemepánskeho hospodárenia a správy v novoveku. Editorka: Zuzana Lopatková ; recenzenti: Jozef Baďurík, Michal Bada. - Trnava : Katedra histórie Filozofická fakulta Trnavská univerzita, 2019, s. 87-103. ISBN 978-83-8111-158-4. (Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku)

LENGYELOVÁ, Tünde. Rodinný život Márie Terézie [Die Familie von Maria Theresia. Family Life of Maria Theresa]. In Varia Theresiana : zborník príspevkov z rovnomenného sympózia 29. september 2015, Komárno. Zostavil Lukáš Paluga ; recenzenti: Viliam Čičaj, Igor Graus, Ivan Mrva. - Bratislava ; Komárno : Ministerstvo vnútra SR Štátny archív v Nitre, pracovisko archív Komárno, 2016, s. 6-18. ISBN 978-80-971528-3-3. (Vega 2/20062/15 : Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie)

AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií

LENGYELOVÁ, Tünde. Panstvo v rukách ženy (Príklad Alžbety Czoborovej a thurzovských panstiev na začiatku 17. storočia) [County in the women's hands (the exemple of Elizabeth Czobor and Thurzo counties at the beginning of the 17th century)]. In Panstvo ako podnik zemepanského hospodárenia : zborník abstraktov pozvaných prednášok z vedeckej konferencie. Zostavovateľ Zuzana Lopatková. - Trnava : Trnavská univerzita, Filozofická fakulta katedra histórie, 2018, s. 21. ISBN 978-80-568-0185-7.

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

JESENSKÝ, Miloš - LACIKA, Ján - LENGYELOVÁ, Tünde - MACHAJ, Ľuboš. Najväčšie záhady a mystériá Slovenska : tajomné nálezy a svedectvá o nevysvetliteľných javoch, záhadných zjaveniach, legendárnych a tajuplných postavách našej histórie. Zostavila a redigovala Zora Špačková. Bratislava : vydalo vydavateľstvo IKAR - Príroda, 2017. 287 s. ISBN 978-80-551-5608-8

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

LENGYELOVÁ, Tünde. A kora újkora női műveltség problémái-elvárások, határok és lehetőségek. In A női kommunikáció kultúrtörténete : tanulmányok. - Budapest : Napvilág kiadó, 2019, s. 21-33. ISBN 978-963-338-216-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

LENGYELOVÁ, Tünde. "Dann der Gott es mit Frieden gegeben hat, das Kind ist Gut und Gross" Die lange Kinderlosigkeit des Ehepaares Kanizsai-Nádasdy. In Die Kanizsai und Ihre Zeit : Tagungband der 389. Schlaininger Gespräche 17. bis 20. September 2018. - Eisenstadt : Landesmuseum Burgenland, 2019, s. 191-202. ISBN 978-3-85405-235-7. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

LENGYELOVÁ, Tünde. Die Familie Thurzó und die Reformation. In Ecclesia semper reformanda. Die Protestantische Kirche im Pannonischen Raum seit der Reformation : Tagungsband der 36. Schlaininger Gespräche 19. bis 23. September 2016. Teil 1. - Eisenstadt : Landesmuseum Burgenland, 2017, s. 123-135. ISBN 978-3-854058-221-0. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

LENGYELOVÁ, Tünde. Elisabeth Czobor: ihre Erwartungen, Möglichkeiten und Grenzen : Eine Fallstudie über den Bildungsstand frühneuzeitlicher Frauen. In Medien, Orte, Rituale : Zur Kulturgeschichte weiblicher Kommunikation im Königreich Ungarn. - Presens Verlag, 2020, s. 283-302. ISBN 978-3-7069-1092-7. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

LENGYELOVÁ, Tünde. Főúri temetések és reprezentáció a kora újkori Magyarországon. In Nemesi és polgári szerepek reprezentáció és interpretáció. - Eger : Líceum Kiadó, 2016, 83-97. ISBN 978-615-5621-33-8. (Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV. Vega 2/0134/16 : Politické skupiny ako determinanti stavovskej politiky v Uhorskom kráľovstve v období raného novoveku)

LENGYELOVÁ, Tünde. Mágovia, žreci, vyvolení či šarlatáni ? In KANG, Lydia M.D. - PEDERSEN, Nate. Šarlatáni : stručné dejiny najžalostnejších liečiteľských praktík. 1. vydanie. - Vydavateľstvo RAK, 2020, s. 362-379. ISBN 978-80-85501-77-3.

LENGYELOVÁ, Tünde. Úspešné vyliečenie neplodnosti v 16. storočí [Effective infertility treatment in the 16th century]. In Medicina antiqua, mediaevalis et moderna : historia - filozofia - religia. - Kielce : Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2019, s. 247-262. ISBN 978-83-7133-752--9. (Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

STEINHÜBEL, Ján. Keletről nyugatra és nyugatról keletre, szárazon és vízen: zsidó kereskedők útjai. Ján Steinhübel. Preklad [Fordította]: Lengyel Tünde. In Hadi és más nevezetes történetek : Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére. - [Budapest] : HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2018, s. 483-493. ISBN 978-963-7097-87-4.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

LENGYELOVÁ, Tünde. Ach, tá láska nebeská... Ach, tie dôsledky... In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 174-184. ISBN 978-80-8159-892-0.

LENGYELOVÁ, Tünde. Každodenný život na dvore Imricha Thökölyho. In Rod Thököly : zborník z medzinárodnej odbornej konferencie konanej pri príležitosti 360. výročia narodenia Imricha Thökölyho 25.-26. septembra 2017. Zostavovatelia Erika Cintulová, Marta Kučerová. - Kežmarok : Múzeum v Kežmarku, 2018, s. 333-351, 353-375. ISBN 978-80-972647-2-7. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

LENGYELOVÁ, Tünde. Kulinárne umenie a (ne)kultúra stolovania v stredovekom a ranonovovekom Uhorsku. In HENISCHOVÁ, Bridget Ann. Kuchár v stredoveku. 1. vydanie. - Vydavateľstvo RAK, 2021, s. 239-259, 298-299. ISBN 978-80-85501-82-7.

LENGYELOVÁ, Tünde. Levočský majster kat. In Historia mea vita : zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zostavovateľ: Imrich Purdek. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 225-231. ISBN 978-80-89523-63-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. VEGA 2/0028/19 : Teoretické a metodologické otázky skúmania dejín kriminality Slovenska)

LENGYELOVÁ, Tünde. "Pán Boh stvoril vodu nielen na pranie, ale aj na pitie." : podgurážení veľmoži a ich alkoholové excesy. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 133-140. ISBN 978-80-8159-680-3.

LENGYELOVÁ, Tünde. Stravovanie šľachty v období raného novoveku na príklade rodu Pálfiovcov. In Malacky a okolie : história. 10. Zostavil Pavol Vrablec. - Malacky : Mestské centrum kultúry : Múzeum Michala Tillnera, 2017, s. 9-23. ISBN 9789-80-89835-02-7. (Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV. Vega 2/0134/16 : Politické skupiny ako determinanti stavovskej politiky v Uhorskom kráľovstve v období raného novoveku)

LENGYELOVÁ, Tünde. „Všetkých nás čaká, nikoho neminie...“ : pohreby uhorskej šľachty a peripetie okolo nich v 16. a 17. storočí. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 132-141. ISBN 978-80-8159-999-6.

VALENT, Jaroslav - LENGYELOVÁ, Tünde. Epidémia ako Boží hnev : ako sa v minulosti bojovalo s morom či cholerou? In VALENT, Jaroslav. Fenomény dejín. - Bratislava : Petit Press, a. s., 2021, s. 139-149. ISBN 978-80-559-0714-7.

EAJ Odborné preklady publikácií

CSUKOVITS, Enikő - LENGYELOVÁ, Tünde (prekl.). Karol I. a obdobie jeho vlády : (1301-1342). Bratislava : Historický ústav Filozofického výskumného centra Maďarskej akadémie vied v Budapešti : Spoločnosť PRO HISTORIA, 2017. 153 s. ISBN 978-80-89910-00-7

WENZEL, Gusztáv - LENGYELOVÁ, Tünde (prekl.) - JANURA, Tomáš (prekl.). Boje dolnouhorských banských miest s Dóczyovcami z Veľkej Lúče 1494-1548. Združenie na záchranu hradu Revište, 2017. 103 s. ISBN 978-80-972521-3-7

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

LENGYELOVÁ, Tünde. Diana Duchoňová. Palatín Mikuláš Esterházy. Dvorská spoločnosť a aristokratická každodennosť ( Esterházy Miklós nádor. Udvari tarsadalom és az arisztokrata mindennapok) Bratislava: HÚ SAV - Veda 2017, 560 oldál. In Soproni Szemle, 2018, évf. 72, sz. 1, s. 108-109. ISSN 0133-0748. Recenzia na: Palatín Mikuláš Eszaterházy / Diana Duchoňová. - Bratislava : HÚ SAV, 2017.

LENGYELOVÁ, Tünde. Fundárková, Anna. Barokový aristokrat (A Baroque Aristocrat). Bratislava: Veda, Vydavateľstvo Slovenskej kadémie vied 2018, 236 pages ISBN 9788022416948. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 5, s. 905-908. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Barokový aristokrat / Anna Fundárková. - Bratislava : Veda, 2018. - ISBN 9788022416948.

LENGYELOVÁ, Tünde. GESCHWANDTNER, Branislav – GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana (zost.).„KRÁĽOVSTVO JEDNÉHO JAZYKA A MRAVU JE BIEDNE A SLABÉ.“ PRÍNOS PRÍSLUŠNÍKOV NESLOVENSKÝCH ETNÍK A NÁRODNOSTÍ PRE ROZVOJ SLOVENSKA. ZBORNÍK Z MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE. BRATISLAVA 14. – 15. NOVEMBER 2018. Bratislava : Archív Slovenskej akadémie vied a Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020, 272 s. ISBN 978‐80‐224‐1804‐1. In Slovenská archivistika, 2021, roč. 51, č.1, s. 108-110. ISSN 0231-6722. Recenzia na: „KRÁĽOVSTVO JEDNÉHO JAZYKA A MRAVU JE BIEDNE A SLABÉ.“ PRÍNOS PRÍSLUŠNÍKOV NESLOVENSKÝCH ETNÍK A NÁRODNOSTÍ PRE ROZVOJ SLOVENSKA / Branislav Geschwandtner, Jana Gubášová Baherníková. - Bratislava : Archív Slovenskej akadémie vied : Veda, vydavateľstvo SAV, 2020. - ISBN 978‐80‐224‐1804‐1.

LENGYELOVÁ, Tünde. Krischer Markus . Der Mann aus Babadag. Wie ein türkischer Janitschar 1683 nach München verschleppt und dort fürstlicher Sänftenträger wurde. Darmstadt: Theiss, 2014. Pp. 214, maps, illus. In Austrian History Yearbook, April 2017, vol. 48, pp. 295-296. (2016: 0.120 - IF, Q4 - JCR, 0.123 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents). ISSN 0067-2378. Recenzia na: Der Mann aus Babadag / Markus Krischer. - Darmstadt : Theis, 2014. Dostupné na internete: <https://www.cambridge.org/core/journals/austrian-history-yearbook/article/krischer-markus-der-mann-aus-babadag-wie-ein-turkischer-janitschar-1683-nach-munchen-verschleppt-und-dort-furstlicher-sanftentrager-wurde-darmstadt-theiss-2014-pp-214-maps-illus/B13DC8D1222B8FD0B669C76558AD13FD>

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch a zborníkoch

SOPKO, Július (prekl.) - LENGYELOVÁ, Tünde (prekl.). Viedenská maľovaná kronika. Chronica Picta. Marek z Káltu : 1358-1370. Bratislava : Vydal Perfekt, 2016. 287 s. ISBN 978-808046-770-8

SEGEŠ, Vladimír - LENGYELOVÁ, Tünde (prekl.). Husziták és bratrikok a középkori Magyarországon. Vladimír Segeš. Preklad [Fordította]: Lengyel Tünde. In Hadi és más nevezetes történetek : Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére. - [Budapest] : HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2018, s. 458-469. ISBN 978-963-7097-87-4.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja [A Historian on the Road. The Jubilee of Viliam Čičaj]. Zostavili: Diana Duchoňová, Tünde Lengyelová ; recenzenti: Jozef Baďurík, Peter Kónya. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018. 320 s. ISBN 978-80-224-1708-2 (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

Korunovácie a pohreby : mocenské rituály a ceremónie v ranom novoveku [Coronations and Funerals. Power Rituals and Ceremonies in the Early Modern Period]. Tünde Lengyelová, Géza Pálffy (eds.) ; recenzenti: Anna Fundárková, Lájos Gecsényi. Budapest ; Békéscsaba : Historický ústav Filozofického centra Maďarskej akadémie vied : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2016. 228 s. ISBN 978-615-5615-35-1

GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup

LENGYELOVÁ, Tünde. Mali ženy dejiny? In Aktuality.sk, 2021, 08. 08., nestr. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.aktuality.sk/clanok/3hzy22x/mali-zeny-dejiny/>

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

DUCHOŇOVÁ, Diana - LENGYELOVÁ, Tünde. Na úvod ... In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 15-16. ISBN 978-80-224-1708-2.

LENGYELOVÁ, Tünde - PÁLFFY, Géza. Na úvod. In Korunovácie a pohreby : mocenské rituály a ceremónie v ranom novoveku. - Budapest ; Békéscsaba : Historický ústav Filozofického centra Maďarskej akadémie vied : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2016, s. 7-8. ISBN 978-615-5615-35-1.

SCHRŐDER, Karol. Obrazy troch hradov Šášov, Revište, Blatnica. Z maď. orig.: Karol Schrőder. Három várom felvétele. Budapešť 1888, preložila Tünde Lengyelová. [b.m.] : Vyd. Združenie na záchranu hradu Šášov, 2016. 39 s.

Roky 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. [Die Thurzo und ihre historische Bedeutung]. - 1. vyd. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - 260 s. - Vega 2/0133/10 Šľachtický dvor - mocensko-politická, správna a kultúrna entita v ranom novoveku riešený v HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-19-1

Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód : chronológia, etnografické aspekty, pramene / Anna Falisová, Peter Takáč, Tünde Lengyelová [Research and development of new bio therapeutic methods: chronology, ethnographic aspects source]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2013. - 130 s. - Publikácia k projektu OPVV 26240220030 Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód a ich využitie pri liečbe niektorých závažných ochorení. - ISBN 978-80-971483-2-4

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Hospodárske pomery na thurzovských panstvách na prelome 16. a 17. storočia / Tünde Lengyelová [Economic Conditions at the Thurzo Estates at the Turn of the 17th Century].
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 119-134. Orava a Oravský hrad v 17. a v prvej polovici 18. storočia / Tünde Lengyelová [Orava and Orava Castle in the 17th and the First Half of the 18th Century]. - Vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy.
In Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu / Michal Bada, Alena Bartlová a kol. ; recenzenti Miloš Marek, Jozef Žatkuliak. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2015. - ISBN 9788022414500. - S. 29-44.

Stanislav Thurzo, palatín Uhorského kráľovstva (1622-1625) / Tünde Lengyelová [Stanislaus Thurzo, Palatin des Ungarischen Königreichs (1622-1625)].
In Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej / Diana Duchoňová, Vladimír Rábik a kol. ; recenzenti: Ján Lukačka, Ivan Mrva. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015. - S. 191-204.

Vzdelanie ako nástroj disciplinizácie: Výchova dievčat v ranonovovekom Uhorsku / Tünde Lengyelová [Education as a disciplination Tool : Girl´s Education in early modern Hungary].
In Sociálna disciplinizácia a zrod modernej spoločnosti : "...z prjsnostu a wssu ostrostu zakazzugeme" / Viliam Čičaj a kolektív. - Bratislava : Historický ústav SAV : Vydavateľ Igor Iliť-Rádio Print, 2013. - ISBN 978-80-970648-4-6. - S. 135-148.

"...úlohou žien je sedieť doma, rozprávať sa s Bohom a priasť" / Tünde Lengyelová ["Die Weiber sollen zu Hause sitzen, mit Gott reden und das Spinnrad drehen." Das Alltagsleben der Frauen in der Frühen Neuzeit].
In Magnátske rody v našich dejinách 1526-1948 / Frederik Federmayer a kol. Preklad do nemčiny Anna Fundárková. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2012. - ISBN 978-80-970196-6-2. - S.159-168.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Ideál uherského muže v době osmanské nadvlády / Tünde Lengyelová [To the Ideal of a Hungarian Man during the Period of the Osman Supremacy].
In Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perpektivy / Radmila Švaříčková Slabáková, Jitka Kohoutová, Radmila Pavlíčková, Jiří Hutečka a kol. - Praha : Nakladatelství Lidové Noviny, 2012. - ISBN 978-80-7422-218-4. - S. 61-73, 421-424.

Keresd a nőt ! A nők mint bűnbakok a középkorban és a kora újkorban / Lengyel Tünde [Look for the Woman! The Women as Scapegoats during the Medieval and Early Modern Times].
In Bűnbak minden időben : bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben / Szerkesztette: Gyarmati György - Lengvári István - Pók Attila - Vonyó József. - Pécs ; Budapest : Magyar Történelmi Társulat : Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 2013. - ISBN 978-6155-339455. - S. 135-148.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

Thurzó Szaniszló, a Magyar Királyság nádora (1622-1625) = Szaniszló Thurzó, Palatin des Königreichs Ungarn (1622-1625) [Thurzó Szaniszló, the Palatine of the Hungarian Kingdom (1622-1625)].
In Egy új együttműködés kezdete. - Sopron ; Budapest : MNL Győr-Sopron Megye Soproni Levéltára, 2014. - ISBN 978-963-8327-38-3. - S. 79-93.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Eszménykép, elvárás és gyakorlat. A kora újkori főúri asszonyok mindennapi élete / Tünde Lengyelová [The Ideal, Expectations and the Practice. Everyday Life of Aristocratic Women in the Early Modern Period]. - Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Nőképek kisebbségben : Tanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről. - Bratislava : Szlovákiai Magyarok Kerekasztala : Genderkutató Kozpont, UK Bratislava : Phoenix Polgári Társulás, 2014. - ISBN 978-802-971527-1-0. - S. 75-82.

Mikuláš Kubínyi, autor životopisu Imricha Thurzu / Tünde Lengyelová [Mikuláš Kubínyi – the Author of Imrich Thurzo Biography]. - Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku.
In Imrich Thurzo / Mikuláš Kubínyi. Preklad, dodatok k prekladu Tünde Lengyelová. - Lietava : Združenie na záchranu Lietavského hradu, 2013. - ISBN 978-80-971564-9-7. - S. 147-165.

Niekoľko poznámok k postaveniu Židov v stredovekom Uhorsku / Tünde Lengyelová [Several Remarks on the Status of Jews in Medieval Hungary].
In Judaica et Holocaustica. 3 zv. / Zostavil Vincent Múcska. - Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského Katedra všeobecných dejín, 2012. - ISBN 978-80-8127-050-5. - S. 44-53.

Premeny právneho postavenia žien v období stredoveku a ranného novoveku / Tünde Lengyelová [The Changes into the Legal Status of Women during the Middle Ages and the Early Modern Times].
In Muž a žena - vzťahové súvislosti v kontexte múzejných zbierok : zborník príspevkov z odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou / Katarína Nádaská (ed.). - Bratislava : Zväz múzeí na Slovensku : Múzeum mesta Bratislavy, 2013. - ISBN 978-80-971506-7-9. - S. 20-29.

Zemepanské mestá Thurzovcov v 16. a 17. storočí / Tünde Lengyelová [Towns Owned by the Thurzo Family in the 16th and 17th Century].
In Zemepanské mestá a mestečká v Uhorsku v ranom novoveku = Mezovárosok a koraújkori Magyarországon / Zostavil Peter Kónya. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013. - ISBN 978-80-555-0987-7. - S. 43-65.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Grausamer Mörder oder lieber Schwager ? : Das Bild der Osmanen in der ungarischen Literatur und Korrespondez im 16. und 17. Jahrhundert / Tünde Lengyelová. - Vega 2/0133/10 Šľachtický dvor - mocensko-politická, správna a kultúrna entita v ranom novoveku.
In Geschichtspolitik und "Turkenbelagerung" : Kritische Studien zur "Turkenbelagerung". Band 1 / Herausgegeben von Johannes Feitinger und Johann Heiss. - Wien, 2013. - ISBN 978-3-85476-613-1. - S. 300-317.

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Lásky a škandály v našich panovníckych rodoch. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2014. - 415 s.

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Bosorky strigy čarodejnice / Tünde Lengyelová. - Bratislava : TRIO Publishing, 2013. - 159 s. - ISBN 978-80-89552-93-1

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

Bosoráctvo je ženské remeslo / Tünde Lengyelová.
In Grand Magazine [seriál] : dvojmesačník o luxusnom životnom štýle. - ISSN 1337-0758. - Roč.12 , (november 2015), s. 82-85.

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

"V tento deň som videl v Benátkach predávať slnko za peniaze". Obchodné a kultúrne kontakty stredovekého a ranonovovekého Uhorska s Itáliou / Tünde Lengyelová.
In Talianska maľba / Kurátorka výstavy a koncepcia katalógu Zuzana Ludíková. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2013. - ISBN 978-80-8059-174-8. - s.10-17.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

Die Frau mit dem schlechtesten Ruf in der ungarischen Geschichte : Das Leben und die Legende von Elisabeth Báthory / Tünde Lengyelová. - Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu.
In Die Familie Nádasdy : vom 16. bis ins 20. Jahrhundert : Tagungsband der 29. und 30. Schlaininger Gespräche / Rudolf Kropf (Hg.). - Eisenstadt : Landesmuseum Burgenland, 2015. - ISBN 9783854052081. - S. 159-173.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

Dejiny Oravského Podzámku do roku 1918 / Tünde Lengyelová. - Vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy.
In Oravský Podzámok : obec a jej obyvatelia / Zostavil Michal Čajka. - Oravský Podzámok : Vydal Obecný úrad v Oravskom Podzámku, 2015. - ISBN 9788097177355. - S. 133-2016.

Vranovské veselie : svadba Alžbety Bátoriovej a Františka Nádašdyho vo Vranove roku 1575 / Tünde Lengyelová.
In Historické príbehy od schengenskej hranice II : príbehy zo Zemplína / Zostavovateľ Martin Molnár. - Eva Bučková, 2012. - S. 37-44.

EAJ Odborné preklady publikácií

Imrich Thurzo / Mikuláš Kubínyi. Preklad, dodatok k prekladu Tünde Lengyelová. - Lietava : Združenie na záchranu Lietavského hradu, 2013. - 166 s. : il. - ISBN 978-80-971564-9-7

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Tóth Gergely (ed.) Bel, Matthias: Notitia Hungariae novae historico geographica, Budapest, 2011, 2012.
In KOR/RIDOR [seriál] : slovensko-maďarský historický časopis. - ISSN 2064-6410. - Roč. I., č. 2 (2014), s. 53-56.
Recenzia na: Notitia Hungariae novae historico geographica / Matthias Bel. - Budapest, 2011,2012

Tóth Gergely (ed.): Bel, Matthias: Notitia Hungariae novae historico geographica, Budapest 2011, 2012.
In KOR/RIDOR [seriál] : szlovák-magyar történeti folyóirat : slovensko-maďarský historický časopis. - ISSN 2064-6410. - Roč. I., č.1 (2014), s. 61-65.
Recenzia na: Bel Matthias / Gergely Tóth (ed.). - Budapest, 2011, 2012

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch a zborníkoch

Jedálny lístok Stanislava Thurzu z roku 1603 / Borbála Benda.
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 157-162.

Kontakty palatína Juraja Thurzu so stolicami Šopron a Vaš / Péter Dominkovits, preklad: Tünde Lengyelová.
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 135-143.

Levočská základina Thurzovcov / Tünde Katona, preklad: Tünde Lengyelová.
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 109-115.

O výsadnej listine Stoličného Belehradu z Arpádovského obdobia / Attila Zsoldos, z maďarského originálu preložilaTünde Lengyelová.
In Slovenská archivistika. - ISSN 0231-6722. - Roč.47 , č.2 (2012), s.116-126.

Rod Thurzovcov a jeho miesto v aristokracii Uhorského kráľovstva / Géza Pálffy, preklad: Tünde Lengyelová.
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 9-25.

Rodinné pomery v Uhorsku na konci stredoveku [elektronický zdroj] / Enikő Csukovits, preklad z maďarčiny Tünde Lengyelová.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy: premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska. - ISSN 1337-6861. - Roč. 6 , č. 1 (2012), s. 21-34.

"Som len človek, kráľ môj, nie kameň" : Alexej Thurzo v službách Habsburgovcov / Gabriella Erdélyi, preklad: Tünde Lengyelová.
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 39-54.

Systém príbuzenských vzťahov latinských kupcov Ostrihome a Stoličnom Belehrade 13. - 14. storočí [elektronický zdroj] / Atilla Zsoldos, preklad z maďarčiny Tünde Lengyelová.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy: premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska. - ISSN 1337-6861. - Roč.6, č. 1 (2012), s. 14-20.

Tajomný Thurzo : František Thurzo, predseda Uhorskej a Dvorskej komory (1549-1563) / Lajos Gecsényi, preklad: Zuzana Ludiková, Tünde Lengyelová.
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 55-73.

Theatrum Nobilitatis Hungaricae Genealogické výskumy Mateja Bela, so zvláštnym zreteľom / Gergely Tóth, preklad: Tünde Lengyelová.
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 203-215.

Thurzovci a počiatky reformácie / Zoltán Csepregi, preklad: Tünde Lengyelová.
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 77-90.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Na úvod / Tünde Lengyelová, Géza Pálffy.
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S.5-6.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2313&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia