Historický ústav SAV
 
PhDr. Edita Ivaničková, CSc. English version
PhDr. Edita Ivaničková, CSc. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 23
E-mail: edita.ivanickova@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatná vedecká pracovníčka

Výskumné zameranie:

Dejiny medzinárodných vzťahov od 2. svetovej vojny po 80. roky 20. storočia; najmä:
– Nemecká otázka 1939-1990 s osobitným zreteľom na strednú Európu a Československo.
– Slovensko a slovenská otázka v stredoeurópskej politike Veľkej Británie 1938-1948.

Vzdelanie:

1966 – 1971: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava; odb. dejepis – angličtina
1979 – obhajoba titulu CSc.
1983 – PhDr.: rigorózna skúška na Univerzite Komenského, Bratislava

Zamestnanie:

1971 – 1982: Ústav dejín európskych socialistických krajín SAV
1982 – Historický ústav SAV

Vedecko-organizačné aktivity:

1999 – 2002: vedúca Oddelenia najnovších dejín HÚ SAV
2002 – 2016: štatutárna zástupkyňa riaditeľa HÚ SAV

Členstvo v domácich a zahraničných komisiách, spoločnostiach, vedeckých a redakčných radách:

1990 – 1992: členka akademickej Komisie historikov ČSFR-SRN
1993 – 2011: členka a tajomníčka Slovenského národného komitétu historikov
2001 – 2015: predsedníčka slovenského výboru Fóra britských, slovenských a českých historikov
2007 – 2010: členka Vedeckej rady Univerzity Komenského
1994 – členka, tajomníčka a (od 2009) predsedníčka slovenskej sekcie Slovensko-nemeckej a Česko-nemeckej komisie historikov
2002 – členka redakčnej rady časopisu História
2010 – členka Collegium Carolinum, Mníchov

Vedecko-pedagogická činnosť:

Počet vedených doktorandov: 5

Pedagogická činnosť:

výberové celosemestrálne prednášky zo všeobecných dejín 20. storočia na Pedagogickej fakulte UK, Bratislava: 1997 – 2005

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Slovenská republika 1939-1945 v medzinárodných súvislostiach / Edita Ivaničková a kol. [Slovak Republic 1939-1945 in the international context]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset print, spol. s.r.o., 2012. - 218 s. - APVV -0628-11, Vega 2/7179/27 Medzinárodné súvislosti vývoja Slovenskej republiky 1939-1945, Vega 2/0181/10 Slovensko v Európe, Európa na Slovensku: vybrané témy z dejín 20. storočia. - ISBN 978-80-970302-7-8

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Slovensko a slovenská otázka v stredoeurópskych plánoch Veľkej Británie 1939-1945 / Edita Ivaničková [Slovakia and Slovak question in the Central European planes of Great Britain 1939-1945]. - Vega 2/7179/27 Medzinárodné súvislosti vývoja Slovenskej republiky 1939-1945, APVV- 0628-11.
In Slovenská republika 1939-1945 v medzinárodných súvislostiach / Edita Ivaničková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset print, spol. s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-970302-7-8. - S. 75-88.

ABD02 Západné veľmoci a slovenský štát 1939-1945 / Edita Ivaničková [Die westlichen Großmächte und der Slowakische Staat 1939 – 1945]. - Centrum excelentnosti SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy.
In Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-89396-32-0. - S. 81-93.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Das Jahr 1989 im deutsch-tschechisch-slowakischen Kontext. Zur Einführung / Edita Ivaničková, Miloš Řezník, Volker Zimmermann.
In Das Jahr 1989 im deutsch-tschechisch-slowakischen Kontext / Herausgegeben von Edita Ivaničková, Miloš Řezník und Volker Zimmermann. - Essen : Klartext Verlag, 2013. - ISBN 978-3-8375-1009-6. - S. 7-13.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Das Jahr 1989 im deutsch-tschechisch-slowakischen Kontext / Herausgegeben von Edita Ivaničková, Miloš Řezník und Volker Zimmermann. - Essen : Klartext Verlag, 2013. - 278 s. - (Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission ; Band 19). - ISBN 978-3-8375-1009-6

FAI02 Mythen und Politik im 20. Jahrhundert : Deutsche - Slowaken - Tschechen / herausgegeben von Edita Ivaničková, Dieter Langewiesche und Alena Míšková. - Essen : Klartext Medienwerkstatt GmbH, 2013. - 299 s. - (Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission ; Band 18). - ISBN 978-3-8375-1008-9

FAI03 Slovenská republika 1939-1945 v medzinárodných súvislostiach / Editorka Edita Ivaničková [Slovak Republic 1939-1945 in the international context]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset print, 2012. - 218 s. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. VEGA 2/7179/27 Medzinárodné súvislosti vývoja Slovenskej republiky 1939-1945. VEGA 2/0181/10 Slovensko v Európe, Európa na Slovensku: vybrané témy z dejín 20. storočia. - ISBN 978-80-970302-7-8

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Editorial = Předmluva = Predslov / Christoph Cornelissen, Edita Ivaničková, Miloš Řezník.
In Die Deutsch -Tschechische und Deutsch - Slowakische Historikerkommission : 1990-2015 = Česko-Německá a Slovensko-Německá komise historiků = Česko-Nemecká a Slovensko-Nemecká komisia historikov. - München : Collegium Carolinum, 2015. - ISBN 978-3-9443956-56-9. - s. 3-6.

GII02 Úvod / Edita Ivaničková.
In Slovenská republika 1939-1945 v medzinárodných súvislostiach / Edita Ivaničková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset print, spol. s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-970302-7-8. - S. 9-10.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2293&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 1
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 7
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 5
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 10
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 2
6 Recenzie v domácich publikáciách 0
Súčet   25

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 1
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 9
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 56
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 2
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 45
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 4
6 Recenzie v domácich publikáciách 0
Súčet   117

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia