Adresa: Historický ústav SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Tel.: 02/5292 5753, E-mail: histinst@savba.sk

Profil | Pracovníci | Bibliografie | Výročné správy | Knižnica | Periodiká | Publikácie | Konferencie | Pro História | Oznamy | Obstarávanie
 
 

Profil a organizačná štruktúra HÚ SAV

Historický ústav SAV vznikol roku 1943 ako ústav Slovenskej akadémie vied a umení. Do Slovenskej akadémie vied sa včlenil 18.6.1953. Uznesením Predsedníctva SAV č. 725 z dňa 23.3.1982 bol s účinnosťou od 1.6.1982 premenovaný na Ústav historických vied a uznesením Predsedníctva SAV č. 39 zo dňa 22.3.1990 na Historický ústav SAV. V dodatku č. 2 zriaďovacej listiny z dňa 14.1.1999 sa konštatuje: “Historický ústav Slovenskej akadémie vied sa zriadil na dobu neurčitú ako rozpočtová organizácia Slovenskej akadémie vied”.

Z podnetu Predsedníctva SAV dynamizovať výskumné prostredie v SAV začalo na základe výsledkov konkurzu pôsobiť na HÚ SAV od 1.1.2003 centrum excelentnosti. V rámci 5. rámcového programu Marie Curie Fellowships for Doctoral Students in History sa uskutočňuje výmena doktorandov medzi šiestimi európskymi školiacimi pracoviskami.

Historický ústav SAV je právnickou osobou spôsobilou samostatne nadobúdať práva a zaväzovať sa. Práva a povinnosti Slovenskej akadémie vied ako správcu rozpočtovej kapitoly vo vzťahu k Historickému ústavu SAV upravuje zákon č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

Sídlo: Klemensova 19, 814 99 Bratislava

IČO: 166 944

Štatutárnym orgánom Historického ústavu SAV je riaditeľ.

Historický ústav SAV vykonáva základný výskum v týchto hlavných oblastiach:

 • slovenské dejiny od najstarších čias po súčasnosť;

 • vybrané problémy všeobecných dejín;

 • dejiny vied a techniky na Slovensku.

Organizačná štruktúra:

 • Vedenie pracoviska

 • Organizačné oddelenie

 • Oddelenie najstarších dejín

 • Oddelenie novovekých dejín

 • Oddelenie dejín 19. storočia

 • Oddelenie novších dejín

 • Oddelenie najnovších dejín

 • Oddelenie dejín vied a techniky

 • Knižnica HÚ SAV


Vedenie pracoviska

Michálek Slavomír, PhDr., DrSc. – riaditeľ

Ivaničková Edita, PhDr., CSc.štatutárna zástupkyňa riaditeľa
Hertel Maroš,
Mgr., PhD.vedecký tajomník

Organizačné oddelenie

Organizačné oddelenie zabezpečuje:

 • agendu, ktorá súvisí s výkonom funkcie riaditeľa, zástupcov riaditeľa a vedeckého tajomníka

 • prevádzku sekretariátu riaditeľa,

 • komplexnú agendu v oblasti stykov s domácimi a zahraničnými inštitúciami,

 • komplexnú agendu vedeckej výchovy,

 • agendu atestačnej komisie a preraďovania pracovníkov do vyšších tried a stupňov,

 • agendu materiálno-technického zabezpečenia chodu pracoviska

 • evidenciu dovoleniek,

 • podklady pre evidenciu a kontrolu hospodárenia s majetkom pracoviska,

 • organizačnú prípravu vedeckých konferencií a podujatí pracoviska,

 • agendu domácich a zahraničných služobných ciest,

 • redakčné, organizačné a technické práce súvisiace s edičnou činnosťou pracoviska

Pracovníci:

Andriszová Anneliese
Fabriciusová Miroslava, Mgr.
Hardenová Mária
Heizerová Anna
Krákorník Peter, Mgr.
Zsideková Veronika, Ing.


I. Oddelenie najstarších dejín

Vykonáva základný výskum v oblasti národných dejín od najstarších čias do začiatku 16. storočia. Systematicky pripravuje vydávanie edície historických a naračných prameňov. Vypracúva monografie a vedecké štúdie z najstarších dejín. Osobitnú pozornosť venuje vývoju osídlenia Slovenska, etnogenéze Slovákov, sociálnej stratifikácii, úlohe cirkvi a miest.

Pracovníci:

Štefánik Martin, PhDr., PhD. – vedúci oddelenia

PhDr. Daniela Dvořáková, CSc.
Mgr. Miriam Hlavačková, PhD.
Prof., PhDr. Ján Lukačka, CSc.
Mgr. Ján Steinhübel, CSc.
Mgr. Peter Bystrický, PhD.
Mgr. Pavol Hudáček, PhD.
Mgr. Žofia Lysá, PhD.
Mgr. Angelika Herucová – interná doktorandka
Mgr. Tomáš Homoľa – interný doktorand
PhDr. Vladimír Vlasko – interný doktorand
Mgr. Juraj Hrica – interný doktorand
Mgr. Marek Oravec – interný doktorand


II. Oddelenie novovekých dejín

Vykonáva základný výskum v oblasti hospodárskych, politických, sociálnych, cirkevných a kultúrnych dejín Slovenska v 16.-18. storočí, v kontexte stredoeurópskeho vývoja. Výskum sa orientuje na politický vývoj počas stavovských povstaní; dejiny baníctva a hutníctva; sociálnu, náboženskú a národnostnú štruktúru obyvateľstva a jeho vzdelanostnú úroveň. Sústreďuje sa na otázky dejín každodennosti, postavenia žien v spoločnosti.

Pracovníci:

Lengyelová Tünde, PhDr., CSc. – vedúca oddelenia

PhDr. Viliam Čičaj, CSc.
Mgr. Diana Duchoňová, PhD.
PhDr. Eva Frimmová, CSc.
Mgr. Anna Fundárková, PhD.
Prof., PhDr. Mária Kohútová, CSc.
PhDr. Michal Bada, PhD.
Mgr. Tomáš Janura, PhD.
Mgr. Blanka Szeghyová, PhD.
Mgr. Peter Konečný – interný doktorand
Mgr. Miroslav Nemec – interný doktorand


III. Oddelenie dejín 19. storočia

Vykonáva základný výskum slovenských dejín v stredoeurópskom kontexte a čiastočne všeobecných dejín od konca 18. storočia do roku 1918 s ťažiskovým zameraním na politické, kultúrne a ekonomicko-sociálne dejiny. Dosiahnuté vedecké výsledky sa prezentujú vo forme monografií, štúdií a kolektívnych prác.

Pracovníci:

Macho Peter, Mgr., PhD. – vedúci oddelenia

PhDr. Dušan Kováč, DrSc.
PhDr. Eva Kowalská, DrSc.
Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.
Prof., PhDr. Roman Holec, CSc.
PhDr. Tatiana Ivantyšynová, CSc.
Mgr. Ingrid Kušniráková, PhD.
Mgr. Peter Macho, PhD.
PhDr. Elena Mannová, CSc.
Doc., Peter Šoltés, PhD.
Mgr. Ladislav Vörös, PhD.
Mgr. Marcela Bednárová, PhD.
PhDr. Vojtech Dangl, CSc.
Doc., Mgr. Ivona Kollárová, PhD.
PhDr. Daniela Kodajová, PhD.
Mgr. Tomáš Králik – interný doktorand
Mgr. Eva Ondrušová – interný doktorand


IV. Oddelenie novších dejín

Vykonáva základný výskum slovenských a čiastočne všeobecných dejín v rokoch 1918-1945. Spracováva problematiku politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych dejín. Dosiahnuté vedecké výsledky sa prezentujú vo forme monografií, štúdií a kolektívnych prác.

Pracovníci:

Ferenčuhová Bohumila, PhDr., DrSc. vedúca oddelenia

PhDr. Valerián Bystrický, DrSc.
PhDr. Ivan Kamenec, CSc.
Mgr. Matej Hanula, PhD.
PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc.
Mgr. Michal Kšiňan, PhD.
PhDr. Katarína Mešková Hradská, PhD.
Mgr. Miroslav Michela, PhD.
PhDr. Jaroslava Roguľová, PhD.
PhDr. Michal Schvarc, PhD.
PhDr. Róbert Arpáš, PhD.
Mgr. Juraj Benko, PhD.
PhDr. Martina Fiamová, PhD.
Mgr. Maroš Hertel, PhD.
Mgr. Linda Osyková, PhD.
Mgr. Martin Posch – interný doktorand


V. Oddelenie najnovších dejín

Vykonáva základný výskum slovenských dejín po roku 1945 a vybraných problémov všeobecných dejín od druhej svetovej vojny po súčasnosť. Spracováva problematiku politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych dejín. Výsledky vedeckého výskumu prezentuje formou monografií, kolektívnych prác a vedeckých štúdií.

Pracovníci:

Londák Miroslav, PhDr., DrSc. – vedúci oddelenia

PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
Doc., PhDr. Jan Pešek, DrSc.
Prof., PhDr. Pavol Petruf, DrSc.
PhDr. Jozef Žatkuliak, CSc.
PhDr. Edita Ivaničková, CSc.
PhDr. Vlasta Jaksicsová, PhD.
Prof., PhDr. Jozef Leikert, PhD.
PhDr. Elena Londáková, CSc.
Mgr. Dušan Segeš, PhD.
PhDr. Stanislav Sikora, CSc.
PhDr. Michal Štefanský, CSc.
Mgr. Marína Zavacká, PhD.
Mgr. Natália Veselská, PhD.
Mgr. Lenka Krivá, PhD.
Mgr. Ivan Guba – interný doktorand
Mgr. Igor Harušták – interný doktorand
Mgr. Juraj Kalina – interný doktorand
Mgr. Filip Pavčík – interný doktorand
Mgr. Jozef Špilka – interný doktorand


VI. Oddelenie dejín vied a techniky

Vedecky spracúva problematiku vybraných tematických oblastí dejín vied a techniky na Slovensku od najstarších čias do súčasnosti so snahou o jej zaradenie do celoeurópskych súvislostí. Pozornosť sústreďuje na hodnotenie významných osobností vedy a techniky. Výsledky vedeckého výskumu prezentuje formou monografií, kolektívnych prác a vedeckých štúdií.

Pracovníci:

Hallon Ľudovít, PhDr., CSc. – vedúci oddelenia

Ing. Miroslav Fabricius, CSc.
PhDr. Anna Falisová, CSc.
Mgr. Karol Hollý, PhD.
Mgr. Adam Hudek, PhD.
RNDr. Miroslav Tibor Morovics, CSc.
Mgr. Ján Hlavinka, PhD.
PhDr. Miroslav Sabol, PhD.
Mgr. Michal Ďurčo – interný doktorand


Knižnica Historického ústavu SAV

 • utvára dokumentačnú bázu pre vedecký výskum, pripravuje a vydáva bibliografie historickej vedeckej tvorby, zabezpečuje knižničné služby a činnosti,

 • zabezpečuje priebežnú akvizíciu na základe systematického sledovania domácej i zahraničnej odbornej literatúry,

 • komplexne spracúva prírastky fondov (evidencia, katalogizácia),

 • spravuje a ochraňuje knižničné a informačné fondy, sprístupňuje ich interným i externým používateľom,

 • vytvára databázové informačné systémy evidenčného charakteru (bibliografie, citácie, ohlasy na práce pracovníkov apod.) priebežným sledovaním a excerpciou odbornej literatúry,

 • zabezpečuje koncepciu a metodiku spracovania bibliografických informácií, spolupracuje s domácimi i zahraničnými bibliografickými databázovými centrami.

Pracovníci:

Sedliaková Alžbeta, Mgr. - vedúca oddelenia

Bzdušková Kamila
Ďurková Mária, PhDr.
Ďurková Simona


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Human Affairs | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy pri SAV | Slovenská akadémia vied


Pripomienky a námety k stránke píšte správcovi prezentácie HÚ SAV: Mgr. Peter Krákorník

www.dejiny.sk

 

Copyright © 1996 - 2016 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia

Centrum excelentnosti SAV