Historický ústav SAV
 
Usmernenie ústavu týkajúce sa prejavov nevhodného správania a jeho dôsledkov English version

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

aj s ohľadom na nedávne udalosti na slovenských aj českých univerzitách a výskumných inštitúciách, vydáva vedenie ústavu usmernenie týkajúce sa prejavov nevhodného správania a jeho dôsledkov.

Na Historickom ústave SAV, v. v. i. (HÚ SAV) platí zásada rovných príležitostí. HÚ SAV zaobchádza so všetkými zamestnancami/zamestnankyňami rovnako a bez diskriminácie, bez ohľadu na ich národnosť, etnický pôvod, vek, pohlavie, náboženstvo, politické presvedčenie, jazyk, sexuálnu orientáciu, zdravotné postihnutie, sociálny alebo ekonomický pôvod alebo iné rozdiely.

HÚ SAV u svojich zamestnancoch/zamestnankýň neakceptuje nevhodné správanie, sexuálne obťažovanie, šikanovanie, bossing, mobbing, osobné ponižovanie a nátlak, body shaming (kritické a ponižujúce komentáre zamerané na fyzický vzhľad), zastrašovanie a zosmiešňovanie, psychické a fyzické násilie, ako aj vydieranie.

Vedenie HÚ SAV podobné správanie dôrazne odsudzuje a jeho prejavy posudzuje na základe ustanovení antidiskriminačného zákona a zákonníka práce.

HÚ SAV vyhlasuje, že každý človek má právo očakávať profesionálne správanie od ostatných a je tiež zodpovedný za svoje vlastné správanie voči ostatným. Všetci zamestnanci/zamestnankyne HÚ SAV majú osobnú zodpovednosť za dodržiavanie nasledujúcich zásad a princípov:

  • správať sa k ostatným dôstojne a s úctou,
  • netolerovať žiadnu formu šikanovania, sexuálneho obťažovania alebo zneužívania autority,
  • ak sa stanú svedkami neprijateľného správania, upozorniť naň nahlásením alebo podaním formálneho hlásenia
  • podporiť každého/každú zamestanca/zamestnankyňu, kto sa cíti byť obeťou neprijateľného správania, vrátane nasmerovania na psychologickú podporu a podanie formálnej sťažnosti.

Ak ste svedkom/svedkyňou alebo obeťou nevhodného správania, použite na nahlásenie incidentu jednu z nasledujúcich možností.

1. Štatutár HÚ SAV (PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. Slavomir.Michalek@savba.sk)
2. Zamestnanecká rada HÚ SAV (predseda Mgr. Juraj Benko, PhD. juraj.benko@savba.sk; Mgr. Žofia Lysá, PhD. zofia.lysa@savba.sk; Ing. Monika Zvalová monika.zvalova@savba.sk)
3. Etická komisia SAV (členka Etickej komisie za HÚ SAV Katarína Haberlandová: katarina.haberlandova@savba.sk)
4. Úrad Slovenskej akadémie vied - Mgr. Lenka Ulašinová Bystrianská, PhD. ulasinova-bystrianska@up.upsav.sk
5. Komisia SAV pre rovnosť príležitostí (EQUAL) na adrese: equal@savba.sk

Definícia šikany: https://www.pravnenoviny.sk/sikana-na-pracovisku-ako-s-nou-uspesne-bojovat
Definícia sexuálneho obťažovania: https://uniba.sk/o-univerzite/plan-rodovej-rovnosti-uk/sexualne-obtazovanie/co-je-sexualne-obtazovanie/


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia