Historický ústav SAV
 
Milena Sokolová, PhD. English version
  Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 23
E-mail: milena.sokolova@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

politický a cirkevný vývoj Slovenska v 20 storočí

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

SOKOLOVÁ, Milena. Cirkevno-politické otázky Slovenska v kontexte budovania samostatného štátu po roku 1993. In PEKNÍK, Miroslav et al. Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989 : II. časť. - Bratislava : Veda, 2016, s. 441-469. ISBN 978-80-224-1516-3.

SOKOLOVÁ, Milena. The Role of Church and Religion in the Social Development of Slovakia after 1993. In Slovakia : A European Story. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2016, s. 204-220. ISBN 978-80-224-1522-4.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

SOKOLOVÁ, Milena. Církevně-náboženský segment společenského vývoje na Slovensku po roce 1993 [Church-religious segment of social development in Slovakia after 1993]. In Slovensko - evropský příběh. - Praha : Academia, 2018, s. 195-211. ISBN 978-80-200-2882-2.

SOKOLOVÁ, Milena. Kirchlich-religiöses Segment der gesellschaftlichen Entwicklung in der Slowakei nach 1993. In Die Slowakei und die europäische Integration. - Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Warszawa ; Wien ; Bratislava : Peter Lang : VEDA, Publishing House, 2019, s. 226-246. ISBN 978-80-224-1722-8. ISSN 2195-1845. (Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=11302&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia