Historický ústav SAV
 
Agáta Drelová Šústová, M.Litt., PhD. English version
  Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 23
E-mail: histdrel@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

• kultúrne a intelektuálne dejiny Československa po roku 1945
• dejiny náboženstva v strednej a východnej Európe
• dejiny katolíkov, katolíckej cirkvi a katolicizmu: lokálna a globálna história
• dejiny žien v povojnovom Československu
• dejiny národnej identity a nacionalizmu na Slovensku po roku 1945

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

2008 - Bc., politológia, Filozofická fakulta Univerzity Komenského
2010 - MLitt história a medzinárodné vzťahy Univerzita v St. Andrews, Škótsko, Spojené Kráľovstvo
2012 - FHEA, Associate Fellow of the Higher Academy of Education, Higher Academy of Education, Spojené Kráľovstvo
2015 - DPhil. (PhD), história, Univerzita v Exeteri, Anglicko, Spojené Kráľovstvo
2016 - University of Cambridge, Woolf Institute, - Jews, Christians and Muslims in Europe: Modern Challenges, alumni

Študijné pobyty:

Imre Kertész Kolleg, Friedrich-Schiller-Universität, Jena, Nemecko, Október 2016 – Marec 2017

Členstvo v redakčných radách:

Czech Journal of Contemporary History/Soudobé Dějiny

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta. Čo znamená národ pre katolíkov na Slovensku? (Prístupy a metodológie po kultúrnom obrate a postkonfesionálnej kritike) [What does the "nation" mean to Catholics in Slovakia? (Approaches and methodologies after the cultural turn and post-confessional critique]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 3, s. 385-411. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.3.1 (VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny)

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta. Trust in the Church Hierarchy among the Underground Church Community in Post-1968 Slovakia. In Forum historiae : časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2021, roč. 15, č. 2, s. 104-122. (2020: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/forhist.2021.15.2.8 (VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny)

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta. Just a Simple Priest: Remembering Cooperation with the Communist State in the Catholic Church in Postcommunist Slovakia. In Secret Agents and the Memory of Everyday Collaboration in Communist Eastern Europe. - New York ; London : ANTHEM PRESS, 2017, p. 287-308. ISBN 978-1-78308-723-5.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta. Katolíci a národná kultúra počas normalizácie [Catholics and National Culture during Normalisation (Current Research Perspectives)]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 469-482. ISBN 978-80-224-1733-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta. "Národ" v diskurze skrytej cirkvi na Slovensku v 80. rokoch [Discussion on the 'Nation' within the Clandestine Church in the 80s in Slovakia]. In Skryté pôsobenie cirkví na Slovensku v rokoch 1948-1989 : zborník z vedeckej konferencie Bratislava 3.-4. novembra 2015. Zostavil Pavol Jakubčin ; recenzenti: Peter Zubko, Beáta Katrebová Blehová. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2018, s. 260-273. ISBN 978-80-89335-85-5.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta. Gustáv Husák v úlohe cirkevného reformátora. In Príbehy 20. storočia, 2019, roč. 2, č. 2, s. 21-23. ISSN 2585-9048.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta. Od Leningradu po Samarkand: Pacem in terris na cestách. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 524-535. ISBN 978-80-8159-892-0.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta. Laczó, Ferencz – Gabrijelčič, Luka Lisjak (Eds.). Legacy of Division. East and West After 1989. Budapest; New York: Central European University Press, 2020. ISBN 9789633863749. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 5, s. 905-910. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Legacy of division. East and West After 1989 / Ferencz Laczó, Luka Lisjak Gabrijelčič (Eds.). - Budapest ; New York : Central European University Press, 2020. - ISBN 9789633863749. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2020.68.5.10

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

STRÝČKOVÁ, Katarína - ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta. Historička Šústová Drelová: Na Slovensku sa vyhýbame pohľadu do tých častí našej minulosti, ktoré sa nám nepáčia. In Denník N, 2021, 28. máj. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/2409852/historicka-sustova-drelova-na-slovensku-sa-vyhybame-pohladu-do-tych-casti-nasej-minulosti-ktore-sa-nam-nepacia/>

ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta - WARD, James Mace. Ward: Prezidenta Tisa nie je možné pochopiť bez súvislostí s holokaustom : čo o Tisovi hovorí autor jeho životopisu. In SME Kultúra, 2019, 14.3., [11] s. ISSN 1335-440X. Dostupné na internete: <https://kultura.sme.sk/c/22074908/ward-prezidenta-tisa-nie-je-mozne-pochopit-bez-suvislosti-s-holokaustom.html>

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=10997&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia