Historický ústav SAV
 
Profil HÚ SAV English version

Historický ústav SAV je právnickou osobou spôsobilou samostatne nadobúdať práva a zaväzovať sa. Práva a povinnosti Slovenskej akadémie vied ako správcu rozpočtovej kapitoly vo vzťahu k Historickému ústavu SAV upravuje zákon č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

Sídlo: Klemensova 19, 814 99 Bratislava

IČO: 166 944

Štatutárnym orgánom Historického ústavu SAV je riaditeľ.

Historický ústav SAV vykonáva základný výskum v týchto hlavných oblastiach:

  • slovenské dejiny od najstarších čias po súčasnosť;
  • vybrané problémy všeobecných dejín;
  • dejiny vied a techniky na Slovensku;
  • výskum architektúry a urbanizmu v 20. a 21. storočí na Slovensku.

Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia