Historický ústav SAV
 
Lukáš Krajčír, PhD. English version
Lukáš Krajčír, PhD.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22
E-mail: lukas.krajcir@savba.sk
WWW:

Pracovná pozícia:
vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

Kultúrne a sociálne dejiny Slovenska v r. 1918-1948, životné cesty a aktivity filantropov a filantropiek, dejiny sociálne orientovaných spolkov a organizácií, cirkevných, hospodárskych a iných záujmových subjektov s charitatívnym rozmerom (napr. YMCA, YWCA, Matica slovenská) pôsobiacich na Slovensku.

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

2019 – 2021 Slovenský historický ústav, Matica slovenská, Bratislava

2012 – 2018 Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave,
odbor: slovenské dejiny, (PhD.)

2010 – 2012 Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave,
odbor: slovenské dejiny, (Mgr.)

2007 – 2010 Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave,
Odbor: všeobecné a slovenské dejiny, (Bc.)

Študijné pobyty:

Program mobility Erasmus, Katedra stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe (september 2013 – február 2014)

Členstvo v komisiách:

Komisia na výber námetov pamätných mincí a zberateľských mincí Národnej banky Slovenska (funkcia: člen, trvanie od 13. 6. 2019 do 31. 12. 2023)

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

KRAJČÍR, Lukáš. Cirkevno-organizačné premeny evanjelikov a. v. na Slovensku [Church-organizational transformations of evangelicals of a. c. on Slovakia]. In Rok 1919 a Slovensko : sondy do kľúčových udalostí, inštitúcií, orgánov a osobností. Zostavovateľ: Lukáš Krajčír ; recenzenti: Pavol Parenička, Marcel Martinkovič. - Martin : Matica slovenská, 2021, s. 26-58. ISBN 978-80-8128-273-7. (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska) Typ: AFB

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Rok 1919 a Slovensko : sondy do kľúčových udalostí, inštitúcií, orgánov a osobností [The Year 1919 and Slovakia]. Zostavovateľ: Lukáš Krajčír ; recenzenti: Pavol Parenička, Marcel Martinkovič. Martin : Matica slovenská, 2021. 250 s. ISBN 978-80-8128-273-7 Typ: FAI

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

KRAJČÍR, Lukáš. Úvodné slovo zostavovateľa Lukáša Krajčíra. In Rok 1919 a Slovensko : sondy do kľúčových udalostí, inštitúcií, orgánov a osobností. - Martin : Matica slovenská, 2021, s. 7-9. ISBN 978-80-8128-273-7. Typ: GII

KRAJČÍR, Lukáš. Záver. In Rok 1919 a Slovensko : sondy do kľúčových udalostí, inštitúcií, orgánov a osobností. - Martin : Matica slovenská, 2021, s. 231-232. ISBN 978-80-8128-273-7. Typ: GII

KRAJČÍR, Lukáš. Úvod. In Slovensko : národné spektrum, 2021, roč. 43, č. 1, s. 1. ISSN 0231-7303.

KRAJČÍR, Lukáš. Správa z odborného seminára Alexander Dubček (1921 - 1992). In Slovensko : národné spektrum, 2021, roč. 43, č. 2, s. 69-70. ISSN 0231-7303.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

KRAJČÍR, Lukáš. Snahy politika a intelektuála Štefana Krčméryho o zapojenie českej inteligencie do matičného hnutia [The efforts of politician and intellectual Štefan Krčméry to involve the Czech elites to the matica movement]. In Republika Česko-Slovensko : od monarchie k vlastnému štátu. Ilúzie verzus realita. II. časť. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 198-232. ISBN 978-80-224-1904-8. Typ: AEDA

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

KRAJČÍR, Lukáš. Matica slovenská v medzivojnovej poézii (historická analýza) : Janko Jesenský: Týždeň Matice slovenskej. In Slovenské pohľady, 2021, roč. IV. + 137, č. 5-6, s. 16-20. ISSN 1335-7786.

KRAJČÍR, Lukáš. Životné cesty Jána Goliana pred Slovenským národným povstaním. In Slovensko : národné spektrum, 2021, roč. 43, č. 1, s. 66-69. ISSN 0231-7303.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

KRAJČÍR, Lukáš. Matičiar z rodu Boorovcov : pôsobil duchovne i politicky, ale aj vzdelával a zabával. In Národný kalendár 2022. Zostavovateľ: Štefan Haviar. - Martin : Matica slovenská, 2021, s. 132-133. ISBN 978-80-8128-274-4.

KRAJČÍR, Lukáš. Oddaný slovenskej železnici : pred 140 rokmi sa narodil Ivan Viest. In Národný kalendár 2022. Zostavovateľ: Štefan Haviar. - Martin : Matica slovenská, 2021, s. 159-160. ISBN 978-80-8128-274-4.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=12740&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia