Historický ústav SAV
 
PhDr. Stanislav Sikora, CSc. English version
PhDr. Stanislav Sikora, CSc. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 23
E-mail: stanislav.sikora@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

najnovšie dejiny Slovenska

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

VŠ : Univerzita J. A. Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, odbor história – archivistika, 1968-1973
CSc.- ÚML ÚV KSS v Bratislave, 1985
PhDr. Univerzita J. A. Komenského v Bratislave, 1976

ďalšie úväzky – v rokoch 1995-2008 externý profesor dejepisu na Strednej súkromnej škole veterinárnej, Bratislava, Bullová ul. č. 2

Ocenenia:

V roku 2003 cena SAV za propagáciu historickej vedy. Účasť v kolektíve, ktorý pripravil prácu Alexander Dubček: od totality k demokracii. Prejavy, články a rozhovory, výber 1963-1992. (J. Žatkuliak a I. Laluha, eds.). Bratislava: Veda, 2002

V roku 2013 cena Slovenského literárneho fondu za účasť v kolektíve, ktorý napísal publikáciu Kľúčové problémy moderných slovenských dejín. (V. Bystrický, D. Kováč, J. Pešek, eds.), Bratislava: Veda 2012

V roku 2014 prémia Slovenského literárneho fondu za monografiu SIKORA, Stanislav. Po jari krutá zima. Politický vývoj na Slovensku v rokoch 1968-1971. Bratislava, Typoset Print s. r. o., 2013

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív [Key Questions of Modern Slovak History]. - 1. vyd. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 395 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD) pri Historickom ústave SAV. - ISBN 978-80-224-1223-0

AAB02 Po jari krutá zima : politický vývoj na Slovensku v rokoch 1968-1971 / Stanislav Sikora [After Spring Came the Harsh Winter : the Political Development in Slovakia from 1968 till 1971]. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset print s.r.o., 2013. - 283 s. - Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii. - ISBN 978-80-970302-9-2

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Dubček kontra Novotný (1963-1967) / Stanislav Sikora [Dubček versus Novotný (1936-1967)].
In Alexander Dubček : jeho doba a súčasnosť / Ivan Laluha...[et al]. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1414-2. - 24-51.

ABD02 Gustav Husák a režimy Československa / Stanislav Sikora [Gustáv Husák and the Czechoslovak Regimes]. - Vega 2/0103/13 Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989, Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii , riešené v HÚ SAV.
In Gustav Husák : moc politiky - politik moci / Slavomír Michálek, Miroslav Londák a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1312-1. - S. 40-66.

ABD03 Občania proti normalizácii. K protestom slovenských občanov proti normalizačným tendenciám v rokoch 1968-1969 / Stanislav Sikora [Citizens against normalisation: the protests of Slovak citizens against normalisation tendencies during the years 1968 – 1969].
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 476-496.

ABD04 Organizovaný hnev ľudu : reakcie obyvateľstva na proces so slovenskými katolíckymi biskupmi / Stanislav Sikora [Organized People’s Wrath : the Reactions of Population to the Lawsuits with Slovak Catholic Bishops]. - Vega 2/0103/13 Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989.
In Storočie procesov : súdy, politika a spoločnosť v moderných dejinách Slovenska / Valerián Bystrický, Jaroslava Roguľová a kol. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1258-2. - S. 197-209.

ABD05 Pokus o reformu socializmu v Československu v roku 1968 / Stanislav Sikora [The Attempt for the Reform of Socialism in Czechoslovakia in 1968].
In Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1223-0. - S. 304-333.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 The Development of the leadership of the Communist party of Slovakia from august 1968 to april 1969 / Stanislav Sikora.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Vol. 61, Supplement (2013), s.129-152.

ADDB02 Vývoj vo vedení komunistickej strany Slovenska od augusta 1968 do apríla 1969 / Stanislav Sikora [The Development of the Leadership of the Communist Party of Slovakia from August 1968 to April 1969].
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 2 (2012), s.235-256.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Predjarie 1963-1967 ako genéza reformného procesu v ČSSR / Stanislav Sikora [The "Early spring" 1963 - 1967 as the genesis of the reform process in Czechoslovakia].
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 47 (2013 ), s. 261-275.

ADFB02 "Zlaté šesťdesiate". Politický vývoj na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia / Stanislav Sikora [The "golden sixties". The political developments in Slovakia in the 60s of the 20th century]. - Vega 2/0103/13 Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989.
In Acta historica Neosoliensia [seriál] : odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - ISSN 1336-9148. - 17, vol. 1-2 (2014), s.138-181.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 KSS a čiastočná liberalizácia režimu na Slovensku počas predjaria (1963-1967) / Stanislav Sikora [The Communist Party of Slovakia and Partial Liberalization of the Regime in Slovakia during the Period Preceding the Prague Spring (1963 - 1967)]. - Vega 2/0103/10 Komunistická strana na Slovensku: cesta k moci,monopol moci.
In Český a slovenský komunismus (1921-2011) / Jan Kalous, Jiří Kocian (eds.). - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Ústav pro studium totalitních režimů, 2012. - ISBN 978-80-87211-70-0. - S. 132-144.

BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
BBB01 Alexander Dubček: komunista so srdcom demokrata / Stanislav Sikora.
In 60 "zlaté šesťdesiate" v rozdelenom svete / Slavomír Michálek a kolektív ; recenzenti: Vlasta Jaksicsová, Zuzana Poláčková. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2015. - ISBN 978-807451-513-2. - s. 152-160.

BBB02 Slovensko: Prebudenie do rokov veľkých nádejí / Stanislav Sikora, Elena Londáková, Miroslav Londák.
In 60 "zlaté šesťdesiate" v rozdelenom svete / Slavomír Michálek a kolektív ; recenzenti: Vlasta Jaksicsová, Zuzana Poláčková. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2015. - ISBN 978-807451-513-2. - s. 10-59.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Dangl, Vojtech, Bystrický, Valerián et al. Chronológia dejín Slovenska a Slovákov. Od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch. Dátumy v dejinách (Chronology of the history of Slovakia and the Slovaks from earliest times to the present. History in dates. Dates in history). 2 volumes. Bratislava: VEDA, 2014. ISBN 9788022413701, 9788022413732.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 5 (2015), s. 939-941.
Recenzia na: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov / Vojtech Dangl, Valerián Bystrický. - Bratislava : VEDA, 2014. - ISBN 9788022413701

EDI02 Londák, Miroslav- Michálek, Slavomír et al. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja. ( Twenty Years of the independent Slovak republic. Singularity and discontinuity in historical development). Bratislava: Veda, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2013, 680 pages. ISBN 9788022413138.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, Supplement (2014), s. 155-160.
Recenzia na: 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky / Miroslav, Londák, Slavomír Michálek et al. - Bratislava : Veda, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2013

EDI03 Pešek Jan. Komunistická strana Slovenska. Dejiny politického subjektu I. Na ceste k moci (1945-1948), pri moci - od prevratu k pokusu o reformu (1948-1960). Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2012, 283 s. ISBN 9788022412568.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 1 (2014), s. 148-150.
Recenzia na: Komunistická strana Slovenska / Jan Pešek. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2012

EDI04 Pešek, Jan. Komunistická strana Slovenska. Dejiny politického subjektu I. Na ceste k moci (1945-1948). Pri moci - Od prevratu k pokusu o reformu (1948-1968). (The Communist party of Slovakia. History of a Political organization I. On the road to power (1945-1948). In power-from the coup to attempted reform (1948-1968). Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2012, 283 pages.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Vol. 61, Supplement (2013), s. 162-165.
Recenzia na: Komunistická strana Slovenska / Jan Pešek. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2012

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2330&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 4
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 15
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 35
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 60
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 0
Súčet   114

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 6
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 33
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 84
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 12
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 150
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 4
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 4
6 Recenzie v domácich publikáciách 0
Súčet   293

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia