Historický ústav SAV
 
PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. English version
PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 24
E-mail: Ludovit.Hallon@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

- dejiny hospodárstva a techniky na Slovensku a v strednej Európe v 20. storočí

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

VŠ - Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava 1983
CSc. Historický ústav SAV 1992
PhDr. 1984
DrSc. 2016

ďalšie úväzky – Historický ústav Slovenského národného múzea 1983-1986

Ocenenia:

Cena Literárneho fondu za prácu mladých vedeckých pracovníkov (1993)

Cena SAV členom autorského kolektívu za dielo Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 (2013)

Členstvo v redakčných radách:

Redakčný kruh časopisu: Prager wirtschafts-und sozialhistorische Mitteilungen (WISOHIM), Praha, Ústav hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (člen od r. 2010)

Vedecké kolégium časopisu Hospodářské dějiny - Economic History, Ostrava, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (člen od r. 2014)

Členstvo v komisiách:

Spoločná odborová komisia pre doktorandské štúdium v odbore Dejiny vedy a techniky od roku 1999
Spoločná odborová komisia pre doktorandské štúdium v odbore Hospodárske dejiny
Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity od r. 2004

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Centrálne bankovníctvo : v stredoeurópskom priestore = Central Banking in Central Europe / František Chudjak, Ľudovít Hallon, Andrea Leková a kol. - Bratislava : Národná banka Slovenska : Historický ústav SAV, 2014. - 299 s. - ISBN 978-80-8043-202-7

AAB02 Firma Pittel a Brausewetter v dejinách Slovenska : priekopník betónového staviteľstva z Bratislavy / Ľudovít Hallon [Pittel and Brausewetter company in the history of Slovakia. Pioneers of concrete building from Bratislava]. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v spoločnosti Typoset Print, spol. s.r.o., 2014. - 229 s. : il. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny. - ISBN 978-80-971540-5-9

AAB03 Chronológia dejín Slovenska a Slovákov : od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách. I. / Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kolektív [Present Times. History in Dates, Dates in History]. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. - 547 s. - (Svet vedy ; Zv. 33). - ISBN 978-80-224-1370-1

AAB04 Kauza Karvaš : štúdie a dokumenty k zatknutiu, zavlečeniu a internácii guvernéra Slovenskej národnej banky na území Nemeckej ríše 1944/1945 / Michal Schvarc, Ľudovít Hallon [Karvaš’s Case : Studies and Documents leading to Arrest, Introduction and Internment of the Governor of National Bank of Slovakia in the Territory of German Reich 1944/1945]. - 1. vyd. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - 222 s. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941, Vega 2/0101/13 "Akcia erweiterte Kinderlandverschickung". Tábory nemeckých detí na Slovensku v rokoch 1941-1944. - ISBN 978-80-89396-30-6

AAB05 Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív [Key Questions of Modern Slovak History]. - 1. vyd. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 395 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD) pri Historickom ústave SAV. - ISBN 978-80-224-1223-0

AAB06 Kysuce v XX. storočí = The Kysuce in the 20th Century / Ľudovít Hallon, Miloš Jesenský, Miroslav Sabol a kol. - 1. vydanie. - Čadca : Kysucké múzeum v Čadci : Historický ústav SAV, 2012. - 335 s. - ISBN 978-80-970780-2-7

AAB07 Podoby nemecko-slovenského "ochranného priateľstva" : dokumenty k náboru a nasedeniu slovenských pracovných síl do Nemeckej ríše v rokoch 1939-1945 / Michal Schvarc, Ľudovít Hallon, Peter Mičko [Forms of German-Slovak “Protective Friendship” : Documents to Recruitment and Deployment of Slovak Workfolks in German Reich from 1939 till 1945]. - Bratislava : Historický ústav SAV : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012. - 406 s. - Vega 2/0090/10 Hospodárska migrácia na Slovensku v rokoch 1939-1945 riešený v Historickom ústave SAV, Vega 2/0097/10 Spoločenské predpoklady a dôsledky vývoja vedy a techniky na Slovensku v rokoch 1918-1989 riešený v Historickom ústave SAV, Centrum excelentnosti Historického ústavu SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), APVV -0352-07 Slovensko-nemecké vzťahy v rokoch 1938-1945 v dokumentoch. - ISBN 978-80-970302-6-1

AAB08 Pracovali v tretej ríši : štúdie a dokumenty k náboru a nasadeniu pracovných síl zo Slovenska v nacistickom Nemecku v rokoch 1938-1945 / Michal Schvarc, Ľudovít Hallon, Peter Mičko ; Recenzenti: Eduard Nižňanský, Martin Pekár, Igor Baka [They Worked in the Third Reich : Studies and Documents to Labour Recruitment and Deployment from Slovakia in Nazi Germany 1938 - 1945]. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - 463 s. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941. - ISBN 978-80-224-1451-7

AAB09 Slováci a druhá svetová vojna. XIII a / Vedúca autorského kolektívu: Jaroslava Roguľová. Autorský kolektív: Martina Fiamová, Ľudovít Hallon, Róbert Letz, Michal Schvarc, Marek Syrný ; Vedecká redaktorka zväzku XIII a: Jaroslava Roguľová. Recenzenti: Valerián Bystrický, Igor Baka. Editor: Pavel Dvořák [Slovaks and the Second World War]. - 1. vyd. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2015. - 399 s. - (Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov ; XIII a). - Vega 2/0071/15 Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. - ISBN 978-80-811-9093-3

AAB10 Slovensko v hospodárskom priestore Nemecka 1939-1945 : (rokovania, prehľady, sondy, prípadové štúdie) / Ľudovít Hallon ; recenzenti: Valerián Bystrický, Peter Mičko [Die Wirtschaft der Slowakei und ihre Position im deutschen Wirtschaftsraum 1939 - 1945]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. - 323 s. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941. - ISBN 978-80224-1465-4

AAB11 Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová [Slovakia in the 20th Century. Volume 3. In the Inter-war Czechoslovakia 1918-1939]. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 544 s. : il. - APVV 51-017105 Slovensko v 20. storočí, Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín, Vega 26205/6, 2/0122/9, 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia. - ISBN 978-80-224-1199-8

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01 Formovanie veľkopriestorovej ekonomiky nacistického Nemecka v strednej Európe 1939-1945na príklade Slovenska / Ľudovít Hallon [Formation of Large Area Economy of Nazi Germany in Central Europe 1939-1945 – the Case of Slovakia]. - Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941.
In Střední Evropa na cestě od minulosti k budoucnosti / Antonie Doležalová a kol. ; recenzenti: Jiří Kořalka, Roman Holec. - Praha : Centrum středoevropských studií : CEVRO Institut : Masarykův ústav a Archív AV ČR, 2014. - S. 240-265.

ABC02 Visions and Reality of the Welfare State in the First Slovak Republic (1939-1945) / Ľudovít Hallon.
In Theory and Practice of the Welfare State in Europe in 20th Century / Zlatica Zudová -Lešková, Emil Voráček et al. - Praha : Historický ústav, 2014. - ISBN 978-80-7286-216-0. - S. 375-410.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Deštrukcia komerčného bankovníctva na Slovensku 1945-1950 / Ľudovít Hallon [Destruction of the Commercial Bank Industry in Slovakia 1945-1950].
In Roky prelomu : Slovensko v rokoch 1945-1948 / Peter Sokolovič a kolektív ; recenzenti: Ivan Mrva, Anton Hrnko. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, 2015. - ISBN 978-80-8105-643-7. - S. 697-722.

ABD02 Hospodársky vývin po vzniku ČSR a v 20. rokoch. 5. kapitola / Ľudovít Hallon [Economic Development after the Formation of Czechoslovakia in the 1920s].
In Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1199-8. - S. 213-240.

ABD03 Hospodársky vývoj Slovenska na pozadí štátoprávnych a národno-politických zmien v rokoch 1918-1945 / Ľudovít Hallon [Economic development of Slovakia amid constitutional and political changes between 1918 and 1945].
In Centrálne bankovníctvo : v stredoeurópskom priestore = Central Banking in Central Europe / František Chudjak, Ľudovít Hallon, Andrea Leková a kol. - Bratislava : Národná banka Slovenska : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-8043-202-7. - S. 54-64.

ABD04 Hospodárstvo Slovenska a jeho miesto v hospodárskom priestore Nemecka 1939-1945 / Ľudovít Hallon [Economy of Slovakia and its Place in Economic Space of Germany 1939-1945]. - Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho vývoja Slovenska 1939-1941.
In Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-89396-32-0. - S. 197-212.

ABD05 Hospodárstvo Slovenska v rokoch 1939-1945. 6. kapitola / Ľudovít Hallon [Economy of Slovakia from 1939 till 1945].
In Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok, Slovenská republika 1939-1945 / Vedúci autorského kolektívu Katarína Hradská, Ivan Kamenec ; Recenzenti: Milan Katuninec, Peter Švorc, Ľubica Kázmerová. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1351-0. - S. 239-304.

ABD06 Hospodárstvo v 30. rokoch. 9. kapitola / Ľudovít Hallon [Economy in the 1930s].
In Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1199-8. - s. 359-388.

ABD07 Michal Bosák v zápasoch o národné a kapitálové záujmy bankovníctva medzivojnovej ČSR / Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol [Michal Bosák and his Role in the Struggle for National and Capital Interests of Banking Industry during the Interwar Czechoslovakia]. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / Linda Osyková, matej Hanula a kol. ; recenzenti: Martin Hetényi, Milan Katuninec. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414616. - S. 137-155.

ABD08 Podoby korupcie v hospodárstve medzivojnového Slovenska na príklade peňažníctva / Ľudovít Hallon [Forms of Corruption in the Economy of Interwar Slovakia: Banking as a Case Study].
In Korupcia / Peter Šoltés, László Vörös a kol. ; recenzenti: Slavomír Michálek,, Milan Ducháček, Štefan Gaučík. Preklady z angličtiny Radovan Lakosil, László Vörös, preklady z maďarčiny: László Vörös. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1447-0. - S. 302-341.

ABD09 Prechod k vojnovému hospodárstvu na Slovensku roku 1942 / Ľudovít Hallon [The Transformation to the War Economy in Slovakia in 1942].
In Slovensko v roku 1942 : politika - armáda - spoločnosť / Marian Uhrin a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2013. - ISBN 978-80-89514-24-3. - S. 170-189.

ABD10 Proces globalizácie a vstup Slovenska do medzinárodných hospodárskych štruktúr po r. 1993 / Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol [Globalisation process and incorporation of Slovakia in the international economic structures after 1993]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky : jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja / Miroslav Londák, Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Veda, 2013. - ISBN 978-80-224-1313-8. - S. 397-439.

ABD11 Rozpad nemeckého hospodárskeho veľkopriestoru v roku 1944 a Slovenské národné povstanie / Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol [Desintegration of the German large-capacity economic system/area in the 1944 and the Slovak National Uprising]. - Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941.
In Slovenské národné povstanie - Slovensko a Európa v roku 1944 / Marek Syrný a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2014. - ISBN 978-80-89514-30-4. - S. 472-489.

ABD12 Slovensko v plánoch expanzie nemeckého kapitálu do ropného priemyslu juhovýchodnej Európy po roku 1938 / Ľudovít Hallon, Michal Schvarc [Slovakia in the Plans of Nazi Capital Expansion to the Oil Industry in the Southeastern Europe after 1938]. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), riešený v HÚ SAV. Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho vývoja Slovenska 1939-1941.
In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; Recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 155-195.

ABD13 Staviteľská firma Pittel a Brausewetter v hospodársko-technickom a kultúrnom vývoji na území Slovenska 1867-1918 / Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol [Architectural company Pittel and Brauswetter in the economic-technical and cultural development in the Slovak territory (1867 – 1918)].
In Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-971540-1-1. - S. 173-193.

ABD14 Svetové hospodárske krízy a Slovensko v 20. storočí / Ľudovít Hallon, Miroslav Londák [The Worldwide economic crises and Slovakia during 20th century]. - Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii, Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny, Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 540-563.

ABD15 Technická modernizácia na Slovensku 1918-1938 / Ľudovít Hallon [Technical Modernization in Slovakia 1918-1938].
In Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1223-0. - S.183-208.

ABD16 Úloha Husáka v hospodárskom vývoji Slovenska 1945-1948 / Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol [The role of Gustáv Husák in the Economic Development of Slovakia 1945-1948].
In Gustav Husák : moc politiky - politik moci / Slavomír Michálek, Miroslav Londák a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1312-1. - S. 312-337.

ABD17 Vojnové škody na severozápadnom Slovensku 1944-1945. 4. / Ľudovít Hallon [War Damage in Northwestern Slovakia in 1944-1945].
In Kysuce v XX. storočí = The Kysuce in the 20th Century / Ľudovít Hallon, Miloš Jesenský, Miroslav Sabol a kol. - 1. vydanie. - Čadca : Kysucké múzeum v Čadci : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-970780-2-7. - S.109-132.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Ideas, Reality and the International Context of the Social State in the Slovak Republic of 1939-1945 / Ľudovít Hallon, Michal Schvarc. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. VEGA 1/0546/13 Lesk a tiene v ekonomickom vývoji Slovenska 1939-1941.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 5 (2015), s. 901-937.

ADDB02 Predstavy, realita a medzinárodný kontext sociálneho štátu v Slovenskej republike 1939-1945 / Ľudovít Hallon - Michal Schvarc [Ideas, Reality and the International Context of the Social State in the Slovak Republic of 1939-1945]. - Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941. APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 4 (2014), s. 645-678.

ADDB03 The influence of Germany on capital transfers in the insurance business of Slovakia 1939-1942 / Ľudovít Hallon. - Vega 1/0546/13 Lesk a tiene ekonomického vývoja Slovenska 1939-1941, APVV 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62 (2014), Supplement, s. 79-107.

ADDB04 Vplyv Nemecka na kapitálové presuny v poisťovníctve Slovenska 1939-1942 / Ľudovít Hallon [The influence of Germany on capital transfers in the insurance business of Slovakia 1939-1942]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 3 (2013), s. 487-512.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 Parallels in the Economic Business Cycles in Slovakia in the Period between WWI and WWII, and after 1989 [elektronický zdroj] / Ľudovít Hallon.
In Remembrance and Solidarity [elektronický zdroj] : Studies in 20th Century European History. - ISSN 2084-3518. - n. 4 (December 2015), s.69-89.

ADEB02 Výroba, predaj a konzumácia liehovín na Slovensku 1918-1938 / Ľudovít Hallon [Production, Selling and Consumption of Liquors in Slovakia from 1918 till 1938]. - Vega 2/0164/13 Dejiny potravinárstva na Slovensku vo výrobe, výskumu a odbornom školstve.
In Němci v českých zemích [seriál]. - VII (2013), s. 65-76.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Bilancia škôd po druhej svetovej vojne na Slovensku / Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol [The Balance Sheet for Damages after the World War II in Slovakia]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Vojnová kronika [seriál] : spoločnosť, politika, armáda, kultúra : odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania. - ISSN 1338-6379. - Roč. II., č. 1 (2013), s. 3-17.

ADFB02 Doprava a jej úloha v premene krajiny Slovenska v 19. storočí [elektronický zdroj] / Miroslav Sabol, Ľudovít Hallon [Transport and its role in the transformation of the landscape of Slovakia in the 19th century]. - VEGA 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny. APVV - 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Quaestiones rerum naturalium [elektronický zdroj] : recenzované vedecké periodikum s interdisciplinárnym zameraním. Krajina a životné prostredie Slovenska od začiatku intenzívneho využívania človekom. - ISSN 1339-7907. - Volume 2. Supplement (2015), s. 215-233.

ADFB03 Enviromentálne dejiny vinohradníctva v Ipeľskej kotline na príklade novohradskej obce Veľké Straciny [elektronický zdroj] / Pavel Hronček, Miroslav Sabol, Ľudovít Hallon [Environmental history of viticulture in the Ipeľská kotlina basin for example of village Veľké Straciny in Novohrad region]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Quaestiones rerum naturalium [elektronický zdroj] : recenzované vedecké periodikum s interdisciplinárnym zameraním. Krajina a životné prostredie Slovenska od začiatku intenzívneho využívania človekom. - ISSN 1339-7907. - Volume 2. Supplement (2015), s. 171-193.

ADFB04 Mapy druhého vojenského mapovania ako základný historický obrazový zdroj pre výskum enviromentálnych dejín krajiny 19. storočia [elektronický zdroj] / Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol, Pavel Hronček [Maps of second military mapping, as a basic historical pictorial sources for research on environmental history of the landscape in the 19th century]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Quaestiones rerum naturalium [elektronický zdroj] : recenzované vedecké periodikum s interdisciplinárnym zameraním. Krajina a životné prostredie Slovenska od začiatku intenzívneho využívania človekom. - ISSN 1339-7907. - Volume 2. Supplement (2015), s. 64-76.

ADFB05 Ovládnutie Podbrezovských železiarní nemeckým kapitálom v rokoch 1939-1941 vo svetle nemeckých dokumentov / Ľudovít Hallon [Die Übernahme der Eisenwerke Podbrezová durch deutsches Kapital 1939 - 1941 im Lichte der deutschen Dokumente]. - Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941.
In Montánna história [seriál] : ročenka o dejinách baníctva a hutníctva. - ISSN 1338-5984. - č. 5-6 (2012-2013), s. 254-281.

ADFB06 Slovensko - nemecké projekty strategických cestných ťahov na Slovensku v rokoch 1939-1941 / Ľudovít Hallon [Slovak-German Strategic Route Projects in Slovakia between 1939 and 1941]. - VEGA 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941.
In Vojenská história [seriál] : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo. - ISSN 1335-3314. - Roč. 19, č. 4 (2015), s.37-66.

ADFB07 Stavebníctvo a stavebné podnikanie na Slovensku 1918-1938 [elektronický zdroj] / Ľudovít Hallon [Building Industry and Building Enterprise in Slovakia from 1918 till 1938]. - Spôsob prístupu: https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KH/Verbum_Historiae/VH_2-2015.pdf. - Popis urobený dňa 1. decembra 2015. - Názov z hl. obrazovky.
In Verbum historiae : vedecký internetový časopis / Editori: Róbert Letz, Ľuboš Kačírek (r. 2009), Branislav Krasnovský (r. 2015) ; Recenzenti: Ján Lukačka, Pavol Petruf (r. 2015). - Bratislava : Katedra histórie, Pedagogická fakulta UK. - ISSN 1339-4053. - Roč. č. 2 (2015 ), s. 8-27.

ADFB08 Význam industrializačnej politiky Uhorska pre technický vývoj na Slovensku v období druhej priemyselnej revolúcie 1867-1918 / Ľudovít Hallon [The importance of Hungarian industrial policy in the technical development of Slovakia in the time of the second industrial revolution]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 47 (2013), s. 121-148.

ADFB09 Zápas o vodné cesty (prenikanie vplyvu Nemecka do vodnej dopravy a vodného hospodárstva na Slovensku v poslednom období existencie ČSR 1938-1939) [elektronický zdroj] / Ľudovít Hallon [Battle for the waterways (Penetration of Germany’s influence in to water transport and water economy in Slovakia in the last existence period of ČSR 1938 – 1939)]. - VEGA 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny.
In Quaestiones rerum naturalium [elektronický zdroj] : recenzované vedecké periodikum s interdisciplinárnym zameraním. Krajina a životné prostredie Slovenska od začiatku intenzívneho využívania človekom. - ISSN 1339-7907. - Volume 2. Supplement (2015), s. 283-309.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 ČKD a Slovensko / Miroslav Sabol Ľudovít Hallon [The ČKD [Czech-Moravian-Kolben-Daněk] Company and Slovakia]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Fenomén ČKD : příspěvek k dějinám pražského strojírenského koncernu Českomoravská - Kolben - Daněk / Hynek Stříteský (ed.). - Praha : Mladá Fronta : Národní technické muzeum, 2014. - ISBN 978-80-204-3161-5. - S. 266-278.

AEC02 Durchdringung der Erdölindustrie Südosteuropas durch deutsches Kapital nach 1938 / Ľudovít Hallon, Michal Schvarc. - Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941, APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Bergbau und Krieg : 12. Internationaler Montanhistorischer Kongress Sterzing Hall in Tirol - Schwaz 2013 Tagungsband / Wolfgang Ingenhaeff, Johann Bair (Herausgeber). - Berenkamp Buch - und Kunstverlag, 2014. - ISBN 978-3-85093-331-5. - S. 67-94.

AEC03 Slovensko-nemecké hospodárske vzťahy 1939-1945 / Miroslav Sabol, Ľudovít Hallon [Slovak-German Economic Relations 1939 - 1945]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných dejinách Slovenska v stredoeurópskom kontexte.
In Období nesvobody / Editori: Jaromír Tauchen, Karel Schelle. - Ostrava : KEY Publishing s.r.o., 2014. - ISBN 978-80-87475-41-6. - S. 333-344.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AECA01 Paralely konjunkturálneho cyklu na Slovensku v medzivojnovom období a po roku 1989 / Ľudovít Hallon [Parallels between the Economic Boom Cycles in Slovakia during the Inter-war Period and the Period after 1989].
In Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století / Editori: Eduard Kubů, Jindřich Soukup, Jiří Šouša ; recenzenti: Marcela Efmertová, Jana Geršlová. - Praha ; Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2015. - ISBN 978-80-7415-115--6. - S. 493-507.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Obchodné banky v Trnave 1918-1945 / Ľudovít Hallon [Commercial Banks in Trnava 1918-1945]. - APVV - 51-017105 Slovensko v 20. storočí.
In Trnava v rokoch 1939-1989 : zborník z vedeckej konferencie Trnava 25. - 26. apríla 2012 / zostavil Peter Sokolovič. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2012. - ISBN 978-80-89335-62-6. - S. 96-126.

AED02 "Tiso, Tuka, kde je múka ?" : (kríza v zásobovaní chlebovými obilninami v lete 1941 z pohľadu nemeckého vyslanectva).... / Michal Schvarc, Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol ["Tiso, Tuka, where is the Flour ?" : (Crisis in Bread Grains Supply in the Summer of 1941 from the View of German Legation)...]. - Vega 2/0090/10 Hospodárska migrácia na Slovensku v rokoch 1939-1945.
In Slovensko v roku 1941 : politika, armáda, spoločnosť / Marek Syrný a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012. - ISBN 978-80-89514-07-6. - S. 165-181.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 Modernizácia priemyslu a životné prostredie severozápadného Slovenska v medzivojnovom období na príklade vápenky Varín / Ľudovít Hallon [Industrial modernisation versus the environment in north-western Slovakia during the inter-war period illustrated by an example of a lime kiln in Varín]. - Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny.
In Zborník Kysuckého múzea v Čadci. 16 / Editor: Miloš Jesenský ; recenzenti: Pavol Rybár, Peter Mičko, Richard R. Senček. - Kysucké múzeum v Čadci, 2014. - ISBN 978-80-89751-04-4. - s. 235-260.

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií
AFE01 Aktivitäten ausländischen elektrotechnischer Gesellschaften auf dem Gebiet der Slowakei bis 1945 / Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol.
In Die sukzessiv vernetzte Welt - Elektrotechnische Firmen in der europäischen gesellschaft Ende des 19. und im Verlauf des 20. Jahrhunderts. - [Praha] : Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze, [2014]. - ISBN 978-80-01-05609-7.

BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
BBB01 Úvod / Ľudovít Hallon. - Vega 2/0144/13 Spoločenské úvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny, Vega 2/0164/13 Dejiny potravinárstva na Slovensku vo výrobe, výskume a v odbornom školstve, Kega 069 STU - 4/2012.
In Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska : potravinársky priemysel na Slovensku 1. 11. zväzok / Michal Uher a kolektív. - Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. - ISBN 978-80-227-4088-3. - S. 7-20.

BCB Učebnice pre základné a stredné školy (do roku 2014 aj vysokoškolné učebnice)
BCB01 Kapitoly z dejín Slovenskej republiky 1939-1945 / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - 99 s. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - ISBN 978-80-89396-33-7

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)
BEE01 Významné priemyselné odvetvia na Slovensku a ich modernizácia výroby v medzivojnovom období / Miroslav Sabol, Ľudovít Hallon. - Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny.
In Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami / Jana Kleinová (ed.) ; recenzoval Jiří Pernes. - Praha : Národní technické múzeum, 2014. - ISBN 9788070372456. - S. 65-80.

DAI Dizertačné a habilitačné práce
DAI01 Firma Pittel a Brausewetter v dejinách Slovenska. Priekopník betónového staviteľstva zo Slovenska : dizertačné doktorské práce (DrSc.) : autoreferát dizertácie na získanie vedeckej hodnosti doktora historických vied / Ľudovít Hallon. - Bratislava : Slovenská akadémia vied. Vedecké kolégium pre historické vedy, 2015. - 48 s.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Žiak, Miloš- Snopko, Ladislav - Nižňanský, Eduard - Krajmerová, Eva (eds.). Park ušľachtilých duší. 1-4. Bratislava: Izraelská obchodná komora na Slovensku, 2007-2010, 225 s., 216 s., 160s., 120s.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 3 (2012), s.545-549.
Recenzia na: Park ušľachtilých duší / Miloš Žiak, Ladislav Snopko, Eduard Nižňanský, Eva Krajmerová (eds.)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Predslov [elektronický zdroj] / Ľudovít Hallon.
In Quaestiones rerum naturalium [elektronický zdroj] : recenzované vedecké periodikum s interdisciplinárnym zameraním. Krajina a životné prostredie Slovenska od začiatku intenzívneho využívania človekom. - ISSN 1339-7907. - Volume 2. Supplement (2015), s. 8.

GII02 Tajemství starého myslivce. 19. ústecké kolokvium / Ľudovít Hallon.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 4 (2012), s.757-758.

GII03 XVI. svetový kongres hospodárskych dejín - Stellenbosch - Juhoafrická republika / Ľudovít Hallon.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 4 (2013), s.714-716.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2128&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 4
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 22
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 29
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 104
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 5
Súčet   164

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 7
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 48
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 81
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 4
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 170
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 10
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 2
6 Recenzie v domácich publikáciách 11
Súčet   333

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia