Historický ústav SAV
 
PhDr. Miroslav Sabol, PhD. English version

PhDr. Miroslav Sabol, PhD.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 24
E-mail: miroslav.sabol@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

hospodárske a sociálne dejiny v 19. a 20. storočí na Slovensku a v Československu

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

VŠ Pedagogická fakulta UK 2002
PhD., Historický ústav SAV 2007
PhDr. Filozofická fakulta UMB Banská Bystrica 2013

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Dejiny dopravy na Slovensku 1938-1948 (1950) : (jej hranice a limity) / Miroslav Sabol ; recenzenti: Ivan Jakubec, Jan Štemberk, Ľubica Kázmerová, Peter Mičko [The History of Transportation in Slovakia 1938-1948 (1950) : (its Borders and Limits)]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. - 299 s. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - ISBN 978-80-224-1459-3

AAB02 Kysuce v XX. storočí = The Kysuce in the 20th Century / Ľudovít Hallon, Miloš Jesenský, Miroslav Sabol a kol. - 1. vydanie. - Čadca : Kysucké múzeum v Čadci : Historický ústav SAV, 2012. - 335 s. - ISBN 978-80-970780-2-7

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01 Otázky zásobovania a výživy slovenských robotníkov a roľníkov v rokoch 1938-1948 / Miroslav Sabol [Social situation of Slovakian workers and peasants in the years 1938 - 1948]. - Vega 2/0164/13 Dejiny potravinárstva na Slovensku vo výrobe, výskume a v odbornom školstve.
In Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén. Ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení / Milan Hlavačka, Pavel Cibulka et alii. - Praha : Historický ústav, 2013. - ISBN 978-80-7286-225-2. - S. 543-560.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Doprava na Slovensku 1938-1944 / Miroslav Sabol [Das Transportwesen in der Slowakei 1938 – 1944].
In Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-89396-32-0. - S. 225-238.

ABD02 Elektrifikačný proces na Orave / Miroslav Sabol [The Process of Electrification in Orava]. - Vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy.
In Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu / Michal Bada, Alena Bartlová a kol. ; recenzenti: Miloš Marek, Jozef Žatkuliak. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2015. - ISBN 9788022414500. - S. 139-154.

ABD03 Impact of the Vienna arbitration on agriculture, industry and infrastructure in southern Slovakia / Miroslav Sabol.
In Overcoming the old Borders : beyond the Paradigm of Slovak National History / Adam Hudek et al. - Bratislava : Institute of History, Slovak Academy of Sciences in Prodama, 2013. - ISBN 978-80-89396-26-9. - S. 125-136.

ABD04 Konštituovanie povojnovej ekonomickej sústavy a príprava dvojročného hospodárskeho plánu / Miroslav Sabol [Formation of the Post-war Economic System and the Preparations for the Two-year Economic Plan]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných dejinách Slovenska v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny.
In Roky prelomu : Slovensko v rokoch 1945-1948 / Peter Sokolovič a kolektív ; recenzenti: Ivan Mrva, Anton Hrnko. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, 2015. - ISBN 978-80-8105-643-7. - S. 676-696.

ABD05 Michal Bosák v zápasoch o národné a kapitálové záujmy bankovníctva medzivojnovej ČSR / Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol [Michal Bosák and his Role in the Struggle for National and Capital Interests of Banking Industry during the Interwar Czechoslovakia]. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / Linda Osyková, matej Hanula a kol. ; recenzenti: Martin Hetényi, Milan Katuninec. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414616. - S. 137-155.

ABD06 Nosný priemysel na Kysuciach v prvej polovici 20. storočia. 3. / Miroslav Sabol [The Main Industries in the Kysuce in the first Half of the 20th Century].
In Kysuce v XX. storočí = The Kysuce in the 20th Century / Ľudovít Hallon, Miloš Jesenský, Miroslav Sabol a kol. - 1. vydanie. - Čadca : Kysucké múzeum v Čadci : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-970780-2-7. - S. 83-108.

ABD07 Pracovné sily a zamestnanosť v tretej republike (1945-1948) / Miroslav Sabol [The Workforce and employment in the Third Republic (1945 – 1948)]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných dejinách Slovenska v stredoeurópskom kontexte.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 371-383.

ABD08 Proces globalizácie a vstup Slovenska do medzinárodných hospodárskych štruktúr po r. 1993 / Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol [Globalisation process and incorporation of Slovakia in the international economic structures after 1993]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky : jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja / Miroslav Londák, Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Veda, 2013. - ISBN 978-80-224-1313-8. - S. 397-439.

ABD09 Projekt výstavby bratislavského tunela z roku 1943 ako súčasť civilnej protileteckej ochrany (CPO) / Anna Falisová, Miroslav Sabol [The Bratislava Tunnel Construction Project from 1943 as an Integral Part of the Civil Counter-Air Defence]. - VEGA 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny.
In Slovensko v roku 1943 : politika - armáda - spoločnosť / Juraj Lepiš a kolektív ; recenzenti: Miroslav Kmeť, Karol Fremal. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2015. - ISBN 978-80-89514-33-5. - S. 194-204.

ABD10 Rozpad nemeckého hospodárskeho veľkopriestoru v roku 1944 a Slovenské národné povstanie / Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol [Desintegration of the German large-capacity economic system/area in the 1944 and the Slovak National Uprising]. - Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941.
In Slovenské národné povstanie - Slovensko a Európa v roku 1944 / Marek Syrný a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2014. - ISBN 978-80-89514-30-4. - S. 472-489.

ABD11 Slovenský priemysel v nemeckom veľkopriestorovom hospodárstve v roku 1942 / Miroslav Sabol [Slovak Industry in the German Large Areal Economy in 1942]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Slovensko v roku 1942 : politika - armáda - spoločnosť / Marian Uhrin a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2013. - ISBN 978-80-89514-24-3. - S. 157-169.

ABD12 Staviteľská firma Pittel a Brausewetter v hospodársko-technickom a kultúrnom vývoji na území Slovenska 1867-1918 / Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol [Architectural company Pittel and Brauswetter in the economic-technical and cultural development in the Slovak territory (1867 – 1918)].
In Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-971540-1-1. - S. 173-193.

ABD13 Úloha Husáka v hospodárskom vývoji Slovenska 1945-1948 / Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol [The role of Gustáv Husák in the Economic Development of Slovakia 1945-1948].
In Gustav Husák : moc politiky - politik moci / Slavomír Michálek, Miroslav Londák a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1312-1. - S. 312-337.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Limity a hranice cestnej dopravy v 40. rokoch 20. storočia na Slovensku / Miroslav Sabol [The limits and frontiers of road transport in 1940s Slovakia]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 471-499.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 Slovenské liehovary a likérky v rokoch 1938-1948 / Miroslav Sabol [Slovak Distilleries and Liquor Factories from 1938 till 1948]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 2/0164/13 Dejiny potravinárstva na Slovensku vo výrobe, výskume a v odbornom školstve.
In Němci v českých zemích [seriál]. - ISBN 978-80-86475-30-1. - VII (2013), s. 77-84.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Bilancia škôd po druhej svetovej vojne na Slovensku / Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol [The Balance Sheet for Damages after the World War II in Slovakia]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Vojnová kronika [seriál] : spoločnosť, politika, armáda, kultúra : odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania. - ISSN 1338-6379. - Roč. II., č. 1 (2013), s. 3-17.

ADFB02 Doprava a jej úloha v premene krajiny Slovenska v 19. storočí [elektronický zdroj] / Miroslav Sabol, Ľudovít Hallon [Transport and its role in the transformation of the landscape of Slovakia in the 19th century]. - VEGA 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny. APVV - 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Quaestiones rerum naturalium [elektronický zdroj] : recenzované vedecké periodikum s interdisciplinárnym zameraním. Krajina a životné prostredie Slovenska od začiatku intenzívneho využívania človekom. - ISSN 1339-7907. - Volume 2. Supplement (2015), s. 215-233.

ADFB03 Enviromentálne dejiny vinohradníctva v Ipeľskej kotline na príklade novohradskej obce Veľké Straciny [elektronický zdroj] / Pavel Hronček, Miroslav Sabol, Ľudovít Hallon [Environmental history of viticulture in the Ipeľská kotlina basin for example of village Veľké Straciny in Novohrad region]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Quaestiones rerum naturalium [elektronický zdroj] : recenzované vedecké periodikum s interdisciplinárnym zameraním. Krajina a životné prostredie Slovenska od začiatku intenzívneho využívania človekom. - ISSN 1339-7907. - Volume 2. Supplement (2015), s. 171-193.

ADFB04 Hospodársky význam bratislavského prístavu do 1. polovice 20. storočia [elektronický zdroj] / Miroslav Sabol [The Economic Significance of the Bratislava Harbor till the 1st of the 20th Century]. - Spôsob prístupu: https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KH/Verbum_Historiae/VH_2-2015.pdf. - Popis urobený dňa 1. decembra 2015. - Názov z hl. obrazovky.
In Verbum historiae : vedecký internetový časopis / Editori: Róbert Letz, Ľuboš Kačírek (r. 2009), Branislav Krasnovský (r. 2015) ; Recenzenti: Ján Lukačka, Pavol Petruf (r. 2015). - Bratislava : Katedra histórie, Pedagogická fakulta UK. - ISSN 1339-4053. - Roč. č. 2(2015), s. 28-64.

ADFB05 Chemický priemysel na Slovensku od začiatku 19. storočia do vzniku ČSR / Miroslav Sabol [The chemical industry in Slovakia from the 19th century till the creation of Czechoslovakia]. - APVV- 0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0164/13 Dejiny potravinárstva na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 47 (2013 ), s.149-165.

ADFB06 Mapy druhého vojenského mapovania ako základný historický obrazový zdroj pre výskum enviromentálnych dejín krajiny 19. storočia [elektronický zdroj] / Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol, Pavel Hronček [Maps of second military mapping, as a basic historical pictorial sources for research on environmental history of the landscape in the 19th century]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Quaestiones rerum naturalium [elektronický zdroj] : recenzované vedecké periodikum s interdisciplinárnym zameraním. Krajina a životné prostredie Slovenska od začiatku intenzívneho využívania človekom. - ISSN 1339-7907. - Volume 2. Supplement (2015), s. 64-76.

ADFB07 Nemecké reparačné a reštitučné náhrady voči Československu po druhej svetovej vojne / Miroslav Sabol [Deutsche Reparations- und Restitutionszahlungen an die Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg]. - Vega 2/0109/10 História chemického priemyslu na Slovensku.
In Vojenská história [seriál] : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo. - ISSN 1335-3314. - Roč. 16, č. 3 (2012), s. 17-35.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 ČKD a Slovensko / Miroslav Sabol Ľudovít Hallon [The ČKD [Czech-Moravian-Kolben-Daněk] Company and Slovakia]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Fenomén ČKD : příspěvek k dějinám pražského strojírenského koncernu Českomoravská - Kolben - Daněk / Hynek Stříteský (ed.). - Praha : Mladá Fronta : Národní technické muzeum, 2014. - ISBN 978-80-204-3161-5. - S. 266-278.

AEC02 Slovenské poľnohospodárstvo na prahu kolektivizácie 1945-1949 / Miroslav Sabol [Slovak agriculture on the threshold of collectivization 1945 - 1949].
In Kolektivizace v Československu / Jaroslav Rokoský, Libor Svoboda (eds.). - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2013. - ISBN 978-80-87211-96-0. - S. 47-56.

AEC03 Slovensko-nemecké hospodárske vzťahy 1939-1945 / Miroslav Sabol, Ľudovít Hallon [Slovak-German Economic Relations 1939 - 1945]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných dejinách Slovenska v stredoeurópskom kontexte.
In Období nesvobody / Editori: Jaromír Tauchen, Karel Schelle. - Ostrava : KEY Publishing s.r.o., 2014. - ISBN 978-80-87475-41-6. - S. 333-344.

AEC04 Sociálno-ekonomické koncepcie KSS v rokoch 1921-1948 / Miroslav Sabol [Socio-economic Concepts of the Communist Party of Slovakia between 1821 and 1948].
In Český a slovenský komunismus (1921-2011) / Jan Kalous, Jiří Kocian (eds.). - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Ústav pro studium totalitních režimů, 2012. - ISBN 978-80-87211-70-0. - S. 32-40.

AEC05 Vladimír List a jeho nezmazateľná stopa v slovenskej elektrotechnike / Miroslav Sabol [Traces in the Slovak Electrical Engineering].
In Vladimír List : žil jsem pro elektrotechniku / Hynek Stříteský, Jan Mikeš, Marcela Efmertová (eds.). - Praha : Národní technické múzeum, 2012. - ISBN 978-80-7037-215-9. - S. 115-124.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AECA01 Prídelové systémy v Protektoráte Čechy a Morava a v Slovenskej republike 1939-1945 ako špecifické prejavy krízy ekonomiky v rámci vojnového hospodárstva / Miroslav Sabol [Rationing in the Protectorate of Bohemia and Moravia and in the Slovak Republic 1939-1945 as a Specific Display of Crisis in the Framework of a War Economy]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. VEGA 2/0164/13 Dejiny potravinárstva na Slovensku vo výrobe, výskume a v odbornom školstve.
In Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století / Editori: Eduard Kubů, Jindřich Soukup, Jiří Šouša ; recenzenti: Marcela Efmertová, Jana Geršlová. - Praha ; Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2015. - ISBN 978-80-7415-115--6. - S. 391-402.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Konzervatívny slovenský roľník v zrkadle techniky v rokoch 1918-1948 (mechanizácia slovenského poľnohospodárstva) / Miroslav Sabol [Der konservative slowakische Bauer im Spiegel der Technik in den Jahren 1918 - 1948 (die Mechanisierung der slowakischen Landwirtschaft)].
In Pôdohospodárstvo v dejinách Slovenska : tradície, inovácie a kultúrne dedičstvo / Ivana Fialová, Daniela Tvrdoňová (editorky). - Bratislava : Slovenský národný archív, 2012. - ISBN 978-80-970666-5-9. - S. 323-334.

AED02 Pôsobenie firmy Siemens na Slovensku do roku 1918 / Miroslav Sabol [The Operations of the Siemens Company in Slovakia till 1918].
In Zborník dejín fyziky : zborník vybraných príspevkov z medzinárodných seminárov dejín fyziky. MESDEF. 26. / editor. Miroslav Tibor Morovics, recenzovali: Ján chrapan, Eva Skočeková. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-969508-5-0. - S. 43-54.

AED03 Špecifiká železničnej a cestnej dopravy na Slovensku v rokoch 1938-1945 / Miroslav Sabol [The Particularities of the Railways and the Road Transportation in Slovakia from 1938 till 1945].
In V turbulentnom tridsaťročí : kapitoly z dejín Slovenska v rokoch 1918-1948 : venované 70. narodeninám prof. PhDr. Karola Fremala, Csc. / Zostavovatelia: Peter Mičko, Michal Šmigeľ, Marek Syrný. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. - S. 267-277.

AED04 "Tiso, Tuka, kde je múka ?" : (kríza v zásobovaní chlebovými obilninami v lete 1941 z pohľadu nemeckého vyslanectva).... / Michal Schvarc, Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol ["Tiso, Tuka, where is the Flour ?" : (Crisis in Bread Grains Supply in the Summer of 1941 from the View of German Legation)...]. - Vega 2/0090/10 Hospodárska migrácia na Slovensku v rokoch 1939-1945.
In Slovensko v roku 1941 : politika, armáda, spoločnosť / Marek Syrný a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012. - ISBN 978-80-89514-07-6. - S. 165-181.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 Výstavba elektrární na severozápadnom Slovensku a ich dopad na životné prostredie / Miroslav Sabol [Construction of power plants in north-western Slovakia and their environmental impact]. - Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného postredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny.
In Zborník Kysuckého múzea v Čadci. 16 / Editor: Miloš Jesenský ; recenzenti: Pavol Rybár, Peter Mičko, Richard R. Senček. - Kysucké múzeum v Čadci, 2014. - ISBN 978-80-89751-04-4. - s. 263-277.

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií
AFE01 Aktivitäten ausländischen elektrotechnischer Gesellschaften auf dem Gebiet der Slowakei bis 1945 / Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol.
In Die sukzessiv vernetzte Welt - Elektrotechnische Firmen in der europäischen gesellschaft Ende des 19. und im Verlauf des 20. Jahrhunderts. - [Praha] : Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze, [2014]. - ISBN 978-80-01-05609-7.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Zvrátená medicína : nacistické experimenty počas 2. svetovej vojny / Miroslav Sabol.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-6550. - Roč. 23 č. 5, (2012), s.54-58.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)
BEE01 Významné priemyselné odvetvia na Slovensku a ich modernizácia výroby v medzivojnovom období / Miroslav Sabol, Ľudovít Hallon. - Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny.
In Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami / Jana Kleinová (ed.) ; recenzoval Jiří Pernes. - Praha : Národní technické múzeum, 2014. - ISBN 9788070372456. - S. 65-80.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Kolektivizácia v Československu / Miroslav Sabol.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 3 (2012), s. 568-569.

GII02 Medzinárodná vedecká konferencia historikov techniky v Prahe / Miroslav Sabol.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 1 (2015), s. 185-186.

GII03 Predslov / Miroslav Sabol.
In 90 rokov "Trnafskej" elektriky / Zostavil Miroslav Franko. - Bratislava : Západoslovenská energetika a.s., 2012. - S. 4-5.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=4823&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 5
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 11
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 24
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 1
Súčet   43

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 1
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 6
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 12
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 1
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 34
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 2
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 2
Súčet   58

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia