Historický ústav SAV
 
PhDr. Marcela Bednárová, PhD. English version
Mgr. Marcela Bednárová, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 222
E-mail: marcela.bednarova@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

formovanie slovenskej národnej identity v 19. storočí, nacionálny mýtus, slovanský mýtus, národnoidentifikačné symboly, štúrovské hnutie

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

2010 – PhD. - Historický ústav SAV a Filozofická fakulta Univerzity Komenského, odbor všeobecné dejiny, dizertačná práca Fenomén ilyrizmu (Formovanie moderného chorvátskeho národa 1836 – 1842)
2008 – PhDr. - Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
2004 – Mgr. - Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Ocenenia:

2004 – Pedagogická Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave: „Cena dekana za vynikajúcu diplomovú prácu: Slovanský kontext v tvorbe Ľudovíta Štúra v rokoch 1840 – 1856“

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Symboly a mýty chorvátskeho národného hnutia : fenomén ilyrizmu / Marcela Bednárová [The Symbols and Myths of the Croatian National Movement : the Phenomen of illyrian Movement]. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2012. - 176 s. - Vega 2/0208/10 Slováci a formovanie moderných národov v strednej, východnej (juhovýchodnej Európe: Identita, konfesionalita, mýtus, Vega 2/0138/11 Premeny slovenskej spoločnosti v prvej polovici "dlhého" 19. storočia, riešené v HÚ SAV. - ISBN 978-80-224-1253-7

AAB02 "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. [“And We will Come Out in the Night in the Torch Parade and Light Up the World” : Integrational and Mobilizing Point of Festivities in Social Life]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - 246 s. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém, ktoré sa riešia v HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-20-7

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Charakter festivít ilýrcov v prvej polovici 19. storočia. Princíp južnoslovanstva na príklade podujatia súkromného a verejného chrakteru / Marcela Bednárová [The Character of Festivities by Illyrians during the 1st Half of the 19th Century. The South-Slavic Principle analyzed by Events of Private and Public Character].
In "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-89396-20-7. - S. 109-124.

ABD02 Slovania a slovanská integrácia pohľadom Ľudovíta Štúra / Marcela Bednárová [Slavs and Integration of Slavs in Ľudovít Štúr views]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov : život, dielo, doba verzus historická pamäť / Peter Macho, Daniela Kodajová a kolektív ; recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1454-8. - S. 69-85.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Historická exkluzivita v ideológii elít ilyrizmu prvej polovice 19. storočia = Historical exclusiveness in the ideology of the elites of Illyrianism of the first half of the 19th century / Marcela Bednárová. - Vega 2/0208/10 Slováci a formovanie moderných národov v strednej a juhovýchodnej Európe. Identita, konfesionalita, mýtus.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 4 (2012), s. 595-615.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 Misionári ilyrizmu. Etnicky motivované cestovanie južných Slovanov v tridsiatych a štyridsiatych rokoch 19. storočia / Marcela Bednárová [Missionaries of the Illyrian Movement Ethnically Motivated Travels of South Slavs in 1830s and 1840s]. - Vega 2/0138/11 Premeny slovenskej spoločnosti v prvej polovici dlhého 19. storočia.
In Východočeský sborník historický [seriál]. - ISSN 1213-1733. - 23 (2013), s. 335-354.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Príroda a jej miesto v štúrovskom hnutí / Marcela Bednárová [Nature and its Place in Štúrian Movement]. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie , Vega 2/0138/11 Premeny slovenskej spoločnosti v prvej polovici dlhého 19. storočia.
In Nové kontexty života a diela Ľudovíta Štúra : zborník z vedeckého seminára konaného v dňoch 28. a 29. októbra 2010 v Modre. - Modra : Modranská muzeálna spoločnosť, 2012. - ISBN 978-80-969920-2-7. - S. 65-83.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BDF01 Túžby a sny Ľudovíta Štúra : (28.10. 1815 Uhrovec - 12.1. 1856 Modra) / Marcela Bednárová.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč.26 , č. 10 (2015), s.6-11.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - http://www.portaro.eu/husav/authorities/4847

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 1
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 5
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 1
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 2
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 3
Súčet   12

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 1
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 6
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 1
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 2
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 3
Súčet   13

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2018 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia