Historický ústav SAV
 
Martin Posch, PhD. English version
Martin Posch, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22
E-mail: martin.posch@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

výskum rezistencie počas druhej svetovej vojny

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Doktorandské štúdium, Historický ústav SAV a Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2015 – 2019

Magisterský titul v študijnom odbore História
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2013 – 2015

Bakalársky titul v študijnom odbore História
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
2010 – 2013

Študijné pobyty:

Česká republika (február - jún 2016) CEEPUS (Univerzita Karlova)
Veľká Británia (apríl- jún 2017) - Národný štipendijný program (Kingston University London)
Rakúsko (október - december 2018) štipendium Ernsta Macha (Österreichische Akademie der Wissenschaften)

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

POSCH, Martin. Spojenectvo z núdze : spolupráca SOE a československej spravodajskej služby počas 2. svetovej vojny [An alliance out of necessity: cooperation between the SOE and the Czechoslovak intelligence services during the Second World War]. Recenzenti: Igor Baka, Pavel Kreisinger. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021. 175 s. ISBN 978-80-224-1895-9 (VEGA č. 2/0134/20 : Akcia Reinhardt a Slovensko. Osudy slovenských Židov deportovaných v roku 1942 do Oblasti Lublin)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

POSCH, Martin. "A věrní ne-zůstali..." Operačná činnosť parašutistov a konfidentov gestapa Viliama Gerika a Karla Čurdu ["And they didn´t remain faithful..." The operational activities of the paratroopers and Gestapo confidents Viliam Gerik and Karel Curda]. In Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s. 165-173. ISBN 978-80-224-1564-4. (Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938)

POSCH, Martin. Britská tajná služba MI9 a stopy "útekárov" na Slovensku [The British Directorate of Military Intelligence, MI9, and the Evidence of Defectors in Slovakia]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 295-306. ISBN 978-80-224-1653-5. (VEGA 2/0110/16 : Nábor a vojenská služba slovenských Nemcov vo Waffen-SS 1939-1945. Predpoklady, priebeh, zaradenie do jednotlivých formácií a trestno-právne dôsledky po roku 1945)

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

POSCH, Martin. Spolupráca Special Operations Executive s československými spravodajcami vo svetle britských prameňov [Cooperation of Special Operations Executive with Czechoslovak Military Intelligence according to the British Archival Resources]. In Ozbrojené síly a československý stát. - Brno : Univerzita obrany v Brně, 2020, s. 123-135. ISBN 978-80-7582-353-3. Dostupné na internete: <http://www.vhu.cz/wp-content/uploads/2020/12/2020_OZBROJENE_SILY_A_CSL_STAT_komplet.pdf>

POSCH, Martin. Životný príbeh poručíka pechoty a člena výsadku Manganese Františka Bíreša [The life story of Lieutenant of Infantry and member of Manganese landing party František Bíroš]. In KARPÍŠEK, Jaromír - STURZ, Zbyněk - BLÁHOVÁ, Marie. České, slovenské a československé dějiny 20. století XI.. - Hradec Králové : Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2017, s. 271-278. ISBN 978-80-7435-672-8.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

POSCH, Martin. Československo a plány Special Operations Executive v záverečnej fáze druhej svetovej vojny: Od Slovenského národného povstania po koniec vojny v Európe [Czechoslovakia and Plans of Special Operations Executive in the Final Phase of the Second World War : From The Slovak National Uprising until the End of War in Europe]. In MIČEV, Stanislav et al. Oslobodenie Slovenska a koniec druhej svetovej vojny. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2020, s. 69-85. ISBN 978-80-89514-94-6.

POSCH, Martin. Chaviva Reicková a jej misia : kapitola XII [Haviva Reick and her mission]. In Tisovi poza chrbát : príbehy odporu voči ľudáckemu režimu. - HADART Publishing s.r.o., 2020, s. 217-229. ISBN 978-80-99941-25-1.

POSCH, Martin. Neobyčajný príbeh Imricha Erösa - zo slovenskej armády do odboja : kapitola XIV [Extraordinary Story of Imrich Erös – From the Slovak Army to the Resistance]. In Tisovi poza chrbát : príbehy odporu voči ľudáckemu režimu. - HADART Publishing s.r.o., 2020, s. 249-262. ISBN 978-80-99941-25-1.

POSCH, Martin. Od rozbitia po začiatok boja za obnovu republiky [From the break-up to the beginning of the struggle for the restoration of the republic]. In Rok 1918 a potom... : slovenská spoločnosť na prahu novej éry. - Bratislava : VEDA, Vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 131-143. ISBN 978-80-224-1932-1. (Vega č. 2/0089/21 : Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstvo v r. 1918 - 1945, osobnosti)

POSCH, Martin. Od sabotáží k materiálnej podpore - aktivity britských spravodajských služieb v Československu [From Sabotage to Material Support – The Activities of the British Intelligence Services in Czechoslovakia]. In Od denára k euru : fenomén peňazí v dejinách Slovenska. - Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 305-317. ISBN 978-80-224-1922-2.

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

POSCH, Martin. Secret Intelligence Service a jej aktivity v Strednej Európe pred vypuknutím Druhej svetovej vojny [Secret Intelligence Service and Its Activities in Central Europe before the Outbreak of the Second World War]. In Slovensko 1938 : Československo v zovretí mocností. Ed. Marian Uhrín ; recenzenti: Marek Syrný, Anton Hruboň. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2019, s. 203-209. ISBN 978-80-89514-71-7.

POSCH, Martin. Z utečenca vojakom: cesty budúcich príslušníkov československého vojska na západe do exilu [From refugees to soldiers: the journeys to the exile of the future members of Czechoslovak troops in the west]. In Migračné procesy v dejinách Európy. Kríza alebo úsvit civilizácie? Stretnutie mladých historikov VI. : zborník príspevkov zo 6. vedeckej konferencie mladých historikov, ktorú zorganizovali Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Collegium Carolinum, Historický ústav SAVF a Centrum spoločenských as psychologických vied SAV, dňa 12. októbra 2016 v Košiciach. Monika Ďuďáková, Martin Počátko (eds.) ; recenzenti: Kateřina Čapková, , Ľubomíra Kaminská, Eva Kowalská. - Košice ; Praha : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach : Ústav pri soudobé dějiny AV ČR, 2017, s. 140-147. ISBN 978-80-8152-498-1.

BCB Učebnice pre základné a stredné školy (do roku 2014 aj vysokoškolné učebnice)

ŠIMEČKA, Martin Milan - POSCH, Martin - BOHUŠ, Michal. Všetko malo byť inak : Slovensko po roku 1945. Recenzenti: Michal Rehúš, Jakub Drábik. Bratislava : Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, 2019. 218 s. ISBN 978-80-972962-3-0

ŠIMEČKA, Martin Milan - POSCH, Martin - BOHUŠ, Michal. Všetko malo byť inak : Slovensko po roku 1945. Metodická príručka. Otázky, zadania, tipy na pátranie a premýšľanie. 1. vydanie. Zvolen : Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, 2019. 114 s. ISBN 978-80-972962-4-7

ŠIMEČKA, Martin Milan - POSCH, Martin - BOHUŠ, Michal. Všetko malo byť inak : Slovensko po roku 1945. Recenzenti: Michal Rehuš, Jakub Drábik. druhé doplnené. Bratislava : Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, 2020. 223 s. ISBN 978-80-972962-9-2

BCK Kapitoly v učebniciach pre základné školy a stredné školy, v skriptách a učebných textoch

FIALOVÁ, Zuzana - POSCH, Martin. Výlet na západ v roku 1987. In Hodnotové strety hrou. - PDCS, Partners for Democratic Change Slovakia, 2019, s. 171-195. ISBN 978-80-89563-51-7.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

POSCH, Martin. Ako sa z legionára stal kolaborant. In HistoryWeb, 2018, 28.9., [5] s. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ako-sa-z-legionara-stal-kolaborant#.W-1vxvZFyUl>

POSCH, Martin. Ako zabiť Tisa ? In HistoryWeb, 2017, č. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ako-zabit-tisa#.Whap8lXiaUl>

POSCH, Martin. Anthropoid neboli len Gabčík a Kubiš. In HistoryWeb, 2017, č. ISSN 1338-8789. Názov z hl obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/anthropoid-neboli-len-gabcik-a-kubis#.WhartFXiaUl>

POSCH, Martin. Britských agentov v SNP nacisti popravili. In HistoryWeb, 2019, 2.9. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/britskych-agentov-v-snp-nacisti-popravili>

POSCH, Martin. "Cichociemni" - poľských agentov nasadzovali do akcie britské tajné služby. In HistoryWeb, 2019, 2.12. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/cichociemni-polskych-agentov-nasadzovali-do-akcie-britske-tajne-sluzby>

POSCH, Martin. Franklin Delano Roosevelt : ako postaviť Ameriku na nohy? In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 10, s. 40-43. ISSN 1335-6550.

POSCH, Martin. Hodžovi sa nepodarilo Československo ubrániť. In HistoryWeb, 2018, 22.8., [5] s. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/hodzovi-sa-nepodarilo-ceskoslovensko-ubranit#.W-1vpfZFyUl>

POSCH, Martin. Jozef Tiso sa zmenil z kňaza na kolaboranta. In HistoryWeb, 2018, 9.11., [4] s. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/jozef-tiso-sa-zmenil-z-knaza-na-kolaboranta#.W-1wt_ZFyUl>

POSCH, Martin. Keď Tiso deportoval židov. In HistoryWeb, 2018, 15.8., [5] s. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky

POSCH, Martin. Kto boli radikální duchovní : historik Szabó ukazuje históriu klérofašizmu u nás. In SME Komentáre, 2019, 24. 5. ISSN 1335-440X. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://komentare.sme.sk/c/22126473/kto-boli-radikalni-duchovni.html>

POSCH, Martin. Po potlačení Povstania ustúpila do hôr i tajná americká misia. In HistoryWeb, 2019, 14.10. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/po-potlaceni-povstania-ustupila-do-hor-i-tajna-americka-misia>

POSCH, Martin. Prvá spojenecká invázia do Európy zlyhala. In HistoryWeb, 2019, 9.12. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/prva-spojenecka-invazia-do-europy-zlyhala?fbclid=IwAR3wj7pS-GpbazVnZKc3BY-Bi1obBcIaNBCNHWdqmgZKO-EDJFkmrbDN6VQ>

POSCH, Martin. Richard Evans: Lži o Hitlerovi [Richard Evans: Telling Lies about Hitler]. In Príbehy 20. storočia, 2020, roč. 3, č. 2, s. 82-85. ISSN 2585-9048.

POSCH, Martin. V emigrácii : veteráni druhého zahraničného odboja. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2021, roč. 20, č. 3, s. 46-48. ISSN 1335-8316.

POSCH, Martin. Z bojovníka za slobodu sa stal vlastizradca. In HistoryWeb, 2018, 6.6., s. 1-5. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/z-bojovnika-za-slobodu-sa-stal-vlastizradca#.W-1o7vZFyUl>

POSCH, Martin. Za vysielanie pre generálov SNP zaplatili životmi. In HistoryWeb, 2017, č. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/za-vysielanie-pre-generalov-snp-zaplatili-zivotmi#.WhaoU1XiaUl>

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

LABAŠOVÁ, Zuzana - POSCH, Martin. Martin Posch. In Medzi nami : rozhovory o postojoch, ktoré ubližujú a myšlienkach, ktoré rozdeľujú ; recenzent: Branislav Olah. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018, s. 194-204. ISBN 978-80-228-3123-9.

POSCH, Martin. Atentát na Jozefa Tisa. In História pre zaneprázdnených : dejiny od lovcov mamutov po atómový vek. Eds. Branislav Kovár, Jakub Drábik ; recenzenti: Miroslav Lysý, Lucia Benediková. Prvé vydanie. - Bratislava : Premedia, 2019, s. 324-329. ISBN 978-80-8159-798-5.

POSCH, Martin. Haviva Reick and Operation Amsterdam in the Light of British Sources. In Judaica et holocaustica. Šéfredaktor: Eduard Nižňanský. - Banská Bystrica ; Bratislava : Múzeum SNP : Univerzita Komenského Filozofická fakulta, Katedra všeobecných dejín, 2019, roč. 10, č. 1, s. 84-123. ISSN 2644-7045.

POSCH, Martin. Priebeh a dôsledky operácie Anthropoid. In Vojenská osveta : spoločenskovedné semináre. 1. Predseda redakčnej rady Ivan Sálaši ; recenzenti: Ladislav Kisel, Peter Chlebko, Rudolf Ďurník, Oľga Koháryová, Mária Petrufová, František Matyáš, Juraj Šimko. - Liptovský Mikuláš : Personálny úrad OS SR, 2017, s. 72-89. ISBN 978-80-89609-13-0.

POSCH, Martin. Roll out the barre : československí vojaci v exile počas druhej svetovej vojny a trávenie voľného času. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 411-419. ISBN 978-80-8159-999-6.

POSCH, Martin. Stopy trnavského odboja v aktivitách výsadku Manganese [Traces of Trnava's resistance in the activities of the SOE parachute troop "Manganese"]. In Trnava a SNP : protifašistický odboj v Trnavskom kraji. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici : Západoslovenské múzeum v Trnave : Trnavský samosprávny kraj, 2019, s. 61-70. ISBN 978-80-89514-64-9.

POSCH, Martin. 75. výročie skončenia druhej svetovej vojny [75th Anniversary of the End of World War II]. In Vojenská OSVETA : spoločenskovedné semináre. 1. Redaktor: Iveta Čatlochová ; recenzenti: Jaroslav Mihálik, Jozef Matis. - Liptovský Mikuláš : Personálny úrad OS SR, 2020, s. 78-92. ISBN 978-80-89609-22-2.

VALENT, Jaroslav - POSCH, Martin. Z Jarabiny na horu Suribači: hrdina Michael Strank. In VALENT, Jaroslav. Fenomény dejín. - Bratislava : Petit Press, a. s., 2021, s. 88-98. ISBN 978-80-559-0714-7.

DAI Dizertačné a habilitačné práce

POSCH, Martin. Československo a britské tajné služby počas druhej svetovej vojny : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Školiteľ: Michal Schvarc. Bratislava : Historický ústav SAV, 2019. 152 s.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

POSCH, Martin. Babják, Juraj. Bolesť v kameni ukrytá. Pomník padlým v prvej svetovej vojne na Slovensku. Bratislava: Vydavateľstvo Pozsony/Pressburg/Bratislava, 2016, 200 s. ISBN 9788085474770. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 3, s. 554-557. (2017: 0.254 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Bolesť v kameni ukrytá / Juraj Babják. - Bratislava : Vydavateľstvo Pozsony/Pressburg/Bratislava, 2016. - ISBN 978-80-224-14-807.

POSCH, Martin. Čapková, Kateřina - Rechter, David (eds.). Židé, nebo Němci? Německy mluvíci Židé v poválečnem Československu, Polsku a Německu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019, 238 p. In Judaica et holocaustica : recenzovaný vedecký časopis, 2019, roč. 10, č. 2, s.78-80. ISSN 2644-7045. Recenzia na: Židé, nebo Němci? / Eds.:Kateřina Čapková, David Rechter. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2019.

POSCH, Martin. Čítanka odhaľuje ľudácky svet. In HistoryWeb, 2020, 3.4. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Ľudácka čítanka / Anton Hruboň. - Bratislava : Premedia, 2019. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/citanka-odhaluje-ludacky-svet>

POSCH, Martin. DRÁBIK, Jakub. FAŠISTA: Příběh sira Oswalda Mosleyho (THE FASCIST: The story of Sir Oswald Mosley). Praha: Academia, 2017, 500 pages. ISBN 9788020026798. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 5, s. 939-940. (2017: 0.254 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Fašista / Jakub Drábik. - Praha : Academia, 2017. - ISBN 978-80-200-2679-8. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2018.66.5.8

POSCH, Martin. Impérium musí zomrieť. In HistoryWeb, 2019, 23.8. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Impérium musí zomrieť / Michail Zygar. - Bratislava : Absynt, 2019. - ISBN 978-80-82031075. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/imperium-musi-zomriet>

POSCH, Martin. Kniha týždňa: Dejiny ľahostajnosti na slovenský spôsob. In Pravda, 29.12.2017, roč., s. ISSN 1335-4051. Recenzia na: Medzi Slovákmi / Martin M. Šimečka. Dostupné na internete: <https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/452034-dejiny-lahostajnosti-na-slovensky-sposob/>

POSCH, Martin. Najmenší nepriatelia ľudstva. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 10, s. 26. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Epidémie v dejinách ľudstva / Eds.:Branislav Kovár, Oliver Zajac,Lucia Benediková. - Bratislava : Premedia, 2020.

POSCH, Martin. Novinár. Radikál. Antisemita. Vrah. In SME Kultúra, 2019, 25.3. ISSN 1335-440X. Recenzia na: Alexander Mach. Radikál z povolania / Anton Hruboň. - Bratislava : Premedia, 2018. Dostupné na internete: <https://kultura.sme.sk/c/22083282/novinar-radikal-antisemita-vrah.html>

POSCH, Martin. Recenzia knihy o M. R. Štefánikovi: Muž, ktorý sa rozprával s hviezdami. In Pravda, 2021, 28. november, nestr. ISSN 1335-4051. Recenzia na: Milan Rastislav Štefánik : muž, ktorý sa rozprával s hviezdami / Michal Kšiňan. - Bratislava : SLOVART : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2021. Dostupné na internete: <https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/608481-recenzia-knihy-o-m-r-stefanikovi-muz-ktory-sa-rozpraval-s-hviezdami/>

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Rok 1918 a potom... : slovenská spoločnosť na prahu novej éry. Zostavil Martin Posch ; recenzenti: Ján Danek, Peter Šumichrast. Bratislava : VEDA, Vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021. 199 s. ISBN 978-80-224-1932-1 (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska. Vega č. 2/0089/21 : Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstvo v r. 1918 - 1945, osobnosti)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

POSCH, Martin. Hlavinka, Ján." Dôjsť silou-mocou na Slovensko a Informovať..." Dionýz Lénard a jeho útek z koncentračného tábora Majdanek. Bratislava: VEDA, Historický ústav SAV, 2015, 149 s. ISBN 9788022414814. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 3, s. 555-556. (2016: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

POSCH, Martin. Motivácia odbojárov bola rôzna, no spájala ich snaha poraziť okupantov. In Príbehy 20. storočia, 2019, roč. 2, č. 3, s. 28-31.

POSCH, Martin. Osyková, Linda -Hanula, Matej et al. Ideológia naprieč hranicami. Myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia. Bratislava: Veda, 2015, s.195. ISBN 9788022414616. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 3, s. 564-565. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575.

POSCH, Martin. Povojnová cesta Československa : sa formovala počas jeho oslobodzovania. In SME, 2020, 22.5., s. 10-11. ISSN 1335-440X.

POSCH, Martin. Prečo skúmať dejiny odboja ? In Quark : magazín pre vedu a techniku, 2020, roč.26, č.5, s. 40. ISSN 1335-4000.

POSCH, Martin. Pripomíname si 75. výročie druhej svetovej vojny. In SME, 2020, 11.jún. ISSN 1335-440X. Názov z hl. obrazovky

POSCH, Martin. Vedeli ste, že ...? : história 17. novembra siaha do obdobia druhej svetovej vojny. In Naša univerzita, 2019, roč. 66, č. 2, s. 9. ISSN 1338-4163.

POSCH, Martin. Vypuknutie druhej svetovej vojny a slovenská stopa. In SME Kultúrny život, 2019, roč. 2, č. 9, s. 16. ISSN 1335-440X.

VALENT, Jaroslav - POSCH, Martin. Japonci pustili Američanov na pláž. Potom začali páliť. In SME, 2020, 30.4., s.6-7. ISSN 1335-440X.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=11980&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia