Historický ústav SAV
 
APVV / CE projekty English version

Projekty APVV

Názov: Indivíduum a spoločnosť – ich vzájomná reflexia v historickom procese
Trvanie projektu:
1.7.2016 / 30. 06. 2020
Evidenčné číslo projektu: APVV-15-0349
Zodpovedný riešiteľ: Slavomír Michálek
Anotácia: Cieľom projektu je inovatívne spracovanie problematiky indivídua a to prostredníctvom originálneho metodologického uchopenia, ktoré je v slovenskej historiografii pomenej využívané. Téma indivídua v dejinách sa v posledných desaťročiach takmer výlučne orientuje len na klasickú biografiu jednotlivca. Absentuje alebo iba v obmedzenej miere prebieha výskum rituálov, reflexie a sebareflexie indivídua, konfliktov, politickej kultúry, či rekonštrukcia životných súvislostí, sociokultúrnych zmien a transformačných procesov. Obsahovou náplňou projektu je reflexia jedinca a jeho identity v spoločnosti, formovanie stereotypov, vlastný (cudzí) pohľad na svoje okolie a každodenné jednanie, sociálne prostredie a vytváranie siete spoločenských vzťahov. Doteraz na Slovensku nebola vydaná publikácia, ktorá by z interdisciplinárneho hľadiska skúmala postavenie jedinca v spoločnosti, napríklad za účasti príbuzných vedných odborov (sociológie, filozofie, etnológie, politológie, pomocných vied historických, vojenskej histórie, ale aj historickej antropológie či dejín architektúry). Cieľom projektu je teda doplniť doteraz existujúci primárny výskum (politických, hospodárskych a sociálnych dejín) a ponúknuť nový pohľad na dejiny očami ich jednotlivých aktérov - ľudí v chronologickom období 16.-20. storočia. Ambíciou projektu je nová konceptualizácia dejín Slovenska a nadviazanie na práce a výskumné tímy okolitých krajín v súlade so súčasnými trendmi európskej historiografie.

Názov: Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí
Trvanie projektu:
1.7.2015 / 30.6.2019
Evidenčné číslo projektu: APVV-14-0644
Zodpovedný riešiteľ: Valerián Bystrický
Anotácia: Elity patria v súčasnosti medzi dôležité témy spoločenskovedného a historického výskumu, pričom ide typologicky o takú tému, pri ktorej použitím sociologických metód, historickej štatistiky a metódy komparatívneho historického výskumu sa dá dopracovať k závažným výsledkom, ku ktorým tradičnými postupmi nie je možné dospieť. Ambíciou predloženého projektu a z hľadiska ďalšieho bádania jeho aktuálnym a dôležitým cieľom je prispieť relevantnými poznatkami a dátami k hlbšiemu porozumeniu fenoménu moci nielen v kontexte dejín strednej Európy, ale vďaka možnosti komparácie aj v širšom európskom či globálnom rozmere. V centre bádateľského záujmu bude skúmanie správania sa elít – tak „starých“ (etablovaných) elít ako aj „nových“ (potenciálnych) elít (kontraelít) – pri geopolitických a režimových zmenách. Výsledky výskumu zároveň napomôžu aj novej konceptualizácii dejín Slovenska ako súčasti európskeho priestoru.

Názov: Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť
Trvanie projektu: 1.10.2013 / 30.9.2017
Evidenčné číslo projektu: APVV-0051-12
Zodpovedný riešiteľ: Daniela Dvořáková
Anotácia: Cieľom projektu je podať komplexný pohľad na fenomén hradu, na jeho funkciu v stredovekej spoločnosti, na jeho vnímanie stredovekými ľuďmi ako aj na všetky aspekty života na hrade. Druhú časť bude tvoriť súpis hradov na Slovensku v štruktúrovanej podobe: stručné dejiny hradu (zmeny majiteľov), zoznam zachovaných písomných prameňov, príslušenstvo hradu. Vzhľadom na to, že na Slovensku sa nachádzalo takmer 100 hradov, ide o fenomén skutočne významný, ktorého výskum prispeje nielen k poznaniu každodenného života na našich hradoch, ale súčasne umožní porovnať vývojové trendy a kultúrne niveau v strednej a západnej Európe.

Názov: Slovensko v 19. storočí
Trvanie projektu: 1.7.2012 / 31.12.2015
Evidenčné číslo projektu: APVV 0119-11
Zodpovedný riešiteľ: Dušan Kováč
Anotácia: „Dlhé“ 19. storočie – od jozefínskych reforiem do konca deväťdesiatych rokov 19. storočia – je z hľadiska nasledujúceho vývoja v Európe a teda aj na Slovensku v mnohých oblastiach kľúčové. V tomto období sa tvorili predpoklady národnej, občianskej a sociálnej emancipácie. Slovenská historiografia sa systematicky a intenzívne začala tomuto obdobie venovať v 50. a 60. rokoch 20. storočia, čoho výsledkom bolo viacero syntetických prác a predovšetkým dve akademické syntézy. Tieto spracovania sú však vzhľadom na dobu vzniku v súčasnosti už neaktuálne. V posledných desaťročiach nastal tiež bádateľský útlm výskumu daného obdobia. Predložený projekt je teda zameraný na intenzívny výskum slovenských dejín 19. storočia s cieľom spracovať a publikovať kvalitatívne novú akademickú syntézu dejín Slovenska v 19. storočí. Tieto odbornou spoločnosťou dlho očakávané vedecké výstupy nebudú koncentrované iba na slovenskú národnú emancipáciu, ale zohľadnia tiež hospodárske, sociálne, kultúrne a intelektuálne determinanty vývoja na území dnešného Slovenska.

Názov: Štátne hranica a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte
Trvanie projektu: 1.7.2012 / 31.12.2015
Evidenčné číslo projektu: APVV–0628–11
Zodpovedný riešiteľ: Slavomír Michálek
Anotácia: Z historickej perspektívy predstavujú štát a národ časovo ohraničené fenomény, ktoré sa formovali v čase a priestore. Cieľom projektovému výskumu je komplexná analýza fenoménu štátnych hraníc, čo chceme skúmať vo viacerých rovinách. Od politických a diplomatických rozmerov utvárania hraníc, až po úroveň reprezentácií hranice a mikrohistórie. T.j. hranice v našom ponímaní nepredstavujú len geopolitický problém, ale aj spoločenský a kultúrny fenomén ktorý vplýva na verejný priestor. Projekt hľadá odpoveď na to, akým spôsobom vznik štátnych hraníc a ich zmeny vplývajú na identity a identifikácie obyvateľstva (čo sa samozrejme netýka len pohraničia, ale aj štátu ako celku). Základné otázky znejú: Ako vznikali a čo vlastne predstavujú štátne hranice v modernej spoločnosti? Ako dochádzalo k vytyčovaniu hraníc? Popri zmluvne definovaných hraničných čiarach vzniká aj nejaký zvláštny druh sociálneho prostredia? Do akej miery tieto procesy napomáhajú vzniku kultúrnych špecifík? Ako vznikali a aké boli predstavy o národnom teritóriu v slovenskej spoločnosti? Do akej miery je štátna moc určujúcim faktorom v teritoriálnych otázkach a aké iné faktory vplývajúce na život ľudí je možné identifikovať v tomto prostredí? Akým spôsobom boli otázky hraníc (najmä hraničné spory) využívané ako prostriedok politickej mobilizácie?

Centrá excelentnosti SAV

Názov: Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov
Trvanie projektu: 1.10.2013 / 30.9.2017
Zodpovedný riešiteľ: Ján Lukačka
Anotácia: Zámerom projektu je vypracovanie viacerých reprezentatívnych vedeckých publikácií (kolektívnych monografií), ktoré predstavia hrady na Slovensku ako komplexný fenomén z pohľadu historicko-antropologického, kultúrno-spoločenského, vojenského a hospodárskeho počas celej ich existencie. Projekt má ambície rozšíriť doterajšie predovšetkým kastelologické, architektonické a archeologické hľadisko výskumu o ďalšie dôležité aspekty. Sledovať sa budú funkcie hradu od jeho vzniku v období stredoveku až po súčasnosť, rôzne aspekty života na hrade, vplyv hradu na svoje okolie z hľadiska antropologického, geografického, sídelného, environmentálneho, ekologického a najmä kultúrno-historického, na vnímanie hradu ľuďmi priamo či nepriamo zainteresovaných na jeho jednotlivých funkciách.

Ukončené projekty

Názov: Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska (Centrum excelentnosti SAV)
Trvanie projektu: 4.8.2011 / 31.12.2014
Zodpovedný riešiteľ: Dušan Kováč
Anotácia: Cieľom navrhovaného projektu je v prvom rade posunúť doterajší výskum slovenských národných dejín výrazne smerom ku komparatívnosti v rámci európskeho priestoru, k čomu sa v posledných rokoch vytvorili podmienky v európskej historiografii. Výskum a na jeho základe pripravené publikácie majú členom bádateľského kolektívu CE SDDE otvoriť cestu k účasti v mnohostranných medzinárodných projektoch zameraných na komparatívny celoeurópsky výskum v oblasti dejín. Všetky tieto aktivity majú v konečnom dôsledku prispieť k vnímaniu slovenských dejín v interpretačných rámcoch, ktoré sa presadili v súčasnej Európe, pričom sa tieto interpretačné rámce budú prezentovať aj slovenskej verejnosti. Je to cesta k tomu, aby sa diskusie v slovenskej historiografii dostali z ideologickej a politickej roviny na rovinu odbornú.


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia