Historický ústav SAV
 
PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc. English version
PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22
E-mail: lubica.kazmerova@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatná vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

výskum primárnych prameňov politického systému Československa a Slovenskej republiky (1939 – 1945) v súvislosti s kultúrnou politikou prvej ČSR a vojnového slovenského štátu. V rámci uvedenej problematiky venuje pozornosť otázkam inštitucionalizácie kultúry, vzdelávania, školského systému, národnej osvety, stratégii a prioritám čs. štátu a vojnového slovenského štátu v stredoeurópskom kontexte

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, 1979
PhD., CSc. Historický ústav SAV, 1989
PhDr. - 1983

Členstvo v komisiách:

Slovensko-poľská komisia historikov (funkcia: členka)

Slovenská komisia dejepisnej olympiády pri Ministerstve školstva SR (funkcia: predsedníčka)

Komisia Národnej banky Slovenska na výber námetov pamätných mincí a zberateľských mincí členka (funkcia: členka)

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Príbeh učiteľa : Jozef Sivák v školských službách 1918-1944 [The Story of a Teacher. Jozef Sivák in the School Services 1918-1944]. Recenzenti: Milan Katuninec, Adriana Kičková. Preklad do angličtiny: Matej Hanula. Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019. 112 s. ISBN 978-80-224-1749-5 (Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

FERENČUHOVÁ, Bohumila - KÁZMEROVÁ, Ľubica. La place de la langue et de la littérature francaises dans l´enseignement scondaire en Slovaquie (1918-1945) [French language and literature and it’s place in secondary education in Slovakia (1918-1945)]. In La France et l´Europe centrale : La construction des savoirs réciproques a travers l´enseignement. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2017, s. 81-102. ISBN 978-80-7560-110-0. (Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940. Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti))

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Kultúra a osveta v kompetencii Ministerstva školstva a národnej osvety 1938-1944 [Culture and Enlightenment under the Ministry of Education and national Enlightenment 1938-1944]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 203-216. ISBN 978-80-224-1733-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Vzdelávacia a výchovná činnosť školských knižníc na Slovensku [Schooling and Educational Activities of School Libraries in Slovakia]. In Premeny osvety a vybraných školských výchovno-vzdelávacích prostriedkov na Slovensku (1918-1939). - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve SAV VEDA, 2016, s. 27-44. ISBN 978-80-224-1536-1. (Vega 2/0122/13 : Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. Vega 2/0122/13 : Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Karol Sidor a jeho polonofilstvo v medzivojnovom období [Karol Sidor and his polonophilia in the interwar period]. In Verbum historiae : vedecký internetový časopis, 2020, roč. 8, č. 1, s. 35-44. ISSN 1339-4053. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KH/Verbum_Historiae/VH1-20.pdf> (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti))

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

KÁZMEROVÁ, Ľubica. K otázkam vývoja školského systému a legislatívy [To the Problem of School System and Legislation Development]. In KUDLÁČOVÁ, Blanka. Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1918-1945. - Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2016, s. 198-216. ISBN 978-80-8082-955-1. (Vega 2/0122/13 : Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939)

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Politicko-organizačná činnosť Antona Štefánka [Political and Administrative Work of Anton Štefánek]. In Škola základ života ... : história školstva v archívnych dokumentoch. - Bratislava : Slovenský národný archív, 2016, s. 240-250. ISBN 978-80-971767-3-0. (Vega 2/0122/13 : Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939)

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Povolanie učiteľ : spektrum činností pedagóga v prvej polovici 20. rokov 20. storočia na prípade Jozefa Siváka [Teacher as a Profession : The Range of Activities of a Pedagogue in the 1st half of the 1920s - the Case of Jozef Sivák]. In HANULA, Matej - DUCHOŇOVÁ, Diana. Človek modernej doby. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 240-254. ISBN 978-80-224-1880-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega č. 2/0089/21 : Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstvo v r. 1918 - 1945, osobnosti)

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Prvé ľudovýchovné zákony a učitelia [First People’s Further Education Laws and Teachers]. In Výchova a vzdelávanie v siločiarach času. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 9-22. ISBN 978-80-224-1867-6. (Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Sociálne postavenie učiteľov na Slovensku počas prvej Československej republiky v rokoch 1918-1926 [Social Status of Teachers in Slovakia during the Period of the 1st Czechoslovak Republic from 1918 till 1926]. In Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s. 115-120. ISBN 978-80-224-1564-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938)

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Školské reformy pod vedením ministra školstva Jozefa Siváka (1939-1944) [School Reforms under the Leadership of Jozef Sivák, Minister of Education (1939-1944)]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 445-453. ISBN 978-80-224-1653-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti))

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Učiteľ v politike. Školská a politická činnosť Jozefa Siváka v rokoch 1918-1936 [The Teacher in Politics. Educational and Political Activities of Jozef Sivák from 1918 till 1936]. In Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách : jubileum Valeriána Bystrického. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2016, s. 37-49. ISBN 978-80-224-1503-3. (Vega 2/0122/13 : Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Vzdelávanie budúcich učiteľov na Slovensku v prvých rokoch existencie Československa [Schooling of new Teachers in Slovakia during the first Years after the Establishment of Czechoslovakia]. In Dlhá cesta od monarchie k republike : zmeny režimov, myslenia a životného štýlu na Slovensku a v strednej Európe od polovice 19. do polovice 20. storočia. Jubileum Dušana Kováča. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2021, s. 193-204. ISBN 978-80-224-1921-5. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega č. 2/0089/21 : Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstvo v r. 1918 - 1945, osobnosti)

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Vzdelávanie, primárna požiadavka nového života. Unifikácia školstva na Slovensku v prvej polovici 20. rokov 20. storočia a tzv. malý školský zákon [Education, the primary requirement of the new life. Unification of education in Slovakia in the first half of the 1920s and the so-called Small School Act]. In Rok 1918 a potom... : slovenská spoločnosť na prahu novej éry. - Bratislava : VEDA, Vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 105-117. ISBN 978-80-224-1932-1. (Vega č. 2/0089/21 : Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstvo v r. 1918 - 1945, osobnosti. APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Konštituovanie školských inštitúcií na Slovensku (1918-1928) [Establishment of the School Institutions in Slovakia (1918 - 1928)]. In Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 – 1928 : zborník príspevkov a výberová bibliografia. Zost.: Mária Bôbová, Monika Danková. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2020, s. 72-80. ISBN 978-80-89388-81-3. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 - 1928 : vedecká konferencia)

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Vznik a činnosť školského referátu Ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave v rokoch 1919 až 1922 [The Foundation and Activities of the Department of the Ministry of Education and National Enlightenment in Bratislava from 1919 till 1922]. In Začleňovanie Slovenska do Československej republiky (s dôrazom na formovanie štátnych orgánov). Editori: Michal Bartal, Jana Kafúnová, Marek Púčik, Martina Škutová ; recenzenti: Daniela Tvrdoňová, Róbert Arpáš. - Bratislava : Slovenský národný archív, 2018, s. 93-98. ISBN 978-80-971767-6-1. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). Formovanie štátnych orgánov v procese začleňovania Slovenska do 1. ČSR : konferencia)

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Slovenské školstvo a minister Jozef Sivák. Vzdelávacie a výchovné východiská slovenského školstva v roku 1945 [Slovak School System and Minister Jozef Sivák. Educational and Pedagogical Starting Points of Slovak School System in 1945]. In Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku od konca druhej svetovej vojny po obdobie normalizácie. Editor: Blanka Kudláčová ; recenzenti: Tomáš Kasper, Miroslava Slezáková. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2017, s. 96-102. ISBN 978-80-568-0062-1.

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

HALLON, Ľudovít - BAKA, Igor - FIAMOVÁ, Martina - HLAVINKA, Ján - KÁZMEROVÁ, Ľubica - ROGUĽOVÁ, Jaroslava - SABOL, Miroslav - SCHVARC, Michal. Kronika Slovenského štátu 1939-1941. Recenzenti: Peter Mičko, Ivan Jakubec. Praha : Ottovo nakladatelství : Historický ústav SAV Bratislava : Vojenský historický ústav v Bratislave, 2019. 271 s. ISBN 978-80-7451-754-9

HALLON, Ľudovít - BAKA, Igor - FALISOVÁ, Anna - FIAMOVÁ, Martina - HABERLANDOVÁ, Katarína - HANULA, Matej - HLAVINKA, Ján - HOLKO, Ján - KÁZMEROVÁ, Ľubica - MEDVECKÝ, Matej - SABOL, Miroslav - SCHVARC, Michal. Kronika Slovenského štátu 1941-1943. Autori textov: Igor Baka, Anna Falisová, Martina Fiamová, Katarína Haberlandová, Ľudovít Hallon, Matej Hanula, Ján Hlavinka, Ján Holko, Ľubica Kázmerová, Matej Medvecký, Miroslav Sabol, Michal Schvarc. Praha : Ottovo nakladatelství : Historický ústav SAV : Vojenský historický ústav v Bratislave, 2021. 400 s. ISBN 978-80-7451-859-1

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Cesta do Ríma : slovenská účasť na inaugurácii pápeža Pia XII [A journey to Rome. Slovak participation in the inauguration of Pope Pius XII.]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16, č. 5, s. 31-33. ISSN 1335-8316. (Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Divadlo pod dohľadom : nespokojnosť s národnou ustanovizňou [The theatre under surveillance. Dissatisfaction with the national establishment]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18, č. 1, s. 34-37. ISSN 1335-8316.

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Reforma školstva v období slovenského štátu : židovské školstvo. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18, č. 3, s.46-47. ISSN 1335-8316. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0066/16 : Politické, ekonomické a kultúrne elity židovskej komunity na Slovensku v rokoch 1918-1945)

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Vydaté ženy - problém školstva : byť či nebyť učiteľkou... [Married women – the problem of education. To be or not to be a woman teacher]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 1, s. 37-38. ISSN 1335-8316.

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Výučba cudzích jazykov : francúzština na slovenských stredných školách (1918 - 1945) [Teaching of Foreign Languages : French in Slovak Secondary Schools (1918 - 1945)]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2020, roč. 19, č. 3, s. 44-47. ISSN 1335-8316. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/historia.2020.19.3.5 (Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti))

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Anton Štefánek : optimistický politik, vedec a vysokoškolský učiteľ. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 377-384. ISBN 978-80-8159-999-6.

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Kultúra a politika alebo čo sa môže stať, keď sa stretne politika a kultúra v divadle : Sidor verzus Borodáč. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 530-536. ISBN 978-80-8159-680-3.

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Premeny školstva na Slovensku v rokoch 1918 - 1945. In Dejiny školstva v Bratislavskej župe : zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja organizovanej pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2020. Editorky: Agáta Mikulová, Tereza Langerová, Lucia Gembešová. - Bratislava : Bratislavský samosprávny kraj, 2021, s. 15-24. ISBN 978-80-99911-06-3.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Hnilica, Jiří. Fenomén Dijon. Století českých maturít ve Francii. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladateľství Karolinum, 2017, 510 s. ISBN 978-80-246-35-149. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 2, s. 358-360. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Fenomén Dijon / Jiří Hnilica. - Praha : Univerzita Karlova, 2017. - ISBN 978-80-246-35-149.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Premeny osvety a vybraných školských výchovno-vzdelávacích prostriedkov na Slovensku (1918-1939) [Transformation of Further Education and Selected Schooling and Educational Measures in Slovakia (1918-1939)]. Kolektívnu monografiu zostavila: Ľubica Kázmerová ; recenzenti: Miroslava Slezáková, Katarína Mešková Hradská. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve SAV VEDA, 2016. 135 s. ISBN 978-80-224-1536-1 (Vega 2/0122/13 : Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

Výchova a vzdelávanie v siločiarach času [Schooling and Education in the Mirror of Time]. Zostavila: Ľubica Kázmerová ; recenzenti: Adriana Kičková, Zuzana Poláčková. Prvé vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020. 124 s. ISBN 978-80-224-1867-6

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Keď sa blízky stáva spomienkou...Za promovanou historičkou Natáliou Krajovičovou, Csc. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 3, s. 571-572. (2016: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Začiatok mája patrí olympiáde. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 1, s. 46. ISSN 1335-8316.

Roky 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Chronológia dejín Slovenska a Slovákov : od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách. I. / Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kolektív [Present Times. History in Dates, Dates in History]. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. - 547 s. - (Svet vedy ; Zv. 33). - ISBN 978-80-224-1370-1

AAB02 Mosty priateľstva - osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím / Blanka Snopková, Ľubica Kázmerová a kol. [Bridges to Friendship - Slovak personalities in the context of international relations]. - 1. vydanie. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica : Historický ústav SAV, 2013. - 347 s. - (Fenomén osobnosti ; zv. 6). - Vega 2/0122/13 Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. - ISBN 978-80-89388-52-3

AAB03 Premeny v školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918-1945) / Ľubica Kázmerová a kol. Autori: Anna Falisová, Matej Hanula, Vlasta Jaksicsová, Ľubica Kázmerová, Martina Orosová, Linda Osyková, Milan Zemko. Preklad do anglického jazyka Matej Hanula [Transformation of Education and School System in Slovakia during 1918 - 1945]. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama spo.s.r.o., 2012. - 142 s. - Vega 2/0054/10 Inštitucionalizácia vzdelávacieho systému na Slovensku v rokoch 1918-1945 (Štruktúra vzdelávania, vývinové tendencie, sociálne prejavy), Vega 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia, Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), riešené na HÚ SAV. - ISBN 978-80-970302-5-4

AAB04 Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová [Slovakia in the 20th Century. Volume 3. In the Inter-war Czechoslovakia 1918-1939]. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 544 s. : il. - APVV 51-017105 Slovensko v 20. storočí, Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín, Vega 26205/6, 2/0122/9, 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia. - ISBN 978-80-224-1199-8

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Hranice a štátnosť : presadzovanie ideí slovenskej štátnosti ľudovou stranou vo vyučovacom procese v rokoch 1938-1945 / Ľubica Kázmerová [Borders and Statehood. Promotion of the Slovak Statehood Ideas 157 in Education by the People’s Party in the Years 1938 – 1945]. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. VEGA 2/0122/13 Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania a národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939 (Aktivity centrálnych ministerstiev v kultúrnej a školskej politike čs. štátu a kompetencie referátu MŠaNO v Bratislave a osobnosti).
In Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / Linda Osyková, matej Hanula a kol. ; recenzenti: Martin Hetényi, Milan Katuninec. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414616. - S. 157-170.

ABD02 Margita Czóbelová - portrét osobnosti v kontexte doby / Ľubica Kázmerová [Margita Czóbelová – Portrait of Individuality in the Context of an Era]. - Vega 2/0122/13 Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939.
In Mosty priateľstva. Osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím / Blanka Snopková, Ľubica Kázmerová a kol. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-89388-52-3. - S. 187-197.

ABD03 Medzivojnové premeny školstva a kultúry. 4. kapitola / Ľubica Kázmerová, Milan Zemko [Changes in Education and Culture during the Inter-war Period].
In Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1199-8.

ABD04 Prof. Michal Ursíny a úsilie o vysokoškolské technické vzdelávania na Slovensku v 20. rokoch 20. storočia / Ľubica Kázmerová [Prof. Michal Ursíny and the ambition of Technical University education in Slovakia during the 1920s]. - Vega 2/0122/13 Stratégie a priority čs. štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939 (Aktivity centrálnych ministerstiev v kultúrnej a školskej politike čs. štátu a kompetencie referátu MŠa NO v Bratislave, osobnosti).
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 132-141.

ABD05 Riadiace orgány školstva na Slovensku a vzdelávací systém v rokoch 1918-1945 / Ľubica Kázmerová [Governing School Authorities in Slovakia and the Educational System during 1918-1945].
In Premeny v školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918-1945) / Ľubica Kázmerová a kol., preklad do anglického jazyka Matej Hanula. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama spo.s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-970302-5-4. - S. 11-33.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Anton Štefánek- nedocenená osobnosť našej histórie. Náčrt profilu osobnosti / Ľubica Kázmerová [Anton Štefánek – Unacknowledged Personality of Our History. An Outline of a Personality Profile].
In Studia Politica Slovaca [serial] : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy. - ISSN 1337-8163. - Roč. 6, č. 2 (2013), s. 81-89.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Zmeny štruktúry školského systému na Slovensku v rokoch 1938-1941 / Ľubica Kázmerová [Changes in the Structure of the School System in Slovakia from 1938 till 1941]. - Vega 2/0054/10 Inštitucionalizácia vzdelanosti a vzdelávania na Slovensku v rokoch 1918-1945 (štruktúra vzdelávania, vývinové tendencie, sociálne prejavy).
In Riešenie židovskej otázky v spojeneckých krajinách nacistického Nemecka / Viera Kováčová a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012. - ISBN 978-80-89514-12-0. - S. 63-72.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Siedmy ročník Dejepisnej olympiády / Ľubica Kázmerová.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč. 14 č. 1-2 (2015 ), s. 75.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2301&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia