Historický ústav SAV
 
PhDr. Miriam Hlavačková, PhD. English version
PhDr. Miriam Hlavačková, PhD.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 19
E-mail: histmira@savba.sk

WWW: https://sav-sk.academia.edu/MiriamHlavackova

Pracovná pozícia:
samostatná vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

- cirkevné dejiny v neskorom stredoveku
- dejiny stredovekej kultúry a vzdelanosti
- dejiny každodennosti

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

- 1992 FFUK Bratislava, história – archívnictvo
- 1992 Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti v Bratislave, odborná pracovníčka
- 1996 Historický ústav SAV
- 2007 PhD. Historický ústav SAV
- 2015 PhDr. Historický ústav SAV

Členstvo v komisiách:

Rada pre dejiny pri Konferencii biskupov Slovenska

Študijné pobyty:

Rím, Viedeň, Budapešť

Ocenenia:

Cena Slovenskej akadémie vied v kategórii vedecká práca (2018)
Cena Slovenskej historickej spoločnosti v kategórii vedecká práca (2016)
Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2010 (pre kolektív autorov za dielo Lexikón stredovekých miest na Slovensku)

Pedagogická činnosť:

Od 2020 Univerzita tretieho veku FFUK Bratislava (Dejiny a pamiatky Bratislavy I.)

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Ryby v pôstnej tradícií stredovekého Uhorska [Fish in the fasting tradition in medieval Kingdom of Hungary]. In Zwierzeta : w historii, literaturze i sztuce Europy. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana ochanowskiego, 2017, s. 123-136. ISBN 978-83-7133-695-9. Štúdia vychádza z kapitoly M. Hlavačková: Ryby a pôstna tradícia. In Človek a svet zvierat v stredoveku, red. D. Dvoŕáková, Bratislava 2015, s. 447-460. (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. Vega 2/0109/14 : Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku) Typ: ABC

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Contraria contrariis curantur. Lekár a pacient v stredoveku [Contraria contrariis curantur. Physician and patient in the Middle Ages]. In Od symbolu k slovu. Podoby stredovekej komunikácie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2016, s. 123-141. ISBN 978-80-224-1537-8. (APVV 0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť. Vega 2/0109/14 : Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku. Vega 2/0109/14 : Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku. Vega 2/0079/14 : Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku) Typ: ABD

K zbožnosti na stredovekých hradoch [Devotion in Medieval Castles]. In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 115-125. ISBN 978-80-224-1608-5. Typ: ABD

Biskup a udeľovanie svätení v stredovekom Uhorsku [The Bishop and the Ordinations in the Medieval Kingdom of Hungary]. In Arcibiskupi a biskupi Uhorska : moc prelátov a jej prejavy v stredoveku. - Bratislava : Vydavateľstvo Post Scriptum, 2020, s. 223-232. ISBN 978-80-8218-016-2. Hlavačková, Miriam. Biskup a udeľovanie svätení v stredovekom Uhorsku. In Studia Historica Nitriensia, 2020, vol. 24, č. 2, s. 308-321 (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku) Typ: ABD

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

Vale, pater optime, et veni. The Cult of St. John of Capistrano in the Territory of present-day Slovakia in the Middle Ages. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 5, s. 815-837. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2021.69.5.2 (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku) Typ: ADDB

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

Solus cum Deo solo. Rehoľa pavlínov v stredovekom Uhorsku [Solus cum Deo solo. Pauline Fathers in Medieval Hungary]. In Historia Slavorum Occidentis : czasopismo historyczne, 2017, vol. 15, no. 4, p. 36-55. ISSN 2084-1213. (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. APVV 0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť) Typ: ADEB

Zwischen königlichem Hof und päpstlicher Kurie. Der apostolische Protonotar und Pressburger Propst Georg von Schönberg (1486). In Slovak Studies : Rivista dell´Istituto storico Slovacco di Roma, 2017, no. 1-2, p. 33-59. (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. APVV 0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť) Typ: ADEB

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

Slovensko okolo roku 1500 - duchovné a kultúrne pomery [Slovakia around the Year 1500 - Spiritual and Cultural Aspects]. In Majster Pavol z Levoče. Ruky a zlato v službe ducha : katalóg výstavy 5/12/2017 - 18/3/2018 Bratislavský hrad. - Bratislava : SNM - Historické múzeum, 2017, s. 27-37. ISBN 978-80-8060-425-8. (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. APVV 0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť) Typ: AEDA

K hrobom apoštolov. Rituály uhorských pútnikov do Ríma [To the threshold of the Apostles. Rituals of Hungarian pilgrims to Rome]. In Gestá, symboly, ceremónie a rituály v stredoveku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 11-22. ISBN 978-80-224-1787-7. (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku) Typ: AEDA

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru

Od symbolu k slovu. Podoby stredovekej komunikácie [From Symbol to Word. Forms of medieval Communication]. Miriam Hlavačková (ed.) ; recenzenti: Pavol Maliniak, Ján Steinhübel. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2016. 456 s. ISBN 978-80-224-1537-8 (Vega 2/0109/14 : Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku. Vega 2/0079/14 : Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku) Typ: FAI

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, recenzovaných a nerecenzovaných)

Ad limina apostolorum. Rom-Pilger aus Ungarn im Spätmittelalter. In Auswanderung. Einwanderung. Binnenwanderung : Migration und regionale Mobilität im Pannonischen Raum. Teil 1. - Eisenstadt : Landesmuseum Burgenland, 2020, s. 23-31. ISBN 978-3-85405-239-5. (VEGA 2/0089/20 : Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén. APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku) Typ: BEE

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných)

"Daj, Bože, požehnania tým, ktorí pijú do svitania..." : životospráva v stredoveku. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 281-288. ISBN 978-80-8159-680-3. Typ: BEF

„Nepovyšuj sa, nenafukuj sa a nebuď pyšný.“ : výchova na kráľovskom dvore. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 111-118. ISBN 978-80-8159-892-0. Typ: BEF

HLAVAČKOVÁ, Miriam. „Naklep rybu sekerou a namoč na noc do vody.“ : ryby v stredovekej kuchyni. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 66-74. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Pavlíni na Slovensku. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2018, roč. 6, č. 14, s. 14-15. ISSN 1339-3634. Typ: BDF

Bieli mnísi. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2018, roč. 6, č. 14, s. 10-13. ISSN 1339-3634. Typ: BDF

Medicína v stredoveku. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2018, roč. 6, č. 11-12, s. 26-29. ISSN 1339-3634. Typ: BDF

Vtedy v stredoveku. In Quark : magazín pre vedu a techniku, 2018, roč. 24, č. 9, s. 7-11. ISSN 1335-4000. Typ: BDF

"... z jeho milosti sa stalo, že si sa narodil kráľom" : zbožnosť na stredovekých hradoch ["...by the grace of God thou born to be a king". Piety in medieval castles]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 4, s. 12-21. ISSN 1335-8316. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/história.2018.17.4.2 (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku) Typ: BDF

Poklady stredoveku : spoločensko-kultúrny život na územmí stredovekého Slovenska formovali aj knižnice. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2019, roč. 7, č. 4, s. 20-21. ISSN 1339-3634. Typ: BDF

Z Uhorského kráľovstva do Ríma : púť v stredoveku [From the Kingdom of Hungary to Rome. Pilgrimage in the Middle Ages]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18, č. 3, s. 11-18. ISSN 1335-8316. Typ: BDF

Kráľov kaplán. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2019, roč. 7, č. 7, s. 28-30. ISSN 1339-3634. Typ: BDF

Symbol na zjedenie : rozhovor. In Quark : magazín pre vedu a techniku, 2019, roč. 25, č.12, s. 17-19. ISSN 1335-4000. Typ: BDF

"...sieť, ktorú hodíš do tejto rieky, nikdy nevytiahneš prázdnu" : ryby v stredovekej životospráve ["... if you throw a net into this river, it will never come out empty". Fish in medieval way of life]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 6, s. 17-24. ISSN 1335-8316. (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku) Typ: BDF

K hrobom apoštolov. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2020, roč. 8, č. 6, s. 12-15. ISSN 1339-3634. Dostupné na internete: http://prikryl.sk/data/documents/VOX-06-2020.pdf Typ: BDF

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

LUZ, Rastislav (ed.). Účtovné registre Bratislavskej kapituly 1417-1529 (Documenta Posoniensia I.). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, s. 288 s. ISBN 978-80-223-4636-8. In Slovenská archivistika, 2020, roč. L, č. 1, s. 160-161. ISSN 0231-6722. Recenzia na: Účtovné registre Bratislavskej kapituly 1417-1529 / Rastislav Luz (ed.). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - ISBN 978-802-223-4636-8. Typ: EDI

GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup

Pandemické poradenstvo alebo Čo prezrádza stredoveký zachovaný morový traktát. In Veda na dosah. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://vedanadosah.cvtisr.sk/pandemicke-poradenstvo-alebo-co-prezradza-stredoveky-zachovany-morovy-traktat Typ: GHG

Sedem vianočných zvykov. In Aktuality.sk, 2021, 19. 12., nestr. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://www.aktuality.sk/clanok/hbs5tq5/sedem-vianocnych-zvykov/ Typ: GHG

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Úvod. In Od symbolu k slovu. Podoby stredovekej komunikácie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2016, s. 11-14. ISBN 978-80-224-1537-8. (Vega 2/0109/14 : Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku. Vega 2/0079/14 : Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku) Typ: GII

Historička: v stredoveku patrila v škole k výchovným postriedkom metla. In Plus Sme. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://plus.sme.sk/c/20674774/historicka-v-stredoveku-patrila-v-skole-k-vychovnym-prostriedkom-metla.html Typ: GII

Pôst a ryby. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2017, roč. 5, č. 4, s.4-6. ISSN 1339-3634. Typ: GII

Universitas Istropolitana : pred 550-timi rokmi sa začalo vyučovať na najstaršej univerzite založenej na území Slovenska. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2017, roč. 5, č. 13-14, s. 32-34. ISSN 1339-3634. Typ: GII

Kapitula alebo vita communis. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2017, roč. 5, č. 2, s. 12-13. ISSN 1339-3634. Typ: GII

Stredovek - základ vzdelanosti : rozhovor. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2017, roč. 5, č. 9, s. 26-28. ISSN 1339-3634. Typ: GII

Hradné kaplnky. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2018, roč. 6, č. 1, s. 14-16. ISSN 1339-3634. Dostupné na internete: http://prikryl.sk/data/documents/VOX-01-2018.pdf Typ: GII

Hradná zbožnosť. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2018, roč. 6, č. 3, s. 6-7. ISSN 1339-3634. Typ: GII

Stredovek v laviciach : keď výchovným prostriedkom bola najmä trstenica alebo metla. Rozhovor. In Téma : spravodajsko-spoločenský a ekonomický týždenník, 2019, č. 40, s. 54-60. ISSN 2585-7843. Typ: GII

"Ľudia v stredoveku boli na smrť pripravení lepšie ako my". In jádu : česko-německý online magazín Goethe-Institut. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: http://wwwgoethe.de/ins/cz/prj/jug/the/cor/cs16768985.htm Typ: GII

Za PhDr. Júliusom Sopkom, CSc., zakladateľom slovenskej kodikológie. In Slovenská archivistika, 2020, roč. 50, č. 2, s. 287-289. ISSN 0231-6722. Typ: GII

Roky 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01 Juraj zo Schönbergu : bratislavský prepošt v službách cisára a kráľa / Miriam Hlavačková ; recenzenti: Richard Marsina, Vladimír Rábik [The George from Schönberg : The Provost from Bratislava in the Services of Emperor and King]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. - 294 s. : il. - Centrum excelentnosti SAV Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. Vega 2/0109/14 Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku. - ISBN 978-80-224-1473-9

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ABD01 Ryby a pôstna tradícia. 7.4. / Miriam Hlavačková ; recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Fish and the Fasting Traditions].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 447-460.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

ADFB01 K prosopografickému výskumu členov bratislavskej kapituly (1387-1490) / Miriam Hlavačková [Die prosopographische Erforschung der Mitglieder des Pressburgers Domkapitels (1387 - 1490)]. - Vega 2/7174/7 Archontológia slovenských/uhorských dejín.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 47 (2013 ), s. 29-35.

ADFB02 Mariánska úcta v spiritualite pavlínov / Miriam Hlavačková [Marian Devotion in the Spirituality of the Pauline Fathers].
In Duchovný pastier [seriál] : revue pre teológiu a duchovný život. - ISSN 0139-861X. - Roč.96, č. 8 (2015), s.343-347.

ADFB03 Ryby v stredovekej pôstnej praxi / Miriam Hlavačková [Fish in Middle Age Lent practice]. - Vega 2/0061/11 Človek a svet zvierat v stredoveku. APVV -0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku, život, kultúra, spoločnosť.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 48 (2014), s. 61-69.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

AEC01 Lekár troch kráľov. Bratislavský a vyšehradský prepošt Siegfried Degenberg a jeho zdravotné rady / Miriam Hlavačková [Arzt der drei Könige. Pressburger und Wyschehrader Propst Siegfried Degenberg und seine gesundheitliche Ratschläge]. - APVV-0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť. Vega 2/0109/14 Komunikácia a spôsoby šíreniía informácií v stredoveku.
In Studia historica Tyrnaviensia. XVI, Litteris ac moribus imbutus / Editor: Vladimír Rábik. - Kraków ; Trnava : Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, 2014. - ISBN 978-83-7490-690-6. - S. 260-266.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01 Dolnorakúski vzdelanci v Bratislave na sklonku stredoveku / Miriam Hlavačková [Niederösterreichische Gelehrten in Pressburg (Bratislava) am Ende des Mittelalters]. - Vega 2/0109/14 Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku.
In Na sútoku riek : život slovensko-rakúskom pohraničí : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, usporiadanej v rámci projektu CrArC Pamäť bez hraníc v dňoch 19. -20. marca 2013 v Bratislave / Zostavili Mária Munková, Lenka Pavlíková. - Bratislava : Štátny archív v Bratislave, 2014. - ISBN 978-80-224-1387-9. - S. 103-118.

BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách

BDA01 Vergessene Konzilsteilnehmer : Wer oder was noch hinter den Zahlen steckt / Petr Elbel, Přemysl Bar, Daniela Dvořáková, Miriam Hlavačková und Ansgar Frenken.
In Das Konstanzer Konzil : Katalog : 1414-1418 Weltereignis des Mittelalters. - Darmstadt : Herausgegeben vom Badischen Landesmuseum, 2014. - ISBN 978-3-8062-0001-1. - S.161-167.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

BDFB01 Kapituly v stredovekom Uhorsku / Miriam Hlavačková.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 23, č. 9, (2012), s. 37-41.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

BEE01 Andreas Baumkircher - Gespan und Kastellan zu Pressburg / Miriam Hlavačková.
In Andreas Baumkircher : Leben und Sterben im 15. Jahrhundert / Rudolf Kropf, Andreas Lehner (Hg.). - Eisenstadt, 2013. - ISBN 978-3-85405-194-7. - S. 65-66.

BEE02 Georg Peltel von Schönberg - Propst von Pressburg, Ein Zeitgenosse von Andreas Baumkircher / Miriam Hlavačková.
In Andreas Baumkircher : Leben und Sterben im 15. Jahrhundert / Rudolf Kropf, Andreas Lehner (Hg.). - Eisenstadt, 2013. - ISBN 978-3-85405-194-7. - S. 69.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

EDI01 Fedeles, Tamás - Koszta, László. Pécs (Fünfkirchen): Das Bistum und die Bischofsstadt im Mittelalter. Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien, Band II., Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung 2011, 278 s. ISBN 9789638844538.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 3 (2013), s. 569-572.
Recenzia na: Pécs (Fünfkirchen) / Tamás Fedeles, László Koszta. - Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung, 2011

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII01 Stopy dávnej minulosti 7 / Register a zoznam použitej literatúry zostavila Miriam Hlavačková.
In Stopy dávnej minulosti : Slovensko na konci stredoveku / Pavel Dvořák. - Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2014. - ISBN 978-80-85501-61-2. - S. 242-247.

GII02 Všední a sváteční život na středověkých dvorech. Dvory a rezidence ve středověku III. Mediaevalia Historica Bohemica 12, Supplementum 3. Edd. Dana Dvořáčková - Malá, Jan Zelenka. Praha 2009, 552 s. / Miriam Hlavačková.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 1 (2012), s. 163-166.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=4081&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia