Historický ústav SAV
 
Pavol Hudáček, PhD. English version
Mgr. Pavol Hudáček, PhD.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 19
E-mail: pavolhudacek81@gmail.com

WWW: https://sav-sk.academia.edu/PavolHudacek

Pracovná pozícia:
vedecký pracovník (postdoktorand)

Vedecké zameranie:

- obdobie Arpádovcov (1000 – 1301), kráľovské lesy, stredoveké mestá a šľachta na východnom Slovensku

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Mgr. - Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, študijný odbor: História, 2006
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, študijný odbor: Etnológia (4. sem.), 2007
PhD. - Historický ústav SAV (Filozofická fakulta UK), odbor slovenské dejiny, Vedný odbor: 2. 1. 9 Slovenské dejiny, 2011

Členstvo v redakčných radách:

člen redakcie internetového časopisu Forum Historiae

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

HUDÁČEK, Pavol. Castrum Salis : severné pohraničie Uhorska okolo roku 1000 [Castrum Salis The Northhern Border of the Kingdom of Hungary Around the Year 1000]. Recenzenti Ján Steinhübel, Peter Bystrický. Bratislava : Historický ústav SAV vo VEDE, vydavateľstve SAV, 2016. 477 s. ISBN 978-80-224-1535-4 (Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV. Vega 2/0079/14 : Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku)

ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách

HUDÁČEK, Pavol. Štefan I. a Boleslav Chrabrý. Obsadenie časti Uhorska podľa Galla Anonyma a Uhorsko-poľskej kroniky (Prvá časť) [Stephen I of Hungary and Bolesław I the Brave. Occupation of the Northern Part of the Kingdom of Hungary according to Gallus Anonymus and the Hungarian-Polish Chronicle (Part One)]. In Historia Slavorum Occidentis : czasopismo historyczne. 2x ročne. - Torun : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2018, vol. 19, nr. 4, s. 27-75. ISSN 2084-1213. Dostupné na: https://doi.org/10.15804/hso180302 (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku)

HUDÁČEK, Pavol. Štefan I. a Boleslav Chrabrý. Obsadenie časti Uhorska podľa Galla Anonyma a Uhorsko-poľskej kroniky (Druhá časť) [Stephen I of Hungary and Bolesław I the Brave. Occupation of a part of the Kingdom of Hungary according to Gallus Anonymous and the Hungarian-Polish Chronicle (Second part)]. In Historia Slavorum Occidentis : czasopismo historyczne, 2019, vol. 20, nr. 1, s. 53-96. ISSN 2084-1213. Dostupné na: https://doi.org/10.15804/hso190102 (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

HUDÁČEK, Pavol. Boli Nemci v Bardejove už v 13. storočí? : (k listine z roku 1247, cistercitom a nemeckým hosťom z Prešova) [Were Germans in Bardejov already in the 13th Century? (About a Charter from 1247, Cistercians and German Guests from Prešov)]. In Stredoveké mesto a jeho obyvatelia. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2017, s. 131-159. ISBN 978-80-224-1609-2. (Vega 2/0079/14 : Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku)

HUDÁČEK, Pavol. Civitas, urbs, grad, castellum a castrum v stredovekých prameňoch [Civitas, Urbs, Grad, Castellum and Castrum in medieval Sources]. In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 63-98. ISBN 978-80-224-1608-5.

HUDÁČEK, Pavol. Iter regis, kráľovské paláce, kláštory a listiny [Iter regis, royal palaces, monasteries and charters]. In Gestá, symboly, ceremónie a rituály v stredoveku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 155-174. ISBN 978-80-224-1787-7. (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku)

HUDÁČEK, Pavol. Ostrihom, Stoličný Belehrad a Starý Budín. Medium regni a iter regis [Esztergom, Székesfehérvár and Óbuda. Medium regni and the iter regis]. In Gestá, symboly, ceremónie a rituály v stredoveku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 137-154. ISBN 978-80-224-1787-7. (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku)

HUDÁČEK, Pavol. Stredoveké správy o Uhorskej krajine (Karpaty) [Medieval Reports about the Land of the Kingdom of Hungary (The Carpathian Mountains)]. In Od symbolu k slovu. Podoby stredovekej komunikácie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2016, s. 257-265. ISBN 978-80-224-1537-8. (Vega 2/0109/14 : Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku. Vega 2/0079/14 : Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku)

HUDÁČEK, Pavol. „Kráľ v sedle“. Arpádovci a Itinerant Kingship (Reisekönigtum) [Arpads and Itinerant Kingship (Reisekönigtum)]. In Gestá, symboly, ceremónie a rituály v stredoveku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 119-135. ISBN 978-80-224-1787-7. (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku)

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

HUDÁČEK, Pavol. Silva Bereg. Kráľovský les v stredovekom Uhorsku [Silva Bereg. A Royal Forest in Medieval Hungary]. In Historický časopis, 2016, roč. 64, č. 2, s. 193-230. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575. Vyšlo aj v anglickej jazykovej mutácii:HUDÁČEK, Pavol. Silva Bereg. A Royal Forest in Medieval Hungary In Historický časopis 2017, 65, 5, pp. 809-848 (APVV 0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť. Vega 2/0079/14 : Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku)

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

HERUCOVÁ, Angelika - HUDÁČEK, Pavol. Verní a neverní kráľovi [Loyal and Disloyal to the King]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2019, roč. 13, č. 2, s. 1-17. (2019 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/forhist.2019.13.2.1 (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

HUDÁČEK, Pavol. Možnosti výskumu pôvodného prostredia v stredoveku(na príklade Šariša) [Research Possibilities of the Original Natural Environment in the Middle Ages: on the Example of the Šariš county research]. In Ingenii Laus : zborník štúdií venovaný jubilujúcemu prof. PhDr. Jánovi Lukačkovi, CSc.. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo vydavateľstve UK, 2017, s. 309-336. ISBN 978-80-223-4410-4. (APVV 0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť. Vega 2/0079/14 : Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku)

BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách

HUDÁČEK, Pavol. Bardejov (Šarišská župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 253-254. ISBN 978-80-224-1608-5.

HUDÁČEK, Pavol. Bodoň (Šarišská župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 257-258. ISBN 978-80-224-1608-5.

HUDÁČEK, Pavol. Brezovica (Šarišská župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 266-267. ISBN 978-80-224-1608-5.

HUDÁČEK, Pavol. Castrum Salis (Šarišská župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 272-273. ISBN 978-80-224-1608-5.

HUDÁČEK, Pavol. Drienov (Šarišská župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 290-292. ISBN 978-80-224-1608-5.

HUDÁČEK, Pavol. Hanigovce (Šarišská župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 301-303. ISBN 978-80-224-1608-5.

HUDÁČEK, Pavol. Chmeľov (Šarišská župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 313-314. ISBN 978-80-224-1608-5.

HUDÁČEK, Pavol. Kapušany (Šarišská župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 320-321. ISBN 978-80-224-1608-5.

HUDÁČEK, Pavol. Lipovec (Šarišská župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 334-336. ISBN 978-80-224-1608-5.

HUDÁČEK, Pavol. Makovica/Zborov (Šarišská župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 344-348. ISBN 978-80-224-1608-5.

HUDÁČEK, Pavol. Plaveč (Šarišská župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 363 -365. ISBN 978-80-224-1608-5.

HUDÁČEK, Pavol. Sokoľ (Šarišská župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 379 -381. ISBN 978-80-224-1608-5.

HUDÁČEK, Pavol. Svinia (Šarišská župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 388-389. ISBN 978-80-224-1608-5.

HUDÁČEK, Pavol. Šariš (Šarišská župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 390-393. ISBN 978-80-224-1608-5.

HUDÁČEK, Pavol. Šebeš/Podhradík (Šarišská župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 395-397. ISBN 978-80-224-1608-5.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

HUDÁČEK, Pavol. Čudesné sny kráľa knihomoľa a tresty surovca Štefana II. : vtipné, zvláštne a veľmi nezvyčajné udalosti z čias Arpádovcov. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 44-52. ISBN 978-80-8159-680-3.

HUDÁČEK, Pavol. Kam chodili svine na obed? : zopár postrehov o chove svíň v ranom stredoveku. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 36-48. ISBN 978-80-8159-999-6.

HUDÁČEK, Pavol. Smilno v stredoveku. In Smilno : dejiny obce. Zostavovateľ Gabriel Lukáč. - Smilno, 2020, s. 38-89. ISBN 978-80-570-1927-5. (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku)

HUDÁČEK, Pavol. Stredoveký pulp fiction : historky zo Šariša a násilie v živote stredovekého človeka. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 76-88. ISBN 978-80-8159-892-0.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Verní a neverní kráľovi : Forum historiae, roč. 13, č. 2 (2019) [Loyal and Disloyal to the King]. Zostavovatelia Pavol Hudáček, Angelika Herucová. Bratislava : Historický ústav SAV, 2019. ISSN 1337-6861 (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

Roky 2012 - 2015

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách

HUDÁČEK, Pavol. Kráľovské lesy a dynastické majetky Arpádovcov v 11. -12. storočí : (porovnanie so západnou Európou). 1. / Pavol Hudáček [Royal forests and the dynastic property of the Árpáds in the eleventh and twelfth centuries (The comparison with Western Europe)]. - Vega 2/0109/14 Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku. APVV -0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku: Život, kultúra, spoločnosť.
In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 31-78.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

HUDÁČEK, Pavol. Právne postavenie vdovy v stredovekom Uhorsku do roku 1222 a otázka venného / Pavol Hudáček [The legal position of widows in medieval Hungary up to 1222 and the question of dower]. - Vega 2/0061/11 Človek a svet zvierat v stredoveku.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 2 (2013), s. 227-262.

HUDÁČEK, Pavol. The legal position of widows in medieval Hungary up to 1222 and the question of dower / Pavol Hudáček. - Vega 2/0061/11 Ľudia a svet zvierat v stredoveku.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, (2014), Supplement, s. 3-39.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

HUDÁČEK, Pavol. Dynastické majetky Arpádovcov a kráľovské lesy v strednom Šariši / Pavol Hudáček [Royal Property of Árpád Dynasty and Royal Forests in Middle Šariš]. - APVV -0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť. VEGA 2/0079/14 Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku.
In Mesto a dejiny [seriál]. - ISSN 1339-0163. - Roč. 4, č. 1 (2015), s. 52-77.

HUDÁČEK, Pavol. Kráľovstvo, monarchia alebo štát ? [elektronický zdroj] : (k otázke používania konceptu štátu v ranom stredoveku) / Pavol Hudáček [Kingdom, Monarchy or State? On the Topic of Using a Concept of State in the Early Middle Ages]. - Vega 2/0109/14: Komunikácia a spôsoby šírenia informácií stredoveku, APVV-0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku: Život, kultúra, spoločnosť.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč. 8 , č. 2 (2014), s. 1-44.

HUDÁČEK, Pavol. Silva ad pasturam porcorum. Lesné pasenie svíň na kráľovských majetkoch v ranostredovekej Európe / Pavol Hudáček [Silva ad pasturam porcorum: Forest-pastures of swine at royal estates in Early Medieval Europe]. - Vega 2/0061/11 Človek a svet zvierat v stredoveku. APVV -0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku, život, kultúra, spoločnosť.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 48 (2014), s. 71-102.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

HUDÁČEK, Pavol. Pamätná kniha mesta Sabinova (Liber annalium) z roku 1446 / Pavol Hudáček [Sabinov Memorial Book (Liber annalium) fom the year 1446]. - APVV-166-07 Lexikon stredovekých miest na Slovensku, Vega 2/0064/11 Hospodárskej privilégiá a obchodné aktivity vybraných miest v stredoveku.
In Studia historica Tyrnaviensia. XVI, Litteris ac moribus imbutus / Editor: Vladimír Rábik. - Kraków ; Trnava : Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, 2014. - ISBN 978-83-7490-690-6. - S. 228-259.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

HUDÁČEK, Pavol. Janovce v stredoveku / Pavol Hudáček [Janovce in Middle Ages]. - APVV -166-07 Lexikón stredovekých miest, Vega 2/006411 Hospodárske privilégiá a obchodné aktivity vybraných miest v stredoveku.
In Mikroregión Sekčov-Topľa. - Raslavice, 2013. - ISBN 978-8089392-82-7. - S. 76-101.

HUDÁČEK, Pavol. Kráľovský majetok a počiatky mesta Veľký Šariš v 13. storočí / Pavol Hudáček [Royal Property and the Begginings of Veľký Šariš Town in the 13th Century]. - APVV -166-07 Lexikón stredovekých miest na Slovensku, Vega 2/0064/11 Hospodárske privilégiá a obchodné aktivity vybraných miest v stredoveku.
In Príspevky k starším dejinám slovenských miest a mestečiek / Miloslava Bodnárová (ed.). - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2013. - ISBN 978-80-555-0888-7. - S. 87-120.

BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

HUDÁČEK, Pavol. Dejiny Osikova od stredoveku až do konca 18. storočia / Pavol Hudáček. - APVV -166-07 Lexikon stredovekých miest na Slovensku, Vega 2/0064/11 Hospodárske privilégiá a obchodné aktivity vybraných miest v stredoveku.
In Osikov : 1296-2013 / Ľubomíra Maníková, Lenka Maníková, spolupráca Pavol Hudáček, Marcela Hudáková, Stanislav Biroš. - Vydala obec Osikov, [2013]. - S.7-27, 233-238.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

HUDÁČEK, Pavol. Kráľ a jeho lesy : kráľovské lesy v stredovekom Uhorsku (11. -12. storočie) / Pavol Hudáček.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč. 14 č. 1-2 (2015 ), s. 2-9.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

HUDÁČEK, Pavol. Dvořáčková -Malá, Dana - Zelenka, Jan. Curia Ducis. Curia Regis. Panovnický dvůr za vlády Přemyslovců. Praha: Historický ústav, 2011, 309 s. ISBN 9788072861828.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 1 (2014), s. 133-138.
Recenzia na: Curia Ducis, Curia Regis / Dana Dvořáčková - Malá, Zelenka Jan. - Praha : Historicky ústav, 2011

HUDÁČEK, Pavol. Sroka, Andrej Stanislav. Średniowieczny Bardiów i jego kontakty z Malopolska. Kraków 2010. 327 s.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 1 (2012), s.149-153.
Recenzia na: Średniowieczny Bariów i jego kontakty z Malopolska / Andrej Stanislav Sroka. - Kraków, 2010

HUDÁČEK, Pavol. Zupka, Dušan. Rituály a symbolická komunikácia v stredovekej strednej Európe.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 4 (2013), s. 697-700.
Recenzia na: Rituály a symbolická komunikácia v stredovekej strednej Európe / Dušan Zupka. - Bratislava : FiF UK, 2011

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Nodl, Martin - Leszcynski, Andrzej (eds.). Moc a její symbolika ve stŕedověku. Colloquia mediaevalia Pragensia 13. Praha: Filosofia, 2011, 174 s. ISBN 9788070073513 / Pavol Hudáček.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 4 (2013), s. 706-707.

Rady, Martyn - Veszprémy, László - Bak, M. János (eds.). Anonymi Bele regis notarii Gesta Hungarorum: Anonymus, Notary of King Béla The Deeds of the Hungarians. Magistri Rogerii epistola in miserabile carmen super destructione regni Hungarie per Tartaros facta:Master Roger´s Epistle of the Sorrowful Lament upon the Destruction of the Kingdom of Hungary by the Tatars. Budapest, New York: Central European University Press, 2010, 268 s. / Pavol Hudáček.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 4 (2012), s.746-747.

Skupienski, Krzysztof (ed.). Sredniowiecze w rozjasnieniu. Warszawa: Wydawnictwo DIG, 2010, 244 s. / Pavol Hudáček.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60 č. 3 (2012), s. 560-561.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=6908&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia